ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interweave

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interweave*, -interweave-

interweave ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interweave (n.) การผสมผสาน Syn. blend, mix
interweave (vt.) ทอ See also: ผสมผสาน Syn. intertwine, mingle
interweave (vi.) ทอ See also: สานเข้าด้วยกัน Syn. intertwine
interweave with (phrv.) ถักพันกันด้วย See also: ทอพันกันด้วย, สานกันด้วย
English-Thai: HOPE Dictionary
interweave(อินเทอวิฟว') vt.,vi.,n. (การ) พันกัน,สานกัน,ผสมผสาน,คลุกเคล้า., See also: interweaver n. interwoven adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
interweave(vt) การร้อยเข้าด้วยกัน,การผสมผสาน,การคลุกเคล้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทอหูก (v.) interweave See also: weave with a loom Syn. ทอผ้า

interweave ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交织[jiāo zhī, ㄐㄧㄠ ㄓ, 交织 / 交織] interweave

interweave ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
織り成す;織りなす[おりなす, orinasu] (v5s,vt) to interweave
織り交ぜる[おりまぜる, orimazeru] (v1) to weave together; to interweave; to intermingle
織り込む[おりこむ, orikomu] (v5m,vt) to weave into; to interweave; to be incorporated in; to be factored in

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interweave
Back to top