ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-twin-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น twin, *twin*,

-twin- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Big Brother 0-2, this is Silent Twin 0-2.บิ๊กบราเธอร์ 02 จากทวิน 02 เปลี่ยน
Big Brother 0-2, this is Silent Twin 0-2, over.บิ๊กบราเธอร์ 2 จากทวิน 02 เปลี่ยน
She barely had time to grab her babies, twin girls.แม่แทบไม่มีเวลาพอที่จะเลี้ยงลูกแฝดของแม่ได้
"Einstein's Twin Paradox: A New Interpretation.คุณจบอนุปริญญา ด้านฟิสิกซ์ แล้วนี่...
There are those who do not believe that a single soul... born in heaven... can split into twin spirits and shoot, like falling stars to earth,ไมมีใครเชื่อ ว่าวิญญาณดวงเดียว กำเนิดในสวรรค์ จะสามารถแบ่งเป็นสองจิตใจ
For it was I who took the second of your twin sons away from you.ข้าคือผู้พรากโอรสองค์หนึ่งไป
Yubaba's twin sisterน้องสาวฝาแฝดของยูบาบ้า
Why not? She's my twin sister.ทำไมล่ะ ก็เราเป็นแฝดกัน
'When the planes hit the Twin Towers, 'none of the phone calls from people on board were messages of hate or revenge, 'they were all messages of love.ตอนที่เครื่องบินพุ่งชนตึกแฝด ไม่มีใครสักคนบนเครื่อง ที่โทรศัพท์ไปด่าทอกัน มีแต่โทรไปบอกรักกัน
How else would I know that you have twin moles on your inner thigh?How else would I know you have twin moles on your inner thigh?
Along with my new stepmother came her twin daughters, Brianna and Gabriella.แม่เลี้ยงคนใหม่ของฉันมาพร้อมกับลูกสาวแฝดของเธอ เบรียนนา และ กาบริเอล่า
There's a twin Famicom for sale!มีฟามิคอมขายเป็นคู่ด้วย

-twin- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两手[liǎng shǒu, ㄌㄧㄤˇ ㄕㄡˇ, 两手 / 兩手] double tactics; twin strategies
并蒂莲[bìng dì lián, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄢˊ, 并蒂莲 / 並蒂蓮] lit. twin lotus flowers on one stalk; fig. a devoted married couple
双生兄弟[shuāng shēng xiōng dì, ㄕㄨㄤ ㄕㄥ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, 双生兄弟 / 雙生兄弟] twin brothers

-twin- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツインリーキーバケット[, tsuinri-ki-baketto] (n) {comp} twin leaky bucket
対を成す;対をなす[ついをなす, tsuiwonasu] (exp,v5s) to act as an opposite; to form a counterpart; act as a twin
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ツインリーキーバケット[ついんりーきーばけっと, tsuinri-ki-baketto] twin leaky bucket

-twin- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฝด[n.] (faēt) EN: twin ; twins FR: jumeau [m] ; jumeaux [mpl]
ฝาแฝด[n.] (fāfaēt) EN: twins ; twin brothers ; twin sisters ; double ; Siamese twins FR: jumeau [m] ; jumelle [f] ; double [m]
ห้องแฝด[n. exp.] (hǿng faēt) EN: twin room ; room with two single beds FR:
ห้องคู่[n. exp.] (hǿng khū) EN: twin room ; double room FR: chambre double [f] ; chambre pour 2 personnes [f]
คู่[n.] (khū) EN: pair ; couple ; brace ; twin ; set FR: paire [f] ; couple [m]
ลูกแฝด[n. exp.] (lūkfaēt) EN: twin children ; twins FR: jumeaux [mpl]
มหาวิทยาลัยมินนิโซตา ทวินซิตีส์[org.] (Mahāwitthay) EN: University of Minnesota Twin Cities FR:
มอธลายเหลี่ยมผ่าเล็ก[n. exp.] (møt lāi līe) EN: Twin Triangle FR:
แพ็คคู่[n. exp.] (phaek khū) EN: twin pack FR:
สองเตียง[n. exp.] (søng tīeng) EN: twin beds FR:
ตึกแฝด[n. exp.] (teuk faēt) EN: twin towers FR: tours jumelles [fpl]
ตึกแฝดเปโตรนาส ; ตึกเปโตรนาส[TM] (Teuk Faēt P) EN: Petronas Towers ; Petronas Twin Towers FR:
ทารกแฝด[n. exp.] (thārok faēt) EN: twin babies FR: bébés jumeaux [mpl]
ทวิน[X] (thawin) EN: twin FR:
ยมกปาฏิหาริย์[n.] (yamokpātihā) EN: the Twin Miracles FR:

-twin- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwillingsbereifung {f}dual application; dual fitment; twin fitment
Zwillingsrad {n}dual wheel; twin wheel
Zwillingsreifen {m}dual tyres; twin tyres

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -twin-
Back to top