ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

revision

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *revision*, -revision-

revision ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
revision (n.) การปรับปรุงใหม่ See also: การแก้ไขใหม่ Syn. revisal, correction, editing, updating, update
revisionism (n.) การปฏิรูปลัทธิของ Marx ใหม่
revisionist (n.) ผู้ปรับปรุงใหม่ See also: ผู้แก้ไขใหม่ Syn. progressive, radical
English-Thai: HOPE Dictionary
revision(รีวิส'เชิน) n. การปรับปรุงแก้ไข,ฉบับปรับปรุงแก้ไข,กระบวนการปรับปรุงแก้ไข,การชำระใหม่, See also: revisional, adj. revisionary adj., Syn. redaction,updating
revision historyประวัติการปรับปรุงโปรแกรมหมายถึง ประวัติการปรับปรุงโปรแกรมแต่ละรุ่นตามลำดับ เช่น ประวัติการปรับปรุงโปรแกรม Adobe Illustrator จากฉบับ 1.0 ถึงฉบับ 3.2 ว่า ฉบับใดปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง อย่างนี้เป็นต้น
revisionist(รีวิส'เชินนิสทฺ) n.,adj. การยึดถือหลักการหรือทฤษฎีที่หันเหจากเดิม
English-Thai: Nontri Dictionary
revision(n) การแก้ไขใหม่,การทบทวน,การปรับปรุงแก้ไข,ฉบับปรับปรุงใหม่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
revisionการแก้ไขปรับปรุง, การตรวจชำระใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
revisionismลัทธิแก้ (ลัทธิที่แก้ไขลัทธิมากซ์) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เทศน์แจง (n.) a sermon on the revision of the Buddhist scripture See also: homily, preach, sermon Syn. คำสั่งสอน, อบรม
การทบทวน (n.) revision See also: repetition, review, repeat Syn. การหวนคิด, การรำลึก, การพิจารณาใหม่
การพิจารณาใหม่ (n.) revision See also: repetition, review, repeat Syn. การหวนคิด, การรำลึก
การหวนคิด (n.) revision See also: repetition, review, repeat Syn. การรำลึก, การพิจารณาใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Today's story demands a revision of our rulesเรื่องราวของวันนี้ต้องการ revision of กฏของเรา
But I think it would do little good, because what the world remembers... the actuality, the last revision is what counts, apparently.แต่คิดว่าคงไม่มีประโยชน์อะไร เพราะสิ่งที่โลกจะจดจำ... ก็คือความเป็นจริงที่เราแก้ไขมันเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้น
Okay, mr. Trinidad, your shunt revision is pretty simple.โอเค คุณทรินิแดด การศัลยกรรม ท่อของคุณ มันค่อนข้างง่าย
The effect of the revision of the script isn't bad this time.ผลจากการเปลี่ยนแปลงบทตอนนี้ก็ไม่เลว
All lesson plans must be submitted at the beginning of every term for approval and revision.แผนการเรียนทั้งหมด... ต้องส่งตอนต้นเทอม เพื่อขออนุมัติ... และพิจารณา
Angela, how much lead time does the media need, once I'm finished with my revisions?แองเจลา สื่อมวลชนจะต้องใช้เวลาล่วงหน้า เท่าไรหลังจากทีฉันแก้ไขทำแถลงนี้
I definitely can get the first draft done without you and the manuscript will be done after revisions.ฉันแน่ใจว่าสามารถจบฉบับร่างได้โดยไม่มีเธอ และต้นฉบับจะเสร็จหลังจากแก้อีกครั้ง
I'd like to make a third revision.ฉันต้องการแก้ไขให้มันเสร็จน่ะค่ะ
Well, if you're hands-free, all the better to collate the revisions and the production team's drafts.ถ้ามือคุณว่างนัก ก็ช่วยไปตรวจทานแก้ไข งานฝ่ายผลิตจะดีกว่า
Revisionist history.ผู้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์
So, if you've done your revision, there won't be any surprises.ถ้าใครกลับไปทบทวน ก็ไม่มีอะไรเกินคาดเดา

revision ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
调整[tiáo zhěng, ㄊㄧㄠˊ ㄓㄥˇ, 调整 / 調整] adjustment; revision
变修[biàn xiū, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄡ, 变修 / 變修] become revisionist
偏向[piān xiàng, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄤˋ, 偏向] partial towards sth; to prefer; to incline; erroneous tendencies (Leftist or Revisionist deviation)
修正主义[xiū zhèng zhǔ yì, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 修正主义 / 修正主義] revisionism
校订[jiào dìng, ㄐㄧㄠˋ ㄉㄧㄥˋ, 校订 / 校訂] revision

revision ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下方修正[かほうしゅうせい, kahoushuusei] (n,vs) downward adjustment; downward revision
加筆[かひつ, kahitsu] (n,vs) correction; improvement; revision
改定[かいてい(P);かいじょう, kaitei (P); kaijou] (n,vs) (See 改訂) revision (of a rule, price, etc.); reform; alteration; change; (P)
改訂[かいてい, kaitei] (n,vs,adj-no) (See 改定) revision (of text); alteration; change; (P)
閲を請う[えつをこう, etsuwokou] (exp,v5u) to ask for a revision
修正[しゅうせい, shuusei] (n,vs) amendment; correction; revision; modification; alteration; retouching; update; fix; (P)
変更[へんこう, henkou] (n,vs) change; modification; alteration; revision; amendment; (P)
引き上げ(P);引き揚げ;引上げ;引揚げ;引揚[ひきあげ, hikiage] (n) (1) pulling up; drawing up; salvage; re-flotation; (2) raising; increase; upward revision; (3) repatriation; evacuation; (P)
捨て印;捨印[すていん, sutein] (n) marginal seal (special seal affixed into the margins of an official document to indicate that any later revisions to the document are valid)
改正[かいせい, kaisei] (n,vs,adj-no) revision; amendment; alteration; (P)
机に向かう[つくえにむかう, tsukuenimukau] (exp,v5u) to sit at a desk (to study); to set to work on revision, homework, etc.
校閲[こうえつ, kouetsu] (n,vs) revision; proofreading; (P)
補正[ほせい, hosei] (n,vs) correction; revision; compensation (e.g. to a pendulum); (P)
訂正[ていせい, teisei] (n,vs,adj-no) correction; revision; amendment; (P)
追加削除[ついかさくじょ, tsuikasakujo] (n) (1) additions and deletions; adding and deleting; revisions; revising; (vs) (2) to add and to delete; to revise
過去の再審[かこのさいしん, kakonosaishin] (n) historical revisionism
Japanese-English: COMDICT Dictionary
大改訂[だいかいてい, daikaitei] major revision
改版管理[かいはんかんり, kaihankanri] revision management
改訂履歴[かいていりれき, kaiteirireki] revision history
版数管理[はんすうかんり, hansuukanri] version management, revision management
改版理由[かいはんりゆう, kaihanriyuu] reason for revision, reason for modification

revision ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บทร้อยกรอง[n. exp.] (bot røikrøn) EN: FR: leçon de révision [f]
การแก้ไข[n.] (kān kaēkhai) EN: adaptation ; amendment ; solution ; correction ; improvment ; revision FR: correction [f] ; rectification [f] ; résolution [f]
การพิจารณาใหม่[n. exp.] (kān phijāra) EN: revision FR:
การพิจารณาใหม่[n. exp.] (kān phitjār) EN: revision FR:
การทบทวน[n.] (kān thopthū) EN: review ; revision FR: revue [f] ; révision [f]
ข้อแก้ไข[n. exp.] (khø kaēkhai) EN: editing ; revision ; correction FR:
เทศน์แจง[n.] (thētjaēng) EN: sermon on the revision of the Buddhist scripture FR:
การคาดการณ์[n.] (kān khātkān) EN: prediction ; forecast ; projection FR: prévision [f] ; projections [fpl]
การพยากรณ์[n.] (kān phayākø) EN: forecast ; forecasting ; prophecy FR: prévision [f]
การพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (kān phayākø) EN: weather forecast FR: prévisions météorologiques [fpl]
การพยากรณ์การขาย[n. exp.] (kān phayākø) EN: sales forecast FR: prévision des ventes [f]
การพยากรณ์ในระยะยาว[n. exp.] (kān phayākø) EN: long-rang forecasting FR: prévision à long terme [f]
ข่าวพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (khāo phayāk) EN: weather forecast FR: bulletin météorologique [m] ; prévisions météorologiques [fpl]
นักพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (nak phayākø) EN: weather forecaster ; forecaster ; weatherman FR: prévisionniste [m]
นักอุตุนิยมวิทยา[n. exp.] (nak utuniyo) EN: meteorologist FR: météorologiste [m] ; prévisionniste [m] ; monsieur météo [m] (fam.)

revision ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bücherrevision {f} | Bücherrevisionen
Revisionismus {m}revisionism
Revisionszähler {m}revision number
Revisionszeitfenster {n}revision deadline

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า revision
Back to top