ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flicker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flicker*, -flicker-

flicker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flicker (vi.) ริบหรี่ (เปลวไฟ) See also: วูบวาบ Syn. flare, flash, glimmer Ops. glow
flicker (n.) เปลวไฟริบหรี่ See also: เปลวไฟวูบวาบ, ไฟที่จวนจะดับ Syn. flare, flash, gleam Ops. glow
flicker (vi.) ปรากฏขึ้นมาแวบหนึ่ง (อารมณ์, ความรู้สึก) See also: ผุดขึ้นมาในแวบหนึ่ง Syn. glimmer
flicker (n.) ความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นมาแวบหนึ่ง
flicker (vi.) สั่นไหว See also: เคลื่อนที่ไปมา Syn. vibrate, quiver
flicker (vi.) กระพริบ (เปลือกตา) Syn. flutter
flicker (n.) นกหัวขวาน Syn. woodpecker
flicker out (phrv.) ค่อยหรี่ลงทีละน้อย Syn. putter out
flicker out (phrv.) เลิกหรือหยุดทีละน้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
flicker(ฟลิค'เคอะ) vi.,vt.,n. (การ) กระพือปีก,สะบัด,โฉบ,ริบหรี่,ลั่น,แลบ,เดี๋ยวผลุดเดี๋ยวโผล่. n. นกหัวขวาน, See also: flickeringly adv. flickery adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
flicker(vi) กระพือปีก,ตีปีก,แลบ,กะพริบ,วูบวาบ,โฉบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
flickerการสั่นไหว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flicker Fusionแสงแลบ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do I detect a flicker of fear?Do I detect a flicker of fear?
A flicker of light pierces that darknessที่แสงสว่างเพียงนิดเดียว ได้ทิ่มทะลวงความมืดมิดลง
You know fluorescent lights flicker at the same frequency as the human brain?กระพริบด้วยความถี่เดียวกับ สมองของมนุษย์น่ะ
And upload it to my flicker account.และอัพโหลดมันลงในบัญชีฟลิกเกอร์ของผม
Well, uh, I should probably flicker anyway.คือยังไงตอนนี้ผมก็ต้องไปก่อนอยู่ดี
Thank you for extinguishing any last flicker of hopeขอบใจที่ดับความหวังสุดท้ายที่ริบหรี่ของฉัน
But let me know if there's so much as a flicker inside.แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในนั้น ให้บอกผมทันที
Also, I had the lights rigged to flicker because it's Halloween!แล้วฉันก็ทำให้แสงไฟมันติดๆดับๆด้วย เนื่องในวันฮัลโลวีน!
Agyness Deyn and Sara Sophie Flicker came to the last one, and Mario Carbone and Rich Torrisi did the menu, and then we screened "My Man Godfrey."คราวก่อน Agness Deyn กับ Sara Sophie Flicker ก็มาด้วยนะ Mario Carbone กับ Rich Torrisi มาเป็นพ่อครัวจัดอาหารให้งานเราด้วย แล้วเราก็จัดหนังเรื่อง My Man Godfrey ให้ชมกัน
It was a brief flicker of light amidst an ocean of darkness.มันเหมือนแสงไฟเล็กๆที่ริบหรี่ เหมือนมหาสมุทรที่มืดมิด
There was the briefest flicker of hesitation there.มันเป็นอะไรที่ดูรวบรัดและไร้ซึ่งความหวังสิ้นดี กับสิ่งที่เกิดจากความลังเลนี้
Her mother kept her egg and Sola's the last flicker of her ancient greatness.แม่ของนางเก็บไข่ไว้ โซล่าคือทายาทคนสุดท้าย ของสายตระกูลเรา

flicker ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摇曳[yáo yè, ㄧㄠˊ ㄧㄝˋ, 摇曳 / 搖曳] to flicker (of flame); to sway; to bend (in the wind); to oscillate; to flutter; free and untied; loose
闪烁[shǎn shuò, ㄕㄢˇ ㄕㄨㄛˋ, 闪烁 / 閃爍] flicker; twinkling
闪闪[shǎn shǎn, ㄕㄢˇ ㄕㄢˇ, 闪闪 / 閃閃] flickering; sparkling; glistening; glittering

flicker ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちろちろ[, chirochiro] (adv-to) (1) flicker (light); waver; (2) trickle (water); (3) glance at
フリッカ[, furikka] (n) {comp} flicker
フリッカーテスト[, furikka-tesuto] (n) flicker test
フリッカフリー[, furikkafuri-] (n) {comp} flicker free
嘴細啄木鳥[はしぼそきつつき;ハシボソキツツキ, hashibosokitsutsuki ; hashibosokitsutsuki] (n) (uk) northern flicker (species of bird, inc. the yellow-shafted flicker and the red-shafted flicker, Colaptes auratus)
瞬ぐ[まじろぐ, majirogu] (v5g,vi) to wink; to blink; to twinkle; to flicker
閃く[ひらめく, hirameku] (v5k,vi) (1) to flash (lightning, etc.); to flicker (lights); to glitter; (2) to wave; to undulate; (3) to hit on a good idea; to occur to someone; (P)
チカチカ[, chikachika] (adv,vs) (1) (on-mim) flickering; flashing on and off (e.g. Christmas lights); (2) prickling (pain)
ちらちら(P);チラチラ[, chirachira (P); chirachira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) fluttering; flickering; intermittently; (P)
チラツキ;ちらつき[, chiratsuki ; chiratsuki] (n) flickering (e.g. on a video display)
ちらつく[, chiratsuku] (v5k,vi) to flicker; to flit; to litter; to be dazzled
フリッカー[, furikka-] (n) flicker; (P)
フリッカーフリーの[, furikka-furi-no] (n) {comp} flicker-free
揺;揺り[ゆり, yuri] (n) vibration; flickering; jolting; tremor
揺れ[ゆれ, yure] (n) vibration; flickering; jolting; tremor
揺蕩う(ateji);猶予う(ateji)[たゆたう;たゆとう, tayutau ; tayutou] (v5u,vi) (1) (uk) to sway to and fro; to drift about; to flutter; to flicker; (2) to be fickle; to be irresolute; to vacillate; to waver
明滅[めいめつ, meimetsu] (n,vs) flickering; blinking
点滅[てんめつ, tenmetsu] (n,vs) switching on and off; flashing; blinking; flickering; (P)
瞬く(P);屡叩く;目叩く[またたく(瞬く)(P);しばたたく(瞬く;屡叩く);しばたく(瞬く);まばたく(瞬く);めたたく(瞬く;目叩く);めばたく(瞬く), matataku ( matataku )(P); shibatataku ( matataku ; shibashiba tataku ); shibataku (] (v5k,vt) (1) to twinkle (e.g. stars); to flicker; to waver; (2) to blink (one's eyes); to wink; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ちらつき[ちらつき, chiratsuki] flicker
フリッカ[ふりっか, furikka] flicker
点滅[てんめつ, tenmetsu] blink (vs), flicker
フリッカーフリーの[ふりっかーふりー の, furikka-furi-no] flicker-free

flicker ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พล็อมแพล็ม[v.] (phlǿmphlaen) EN: shine intermittently ; flicker ; appear and disappear ; play hide-and-seek FR:
พลอมแพลม[v.] (phlømphlaēm) EN: shine intermittently ; be visible intermittently ; flicker FR: trembloter ; vaciller
แวบ[v.] (waēp) EN: flash ; blaze ; flare ; flicker ; gleam ; glare ; shimmer ; twinkle ; sparkle ; burst into flames FR: flasher ; fuser
แปลบ[adj.] (plaēp) EN: glittering ; sparkling ; flickering ; twinkling FR:
ยวบ[adj.] (yūap) EN: tottering ; shaking ; swaying ; flickering ; soft FR: branlant ; instable ; tremblant ; peu solide ; fragile

flicker ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Andenspecht {m} [ornith.]Andean Flicker
Feldspecht {m} [ornith.]Campo Flicker
Flickerin {f}; Flicker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flicker
Back to top