ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sparkling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sparkling*, -sparkling-

sparkling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sparkling (adj.) มีชีวิตชีวา See also: น่าสนใจ, สนุกสนาน Syn. brilliant, lively
sparkling (adj.) ซึ่งเป็นมันเงา See also: เป็นประกาย, สุกใส Syn. polished Ops. dull, faded
sparkling wine (n.) แชมเปญ See also: เหล้าองุ่นขาวชนิดหนึ่งมาจากบริเวณแชมเปญของประเทศฝรั่งเศส Syn. bubbly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประภัสสร (adj.) sparkling See also: glittering, glistening, shining Syn. แสงแพรวพราว, สีเลื่อม, พรายๆ, แสงพราว
พร่างพราย (adj.) sparkling See also: glittering, twinkling, shinning, shimmering Syn. พร่า, พร่าง, พราย
พรายๆ (adj.) sparkling See also: glittering, glistening, shining Syn. แสงแพรวพราว, สีเลื่อม, แสงพราว
วาบๆ (adv.) sparkling See also: flickering, glittering, twinkling Syn. แวบๆ
วาบๆ (adv.) sparkling See also: flickering, glittering, twinkling Syn. แวบๆ
วิบวับ (adj.) sparkling See also: dazzling, glittering, twinkling, glistening, flashing Syn. วับๆ, ระยิบระยับ
สีเลื่อม (adj.) sparkling See also: glittering, glistening, shining Syn. แสงแพรวพราว, พรายๆ, แสงพราว
แปลบปลาบ (adv.) sparkling See also: flickering, glittering, twinkling Syn. แวบๆ, วาบๆ
แปลบปลาบ (adv.) sparkling See also: flickering, glittering, twinkling Syn. แวบๆ, วาบๆ
แวบๆ (adv.) sparkling See also: flickering, glittering, twinkling Syn. วาบๆ
แวบๆ (adv.) sparkling See also: flickering, glittering, twinkling Syn. วาบๆ
แสงพราว (adj.) sparkling See also: glittering, glistening, shining Syn. แสงแพรวพราว, สีเลื่อม, พรายๆ
แสงแพรวพราว (adj.) sparkling See also: glittering, glistening, shining Syn. สีเลื่อม, พรายๆ, แสงพราว

sparkling ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汽酒[qì jiǔ, ㄑㄧˋ ㄐㄧㄡˇ, 汽酒] sparkling wine
[guāng, ㄍㄨㄤ, 洸] sparkling water
闪闪[shǎn shǎn, ㄕㄢˇ ㄕㄢˇ, 闪闪 / 閃閃] flickering; sparkling; glistening; glittering

sparkling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スパークリングワイン[, supa-kuringuwain] (n) sparkling wine
喜びに輝く目[よろこびにかがやくめ, yorokobinikagayakume] (n) eyes sparkling with joy
蛍烏賊[ほたるいか;ホタルイカ, hotaruika ; hotaruika] (n) (uk) firefly squid (Watasenia scintillans); sparkling enope squid
赫然[かくぜん, kakuzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) violent and angry; (2) shining; glittering; sparkling
きらっ;キラッ[, kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly
そらそら[, sorasora] (int) sparklingly
ピカッと;ぴかっと[, pikatsu to ; pikatto] (adv,vs) (See ぴかぴか) brightly; dazzlingly; sparklingly; brilliantly (shining)
才気溌剌[さいきはつらつ, saikihatsuratsu] (adj-t,adv-to) resourceful and quick-witted; showing a flash of brilliance; have a keen (sparkling) intellect
才知縦横[さいちじゅうおう, saichijuuou] (n,adj-na) resourceful and quick-witted; showing a flash of brilliance; have a keen (sparkling) intellect
目を輝かす[めをかがやかす, mewokagayakasu] (exp,v5s) for one's eyes to gleam; eyes sparkling; with shining eyes

sparkling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฟแลบ[X] (fai laēp) EN: rapid-fire ; sparkling FR:
แจ๋วแหวว[adj.] (jaeowaēo) EN: sparkling ; bright and clear FR:
น้ำโซดา [n.] (nām sōdā) EN: soda water ; sparkling water ; soda FR: eau gazeuse [f] ; soda [m]
พรายแพรว[X] (phrāiphraēo) EN: brilliant ; glittering ; sparkling ; dazzling FR:
พราว[adv.] (phrāo) EN: dazzling ; glittering ; sparkling FR:
แปลบ[adj.] (plaēp) EN: glittering ; sparkling ; flickering ; twinkling FR:
ประภัสสร[adj.] (praphatsøn) EN: sparkling FR:
ระยิบ[adj.] (rayip) EN: brilliant ; sparkling FR:
ระยิบระยับ[adj.] (rayiprayap) EN: glittering ; sparkling ; twinkling ; dazzling ; brilliant FR:
สปาร์กลิงไวน์ = สปาร์กลิงไวน์[n. exp.] (sapākling w) EN: sparkling wine FR: vin pétillant [m]
สีเลื่อม[adj.] (sī leūam) EN: sparkling FR:
โซดา[n.] (sōdā) EN: soda water ; sparkling water ; soda FR: eau gazeuse [f] ; soda [m]
ตามีประกาย[n. exp.] (tā mī prakā) EN: sparkling eyes FR:
แวว[adj.] (waēo) EN: shiny ; sparkling ; bright FR:
แวววาว[adj.] (waēowāo) EN: glittering ; glistening ; sparkling ; twinkling ; shining FR:
แวบวับ[adj.] (waēpwap) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening FR:
แวบวาบ[adj.] (waēp wāp) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening FR:
วาว[adj.] (wāo) EN: shiny ; lustrous ; glossy ; bright ; sparkling FR: brillant ; luisant
วาวแสง[adj.] (wāosaēng) EN: glowing ; shining ; sparkling FR: brillant
วาวแวว[adj.] (wāowaēo) EN: sparkling ; flashing FR:
วาบ ๆ[adj.] (wāp-wāp) EN: sparkling FR:
เรี่ยมเร้เรไร[adj.] (rīemrērērai) EN: sparklingly clean and neat ; very tidy ; looking like new ; brand-new FR:
ยอง[adv.] (yøng) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously FR:

sparkling ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Perlwein {m}sparkling wine
Veilchenohr {n} [ornith.]Sparkling Violetear

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sparkling
Back to top