ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interlace

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interlace*, -interlace-

interlace ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interlace (vt.) ไขว้กัน See also: สานกัน Syn. intertwine, interweave, weave
interlace (vi.) ไขว้กัน See also: สานกัน Syn. intertwine, interweave, weave
interlace with (phrv.) ไขว้กับ See also: ทับกับ, พันกับ
English-Thai: Nontri Dictionary
interlace(vi) ขัดกัน,ไขว้กัน,ทับกัน,ร้อยเข้ากัน,โยงกัน,พัวพัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
interlaceสอดประสาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interlace สอดประสาน [คอมพิวเตอร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's two different interlaced frames. I'm framing one.มันเป็นสองเฟรมทับกันที่ แตกต่างกัน ฉันกรอบหนึ่ง
Those interlaced frames we thought were noise?ผู้เฟรมทับกันราคิดว่าเป็นเสียง?
All right, as you'll see interlaced with the frames of the original Hitler image we found these sections.สิทธิทั้งหมดในขณะที่คุณจะเห็น interlaced มีกรอบของ เดิมภาพฮิตเลอร์ เราพบว่าส่วนนี้

interlace ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隔行扫描[gé háng sǎo miáo, ㄍㄜˊ ㄏㄤˊ ㄙㄠˇ ㄇㄧㄠˊ, 隔行扫描 / 隔行掃描] interlaced scanning

interlace ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターレース[, inta-re-su] (n) {comp} interlace
インタレース[, intare-su] (n) {comp} interlace
飛び越し走査[とびこしそうさ, tobikoshisousa] (n) {comp} interlace
飛越し走査[とびこしそうさ, tobikoshisousa] (n) {comp} interlace
インターレースGIF[インターレースギッフ;インターレースジッフ, inta-re-sugiffu ; inta-re-sujiffu] (n) {comp} interlaced GIF
ノンインターレース[, non'inta-re-su] (n) {comp} non-interlaced
ノンインタレース[, non'intare-su] (n) {comp} non-interlace
交わす(P);交す(io)[かわす, kawasu] (v5s,vt) (1) to exchange (messages, greetings, arguments, etc.); (2) to intersect; to cross; to interlace; (suf,v5s) (3) (after the -masu stem of a verb) ... with one another; ... to each other; (P)
組み合わさる[くみあわさる, kumiawasaru] (v5r,vi) (See 組み合わせる) to interlace; to fit together; to combine; to mingle
編み戸[あみど, amido] (n) door made of interlaced reeds, bamboo, etc.
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インタレース[いんたれーす, intare-su] interlace
飛越し走査[とびこしそうさ, tobikoshisousa] interlace
ノンインタレース[のん'いんたれーす, non ' intare-su] non-interlace

interlace ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จักสาน[v.] (jaksān) EN: do basketry ; weave ; interlace FR: confectionner des objets de vannerie
สาน[v.] (sān) EN: weave ; entwine ; intertwine ; interlace ; plait FR: entrelacer ; tresser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interlace
Back to top