ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glint

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glint*, -glint-

glint ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glint (n.) แสงวาบ See also: แสงแวววาว, แสงสะท้อนกลับ Syn. flash, dazzle
glint (vi.) สะท้อนแสง See also: ส่องแสงแวววาว, ระยิบระยับ Syn. glitter
glint (vt.) ส่องแสงวูบวาบ Syn. twinkle, glitte, glimmer
English-Thai: HOPE Dictionary
glint(กลินทฺ) n. แสงวาบ,แสงระยิบระยับ,จำนวนเล็กน้อย,การปรากฎขึ้นแวบหนึ่ง, Syn. gleam,sparkle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's got his whole life in front of him, and I'm not even a glint in his eye.เขามีชีวิตทั้งชีวิตอยู่ตรงหน้าเขา แม้แต่ผมเขายังไม่มองเห็น
"Once upon a perfect time many hundred's of years ago when the old magic called Moonacre Valley there was a young woman whose skin glint as pale as the star and whose heart was as pure as a meteorite's such was her bravery and goodness she was beloved by ณ กาลครั้งหนึ่ง.. เนิ่นนานมาแล้ว... ...หลายร้อยปีที่ผ่านมา...
I am the diamond glint on snow.ฉันเปนเพชรที่แวววับบนหิมะ
So what's the alternative, walking around feeling like you have crosshairs on your back, thinking every glint off a window is a sniper's scope?เดินไปมาเหมือนคุณมี เป้าปืนติดหลังอย่างนั้นเหรอ คิดว่าหน้างต่างทุกบาน มีสไนเปอร์ซุ่มอยู่
Layers and layers of lies betrayed by a sad glint in a Childs eyes.เเต่ละชั้นที่ถูกผ่าลงไป ถูกทรยศโดยประกายเเสงสะท้อนจากนัยตาของเด็กคนนึง
You know the little glint, I love that, I love holding the ladies.คุณเริ่มรู้นิด ๆ แล้ว ผมรักนั่น รักที่จะกอดสาว ๆ
Like delicate pearls, glinting with laughterดั่งไข่มุกละเอียดอ่อน ประกายแสงด้วยรอยยิ้ม
"I am a thousand winds that blow.I am... the diamond glints of snow."ฉันคือสายลมทีี่พัดปลิว ฉันคือ เพชรที่เกล็ดหิมะที่แววระยิบระยับ
Glinting off the morning dew.ส่องแสงสะท้อนระยิบระยับรับแสงอรุณ
"Emotions glinting off my braces like the work of a Bedazzler.""อารมณ์ที่ประกายจากฉันก็ เหมือนกับทำงานกับเครื่องเย็บ"
Poseidon, I can see your trident glinting.โพไซดอน ข้ายังเห็นหอกสามง่ามของเจ้าเป็นประกายอยู่
Y'all go home, polish your rifles, maybe the glint'll scare 'em off.ทุกคนกลับบ้านขัดปืนของคุณ อาจจะแววจะไห้ตกใจ

glint ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闪耀[shǎn yào, ㄕㄢˇ ㄧㄠˋ, 闪耀 / 閃耀] glint

glint ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
眼光[がんこう, gankou] (n) glint in eye; discernment
閃光;せん光[せんこう, senkou] (n) flash; glint

glint ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แวววาว[v.] (waēowāo) EN: glitter ; glint ; glisten ; shine ; sparkle FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glint
Back to top