ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

modified

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *modified*, -modified-

modified ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
modified (adj.) ที่เปลี่ยนแปลง Syn. altered, adapted Ops. unchanged
modified (adj.) ที่เปลี่ยนแปลง See also: ที่แปรผัน Syn. divergent, various

modified ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偏正式合成词[piān zhèng shì hé chéng cí, ㄆㄧㄢ ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄘˊ, 偏正式合成词 / 偏正式合成詞] modified compound word

modified ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
修正資本主義[しゅうせいしほんしゅぎ, shuuseishihonshugi] (n) modified capitalism
回天;廻天[かいてん, kaiten] (n) (1) changing the world; turning the tide; (2) torpedo modified as a suicide weapon (used in WWII)
変形周波数変調記録[へんけいしゅうはすうへんちょうきろく, henkeishuuhasuuhenchoukiroku] (n) {comp} modified frequency modulation recording; MFM recording
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM
遺伝子組み換え作物[いでんしくみかえさくもつ, idenshikumikaesakumotsu] (n) genetically-modified crop; genetically-engineered crop; transgenic crop; GM crop
Japanese-English: COMDICT Dictionary
変形周波数変調記録[へんけいしゅうはすうへんちょうきろく, henkeishuuhasuuhenchoukiroku] modified frequency modulation recording, MFM recording (abbr.)

modified ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จีเอ็มโอ[abv.] (Jī-Em-Ō) EN: GMO (genetically modified organism) FR: OMG [m]
พืชตัดต่อพันธุกรรม[n. exp.] (pheūt tat t) EN: genetically-modified plant ; genetically modified plant ; GM plant FR: plante génétiquement modifiée (PGM) [f]
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม[n. exp.] (sing mī chī) EN: genetically modified organism (GMO) ; genetically engineered organism (GEO) FR: organisme génétiquement modifié (OGM) [m] ; OGM [m] (abrév.)
ถูกดัดแปลง[adj.] (thūk datpla) EN: modified FR:

modified ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genfood {n}; genetisch veränderte Nahrunggenetically modified food

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า modified
Back to top