ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*twin*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น twin, -twin-

*twin* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
entwine (vt.) พันรอบ See also: พัวพัน Syn. lace, twine, twist
entwine (vt.) พัวพัน See also: พันรอบ Syn. lace, twine, twist
entwine about (phrv.) พันรอบ See also: โอบรอบ, เลื้อยรอบ Syn. entwine around, entwine round, entwine with
entwine around (phrv.) พันรอบ See also: โอบรอบ, เลื้อยรอบ Syn. entwine about, entwine round, entwine with
entwine round (phrv.) พันรอบ See also: โอบรอบ, เลื้อยรอบ Syn. entwine around, entwine about, entwine with
entwine with (phrv.) พันรอบ See also: โอบรอบ, เลื้อยรอบ Syn. entwine about, entwine around, entwine with
in the twinkling of an eye (idm.) เร็วมาก See also: อย่างฉับพลัน
intertwine (vi.) สานเข้าด้วยกัน Syn. interweave, interlace
intertwine (vt.) สานเข้าด้วยกัน Syn. interweave, interlace
intwine (vt.) พัน See also: โอบ Syn. entwine, twine, weave
intwine (vi.) พัน See also: โอบ Syn. entwine, twine, weave
Siamese twins (n.) ฝาแฝดซึ่งมีลำตัวติดกันแต่กำเนิด
twin (n.) แฝด See also: ฝาแฝด
twin (n.) ความเหมือนกัน
twin (vi.) เป็นคู่กัน
twin (vt.) ทำให้เป็นคู่กัน
twin (vi.) มีฝาแฝด
twin bed (n.) เตียงคู่
twin room (n.) ห้องที่มีเตียงเดี่ยวสองเตียง
twine (n.) สายเชือก See also: เชือกร้อย, สายร้อย, สายป่าน
twine (vi.) พันรอบ
twine (vt.) ถักเป็นเกลียว See also: บิดเป็นเกลียว
twinge (n.) อาการปวดฉับพลันและรุนแรง
twinkle (vi.) ส่องแสงระยิบระยับ
twinkle (vi.) เป็นแวววาว
twinkle (vi.) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว
twinkle (n.) แสงแวววาว
twinkle (n.) เวลาชั่วพริบตาเดียว
twinkle with (phrv.) ระยิบระยับด้วย See also: กระพริบๆ ด้วย
twinkle with (phrv.) แวววาว See also: ระยิบระยับ
twinkler (n.) ผู้ขยิบตา
twinkling (n.) การส่องแสงระยิบระยับ
twinkling (n.) เวลาชั่วพริบตาเดียว
twinkling (n.) การกระพริบตา
twinkly (adv.) อย่างระยิบระยับ See also: อย่างแวววาว
twins (n.) กลุ่มดาวคู่
untwine (vt.) คลี่ออก (สิ่งที่ม้วน พันหรือพับอยู่) See also: แก้ออก, คลายออก Syn. undo, loose, untwist
English-Thai: HOPE Dictionary
entwine(เอนทฺไวน์') vt.,vi. พันรอบ,โอบ,เลื้อยรอบ,ชักใย,ทำให้พัวพัน., Syn. intwine, See also: entwinement n., Syn. twist
outwind(เอาทฺวินดฺ) vt. ทำให้หมดแรงหายใจ,ทำให้หมดเรี่ยวแรง
siamese twinsn. ฝาแฝดที่มีตัวติดกันแต่กำเนิด
twin(ทวิน) n.,adj. ฝาแฝดใดฝาแฝดหนึ่ง,แฝด,สิ่งที่เป็นคู่กัน,ห้องเตียงคู่,สองเท่า. vt. จับคู่,เข้าคู่,เปรียบเทียบ,จัดให้มีคู่. vi. กำเนิดลูกแฝด -Phr. (twin bed เตียงเดี่ยวในห้องที่มีเตียงเดี่ยว2เตียง)
twin roomn. ห้องที่มีเตียงเดี่ยวสองเตียง
twin-flowern. ชื่อเถาวัลย์จำพวกหนึ่ง
twinge(ทวินจฺ) n.,vt.,vi. (ทำให้เกิด,เกิด) ความเจ็บปวดอย่างกะทันหันและรุนแรง,ความเจ็บแปลบ,ความเจ็บใจ.
twinkle(ทวิง'เคิล) n.,vi.,vt. (เกิด) แสงระยิบระยับ,แสงแวววาว,แสงริบหรี่,ชั่วพริบตา,การกระพริบตา,การขยิบตา
twinkling(ทวิง'คลิง) n. การส่องแสงระยิบระยับ,การกระพริบตา,การขยิบตา,ชั่วพริบตา,เวลาฉับพลัน, Syn. instant,second,moment
twinned(ทวินดฺ) adj. เป็นแฝด,เหมือนกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
entwine(vt) พันกันยุ่ง,โอบ,เลื้อย,มัด,ชักใย,ทำให้พัวพัน
intertwine(vi) พันกัน,ร้อยเข้าด้วยกัน,สานกัน
twin(adj) แฝด,คู่,ทั้งสอง
twine(n) เชือก,ลวด,การร้อยมาลัย,การถักปม,การฟั่นเป็นเกลียว
twinge(n) แหนบ,ความเจ็บแปลบ
twinkle(n) แสงระยิบ,ประกาย,การกะพริบตา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conjoined twinแฝดติดกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fraternal twin; twin, binovular; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hetero-ovular twin; twin, binovular; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intertwined circuiting coilคอยล์วงจรไขว้ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
oscillatory twinningผลึกแฝดซ้อนสลับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
twin lawกฎผลึกแฝด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
twinerไม้พันเลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
twingeอาการปวดเสียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polysynthetic twinningผลึกแฝดร่วม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
twinsคู่แฝด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
binovular twin; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Entwinementสายสะดือระหว่างทารกบิดพันเป็นเกลียว [การแพทย์]
twining stemทไวนิงสเตม, ลำต้นพืชที่มีลักษณะอ่อน เมื่อเจริญเติบโตจะเคลื่อนไหวแบบเกลียวพันหลักหรือเสาขึ้นไป  เช่น พลู มะลิวัลย์ เถาวัลย์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Twinsฝาแฝด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครือเถา (n.) design of intertwined sprays See also: Thai design, Thai figuration
กระพริบ (v.) twinkle See also: wink, blink Syn. ขยิบ
ขยิบ (v.) twinkle See also: wink, blink Syn. กระพริบ
คาย (v.) untwine See also: unwind, unroll
คู่แฝด (n.) twins Syn. ฝาแฝด, แฝด
ฉายประกาย (v.) twinkle See also: glitter, sparkle, shimmer, shine, glisten, gleam, glint, flicker Syn. เปล่งประกาย
ฝาแฝด (n.) twin See also: double Syn. แฝด
พริบ (v.) twinkle See also: wink, blink Syn. ขยิบ, กระพริบ
ยม (n.) twin See also: couple, pair, double, counterpart Syn. แฝด, คู่
ลูกฝาแฝด (n.) twins Syn. ลูกแฝด
ลูกแฝด (n.) twin Syn. ฝาแฝด
วามแวม (adj.) twinkling See also: sparkling, glittering, glimmering, glistening Syn. วาม, วับๆ
ส่งประกาย (v.) twinkle See also: glitter, sparkle, shimmer, shine, glisten, gleam, glint, flicker Syn. เปล่งประกาย, ฉายประกาย
แฝด (adj.) twin Syn. สอง, ฝาแฝด, คู่แฝด
แฝดสอง (n.) twins
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There is some difference between twinsมีความแตกต่างบางอย่างระหว่างฝาแฝด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How about another double, golden oldie, twin-spin sound sandwich from KLAM in Portland?เอาไปเบิ้ลเลยเป็นไง โกลเด็นโอลดี้ ทวิน-สปิน ซาวด์ แซนด์วิช จาก เค.แอล.เอ.เอ็ม.ในพอร์ตแลนด์?
How about another double, golden oldie, twin-spin sound sandwich from KLAM in Portland?เอาไปเบิ้ลเลยเป็นไง โกลเด็นโอลดี้ ทวิน-สปิน ซาวด์ แซนด์วิช จาก เค.แอล.เอ.เอ็ม.ในพอร์ตแลนด์
The Donelley twins barfed on each other.แฝดโดเนลลี่อ้วกใส่กันเอง
Big Brother 0-2, this is Silent Twin 0-2.บิ๊กบราเธอร์ 02 จากทวิน 02 เปลี่ยน
Big Brother 0-2, this is Silent Twin 0-2, over.บิ๊กบราเธอร์ 2 จากทวิน 02 เปลี่ยน
It's his favorite song, Twinkle, Twinkle, Little Star.มันเป็นเพลงโปรดของเขา ทวินเกิล, ทวินเกิล, ลิตเติลสคาร์.
Twinkle, Twinkle, Little Star.ทวินเกิล, ทวินเกิล, ลิตเตอร์สตาร์.
She barely had time to grab her babies, twin girls.แม่แทบไม่มีเวลาพอที่จะเลี้ยงลูกแฝดของแม่ได้
I bet the twins are in China right now, dreaming about their little American sister.หนูว่าพวกฝาแฝดในเมืองจีนตอนนี้ คงกำลังฝัน ถึงน้องสาวชาวอเมริกันของพวกเขาแน่ๆ
"Einstein's Twin Paradox: A New Interpretation.คุณจบอนุปริญญา ด้านฟิสิกซ์ แล้วนี่...
There are those who do not believe that a single soul... born in heaven... can split into twin spirits and shoot, like falling stars to earth,ไมมีใครเชื่อ ว่าวิญญาณดวงเดียว กำเนิดในสวรรค์ จะสามารถแบ่งเป็นสองจิตใจ
The queen had given birth to twins that night.ราชินีทรงประสูติทารกแฝด

*twin* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盘曲[pán qǔ, ㄆㄢˊ ㄑㄩˇ, 盘曲 / 盤曲] coiled; entwined; tortuous
蟠曲[pán qǔ, ㄆㄢˊ ㄑㄩˇ, 蟠曲] coiled; entwined; tortuous
两手[liǎng shǒu, ㄌㄧㄤˇ ㄕㄡˇ, 两手 / 兩手] double tactics; twin strategies
互为因果[hù wéi yīn guǒ, ㄏㄨˋ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄛˇ, 互为因果 / 互為因果] mutually related karma (成语 saw); fates are intertwined; interdependent
瞬息[shùn xī, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄧ, 瞬息] in a flash; twinkling; ephemeral
瓜葛[guā gé, ㄍㄨㄚ ㄍㄜˊ, 瓜葛] intertwined (as melon and vine plants); interconnected; association (of two things)
并蒂莲[bìng dì lián, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄢˊ, 并蒂莲 / 並蒂蓮] lit. twin lotus flowers on one stalk; fig. a devoted married couple
闪映[shǎn yìng, ㄕㄢˇ ˋ, 闪映 / 閃映] twinkle; flare
双生兄弟[shuāng shēng xiōng dì, ㄕㄨㄤ ㄕㄥ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, 双生兄弟 / 雙生兄弟] twin brothers
盘根错节[pán gēn cuò jié, ㄆㄢˊ ㄍㄣ ㄘㄨㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, 盘根错节 / 盤根錯節] twisted roots and intertwined joints (成语 saw); complicated and very tricky; knotty and deeply-rooted difficulties
缠绕[chán rào, ㄔㄢˊ ㄖㄠˋ, 缠绕 / 纏繞] twisting; to twine; to pester; to bother
缠绕茎[chán rǎo jīng, ㄔㄢˊ ㄖㄠˇ ㄐㄧㄥ, 缠绕茎 / 纏繞莖] vine; twining stem
眨眼[zhǎ yǎn, ㄓㄚˇ ㄧㄢˇ, 眨眼] wink; twinkle; very short time
一弹指顷[yī tán zhǐ qǐng, ㄧ ㄊㄢˊ ㄓˇ ㄑㄧㄥˇ, 一弹指顷 / 一彈指頃] a snap of the fingers (成语 saw); in a flash; in the twinkling of an eye
连体婴[lián tǐ yīng, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄧˇ , 连体婴 / 連體嬰] conjoined twins
蔓生植物[màn shēng zhí wù, ㄇㄢˋ ㄕㄥ ㄓˊ ˋ, 蔓生植物] creeper; climbing plant; twiner
蔓草[màn cǎo, ㄇㄢˋ ㄘㄠˇ, 蔓草] creeper; climbing plant; twiner
闪烁[shǎn shuò, ㄕㄢˇ ㄕㄨㄛˋ, 闪烁 / 閃爍] flicker; twinkling
异卵双胞胎[yì luǎn shuāng bāo tāi, ㄧˋ ㄌㄨㄢˇ ㄕㄨㄤ ㄅㄠ ㄊㄞ, 异卵双胞胎 / 異卵雙胞胎] fraternal twins
[huì, ㄏㄨㄟˋ, 嘒] shrill sound; twinkling
合股线[hé gǔ xiàn, ㄏㄜˊ ㄍㄨˇ ㄒㄧㄢˋ, 合股线 / 合股線] twine
[zī, ㄗ, 孖] twins
[luán, ㄌㄨㄢˊ, 孪 / 孿] twins
双生[shuāng shēng, ㄕㄨㄤ ㄕㄥ, 双生 / 雙生] twins
双胞胎[shuāng bāo tāi, ㄕㄨㄤ ㄅㄠ ㄊㄞ, 双胞胎 / 雙胞胎] twin

*twin* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あわや[, awaya] (exp) in no time; in an instant; in the nick of time; in the twinkling of an eye
きらきら(P);キラキラ[, kirakira (P); kirakira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) glitter; sparkle; glisten; twinkle; (P)
きらっ;キラッ[, kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly
シャム双生児[シャムそうせいじ, shamu souseiji] (n) Siamese twins
ダブル[, daburu] (n,adj-f) (1) double; twin; (n) (2) (alternative to ハーフ) (See ハーフ・2) someone of mixed race; (P)
ツインリーキーバケット[, tsuinri-ki-baketto] (n) {comp} twin leaky bucket
トウインクル[, touinkuru] (n) twinkle
ピカピカ光る;ぴかぴか光る[ピカピカひかる(ピカピカ光る);ぴかぴかひかる(ぴかぴか光る), pikapika hikaru ( pikapika hikaru ); pikapikahikaru ( pikapika hikaru )] (exp,v5r) to sparkle; to glitter; to twinkle
より糸;縒り糸;撚り糸[よりいと, yoriito] (n) twisting (thread, etc.); twisted yarn; twisted thread; twine
一卵性双生児[いちらんせいそうせいじ, ichiranseisouseiji] (n) identical twins
二卵性[にらんせい, niransei] (n) (abbr) (See 一卵性) fraternal (of twins)
二卵性双生児[にらんせいそうせいじ, niranseisouseiji] (n) fraternal twins
双児宮[そうじきゅう, soujikyuu] (n) Gemini (3rd zodiacal sign); the Twins
双子座;ふたご座[ふたござ, futagoza] (n) Gemini (constellation); the Twins
双胴機[そうどうき, soudouki] (n) twin-fuselage plane
対を成す;対をなす[ついをなす, tsuiwonasu] (exp,v5s) to act as an opposite; to form a counterpart; act as a twin
煌く;煌めく[きらめく, kirameku] (v5k,vi) to glitter; to glisten; to sparkle; to twinkle; to glare; to gleam
煌めき[きらめき;キラメキ, kirameki ; kirameki] (n) glitter; glimmer; sparkle; twinkle
熨斗目[のしめ, noshime] (n) variety of ceremonial dress made of intertwined cloth and silk threads
盤根[ばんこん, bankon] (n) entwined roots
相関関係[そうかんかんけい, soukankankei] (n) correlation; interrelation; intertwining; (P)
瞬ぐ[まじろぐ, majirogu] (v5g,vi) to wink; to blink; to twinkle; to flicker
瞬く(P);屡叩く;目叩く[またたく(瞬く)(P);しばたたく(瞬く;屡叩く);しばたく(瞬く);まばたく(瞬く);めたたく(瞬く;目叩く);めばたく(瞬く), matataku ( matataku )(P); shibatataku ( matataku ; shibashiba tataku ); shibataku (] (v5k,vt) (1) to twinkle (e.g. stars); to flicker; to waver; (2) to blink (one's eyes); to wink; (P)
結合双生児[けつごうそうせいじ, ketsugousouseiji] (n) conjoined twins
絡ます[からます, karamasu] (v5s,vt) (1) to entwine; to entangle; (2) to connect; to relate
絡ませる[からませる, karamaseru] (v1,vt) (1) to entwine; to entangle; (2) to connect; to relate
絡まる[からまる, karamaru] (v5r,vi) to be entwined; to be involved
絡み付く;絡みつく[からみつく, karamitsuku] (v5k) to twine oneself around; to coil around
絡み合う(P);搦み合う;からみ合う[からみあう, karamiau] (v5u,vi) to be(come) intertwined; to be entangled; (P)
絡む[からむ, karamu] (v5m,vi) (1) to entangle; to entwine; (2) to pick a quarrel; to find fault; (3) to be involved with; to be influenced by; to develop a connection with; (P)
絡める;搦める[からめる, karameru] (v1,vt) (1) to arrest; (2) to entwine; to twine around; to mix together; (3) to coordinate (with)
綢繆[ちゅうびゅう, chuubyuu] (n) (1) coiled about; entangled; entwined; (2) familiar; harmonious
編み合わせる[あみあわせる, amiawaseru] (v1) to knit together; to intertwine
縒り合わせる;撚り合わせる;縒り合せる;撚り合せる[よりあわせる, yoriawaseru] (v1,vt) to intertwine; to twist together
縺れ合う;もつれ合う[もつれあう, motsureau] (v5u) (See からみあう) to entangle themselves together (e.g. of butterflies); to be intertwined
纏い付く;纏いつく[まといつく, matoitsuku] (v5k,vi) to entwine; to follow about
見る見る[みるみる, mirumiru] (adv) very fast; in a twinkle; before one's eyes; (P)
連理[れんり, renri] (n) (1) trees with entwined branches; (2) intimate male and female relationship
連理の松[れんりのまつ, renrinomatsu] (n) pines with entwined branches
霜降り(P);霜降[しもふり, shimofuri] (n,vs) (1) speckled with white; salt and pepper (colour, color); (2) (of fabric) created by intertwining white and coloured fibres; (3) (of beef) marbling; (4) (abbr) (of fish, chicken, shellfish, etc.) blanching by exposure to boiling and then icy water; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ツインリーキーバケット[ついんりーきーばけっと, tsuinri-ki-baketto] twin leaky bucket

*twin* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้วงเต่าสองแต้ม[n. exp.] (dūang tao s) EN: Twin-spotted Beetle FR:
แฝด[n.] (faēt) EN: twin ; twins FR: jumeau [m] ; jumeaux [mpl]
แฝดคนละฝา[n. exp.] (faēt khon l) EN: look-alikes ; twins in appearance FR: sosie [m]
แฝดเหมือน[n. exp.] (faēt meūoen) EN: identical twins FR: jumeaux identiques [mpl] ; vrais jumeaux [mpl]
แฝดสยาม[n. exp.] (faēt Sayām) EN: Siamese twins FR: frères siamois [mpl] ; sœurs siamoises [fpl]
แฝดสอง[n. exp.] (faēt-søng) EN: twins FR: jumeaux [mpl] ; jumelles [fpl]
แฝดต่างไข่[n. exp.] (faēt tāng k) EN: non identical twins FR: faux jumeaux [mpl]
แฝดเทียม[n. exp.] (faēt thīem) EN: fraternal twins FR: faux jumeaux [mpl]
ฝาแฝด[n.] (fāfaēt) EN: twins ; twin brothers ; twin sisters ; double ; Siamese twins FR: jumeau [m] ; jumelle [f] ; double [m]
ฝาแฝดเหมือน[n. exp.] (fāfaēt meūo) EN: identical twins FR: vrais jumeaux [mpl]
ฝาแฝดแท้[n. exp.] (fāfaēt thaē) EN: identical twins FR: vrais jumeaux [mpl]
ฝาแฝดเทียม[n. exp.] (fāfaēt thīe) EN: fraternal twins FR: faux jumeaux [mpl]
ห้องแฝด[n. exp.] (hǿng faēt) EN: twin room ; room with two single beds FR:
ห้องคู่[n. exp.] (hǿng khū) EN: twin room ; double room FR: chambre double [f] ; chambre pour 2 personnes [f]
จิตรลดา[n.] (jittraladā) EN: [design of intertwined sprays] FR:
กะพริบ[v.] (kaphrip) EN: wink ; blink ; twinkle FR: cligner ; clignoter
ขดงอ[n. exp.] (khot ngø) EN: coil ; wind ; spiral ; twine ; twist FR:
เครือเถา[n.] (khreūathao) EN: design of intertwined sprays FR:
คู่[n.] (khū) EN: pair ; couple ; brace ; twin ; set FR: paire [f] ; couple [m]
คู่แฝด[n.] (khūfaēt) EN: twins FR: jumeaux [mpl]
เกลียว[v.] (klīo) EN: twist ; entwine ; braid ; strand ; ply FR:
กรอ[v.] (krø) EN: wind ; reel ; spin ; twist ; twine FR: enrouler ; bobiner
กู๊ดวิลล์[n.] (kūtwin) EN: goodwill FR:
ลายเครือเถา[n. exp.] (lāi khreūa ) EN: design of intertwined sprays FR:
ละอองดาว[n. exp.] (la-øng dāo) EN: twinkle of a star FR:
ลูกแฝด[n. exp.] (lūkfaēt) EN: twin children ; twins FR: jumeaux [mpl]
มหาวิทยาลัยมินนิโซตา ทวินซิตีส์[org.] (Mahāwitthay) EN: University of Minnesota Twin Cities FR:
มอธลายเหลี่ยมผ่าเล็ก[n. exp.] (møt lāi līe) EN: Twin Triangle FR:
มอธปีกพู่[n. exp.] (møt pīk phū) EN: Noble's Tuftwing FR:
มอธราบปีกแหลม[n. exp.] (møt rāp pīk) EN: Pointed Flatwing FR:
นกปีกสั้น [n. exp.] (nok pīk san) EN: shortwing FR:
นกปีกสั้นเล็ก[n. exp.] (nok pīk san) EN: Lesser Shortwing FR: Petite Brachyptère [f] ; Petite Courtaile [f] ; Brachyptéryx à queue courte ; Petite Grive à ailes courtes [f]
นกปีกสั้นสีน้ำเงิน[n. exp.] (nok pīk san) EN: White-browed Shortwing FR: Brachyptère bleue [f] ; Courtaile bleue [f] ; Brachyptéryx à sourcils blancs ; Grive à ailes courtes bleue [f]
เป็นประกาย[v. exp.] (pen prakāi) EN: sparkle ; flash ; twinkle ; shimmer ; glisten FR: étinceler ; scintiller
แพ็คคู่[n. exp.] (phaek khū) EN: twin pack FR:
พัน[v.] (phan) EN: wind around ; wrap around ; bind ; encircle ; coil ; twine ; entangle ; pack up FR: enlacer ; enrouler ; embobiner ; envelopper
พันแข้งพันขา[v.] (phankhaengp) EN: rub a body against someone's legs ; intertwine around the legs of FR:
พริบ[v.] (phrip) EN: wink ; twinkle FR: cligner ; clignoter
แปลบ[adj.] (plaēp) EN: glittering ; sparkling ; flickering ; twinkling FR:
ระยิบระยับ[adj.] (rayiprayap) EN: glittering ; sparkling ; twinkling ; dazzling ; brilliant FR:

*twin* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Celebeskurzflügel {m} [ornith.]Sulawesi Shortwing
Zwillingsbereifung {f}dual application; dual fitment; twin fitment
Zwillingsmontage {f}dual application; twinning
Zwillingsrad {n}dual wheel; twin wheel
Zwillingsreifen {m}dual tyres; twin tyres
Kiellinie {f} | rechtwinklig zur Kielliniekeel line | thwartships
Nordwestwind {m} | Nordwestwinde
Zwillingspaar {n}pair of twins
rechtwinklig {adj} | rechtwinkliges Dreieckright-angled | right-angled triangle
Perlastrild {m} [ornith.]Rosy Twin-spot
Doppelbett {n} (2 getrennte Betten)twin beds
halbautomatische Bottichwaschmaschine {f}twin-tub
Doppellaufwerk {m}twin drive
Doppelsystem {n}twin system
Zwillingszug {m}twin hoist
Doppelkernwulst {f}twin bead

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *twin*
Back to top