ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alternatively

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alternatively*, -alternatively-

alternatively ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alternatively (adv.) ที่ผลัดกัน

alternatively ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
春秋五霸[chūn qiū wǔ bà, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ ˇ ㄅㄚˋ, 春秋五霸] the Five Hegemons of the Spring and Autumn period (770-476 BC), namely: Duke Huan of Qi 齊桓公|齐桓公, Duke Wen of Jin 晉文公|晋文公, King Zhuang of Chu 楚莊王|楚庄王, and alternatively Duke Xiang of Song 宋襄公 and Duke Mu of Qin 楚莊王|楚庄王 or King Helu of Wu 吳王闔閭|吴王阖闾 and King

alternatively ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
alternativ {adv}alternatively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alternatively
Back to top