ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

weave

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *weave*, -weave-

weave ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
weave (vt.) ถักทอ See also: สาน, ถัก Syn. interlace, interweave
weave (n.) รูปแบบการทอ See also: รูปแบบการสาน, รูปแบบการถัก
weave (vi.) โซเซ See also: แกว่งไปแกว่งมา, แกว่ง
weave from (phrv.) ทอจาก See also: สานจาก, ถักจาก Syn. weave into
weave from (phrv.) เขียนจาก See also: สร้างเรื่องจาก Syn. weave into
weave into (phrv.) ทอผ้า See also: สานจาก, ถักจาก Syn. weave from
weave into (phrv.) เขียนเป็นเรื่องราว See also: เรียบเรียงจาก
weave through (phrv.) ขับหลบหลีก
weaver (n.) ผู้ถักทอสิ่งต่างๆ (โดยเฉพาะเพื่อเลี้ยงชีพ) Syn. webster
weaverbird (n.) นกขนาดเล็กชนิดหนึ่งในทวีปเอเชียและแอฟริกา See also: อยู่ในตระกูล Ploceidae
English-Thai: HOPE Dictionary
weave(วีฟว) {wove,woven,weaving,weaves} vt. vi. ทอ,สาน,ถัก,ชักใย,ร้อย,เรียบเรียง,หลบหลีก,ประกอบ,ปะติดปะต่อ vi. โซเซ,แกว่ง,แกว่งไกว
weaver(วี'เวอะ) n. ผู้ทอ,ผู้สาน,ช่างทอผ้า,ช่างสาน,ผู้ปะติดปะต่อ,ผู้ประกอบ,ผู้ร้อย (ดอกไม้) ,ผู้เรียบเรียง,นกจำพวก Ploceus cucullatus
English-Thai: Nontri Dictionary
weave(vi) ทอผ้า,ขัด,สาน,ถัก,ร้อยกรอง,ปะติดปะต่อ
weaver(n) คนทอผ้า,ผู้ประกอบ,คนร้อยมาลัย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Weaversช่างทอ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จักสาน (v.) weave See also: interlace
ต่ำ (v.) weave Syn. ทอหูก
ทอ (v.) weave
ทอผ้า (v.) weave Syn. ทอ
สาน (v.) weave See also: entwine, intertwine, interlace, plait
เก็บหน้าผ้า (v.) weave See also: retain cloth surface from coming off
ด้ายซัง (n.) weaved thread in the loom
กระจาบ (n.) weaverbird Syn. นกกระจาบ
wove (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ weave See also: ทอ
woven (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ weave See also: ทอ
ทอหูก (v.) interweave See also: weave with a loom Syn. ทอผ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I can weave an entire blanket in 17 months.ฉันทอผ้าห่มได้ทั้งผืนเลยนะ ตั้ง 17 เดือนแน่ะ
Don't be mistaken. I didn't weave them.อย่าเข้าใจผิด ฉันไม่ได้ถักเองหรอก
In one section, he manages to weave together Julius Caesar,ในตอนนึง เขาสร้างเรื่องรวมกันทั้ง จูเลียส ซีซาส์
Wilhelmina thinks a mani-pedi and a new weave is gonna change their lives. oh,and who said fashion doesn't care?วิลเลมีน่าคิดว่าการทำเล็บมือเล็บเท้าและการศึกษา จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขา \ โอ้ ใครว่าแฟชั่นไม่สนใจ
Do you see that one thread that missed the weave and lies on top of the others?คุณเห็นใยเส้นนี้ที่หายไปแล้ว ไปซ้อนทับอีกเส้นนึงไหม
The weave pattern of the linen suggests this was a top-notch embalming.รูปแบบการถักทอห่อผ้าลินิน บ่งบอกเป็นการพันผ้า ห่อศพชั้นเยี่ยมมาก
When my husband wanted me to marry him, he would weave me baskets.เมื่อสามีของฉันต้องการให้ฉันแต่งงานกับเขา เขาจะสานตะกร้าฉัน
Don't make me rip that weave out ya' head.ไงจ๊ะ ลอเรน เธอเป็นคนสวยนะ
♪ The night will weave its magic spell ♪#เหมือนเทพมาดลดังมนต์ร่ายมา#
Listen, if I have to hawk my weave on eBay, I'm going to see the Immortal tour when it comes to Ohio.ฟังนะ ฉันอาจจะต้องเร่ขาย ของสะสมของฉันบนอีเบย์ เพื่อที่จะไปดู โชว์อมตะนั่น ตอนที่มาแสดงที่โอไฮโอ
See, that is 280, and it's really starting to weave now. 290...เห็นไหม ตอนนี้ 280 และเริ่มจะส่ายแล้ว 290
Hunt manages to weave his way between the back marker and the stationary Penske.ล่าพอที่จะสานทางของเขาระหว่างเครื่องหมายกลับ และนิ่งเพนก์

weave ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
临渊羡鱼不如退而结网[lín yuān xiàn yú bù rú tuì ér jié wǎng, ㄌㄧㄣˊ ㄩㄢ ㄒㄧㄢˋ ㄩˊ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄊㄨㄟˋ ㄦˊ ㄐㄧㄝˊ ㄨㄤˇ, 临渊羡鱼不如退而结网 / 臨淵羨魚不如退而結網] rather than admiring fish, go home and weave a net
交织[jiāo zhī, ㄐㄧㄠ ㄓ, 交织 / 交織] interweave
缎纹织[duàn wén zhī, ㄉㄨㄢˋ ㄨㄣˊ ㄓ, 缎纹织 / 緞紋織] satin weave
缎织[duàn zhī, ㄉㄨㄢˋ ㄓ, 缎织 / 緞織] satin weave
斜纹织[xié wén zhī, ㄒㄧㄝˊ ㄨㄣˊ ㄓ, 斜纹织 / 斜紋織] twill weave
纺织者[fǎng zhī zhě, ㄈㄤˇ ㄓ ㄓㄜˇ, 纺织者 / 紡織者] weaver
[biān, ㄅㄧㄢ, 编 / 編] weave; plait; organize; group; arrange; edit; compile; write; compose; fabricate
编织[biān zhī, ㄅㄧㄢ ㄓ, 编织 / 編織] weave; knit; plait; braid
编制[biān zhì, ㄅㄧㄢ ㄓˋ, 编制 / 編製] weave; plait; braid; work out; draw up; authorized strength; establishment
[zhī, ㄓ, 织 / 織] weave
织布[zhī bù, ㄓ ㄅㄨˋ, 织布 / 織布] woven cloth; to weave

weave ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャカード織[ジャカードおり, jaka-do ori] (n) jacquard weave
交ぜ織り[まぜおり, mazeori] (n) mixed weave
交織[こうしょく, koushoku] (n) mixed weave
合間を縫う[あいまをぬう, aimawonuu] (exp,v5u) (1) to make good use of one's spare moments; (2) to weave one's way (e.g. through a crowd)
機織鳥[はたおりどり;ハタオリドリ, hataoridori ; hataoridori] (n) (uk) weaverbird; weaver (any of a number of birds in family Ploceidae that weave elaborate nests)
経畝織;経畝織り;竪畝織;たてうね織[たてうねおり, tateuneori] (n) warp rib weave (cloth)
織り交ぜる[おりまぜる, orimazeru] (v1) to weave together; to interweave; to intermingle
織り込む[おりこむ, orikomu] (v5m,vt) to weave into; to interweave; to be incorporated in; to be factored in
七夕(P);棚機;棚幡;織女(iK)[たなばた(P);しちせき(七夕), tanabata (P); shichiseki ( tanabata )] (n) (See 五節句) Festival of the Weaver (July 7th); Star Festival (one of the five annual festivals); (P)
嘴太機織[はしぶとはたおり;ハシブトハタオリ, hashibutohataori ; hashibutohataori] (n) (uk) grosbeak weaver (Amblyospiza albifrons)
多孔[たこう, takou] (n,adj-no) porous; cavernous; open (weave)
大島紬[おおしまつむぎ, ooshimatsumugi] (n) Oshima tsumugi weave; type of pongee from Oshima
天人鳥[てんにんちょう;テンニンチョウ, tenninchou ; tenninchou] (n) (uk) pin-tailed whydah (species of weaverbird, Vidua macroura)
機屋[はたや, hataya] (n) weaver
機織り;機織[はたおり, hataori] (n) weaving; weaver
目(P);眼(P)[め, me] (n) (1) eye; eyeball; (2) (See 目が見える) eyesight; sight; vision; (3) look; stare; glance; (4) an experience; (5) viewpoint; (6) (See 編み目) stitch; texture; weave; (suf) (7) ordinal number suffix; (8) (See 大きめ) somewhat; -ish; (P)
織り子[おりこ, oriko] (n) weaver
織り成す;織りなす[おりなす, orinasu] (v5s,vt) to interweave
織女[しょくじょ, shokujo] (n) female weaver; Vega
織工[しょっこう, shokkou] (n) weaver
纏め上げる[まとめあげる, matomeageru] (v1) to compile; to bring together; to weave; to put together
足長蜘蛛[あしながぐも;アシナガグモ, ashinagagumo ; ashinagagumo] (n) (uk) Tetragnatha praedonia (species of long-jawed orb weaver)
金襴鳥[きんらんちょう;キンランチョウ, kinranchou ; kinranchou] (n) (uk) red bishop (species of African weaverbird, Euplectes orix)

weave ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จักสาน[v.] (jaksān) EN: do basketry ; weave ; interlace FR: confectionner des objets de vannerie
เก็บหน้าผ้า[v.] (kepnāphā) EN: weave FR:
เนื้อผ้า[n. exp.] (neūa phā) EN: texture ; body ; weave ; fabric FR:
ปาดซ้ายปาดขวา[v. exp.] (pāt sāi pāt) EN: weave in and out FR:
ร้อย[v.] (røi) EN: string together ; thread ; cord ; embroider ; weave ; insert FR: enfiler
ร้อยกรอง[v.] (røikrøng) EN: thread ; weave FR:
ร้อยเป็นมาลัย[v. exp.] (røi pen māl) EN: weave a garland FR:
สาน[v.] (sān) EN: weave ; entwine ; intertwine ; interlace ; plait FR: entrelacer ; tresser
ถัก[v.] (thak) EN: knit ; twine ; weave ; crochet ; braid ; plait FR: tricoter ; crocheter ; tresser
ทอ[v.] (thø) EN: weave FR: tisser
ทอผ้า[v. exp.] (thø phā) EN: weave ; weave silk ; weave cotton cloth FR: tisser ; tisser la soie
ช่างทอ[n. exp.] (chang thø) EN: weaver FR:
ช่างทอผ้า[n. exp.] (chang thø p) EN: weaver FR: tisserand [m]
ด้ายซัง[n.] (dāisang) EN: weaved thread in the loom FR:
จาบ[n.] (jāp) EN: weaver ; ricebird ; weaverbird FR: tisserin [m]
คนทอผ้า[n.] (khon thø ph) EN: weaver FR: tisserand [m]
กระจาบ[n.] (krajāp) EN: weaverbird FR: alouette [f]
แมงมุมหลังหนามเหลืองจุดดำ[n. exp.] (maēngmum la) EN: Hasselt's Spiny Spider ; Hasselt's Spiny Orb Weaver FR:
แมงมุมเปลือกไม้ลายประดับ[n. exp.] (maēngmum pl) EN: Ornate Orb-weaver FR:
แมงมุมใยกลม[n. exp.] (maēngmum ya) EN: orb web spider ; orb-weaver FR:
แมงมุมใยกลมก้นแหลม[n. exp.] (maēngmum ya) EN: Laglaise's Garden Spider ; Laglaise's Orb-weaver FR:
แมงมุมใยกลมแถบเขียว[n. exp.] (maēngmum ya) EN: Green Striped Orb-weaver FR:
แมงมุมใยทอง[n. exp.] (maēngmum ya) EN: orb web spider ; orb-weaver FR:
แมงมุมใยทองลายเฉียง[n. exp.] (maēngmum ya) EN: Golden Long-jawed Orb-weaver FR:
มดแดง[n.] (motdaēng) EN: red ant ; weaver ant ; tailor ant ; yellow ant ; Oecophylla smaragdina FR: fourmi tisserande [f] ; fourmi oecophylle [f] ; fourmi œcophylle [f] ; Oecophylla smaragdina
นฬการ[n.] (nalakān) EN: weaver FR:
นกกระจาบ[n. exp.] (nok krajāp) EN: weaver ; ricebird ; weaverbird FR: tisserin [m]
นกกระจาบอกลาย[n. exp.] (nok krajāp ) EN: Streaked Weaver FR: Tisserin manyar [m] ; Tisserin rayé [m]
นกกระจาบธรรมดา[n. exp.] (nok krajāp ) EN: Baya Weaver FR: Tisserin Baya [m]
นกกระจาบทอง[n. exp.] (nok krajāp ) EN: Asian Golden Weaver FR: Tisserin doré [m] ; Tisserin à ventre jaune [m]
เวณะ[n.] (wēna) EN: basket weaver ; basket maker FR: vannier [m]

weave ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abgeleitete Bindung {f}derivation weave
Alektoweber {m} [ornith.]White-billed Buffalo Weaver
Kernbeißerweber {m} [ornith.]Asian Golden Weaver
Bannermanweber {m} [ornith.]Bannerman's Weaver
Bayaweber {m} [ornith.]Baya Weaver
Bengalenweber {m} [ornith.]Bengal Weaver
Cabanisweber {m} [ornith.]Lesser Masked Weaver
Maronenweber {m} [ornith.]Chestnut Weaver
Augenbrauenweber {m} [ornith.]Compact Weaver
Dotterweber {m} [ornith.]Vitelline Masked Weaver
Foxweber {m} [ornith.]Fox's Weaver
Genickbandweber {m} [ornith.]Taveta Golden Weaver
Jacksonweber {m} [ornith.]Eastern Golden-backed Weaver
Kilomberoweber {m} [ornith.]Kilombero Weaver
Victoriaweber {m} [ornith.]Lake Victoria Weaver
Layardweber {m} [ornith.]Layard's Black-headed Weaver
Gilbweber {m} [ornith.]Ruppell's Weaver
Loangoweber {m} [ornith.]Loanga Slender-billed Weaver
Manyarweber {m} [ornith.]Streaked Weaver
Kuckucksfink {m} [ornith.]Parasitic Weaver
Prinzenweber {m} [ornith.]Principe Golden Weaver
Schurrbärtchen {n} [ornith.]Scaly Weaver
Siedelweber {m} [ornith.]Sociable Weaver
Meisenweber {m} [ornith.]Strange Weaver
Dorfweber {m} [ornith.]Village Weaver
Wedeln {n}wave-in (out); weave; weave-in; weave-out

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า weave
Back to top