ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rotation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rotation*, -rotation-

rotation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rotation (n.) การหมุนรอบ See also: การหมุนเวียน Syn. revolution, spinning, turning
rotation (n.) การหมุนเวียนตามปกติของเหตุการณ์หรือสื่งต่างๆ Syn. cycle, sequence
rotation (n.) การปลูกพืชหมุนเวียน Syn. crop rotation
rotational (adj.) ซึ่งหมุนรอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
rotation(โรเท'เชิน) n. การหมุน,การหมุนรอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
rotation(n) การหมุน,การหมุนเวียน,การสับเปลี่ยน,การโคจรรอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rotationการหมุนเวียน, การหมุนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rotational motionการเคลื่อนที่แบบหมุน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rotation รอบหมุนเวียน ช่วงระยะเวลาที่ต้นไม้แต่ละชนิดใช้เจริญเติบโต นับตั้งแต่เริ่มงอกไปจนโตถึงขนาดตัดฟันได้ [สิ่งแวดล้อม]
rotational equilibriumสมดุลต่อการหมุน, สภาพของวัตถุที่อยู่นิ่ง (ไม่หมุน) หรือหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงตัว เนื่องจากทอร์กลัพธ์หรือผลรวมของโมเมนต์ของแรงที่กระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์ เช่น ใบพัดลมหมุนด้วยความเร็วคงตัว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We believe the earth's rotation is slowing due to the solar system alignment with the black hole at the centre of the galaxy.เราเชื่อว่าโลกกำลังหมุนช้าลง ผลมาจากระบบสุริยะวางตัวแนวเดียวกับ หลุมดำที่ใจกลางกาเล็กซี่
We've created a detailed model assuming that the rotation is moving toward a complete stop.เราสร้างแบบจำลอง สมมุติว่าการหมุนของโลกช้าลงไปจนหยุดนิ่ง
Now again, assumming that the alignment will bring the planets rotation to a complete stop.เอาล่ะนะ ทีนี้... เข้าใจตรงกันแล้วนะ\ ว่าทำไมโลกมันหยุดหมุนสนิท
And as the weather systems die down, the seismic activity peaks, when the rotation of the planet stops.ค่อยๆเปลี่ยนแปลงทีละน้อย แผ่นดินไหวระดับสูงสุด เมื่อมันสิ้นสุดลง
The earth's rotation is slowing.การหมุนตัวของโลกช้าลง
Check the shuttle rotation on this STB.เช็ค แล้วควบคุมตรงนี้
Okay,i know this is the first time on a peds rotation with me for some of you.โอเค ฉันคิดว่านี่อาจเป็นครั้งแรกที่คุณได้เปลี่ยนมาอยู่หอผู้ป่วยเด็ก
Telford's still on active rotation with the stones, yeah?เทลฟอร์ดยังคงรอการสับเปลี่ยนของหินอยู่ใช่มั้ย ?
But I did an e.R. Rotation in medical school.แล้วฉันเคยหมุนเวียนไปเรียน การแพทย์ฉุกเฉินตอนเรียนแพทย์
I would estimate a half rotation before it is over.ข้าประมาณการว่าหมุนเวียนกำลัง อีกครึ่งหนึ่งก็จบแล้วครับ
Sir, I've been on desk rotation for almost a year.ท่านครับ, ผมนั่งทำงานมาเกือบปีแล้ว
I'd been on rotation for 36 hours.ผมดูวนไปมา 36 ชั่วโมง

rotation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒茬[dǎo chá, ㄉㄠˇ ㄔㄚˊ, 倒茬] rotation of crops
换茬[huàn chá, ㄏㄨㄢˋ ㄔㄚˊ, 换茬 / 換茬] rotation of crops
轮作[lún zuò, ㄌㄨㄣˊ ㄗㄨㄛˋ, 轮作 / 輪作] rotation of crops (to preserve fertility of soil)
[chá, ㄔㄚˊ, 茬] stubble land after crop has been taken; a second crop obtained by rotation of land; an opportunity
旋转角[xuán zhuǎn jiǎo, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄠˇ, 旋转角 / 旋轉角] angle of rotation
旋转轴[xuán zhuǎn zhóu, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄓㄡˊ, 旋转轴 / 旋轉軸] axis of rotation
转轴[zhuàn zhóu, ㄓㄨㄢˋ ㄓㄡˊ, 转轴 / 轉軸] axis of rotation
茬口[chá kǒu, ㄔㄚˊ ㄎㄡˇ, 茬口] harvested land left for rotation; an opportunity
旋转极[xuán zhuǎn jí, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧˊ, 旋转极 / 旋轉極] pole of rotation
迴转[huí zhuǎn, ㄏㄨㄟˊ ㄓㄨㄢˇ, 迴转 / 迴轉] revolve; rotate; rotation
旋转角速度[xuán zhuǎn jiǎo sù dù, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄠˇ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ, 旋转角速度 / 旋轉角速度] rotational angular velocity
旋转运动[xuán zhuǎn yùn dòng, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 旋转运动 / 旋轉運動] rotation; rotary motion
自转[zì zhuàn, ㄗˋ ㄓㄨㄢˋ, 自转 / 自轉] rotation
转圈[zhuàn quān, ㄓㄨㄢˋ ㄑㄩㄢ, 转圈 / 轉圈] rotation; encircling; to rotate; to twirl; to run around
轮训[lún xùn, ㄌㄨㄣˊ ㄒㄩㄣˋ, 轮训 / 輪訓] training in rotation

rotation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウイック回転[ウイックかいてん, uikku kaiten] (n) {math} Wick rotation
右回り[みぎまわり, migimawari] (n) clockwise rotation; CW; right-handed rotation
旋転[せんてん, senten] (n,vs) revolution; gyration; whirling; rotation
配置転換[はいちてんかん, haichitenkan] (n,vs) reshuffling; job rotation
配転[はいてん, haiten] (n) (abbr) (See 配置転換) reshuffling; job rotation
サーチ時間[サーチじかん, sa-chi jikan] (n) {comp} rotational delay; search time
ヘビーローテーション;ヘビー・ローテーション[, hebi-ro-te-shon ; hebi-. ro-te-shon] (n) heavy rotation; frequently broadcasting or listening to the same music; frequently wearing the same outfit
ヘビロテ;ヘビーローテ[, hebirote ; hebi-ro-te] (n) (abbr) (See ヘビーローテーション) heavy rotation; frequently broadcasting or listening to the same music; frequently wearing the same outfit
回り(P);周り(P);廻り[まわり, mawari] (n,n-suf) (1) circumference; perimeter; edge; (2) surroundings; locality; neighborhood; (3) (回り, 廻り only) rotation; circulation; (P)
回旋[かいせん, kaisen] (n,vs,adj-no) rotation; revolution; convolution
回転異性体[かいてんいせいたい, kaiten'iseitai] (n) rotational isomer
左回り[ひだりまわり, hidarimawari] (n,adj-no) counterclockwise rotation; CCW
旋回(P);旋廻[せんかい, senkai] (n,vs) revolution; rotation; turning; swiveling; circling; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
右回り[みぎまわり, migimawari] clockwise rotation, CW, righthanded rotation
回転[かいてん, kaiten] rotation
文字回転[もじかいてん, mojikaiten] character rotation
サーチ時間[サーチじかん, sa-chi jikan] rotational delay, search time
回転位置感知[かいてんいちかんち, kaiten'ichikanchi] rotational position sensing, RPS (abbr.)
回転位置検出[かいてんいちけんしゅつ, kaiten'ichikenshutsu] rotational position sensing, RPS (abbr.)
回転位置検出機構[かいてんいちけんしゅつきこう, kaiten'ichikenshutsukikou] RPS, Rotational Position Sensing
回転待ち時間[かいてんまちじかん, kaitenmachijikan] rotational delay time, search time
左回り[ひだりまわり, hidarimawari] counter clockwise rotation, CCW

rotation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แกนหมุน[n. exp.] (kaēn mun) EN: axis of rotation ; axis of revolution FR: axe de rotation [m]
การเคลื่อนที่แบบหมุน[n. exp.] (kān khleūoe) EN: rotational motion ; rotation FR: mouvement rotationnel [m]
การหมุน[n.] (kān mun) EN: whirl ; turning ; rotation ; spin FR: rotation [f]
การหมุนแกน[n. exp.] (kān mun kaē) EN: rotation of axes FR:
การหมุนเข่า[n. exp.] (kān mun kha) EN: knee rotation FR:
การหมุนของโลก[n. exp.] (kān mun khø) EN: FR: rotation de la Terre [f]
การหมุนศีรษะ[n. exp.] (kān mun sīs) EN: head rotation FR: rotation de la tête [f]
การหมุนเวียน[n.] (kān munwīen) EN: circulation ; rotation FR: circulation [f] ; rotation [f]
การหมุนเวียนงาน[n. exp.] (kān munwīen) EN: job rotation FR:
การปลูกพืชหมุนเวียน[n. exp.] (kān plūk ph) EN: crop rotation FR: culture alternée [f]
การทำไร่หมุนเวียน[n. exp.] (kān tham ra) EN: crop rotation FR:
กรุปการหมุน[n. exp.] (krup kān mu) EN: rotation group FR:
มุมหมุน[n. exp.] (mum mun) EN: rotation angle FR: angle de rotation [m]
พืชหมุนเวียน[n. exp.] (pheūt munwī) EN: rotated crops ; crops used in crop rotation FR:
ทิศทางการหมุน[n. exp.] (thitthāng k) EN: direction of rotation FR: sens de rotation [m]
แบบหมุน[adj.] (baēp mun) EN: rotational ; rotary FR: rotationnel
ไม่หมุน[adj.] (mai mun) EN: irrotational FR:
สมมาตรโดยการหมุน[n. exp.] (samamāt dōi) EN: rotational symmetry FR:
สมมาตรแบบหมุน[n. exp.] (sommāt baēp) EN: rotational symmetry FR:

rotation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechtsdrehung {f}clockwise rotation
Fruchtwechsel {m} [agro.]crop rotation
Verdrehungsgrad {m}degree of rotation
drehrichtungsunabhängig {adj}independent of the direction of rotation
Drehvektor {m}instantaneous axis of rotation
Momentanpol {m}instantaneous center of rotation
Arbeitsplatzrotation {f}job rotation
Rotationsenergie {f} [phys.]kinetic energy of rotation
Drehachse {f} [math.]rotation axis; axis of rotation
Rotation {f}rotation
Rotation {f} [math.]rotation
Rotationsmessung {f}rotational measurement
Rotationsschleuse {f}rotation air shower
Drehebene {f} [math.]rotation plane
Drehwinkel {m} [math.]rotation angle
Erdumdrehung {f}rotation of the earth
Hauptachse {f} [techn.]rotational axis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rotation
Back to top