ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

forthcomimg

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *forthcomimg*, -forthcomimg-

forthcomimg ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forthcomimg (adj.) ที่กำลังจะมาถึง Syn. advancing, next, approaching, following, impending, upcoming, oncoming, progressing, closing, subsequent Ops. going, distant, past

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า forthcomimg
Back to top