ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

transformed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *transformed*, -transformed-

transformed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
transformed (adj.) ซึ่งปฏิรูป See also: ซึ่งปรับปรุงใหม่ Syn. altered Ops. deteriorated

transformed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
怪鳥;化鳥[けちょう;かいちょう(怪鳥), kechou ; kaichou ( kaichou )] (n) (See 鵺・1) suspicious bird; strange bird; eerie bird; ominous bird; apparition transformed into a bird
変じる[へんじる, henjiru] (v1,vi) to change into; to be transformed; to be transfigured; to transform; to alter; to convert
変ずる[へんずる, henzuru] (vz,vi) to change into; to be transformed; to be transfigured; to transform; to alter; to convert

transformed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลายเป็น[v. exp.] (klāi pen) EN: become ; change to ; turn into ; be transformed into ; be converted into FR: devenir ; se transformer en ; se changer en
กลายร่าง[v. exp.] (klāi rāng) EN: be transformed (into) ; become FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า transformed
Back to top