ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ac

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ac*, -ac-

ac ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
AC (n.) กระแสไฟฟ้าแบบสลับ (ใช้ทางไฟฟ้า คำย่อของ alternating current) See also: กระแสสลับ
ac (suf.) เกี่ยวกับ
AC / DC (sl.) คนชอบทั้งสองเพศ Syn. AC-DC
AC-DC (sl.) คนชอบทั้งสองเพศ Syn. AC / DC
academic (adj.) ซึ่งมีลักษณะเป็นนักวิชาการ See also: ซึ่งคงแก่เรียน Syn. schoraly, scholastic
academic (adj.) ด้านวิชาการ See also: ทางวิชาการ
academic (adj.) ในทางทฤษฎี See also: ซึ่งไม่เหมาะในทางปฏิบัติ
academic (n.) อาจารย์หรือนักศึกษามหาวิทยาลัย
academic (adv.) ด้านวิชาการ
academician (n.) สมาชิกของสโมสร (ทางด้านต่างๆเช่น ศิลปะ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์)
academy (n.) โรงเรียน See also: สถานศึกษา, สถาบันการศึกษา, วิทยาลัย(เฉพาะด้าน)
academy (n.) สมาคมส่งเสริมความรู้หรือวัฒนธรรม
acanthus (n.) ชื่อพืชใบเป็นหนามชนิดหนึ่ง
accede (vi.) ขึ้นครองอำนาจ See also: ขึ้นครองราชย์
accede (vi.) ลงนามในสนธิสัญญา
accede (vi.) เห็นด้วย See also: ยินยอม, ยอมรับ Syn. agree, consent
accede to (phrv.) ยอมทำตาม See also: ยอมรับ, ยินยอมรับ Syn. succeed to
accelerando (adj.) ที่ค่อยๆเพิ่มจังหวะดนตรีให้เร็วขึ้น
accelerando (adv.) อย่างค่อยๆเพิ่มจังหวัดดนตรีให้เร็วให้
accelerant (n.) ตัวเร่ง
accelerate (vt.) เร่งความเร็ว See also: เพิ่มความเร็ว Syn. expedite, speed up, quicken Ops. slow, decelerate
accelerate (vi.) เร่งความเร็ว See also: เพิ่มความเร็ว
accelerate (vt.) เร่งให้เกิดขึ้น
accelerate (vi.) เร่งให้เกิดขึ้น
acceleration (n.) การเพิ่มความเร็ว See also: การเร่ง Syn. speedup, hastening, quickening
acceleration (n.) ความเร่ง
accelerative (adj.) ที่เกี่ยวกับการเร่งความเร็ว
accelerator (n.) คันเร่ง
accelerator (n.) ตัวเร่ง Syn. atomic accelerator
accent (n.) การเน้น See also: การเน้นหนัก Syn. stress, emphasis, weight
accent (n.) การเน้นเสียง
accent (n.) การออกเสียงสูงต่ำ (เพื่อแสดงอารมณ์) See also: น้ำเสียง
accent (n.) เครื่องหมายแสดงการเน้นเสียง
accent (vt.) เน้น Syn. stress
accent (vt.) ลงเสียงหนัก See also: ออกเสียงหนัก Syn. accentuate
accent (n.) ลักษณะเฉพาะ
accent (n.) สำเนียง Syn. dialect, speech pattern
accent mark (n.) เครื่องหมายเน้น
accentuate (vt.) ทำให้เด่น
accentuate (vt.) พูดเน้น See also: เน้นเสียงหนัก, อ่านเน้น Syn. stress, accent
English-Thai: HOPE Dictionary
acabbr. acute
ac.(เอซี) abbr. ย่อมาจาก Alternating Current หมายถึง กระแสไฟฟ้าชนิดสลับซึ่งตรงข้ามกับกระแสตรงที่เรียกว่า DC หรือ Direct Current
acacia(อะเค' เซีย) พืชจำพวก สีเสียดหรือยางอาหรับ, ตันยางอาหรับ (gum arabic)
acacicosisภาวะที่ขาดแคลเซียม
academical(แอคคะเด็ม' มิเคิล) = academic
academie francaise(ฝรั่งเศส) fr. Academy
academism(อะแคค' ดิมิสซึม) n. academicism. สำนักปรัชญาที่ก่อตั้งโดย
academy(อะแคด' ดิมี) โรงเรียน, สำนัก, สภา, สถาบันการศึกษา, กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ,สำนักปัญญาปรัชญาของ Plato, วิทยสถาน, Syn. school)
acadia(อะเค' เดีย) n. ชื่ออาณานิคม (เมื่อก่อนของฝรั่งเศส (in SE Canada)
acaleph(แอค' คะเลฟ) n. สัตว์จำพวกแมงกะพรุน (acalephe)
acampsiaการแข็งทื่อหรือไม่เคลื่อนตัวของข้อต่อ
acanthaกระดูกสันหลัง,หนาม
acanthaceous(แอคแคนเธ' เซียส) Syn. ซึ่งมีหนาม, เกี่ยวกับ acaleph
acanthocephalaเป็นพยาธิชนิดหนึ่งที่มีหัวเป็นแฉกซึ่งเป็นปรสิตในสัตว์พวกมีกระดูกสันหลัง
acanthocephalan(อะแคนโธเซฟ' ฟาแลน) พยาธิปากขอชนิดหนึ่งใน class Acanthocephala (parasitic worm)
acanthocyteเม็ดเลือดแดงที่มีรูปร่างผิดปกติเป็นแฉก ๆ
acanthoid(อะแคน' ธอยด) adj. ซึ่งเป็นหนาม
acanthomaกลุ่มของเซลล์แบนของพวก prickle cell ซึ่งอาจเป็นเนื้องอกชนิดต่าง ๆ
acanthopterygian(อะแคนธอพทะริจ' เจียน) adj. เกี่ยวกับปลาที่เหมือมีหนาม (Acanthopterygii) , ปลาดังกล่าว bass and perch)
acanthous(อะปคน' ธัส) adj. เป็นหนาม, มีหนาม (spinous)
acanthus(อะแคน' ธัส) n. (pl. -thuses, -thi) พืชชนิดหนึ่งที่มีใบเป็นหยักหรือหนาม -acanthine adj.
acapniaการขาดคาร์บอนไดออกไซด์อย่างสิ้นเชิงในโลหิต
acappella(อะคาเพ็ล ละ) adj. แบบดนตรีในโบสถ์
acapulco(แอคคะพูล' โค) n. เมืองท่าในเม็กซิโก (a seaport)
acariasis(แอคคะไร' อะซิส) n. ภาวะที่มีแมลง 6 ขา (เช่นเห็บ, หมัด) รุกราน infestation with mites
acaricide(อะแค' ริไซดฺ) n. ยาฆ่าแมลงวันจำพวกเห็บ
acarid(แอค' คะริด) n. แมลงจำพวกเห็บ
acaridan(อะแคร' ริแดน) adj. เกี่ยวกับแมลงจำพวกเห็บหรือหมัด (family Acarina)
acarinaเป็นสัตว์พวกหมัดไร
acarine(แอค' คาริน) n. แมลงจำพวกเห็บหรือหมัด (mites, ticks)
acaroid(แอค' รอยด) adj. ซึ่งคล้ายตัวเห็บหรือหมัด (resembling a mite or tick)
acaroid resinยางไม้สีแดงหรือเหลืองที่ใช้ในการทำยาขัดหรือ Lacquers (accroides gum)
acarology(แอคคาร็อล' โลจี) n. ชีววิทยาที่เกี่ยวกับตัวเห็บหรือหมัด -acarologist n.
acarpelous(เอคาร์' เพลลัส) adj. ซึ่งไร้โพรงเกสรตัวเมีย (acar, pellous)
acarpous(เอคาร์' พัส) adj. ไม่ให้ผล, ไม่ออกผล (sterile, barren)
acarus(แอค' คะริส) เห็บหรือหมัด (mite)
acatalecticเอแคททะเลค' ทิค) adj. สมบูรณ์
acataposisความยากในการกลืน
acaudal(อะคอ' คัล) adj. ไร้หาง, Syn. acaudate (tailless)
acaulescent(เอคอเลส' เซนทฺ) ไร้ก้าน, มีก้านสั้น, Syn. acauline, acaulose, acaulous
English-Thai: Nontri Dictionary
academic(adj) เชิงวิชาการ,เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
academician(n) นักวิชาการ
academy(n) สถานศึกษา
accede(vi) ยอม,ยอมจำนน,เห็นพ้อง,ยอมตาม,บรรลุ
accelerate(vi,vt) เร่งความเร็ว
acceleration(n) การเร่งความเร็ว
accelerator(n) คันเร่ง
accent(n) เสียงเน้น,สำเนียง,การเน้นเสียง
accentuate(vt) เน้นเสียง
accept(vt) ยอมรับ,รับ
acceptable(adj) ยอมรับได้,รับได้,เป็นที่พอใจ
acceptance(n) การยอมรับ,การรับ,การเห็นด้วย
acceptation(n) ความหมายทั่วไป,การยอมรับ,การเห็นชอบ
acceptor(n) ผู้ยอมรับ
access(n) วิธีเข้าถึง
accessible(adj) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้
accession(n) การยอมรับ,การเข้าถึง,การครอบครอง
accessory(n) ส่วนประกอบ,อุปกรณ์
accident(n) อุบัติเหตุ,อุปัทวเหตุ,เหตุบังเอิญ
accidental(adj) เป็นอุบัติเหตุ,โดยบังเอิญ
accidentally(adv) อย่างบังเอิญ,เป็นเหตุบังเอิญ
acclaim(n) การโห่ร้อง,เสียงไชโยโห่ร้อง
acclimate(vt) ปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่
acclivity(n) เนิน,ทางขึ้น
accolade(n) การได้รับเกียรติ
accommodate(vt) อำนวยความสะดวก,สงเคราะห์,จัดหาที่พักให้
accommodation(n) ที่พัก
accompaniment(n) การไปเป็นเพื่อน,การไปด้วยกัน,สิ่งเสริม
accompany(vt) ไปเป็นเพื่อน,ไปกับ,ไปด้วยกัน
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้สมคบ,ผู้มีส่วนร่วม
accomplish(vt) บรรลุผล,ทำให้สำเร็จ
accomplished(adj) ที่สำเร็จ,ที่เสร็จสิ้น,ที่บรรลุผล,คล่องแคล่ว,ชำนาญ
accomplishment(n) ความสำเร็จ,การบรรลุผล
accord(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordance(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordant(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งกลมกลืนกัน
according(adj) สอดคล้อง,ตาม
ACCORDING according to(pre) ตามที่,ตามนั้น
accordingly(adv) ตาม,สอดคล้อง,ดังนั้น,เพราะฉะนั้น
accordion(n) หีบเพลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
AC (alternating current)เอซี (กระแสสลับ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
academic artศิลปะตามหลักวิชา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
academyบัณฑิตยสถาน, วิทยาสถาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Acadianอะคาเดียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acanthaหนาม, เงี่ยง, เงี่ยงกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acanthaceous-มีหนาม, -มีเงี่ยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acanthocyteเม็ดเลือดแดงมีหนาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acanthomaอะแคนโทมา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acanthusลายใบอะแคนทัส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acapniaภาวะพร่องคาร์บอนไดออกไซด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acariasisโรคตัวไร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acaricide๑. สารฆ่าไร๒. ฆ่าไร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acarid; acarusเห็บ, ไร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acarologyวิทยาเห็บไร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acaudate; ecaudateไร้หาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acaulescentไร้ลำต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
accelerantตัวเร่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accelerated endowmentการใช้เงินปันผลเร่งให้สัญญาครบกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accelerationความเร่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
accelerator๑. ผู้เร่ง, ตัวเร่ง๒. ประสาทเร่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accentการเน้นให้เด่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptanceการสนองรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
acceptance, qualifiedการรับรองเบี่ยงบ่าย (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accepted valueมูลค่าที่ยอมรับ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptorตัวรับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
access๑. เข้าถึง๒. การเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
access armก้านเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
access keyกุญแจการเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
access mechanismกลไกการเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
access method๑. วิธีเข้าถึง๒. โปรแกรมสำหรับเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
access timeช่วงเวลาเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
accessionการเริ่มปรากฏ (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accessoryเสริม, ช่วย, สำรอง, เกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accessory nerveประสาทแอกเซสซอรี, ประสาทสมองเส้นที่ ๑๑ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accidentอุบัติเหตุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
accident insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidental bodily injuryการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accommodation๑. การปรับตัวให้เหมาะ๒. (จักษุ.) การปรับตาดูใกล้ไกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accommodation billตั๋วเงินอนุเคราะห์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accompliceผู้ร่วมกระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
AC (Before Meals)ก่อนอาหาร [การแพทย์]
Acaciaอะคาเซีย [TU Subject Heading]
Academic achievementผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Academy Awards (Motion pictures)รางวัลอะแคเดมี (ภาพยนตร์) [TU Subject Heading]
Acanthaceaeอแคนทาซี [TU Subject Heading]
Acanthocephalaพยาธิหัวหนาม [TU Subject Heading]
Acanthocyteรูปเคียว [การแพทย์]
Acanthusอแคนทัส [TU Subject Heading]
Acaricidesสารพิษกำจัดเห็บไร, ยาฆ่าแมงมุมแดง [การแพทย์]
Acarology, Medicalไรวิทยาทางแพทย์ [การแพทย์]
Accelerantsตัวเร่งปฏิกิริยา [การแพทย์]
Accelerate Testsการทดสอบแบบเร่ง [การแพทย์]
Accelerationการเพิ่มขึ้น; การเพิ่มขึ้นของอัตรา; การเร่ง; การเร่งรัด; หัวใจเด็กเร่งเร็วขึ้น; การเร่ง, อัตรา [การแพทย์]
Acceleratorเครื่องเร่งอนุภาค, เครื่องเพิ่มความเร็วและพลังงานจลน์ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า เช่น โปรตอนหรืออิเล็กตรอน โดยใช้แรงแม่เหล็กและ/หรือไฟฟ้า ทำให้อนุภาคเหล่านั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง เครื่องเร่งอนุภาคมีหลายชนิด เช่น ไซโคลทรอน ซิงโครทรอน เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น และบีตาทรอน [นิวเคลียร์]
Accents and accentuationการออกเสียงและการลงน้ำหนักเสียง [TU Subject Heading]
Acceptการยอมรับ, ยอมรับ, ได้รับ [การแพทย์]
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวันปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity)
Acceptanceการรับรองตั๋วแลกเงิน [การบัญชี]
Acceptedเป็นที่ยอมรับ [การแพทย์]
Acceptorsผู้รับ, สารรับ, ตัวรับ [การแพทย์]
Accessการเข้าถึง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Access timeเวลาเข้าถึงเวลาที่คอมพิวเตอร์ใช้สำหรับการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ [เศรษฐศาสตร์]
accessionภาคยานุวัติ
Accessoryชิ้นส่วนประกอบ [การบัญชี]
Accessory Nerveประสาทสมองเส้นที่ 11, ประสาทสมองคู่ที่ 11, ประสาทแอกเซสซอรี, ประสาทแอกเซสซอรีย์, เส้นประสาทช่วย, ประสาทสมองที่สิบเอ็ด, ประสาทที่ 11 [การแพทย์]
Accidentอุบัติเหตุ [เศรษฐศาสตร์]
Accident insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุ [เศรษฐศาสตร์]
Accidentalโดยอุบัติเหตุ, อุปัทวเหตุ [การแพทย์]
Accommodateปรับสายตา [การแพทย์]
Accommodationแอคคอมโมเดชัน, การปรับขยาย, การปรับตัว, การมองใกล้, ม่านตาหดเวลามองใกล้, ปรับตนเข้ากับสภาพแวดล้อม, สามารถปรับตัว [การแพทย์]
Accompanying materialวัสดุประกอบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accomplicesผู้สนับสนุนการกระทำผิด [TU Subject Heading]
Accomplishmentการทำงานให้สำเร็จ [การแพทย์]
Accord and satisfactionข้อตกลงประนีประนอม [TU Subject Heading]
Accordionหีบเพลงชัก [TU Subject Heading]
Accoucheursผดุงครรภ์ชาย [การแพทย์]
Account balanceยอดดุลในบัญชี [การบัญชี]
Accountancyอาชีพบัญญชี งานบัญญชี [การบัญชี]
Accountantนักบัญชี [การบัญชี]
Accountingการบัญชี [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระถินหอม (n.) Acacia farnesiana Willd. Syn. คำใต้
คำใต้ (n.) Acacia farnesiana Willd.
ด้านวิชาการ (n.) academic
ทางวิชาการ (adj.) academic
วิชาการ (adj.) academic See also: technical
เสรีภาพทางวิชาการ (n.) academic freedom See also: academic independence
เสรีภาพทางวิชาการ (n.) academic freedom See also: academic independence
ครุย (n.) academic gown Syn. เสื้อครุย, ชุดครุย
ชุดครุย (n.) academic gown Syn. เสื้อครุย
เสื้อครุย (n.) academic gown See also: gown Syn. ครุย
วิชาการ (n.) academic matter See also: technical matter
ฝ่ายวิชาการ (n.) academic section See also: technical side, academic administration, technical office
วิทยฐานะ (n.) academic standing Syn. ภูมิรู้, ภูมิปัญญา
ปีการศึกษา (n.) academic year See also: school year
นักวิชาการ (n.) academician See also: scholar, academic
เอออวย (v.) accede See also: agree, concur, accord Syn. เออออห่อหมก, เออออ, เห็นด้วย Ops. คัดค้าน
เหยียบคันเร่ง (v.) accelerate See also: speed, step on the accelerator Ops. ผ่อนคันเร่ง
ความเร่ง (n.) acceleration Ops. ความเฉื่อย
คันเร่ง (n.) accelerator See also: gas pedal
น้ำเสียง (n.) accent See also: intonation, tone, modulation, pronunciation, enunciation Syn. เสียง, ทำนองเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Action speaks louder than wordการกระทำส่งเสียงดังกว่าคำพูด
Actually, it's a perfect timeจริงๆ แล้วมันเป็นเวลาที่ดีเลิศต่างหาก
Actually, I told him to do itจริงๆ แล้วฉันบอกให้เขาทำมัน
Actually, I was born in Lampangจริงๆ แล้วฉันเกิดที่ลำปาง
That's exactly what a doctor told meนั่นแหล่ะคือสิ่งที่หมอบอกกับฉันอย่างแน่นอน
Shall I accompany you?ให้ฉันไปเป็นเพื่อนคุณไหม
I'm sorry, do we know each other?ขอโทษนะ พวกเราเคยรู้จักกันหรือเปล่า
Where exactly are you?คุณอยู่ที่ไหนกันแน่
That's actually what he saidนั่นแหล่ะคือสิ่งที่เขาพูดจริงๆ
Do you know the exact date?คุณทราบวันที่ที่แน่นอนไหม
I’ll be back in 5 daysฉันจะกลับมาในอีก 5 วัน
I have my lunch in a snack bar nearbyฉันทานอาหารเที่ยงที่ห้องทานอาหารว่างใกล้ๆ
No, I have no contact with herไม่ ฉันไม่ได้ติดต่อกับเธอเลย
We have known each other for 6 yearsพวกเรารู้จักกันมา 6 ปีแล้ว
Practice makes perfectการฝึกฝนจะทำให้สมบูรณ์แบบ
We must take action before it is too lateพวกเราต้องดำเนินการก่อนที่มันจะสาย
I accompanied a friend to go shoppingฉันไปช็อปปิ้งเป็นเพื่อนเพื่อนคนหนึ่ง
Who will accompany you to the airport?ใครจะไปสนามบินเป็นเพื่อนคุณ
You two don't have much contactคุณทั้งสองไม่ได้ติดต่อกันมากนัก
We should try to contact moreพวกเราควรพยายามติดต่อกันมากขึ้น
He's got a bad headacheเขาปวดศีรษะมาก
I've got a pain in my backฉันปวดหลัง
Would you call back tomorrow?คุณช่วยโทรกลับพรุ่งนี้ได้ไหม
As a matter of fact you didจริงๆ แล้วคุณทำ(ปลุก)
Pack up, we're goingแพ็คกระเป๋า พวกเราจะไปแล้ว
Call them back immediatelyเรียกพวกเขากลับมาเดี๋ยวนี้
Could anyone please step back away from…?ทุกคนช่วยถอยออกจาก...หน่อยได้ไหม
We don't exactly have a playtime like youพวกเราไม่ได้มีเวลาเล่นเหมือนคุณแน่นอน
Let's go back to workกลับไปทำงานกันเถอะ
I don't want that stupid job backฉันไม่อยากได้งานงี่เง่านั้นกลับมา
I already made contactฉันติดต่อไว้เรียบร้อยแล้ว
I built this business on my backฉันสร้างธุรกิจนี้ด้วยตนเอง
I was just in the right place at the right timeฉันก็แค่อยู่ได้ถูกที่ถูกเวลาเท่านั้น
How do you all know each other?พวกคุณทั้งหมดรู้จักกันได้อย่างไร
In fact I don't think you could have done it betterจริงๆ แล้วฉันไม่คิดว่าคุณสามารถทำมันได้ดี
I thought it was really exciting with lot of actionฉันคิดว่ามันมันน่าตื่นเต้นจริงๆ กับแอ๊คชั่นมากมาย
That's a pretty good backgroundนั่นเป็นภูมิหลังที่ดีมากทีเดียว
Well, you must need it backถ้าเช่นนั้น คุณคงต้องอยากได้มันคืนแน่
Let's get this place cleaned upมาทำให้สถานที่นี้สะอาดหมดจดกันเถอะ
Don't act like you haven't done it beforeอย่าแสดงเหมือนกับว่าคุณไม่เคยทำมันมาก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Repatch the main AC to the hard drives and stand by to broadcast.เชื่อมวงจรไฟฟ้าหลักเข้ากับตัว hard drive และเตรียมพร้อมกระจายสัญญาณ
Can you get to the prison AC unit?นายไปได้ถึงแผงควบคุมเครื่องปรับอากาศไหม
See,Celtic is taking on AC Milan.นี่นะ เซลติก แข่งกับ เอซีมิลาน
Sorry ji, actually I forgot to get the AC repaired..เสียใจครับคุณ แอร์เสีย
All we have to do is give up Applebee's, and we won't run the AC for the first couple of summers.แค่เลิกกินข้าวนอกบ้าน แล้วก็ไม่เปิดแอร์
Just the ceiling. You do something about fixing the AC in here!แค่เพดาน นายต้องทำบางอย่าง เพื่อแก้ไขเครื่องปรับอากาศในนี้!
They should fix that AC soon.เขาคงจะซ่อมไฟเร็วๆ นี้นะ
He gave us everything we needed against the bank and then suddenly, out of nowhere, my AC forced me to cut him loose.เขาให้ข้อมูลเราทุกอย่างที่เล่นงานธนาคารบ้านั่น และไอ้ผู้ช่วย ผบ.ตร.ดันปล่อยตัวเขาไปเฉยๆ ซะงั้น
Swa paet he ne abuge and ne swelte noht, ac libbe a on ecnysse.Swa paet he ne abuge and ne swelte noht, ac libbe a on ecnysse.
'It's AC Milan versus Liverpool in the Champions League Final'.'มันคือเกมระหว่าง เอซี มิลาน ปะทะ ลิเวอร์พูล นัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีก'
The AC has made people's faces turn red. (AC - air conditioner)ทำไมแอร์ที่นี่ยังทำให้หน้าคนเราแดงได้อีกนะ
The condo prices in AC skyrocketed.คอนโดราคา ใน AC พุ่งสูงขึ้น.

ac ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
背篓[bēi lǒu, ㄅㄟ ㄌㄡˇ, 背篓 / 背簍] a basket carried on the back
[à, ㄚˋ, 阿] (phonetic character)
亚琛[Yà chēn, ㄧㄚˋ ㄔㄣ, 亚琛 / 亞琛] Aachen (city in Germany)
上头[shàng tou, ㄕㄤˋ ㄊㄡ˙, 上头 / 上頭] above; on top of; on the surface of
不名数[bù míng shù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄨˋ, 不名数 / 不名數] abstract number
算盘[suàn pán, ㄙㄨㄢˋ ㄆㄢˊ, 算盘 / 算盤] abacus
[fù, ㄈㄨˋ, 腹] abdomen; stomach; belly
安分守己[ān fèn shǒu jǐ, ㄢ ㄈㄣˋ ㄕㄡˇ ㄐㄧˇ, 安分守己] abide by the law and behave oneself; know one's place
才略[cái, ㄘㄞˊlu:e4, 才略] ability and sagacity
大要[dà yào, ㄉㄚˋ ㄧㄠˋ, 大要] abstract; gist; main points
专制主义[zhuān zhì zhǔ yì, ㄓㄨㄢ ㄓˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 专制主义 / 專制主義] absolutism; despotism; autocracy
抽象[chōu xiàng, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ, 抽象] abstract
抽象代数[chōu xiàng dài shù, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ, 抽象代数 / 抽象代數] abstract algebra
抽象思维[chōu xiàng sī wéi, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄙ ㄨㄟˊ, 抽象思维 / 抽象思維] abstract thought; logical thinking
抽象词[chōu xiàng cí, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄘˊ, 抽象词 / 抽象詞] abstract word
[yì, ㄧˋ, 奕] abundant; graceful
不得已[bù dé yǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧˇ, 不得已] act against one's will; have no alternative but to; have to; to have no choice; must
不测[bù cè, ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ, 不测 / 不測] accident; mishap; contingency
不知死活[bù zhī sǐ huó, ㄅㄨˋ ㄓ ㄙˇ ㄏㄨㄛˊ, 不知死活] act recklessly
丙烯腈[bǐng xī jīng, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧ ㄐㄧㄥ, 丙烯腈] acrylo-nitrile
丙烯酸[bǐng xī suān, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧ ㄙㄨㄢ, 丙烯酸] acrylic acid C3H4O2
丙烯酸酯[bǐng xī suān zhǐ, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧ ㄙㄨㄢ ㄓˇ, 丙烯酸酯] acrylic ester
丙烯醛[bǐng xī quán, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧ ㄑㄩㄢˊ, 丙烯醛] acrolein CH2CHCHO
丙酮[bǐng tóng, ㄅㄧㄥˇ ㄊㄨㄥˊ, 丙酮] acetone
中央研究院[Zhōng yāng Yán jiū yuàn, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄩㄢˋ, 中央研究院] Academia Sinica
主动免疫[zhǔ dòng miǎn yì, ㄓㄨˇ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ, 主动免疫 / 主動免疫] active immunity
金合欢[jīn hé huān, ㄐㄧㄣ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄢ, 金合欢 / 金合歡] acacia
学年[xué nián, ㄒㄩㄝˊ ㄋㄧㄢˊ, 学年 / 學年] academic year
学术界[xué shù jiè, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ ㄐㄧㄝˋ, 学术界 / 學術界] academic circles; academia
学术自由[xué shù zì yóu, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄧㄡˊ, 学术自由 / 學術自由] academic freedom
教育界[jiào yù jiè, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄐㄧㄝˋ, 教育界] academic world; academic circles; academia
专科院校[zhuān kē yuàn xiào, ㄓㄨㄢ ㄎㄜ ㄩㄢˋ ㄒㄧㄠˋ, 专科院校 / 專科院校] academy
科学院[kē xué yuàn, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 科学院 / 科學院] academy of sciences
阿卡普尔科[Ā kǎ pǔ ěr kē, ㄚ ㄎㄚˇ ㄆㄨˇ ㄦˇ ㄎㄜ, 阿卡普尔科 / 阿卡普爾科] Acapulco, city in Mexico
加速[jiā sù, ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ, 加速] accelerate; expedite
加速度[jiā sù dù, ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ, 加速度] acceleration
加速器[jiā sù qì, ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, 加速器] accelerator (computing); particle accelerator
油门[yóu mén, ㄧㄡˊ ㄇㄣˊ, 油门 / 油門] accelerator (pedal); gas pedal; throttle
口音[kǒu yīn, ㄎㄡˇ , 口音] accent
腔调[qiāng diào, ㄑㄧㄤ ㄉㄧㄠˋ, 腔调 / 腔調] accent

ac ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
AC[エーシー, e-shi-] (n) adult children
ACL[エーシーエル, e-shi-eru] (n) {comp} ACL
ACM[エーシーエム, e-shi-emu] (n) {comp} ACM
ACOS[エーコス, e-kosu] (n) {comp} ACOS
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS
交流電源[こうりゅうでんげん, kouryuudengen] (n) (See オルタネタ) alternator; AC generator
交番電流[こうばんでんりゅう, koubandenryuu] (n) (obsc) (See 交流・2) alternating current; AC
空気調和機[くうきちょうわき, kuukichouwaki] (n) air conditioning unit; AC unit; air conditioner
空調機[くうちょうき, kuuchouki] (n) (abbr) (See 空気調和機) air conditioning unit; AC unit; air conditioner
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game)
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship)
10進小数;十進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada)
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution)
1個当り;一個当り;1個あたり;一個あたり[いっこあたり, ikkoatari] (n,ctr) each; per piece
1次キャッシュ[いっしキャッシュ, isshi kyasshu] (n) {comp} level 1 cache
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election
8の字;八の字[はちのじ, hachinoji] (n) (1) figure eight; figure of eight; (2) (八の字 only) shape of "hachi", the kanji for eight
8進数;八進数[はちしんすう, hachishinsuu] (n) {comp} octal; base 8
911事件;九一一事件[きゅういちいちじけん, kyuuichiichijiken] (n) September 11th attacks
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD
AGR[エージーアール, e-ji-a-ru] (n) advanced gas-cooled reactor; AGR
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P)
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P)
BCG[ビーシージー, bi-shi-ji-] (n) Bacille Calmette-Guerin (tuberculosis vaccine); BCG
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination
BGM[ビージーエム, bi-ji-emu] (n) background music; BGM; (P)
BWR[ビーダブリューアール, bi-daburyu-a-ru] (n) boiling-water reactor; BWR
B専;ビー専[ビーせん, bi-sen] (n) (sl) (See ブス専) attraction to ugly people
B系;ビー系[ビーけい, bi-kei] (n,adj-no) (sl) hip-hop culture; Black culture (esp. breakdancing culture)
CAM[キャム, kyamu] (n) {comp} computer-aided manufacturing; CAM
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism)
CANDU炉[キャンドゥろ, kyandou ro] (n) CANDU reactor; Candu reactor
Japanese-English: COMDICT Dictionary
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction
アイヨンハチロク[あいよんはちろく, aiyonhachiroku] i486
アカウント[あかうんと, akaunto] account
アキュムレータ[あきゅむれーた, akyumure-ta] accumulator
アクサングラーブ[あくさんぐらーぶ, akusangura-bu] grave accent, `
アクセスアーム[あくせすあーむ, akusesua-mu] access arm
アクセスキー[あくせすきー, akusesuki-] access key
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context
アクセススイッチ[あくせすすいっち, akusesusuicchi] access switch
アクセススピード[あくせすすぴーど, akusesusupi-do] access speed
アクセスポイント[あくせすぽいんと, akusesupointo] access point
アクセスモード[あくせすもーど, akusesumo-do] access mode
アクセスログ[あくせすろぐ, akusesurogu] access log
アクセス不能[アクセスふのう, akusesu funou] unaccessible
アクセス例外[アクセスれいがい, akusesu reigai] access exception
アクセス制御[アクセスせいぎょ, akusesu seigyo] access control
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] access control field
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list
アクセス単位[アクセスたんい, akusesu tan'i] Access Unit, AU
アクセス可能[アクセスかのう, akusesu kanou] accessible (an)
アクセス回線[アクセスかいせん, akusesu kaisen] access line
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information
アクセス料金[アクセスりょうきん, akusesu ryoukin] access charge, access fee
アクセス方式[アクセスほうしき, akusesu houshiki] access method
アクセス時間[アクセスじかん, akusesu jikan] access time
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access permission, access right
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access right
アクセス権限[アクセスけんげん, akusesu kengen] access authorizations
アクセス機構[アクセスきこう, akusesu kikou] access mechanism, actuator
アクセス法[アクセスほう, akusesu hou] access method
アクセス点[アクセスてん, akusesu ten] access point
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] access management
アクセス系[アクセスけい, akusesu kei] access system
アクセス網[アクセスもう, akusesu mou] access network
アクセス許可[アクセスきょか, akusesu kyoka] access permission
アクセラレータ[あくせられーた, akuserare-ta] accelerator
アクセント付き文字[アクセントつきもじ, akusento tsukimoji] accented character
アクチュエータ[あくちゅえーた, akuchue-ta] access mechanism (e.g. disk), actuator
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
アクセス[あくせす, akusesu] Thai: การเข้าถึง(ยังเครือข่าย) English: access
すれ違う[すれちがう, surechigau] English: to pass each other
すれ違う[すれちがう, surechigau] Thai: คลาดกัน English: to miss each other
下げる[さげる, sageru] Thai: เก็บ(ถ้วยชามภาชนะ)กลับคืน English: to move back
下請会社[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] Thai: บริษัทที่ทำสัญญารับเหมาะ English: contract company
乗せる[のせる, noseru] Thai: วางลงบน English: to place on (something)
乗り越える[のりこえる, norikoeru] Thai: ขี่ข้าม English: to ride across
人種[じんしゅ, jinshu] Thai: เผ่าพันธุ์ English: race
八月[はちがつ, hachigatsu] Thai: เดือนสิงหาคม English: August
前書き[まえがき, maegaki] Thai: บทนำในบทความ หนังสือ เอกสาร English: preface
効力[こうりょく, kouryoku] Thai: ประสิทธิผล English: efficacy
友達[ともだち, tomodachi] Thai: เ English: friend
可能[かのう, kanou] Thai: มีทางเป็นไปได้ English: practicable
向く[むく, muku] Thai: หัน English: to face
[ば, ba] Thai: สถานที่ English: place
場所[ばしょ, basho] Thai: สถานที่ English: place
外れる[はずれる, hazureru] Thai: ผิดแผกไป English: to get out of place (vi)
外交[がいこう, gaikou] Thai: การฑูตระหว่างประเทศ English: diplomacy
字源[じげん, jigen] Thai: ที่มาของตัวอักษร English: construction of character
学会[がっかい, gakkai] Thai: การประชุมสัมมนาทางวิชาการ English: academic meeting
安らぎ[やすらぎ, yasuragi] Thai: ความสงบ English: peace
対話[たいわ, taiwa] Thai: การสนทนาพูดตอบโต้ English: interactive
小物[こもの, komono] Thai: ของจำพวกเครื่องประดับ English: accessories
常分数[じょうぶんすう, joubunsuu] Thai: สัดส่วนที่เหมาะสม English: proper fraction
戻す[もどす, modosu] Thai: เอากลับคืนที่เดิม English: to put back
戻る[もどる, modoru] Thai: กลับมา English: to turn back
抱く[だく, daku] Thai: สวมกอด English: to embrace
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: มองย้อนหลังไปในอดีต English: to look back
据える[すえる, sueru] Thai: เก็บปืน English: to place (gun)
教え方[おしえかた, oshiekata] Thai: วิธีการสอน English: method of teaching
果たす[はたす, hatasu] Thai: ทำให้สำเร็จลุล่วงไป English: to accomplish
果たす[はたす, hatasu] Thai: ทำให้สำเร็จ English: to achieve
検査[けんさ, kensa] Thai: การตรวจสอบ English: inspection (e.g. customs, factory) (vs)
機能[きのう, kinou] Thai: หน้าที่การทำงาน English: faculty
活動[かつどう, katsudou] Thai: การกระทำ English: action
活動[かつどう, katsudou] Thai: กิจกรรม English: activity
添える[そえる, soeru] Thai: ติดตามไปด้วย English: to accompany
溜める[ためる, tameru] Thai: สะสม English: to accumulate
特色[とくしょく, tokushoku] Thai: คุณลักษณะพิเศษ English: characteristic
現に[げんに, genni] Thai: ในความเป็นจริง English: actually

ac ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอซี มิลาน[TM] (Ē-Sī Milān) EN: AC Milan FR: AC Milan [m] ; Milan AC [m]
เครื่องปรับอากาศ[n.] (khreūang pr) EN: air conditioner ; air-conditioner ; AC FR: climatiseur [m] ; conditionneur (d'air) [m] ; appareil de climatisation [m]
กระแสสลับ[n.] (krasaēsalap) EN: alternating current (AC, ac) ; AC = ac (alternating current) FR: courant alternatif [m]
มิลาน[TM] (Milān ) EN: AC Milan FR: AC Milan
อบาย[n.] (abāi) EN: place of suffering ; ruin ; destruction FR:
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; offense (Am.) ; transgression ; infringement ; misdemeanor FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse FR: cheval [m]
อาชาน[n.] (āchān) EN: birth ; family FR:
อาชานะ[n.] (āchāna) EN: origin ; family FR:
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained FR: bien né
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: thoroughbred FR:
อาชานิ[n.] (āchāni) EN: origin ; family FR:
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work ; trade FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; activités [fpl] ; carrière [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.) ; business [m] (vx)
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional ; career FR: professionnel
อาชีพบำบัด[n. exp.] (āchīp bamba) EN: occupational therapy FR:
อาชีพบัญชี[n. exp.] (āchīp banch) EN: accountancy FR:
อาชีพครู[n. exp.] (āchīp khrū) EN: FR: profession d'enseignement [f]
อาชีพพยาบาล[n. exp.] (āchīp phayā) EN: nursing FR:
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsar) EN: freelance FR: indépendant [m] ; profession indépendante [f]
อาชีพเกษตรกร[n. exp.] (āchīp kasēt) EN: FR: métier d'agriculteur [m]
อาชีพหลัก[n. exp.] (āchīp lak) EN: main occupation FR: activité de base [f] ; activité principale [f] ; activité première [f] ; profession principale [f]
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai a) EN: future career FR: carrière future [f]
อาชีพนิยม[n. exp.] (āchīp niyom) EN: professionalism FR: professionnalisme [m]
อาชีพปัจจุบัน[n. exp.] (āchīp patju) EN: FR: occupation actuelle [f]
อาชีพแพทย์[n. exp.] (āchīp phaēt) EN: medical career FR: carrière médicale [f]
อาชีพรับจ้าง[n. exp.] (āchīp rapjā) EN: journeyman FR: journalier [m]
อาชีพรอง[n. exp.] (āchīp røng) EN: FR: activité d'appoint [f] ; travail d'appoint [m] ; activité secondaire [f]
อาชีพสุจริต[n. exp.] (āchīp sutja) EN: FR: profession respectable [f] ; profession honorable [f]
อาชีพที่ผิดกฎหมาย[n. exp.] (āchīp thī p) EN: illegal occupation FR: activité illégale [f]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling FR: occupation [f]
อาชีว-[pref.] (āchīwa-) EN: vocational FR: professionnel
อาชีวบำบัด[n.] (āchīwabamba) EN: occupational therapy FR:
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuks) EN: vocational education ; vocational training FR: enseignement professionnel [m]
อาชีวก[n.] (āchīwok) EN: non-Buddhist ascetic FR:
อดีตชาติ ; อดีตภพ[n.] (adīttachāt ) EN: past existence ; previous existence ; previous birth FR: vie antérieure [f]
อะโดบี แอโครแบต[TM] (Adōbī Aēkhr) EN: Adobe Acrobat [TM] FR: Adobe Acrobat [TM]
อะดรีโนคอร์ติโคโทรฟิน[n.] (adrīnōkhøti) EN: adrenocorticotropin (ACTH) ; adrenocorticotrophin (ACTH) FR:
แอ็กชัน[n.] (aekchan) EN: action FR: action [f]
แอกชันโพเทนเชียล[n. exp.] (aekchan phō) EN: action potential FR:

ac ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Azeton {n} [chem.]acetone
Abbau {m} (einer Maschine)dismounting (of a machine)
Abbauleistung {f}degradation capacity
Klagerücknahme {f}abandonment of action
Verfahrenseinstellung {f}abatement of action
Abdecker {m}knacker
Abdeckerei {f}knacker's yard
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit
Abstillen {n}ablactation
Ableitkondensator {m}bypass capacitor
Abordnung {f}delegacy
Abbruchmakro {n} [comp.]abort macro
Abrakadabra {n}abracadabra
Abraumhalde {f} (Schlacke)slag heap
Abreaktion {f}abreaction
Abrechnungscomputer {m}accounting computer
Abrechnungsdatei {f}accounting file
Abriebverhalten {n}abrasion characteristics
Streifenprüfmaschine {f}abrasion test machine
Absackmaschine {f}bagging machine
Absatz {m} (Gelände)terrace
Rückwirkungsfreiheit {f}absence of reaction
Absolutbeschleunigung {f}absolute acceleration
Aufnahmefähigkeit {f}absorbing capacity; absorption power
Absorptionstheorie {f}absorption approach
Sammelkonto {n}absorption account
Eigentumsnachweis {m}abstract of title
Kontoauszug {m}abstract of account
reine Mathematik {f}abstract mathematics
Acarophobie {f}; Furcht vor Insekten oder -stichenacarophobia
Accessoire {n} | Accessoires
Aceraceae {pl}; Ahorngewächse
Acetylen {n} [chem.]acetylene
Acetylierung {f} [chem.]acetylation
Achillesferse {f} [übtr.]; wunder Punkt; Schwachstelle
Achillessehne {f} [anat.]Achilles' tendon
Achillessehne {f} | Achillessehnen
Achsabstand {m}stack centres
Achsabstand {m}; Achsenabstand
Achse {f} | Achsen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ac
Back to top