ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*survey*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น survey, -survey-

*survey* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Ordnance Survey map (n.) แผนที่ของอังกฤษและไอร์แลนด์
presurvey (n.) การชมก่อน Syn. preliminary viewing
survey (vt.) พิจารณา See also: พินิจพิเคราะห์, ตรวจสอบ Syn. consider, examine, look over
survey (vt.) ทำแผนที่ See also: รังวัดปักเขต Syn. measure, plot, map
survey (vt.) สำรวจ See also: เสาะหา, หาข้อมูล Syn. scan, inspect, reconnoiter
survey (n.) การตรวจสอบ See also: การพินิจพิเคราะห์ Syn. consideration, examination, inspection
survey (n.) การรังวัดปักเขต See also: การทำแผนที่ Syn. measurement, plotting
survey (n.) กลุ่มผู้สำรวจ See also: คณะสำรวจ, ทีมสำรวจ Syn. surveyor, reconnoiterer
survey (n.) ผลการสำรวจ See also: ผลการประมวล Syn. poll, straw vote
surveying (n.) การสำรวจ Syn. measuring, observant
surveyor (n.) ผู้สำรวจรังวัด See also: พนักงานรังวัด, พนักงานทำแผนที่ Syn. measurer, geodesist
surveyor (n.) ผู้สำรวจ See also: ผู้สืบเสาะ, ผู้หาข้อมูล Syn. reconnoiterer, scout, spy
surveyor (n.) ผู้ตรวจสอบ See also: ผู้ตรวจตรา, ผู้พินิจพิเคราะห์ Syn. examiner, inspector
English-Thai: HOPE Dictionary
survey(เซอเว') vt.,vi.,n. (การ) สำรวจ,รังวัด,ตรวจสอบ,พินิจพิเคราะห์,ตรวจตรา, See also: surveyable adj.
surveying(เซอเว'อิง) n. การสำรวจรังวัด,อาชีพการสำรวจรังวัด,การตรวจสอบ,การพินิจพิเคราะห์,การสำรวจ
surveyor(เซอเว'เออะ) n. ผู้สำรวจรังวัด,ผู้สำรวจ,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจตรา,ผู้ตรวจสอบ., See also: surveyorship n., Syn. overseer,supervisor
English-Thai: Nontri Dictionary
survey(n) การสำรวจ,การตรวจ,การรังวัด,แผนที่สำรวจ,การตรวจสอบ
surveyor(n) พนักงานตรวจ,ผู้สำรวจ,พนักงานรังวัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cadastral surveyการรังวัดที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surveyการสำรวจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
surveyorผู้สำรวจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Detailed Reconnaissance Survey การสำรวจดินแบบค่อนข้างหยาบ การสำรวจดินที่ใช้แผนที่มาตราส่วนระหว่าง 1 : 40,000 ถึง 1 : 100,000 เป็นแผนที่พื้นฐานในการสำรวจในสนาม เจาะสำรวจดินจำนวน 1 หลุม ต่อพื้นที่ 1 - 2 ตารางกิโลเมตร เพื่อทำเป็นแผนที่ดินมาตราส่วน 1 : 50,000 ถึง 1 : 100,000 แผนที่ดินแบบนี้นำไปใช้ประโยชน์ในงานวางแผนพัฒนาระดับจังหวัดและระดับภาค [สิ่งแวดล้อม]
Geological surveyการสำรวจทางธรณีวิทยา [TU Subject Heading]
Readership surveysการสำรวจผู้อ่าน [TU Subject Heading]
Survey meterเครื่องสำรวจรังสี, อุปกรณ์ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ที่ใช้ตรวจหาและวัดรังสี เพื่อใช้สำรวจปริมาณรังสีในพื้นที่ต่างๆ หรือที่ตัวบุคคล เพื่อตรวจสอบการแผ่รังสี และ การเปื้อนสารกัมมันตรังสี
Surveyingการสำรวจทางวิศวกรรมศาสตร์ [TU Subject Heading]
Surveyorsช่างสำรวจ [TU Subject Heading]
Topographical surveyingการรังวัดภูมิประเทศ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล้องระดับ (n.) surveyor´s telescope See also: level-measuring instrument Syn. กล้องวัดระดับ
กล้องวัดระดับ (n.) surveyor´s telescope See also: level-measuring instrument Syn. กล้องระดับ
การสำรวจประชามติ (n.) public opinion survey
ตรวจ (v.) survey See also: explore Syn. สำรวจ
ตรวจค้น (v.) survey See also: inspect, explore, ascertain, scrutinize, observe, view Syn. ตรวจสอบ
ตรวจหา (v.) survey See also: examine, study Syn. สำรวจ, ค้นหา
ผลสำรวจ (n.) survey findings See also: survey results, survey outcome
สำรวจ (v.) survey See also: explore Syn. ตรวจสอบ, ตรวจ
สำรวจ (v.) survey See also: inspect, explore, ascertain, scrutinize, observe, view Syn. ตรวจสอบ, ตรวจค้น
สำรวจตลาด (v.) survey the market
สำรวจหา (v.) survey See also: examine, study Syn. สำรวจ, ตรวจหา, ค้นหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With our sincere gaze we survey these ruins, as if the the old monster lay crushed forever beneath the rubble.แต่เมื่อพิศดูซากเหล่านี้ อย่างจริงใจแล้ว มันดูเหมือนปิศาจร้าย ได้หมอบราบคราบ อยู่บนซากเหล่านี้
Dummy, the surveyors say they may have run into some quicksand up ahead.คนสำรวจบอกว่ามีทราบดูดข้างหน้า
However, his superior, George Garrad had been retired to the Ordnance Survey in the hope that this would help the morale of his troops who'd been driven to drink by his irksome personality.ยังไงก็ตาม หัวหน้าของเขา จอร์จ การาด ได้เกษียณตัวมาสำรวจทำแผนที่
Yes, sort of surveyors, if you like.- เรียกว่านักสำรวจก็ได้
I think you will find that His Majesty's Ordnance Survey will provide equitable remuneration.คุณคงรู้อยู่แล้วว่านักสำรวจหลวง จะให้ค่าตอบแทนอย่างเพียงพอ
Reminds me of surveying Abyssinia in '88.ทำให้ผมนึกถึงตอนสำรวจ อาบิสซิเนียปี88
But Her Majesty's Ordnance Survey of 1887 established their heights and the distance between them and the distance between them and Ffynnon Garw.แต่กรมสำรวจแผนที่หลวงปี 1887 ได้กำหนดความสูงไว้ และระยะระหว่างเขา2 ลูก
A representative of the United States Geological Survey... will be on hand to explain the facts to you in detail.เพื่อหารือเกี่ยวกับ การอพยพของเมืองของเรา ตัวแทนของประเทศ สำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา ... จะอยู่ในมือที่จะอธิบาย ข้อเท็จจริงกับคุณในรายละเอียด
Just history? It must have been a survey course then.ฮะประวัติศาสตร์ เป็นหัวข้อ ที่น่าสนทนาด้วยจังเลย
This is why I'm extremely busy... since I've been hired to survey the entire city of Lhasa.เพราะงี้แหละก็เลยยุ่งสุดๆ ตั้งแต่ที่เขาจ้างให้ไป สำรวจแผนที่ทั่วเขตลาซา
We ran some market surveys and decided not to go ahead with the line.เราทำการวิจัยตลาดและตัดสินใจไม่ผลิต ทำไม
The survey unit of 2039 was annihilated by the Tarsians here.หน่วยสำรวจที่ 2039 ถูกทำลายโดยเทรเชียนที่นี่

*survey* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
普查[pǔ chá, ㄆㄨˇ ㄔㄚˊ, 普查] census; general survey; general investigation; reconnaissance survey
调查[diào chá, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, 调查 / 調查] investigation; inquiry; to investigate; to survey; survey; (opinion) poll
概论[gài lùn, ㄍㄞˋ ㄌㄨㄣˋ, 概论 / 概論] outline; introduction; survey; general discussion
受访者[shòu fǎng zhě, ㄕㄡˋ ㄈㄤˇ ㄓㄜˇ, 受访者 / 受訪者] participant in a survey; an interviewee; those questioned
巡测仪[xún cè yí, ㄒㄩㄣˊ ㄘㄜˋ ㄧˊ, 巡测仪 / 巡測儀] survey meter
标尺[biāo chǐ, ㄅㄧㄠ ㄔˇ, 标尺 / 標尺] surveyor's rod; staff; staff gauge; rear sight
测量[cè liáng, ㄘㄜˋ ㄌㄧㄤˊ, 测量 / 測量] survey; to gauge; to determine
综观[zōng guān, ㄗㄨㄥ ㄍㄨㄢ, 综观 / 綜觀] comprehensive survey
三角测量法[sān jiǎo cè liáng fǎ, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄘㄜˋ ㄌㄧㄤˊ ㄈㄚˇ, 三角测量法 / 三角測量法] triangulation (surveying)
环顾[huán gù, ㄏㄨㄢˊ ㄍㄨˋ, 环顾 / 環顧] look around; survey

*survey* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターネット調査[インターネットちょうさ, inta-netto chousa] (n) Internet survey; online survey
インフォーマント[, info-manto] (n) informant (often with regard to survey respondents)
オーディエンスサーベイ[, o-deiensusa-bei] (n) audience survey
シーピーエス[, shi-pi-esu] (n) consumer price survey; CPS
テレアポ[, tereapo] (n) (1) (abbr) telephone appointment; arranging meetings and appointments in advance by phone; (2) cold-calling to get potential customers to agree to meet a salesman; carrying out market surveys by phone
トラバース測量[トラバースそくりょう, toraba-su sokuryou] (n) traverse survey
パイロットサーベイ[, pairottosa-bei] (n) pilot survey
人口動態調査[じんこうどうたいちょうさ, jinkoudoutaichousa] (n) demographic survey
企業短期経済観測調査[きぎょうたんきけいざいかんそくちょうさ, kigyoutankikeizaikansokuchousa] (n) (See 日銀短観・にちぎんたんかん) the Bank of Japan's quarterly Short-term Economic Survey of Principal Enterprise in Japan; Tankan survey
国土地理院[こくどちりいん, kokudochiriin] (n) Geographical Survey Institute; (P)
大系[たいけい, taikei] (n) outline; survey; compendium
大観[たいかん, taikan] (n,vs) broad overview; general survey
実測図[じっそくず, jissokuzu] (n) measured map; surveyed map
[ゆみ(P);ゆ, yumi (P); yu] (n) (1) bow (and arrow); (2) unit of distance to an archery target (approx. six feet); (3) unit of distance for land surveying (approx. eight feet)
意識調査[いしきちょうさ, ishikichousa] (n) opinion poll; attitude survey; (P)
検地[けんち, kenchi] (n,vs) land survey; cadastral survey
水準儀[すいじゅんぎ, suijungi] (n) leveling instrument; levelling instrument; surveyor's level
測地[そくち, sokuchi] (n,vs,adj-no) geodetic survey
現地調査[げんちちょうさ, genchichousa] (n) field survey; field work (research); on-the-spot investigation
短観[たんかん, tankan] (n) (abbr) (See 日銀短観・にちぎんたんかん) the Bank of Japan's quarterly Short-term Economic Survey of Principal Enterprise in Japan; Tankan survey
総覧;綜覧;總覽(oK)[そうらん, souran] (n,vs,adj-no) guide; general survey; conspectus; comprehensive bibliography
見回す;見廻す;見まわす[みまわす, mimawasu] (v5s,vt) to look around; to survey
見渡す(P);見わたす[みわたす, miwatasu] (v5s,vt) to look out over; to survey (scene); to take an extensive view of; (P)
計る(P);測る(P);量る(P)[はかる, hakaru] (v5r,vt) (1) to measure; to weigh; to survey; to time (sound, gauge, estimate); (2) to conjecture; to infer; to surmise; (P)
調査法[ちょうさほう, chousahou] (n) investigative approach; research method; survey method
調査隊[ちょうさたい, chousatai] (n) research team; investigative team; survey team; reconnaissance team; investigative commission; fact-finding party
追跡調査[ついせきちょうさ, tsuisekichousa] (n,vs) follow-up (tracing) survey

*survey* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าพนักงานตรวจเรือ[n. exp.] (jaophanakng) EN: ship surveyor FR:
การสำรวจ[n.] (kān samrūat) EN: survey ; poll ; exploration ; exploring FR: étude [f] ; enquête [f] ; observation [f] ; exploration [f] ; expertise [f]
การสำรวจดิน[n. exp.] (kān samrūat) EN: soil survey FR:
การสำรวจความเห็น[n. exp.] (kān samrūat) EN: survey FR:
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน[n. exp.] (kān samrūat) EN: public opinion survey FR: opinion publique [f]
การสำรวจความเสียหาย[n. exp.] (kān samrūat) EN: survey FR:
การสำรวจออนไลน์[n. exp.] (kān samrūat) EN: online survey FR: enquête en ligne [f]
การสำรวจประชามติ[n. exp.] (kān samrūat) EN: public opinion survey FR: sondage d'opinion [m] ; enquête publique [f]
การสำรวจตลาด[n. exp.] (kān samrūat) EN: market survey FR: étude de marché [f]
การสำรวจทางโทรศัพท์[n. exp.] (kān samrūat) EN: telephone survey FR: enquête par téléphone [f]
การวิจัยเชิงสำรวจ[n. exp.] (kān wijai c) EN: survey research FR:
กล้องระดับ[n.] (klǿngradap) EN: surveyor's telescope FR:
กรุยทาง[v. exp.] (krui thāng) EN: survey a road ; blaze a trail ; open up the way ; clear way ; pare way FR: se frayer un chemin
นายช่างรังวัด[n. exp.] (nāi chāng r) EN: surveyor FR:
นักสำรวจ[n. exp.] (nak samrūat) EN: explorer ; surveyor FR: explorateur [m]
นักสำรวจดิน[n. exp.] (nak samrūat) EN: soil surveyor FR:
งานสำรวจ[n. exp.] (ngān samrūa) EN: survey FR:
ผลการสำรวจตลาด[n. exp.] (phon kān sa) EN: market survey FR: résultats de l'étude de marché [mpl]
ผู้สำรวจความเสียหาย[n. exp.] (phū samrūat) EN: surveyor FR:
ประมวลการสอน[n.] (pramūankāns) EN: course outline ; course survey ; courses of study ; syllabus ; course syllabus FR: syllabus [m]
รายงานการสำรวจความเสียหาย[n. exp.] (rāi-ngān kā) EN: survey report FR:
รายงานความเสียหาย[n. exp.] (rāi-ngān kh) EN: survey report FR:
รังวัด[v.] (rangwat) EN: measure ; survey ; do a cadastral survey ; measure the area of a piece of land FR:
สำรวจ[v. exp.] (samrūat) EN: survey ; explore ; inspect ; observe ; examine ; investigate ; probe into ; ascertain ; check ; scrutinize ; look at FR: examiner ; explorer ; observer ; inspecter ; étudier ; scruter ; investiguer ; sonder ; mettre à l'étude ; passer en revue ; vérifier
สำรวจหา[v.] (samrūat-hā) EN: survey ; examine ; study FR: étudier
สำรวจความเสียหาย[v. exp.] (samrūat khw) EN: survey FR:
สำรวจตลาด[v. exp.] (samrūat tal) EN: survey the market ; research the market FR: étudier le marché ; prospecter le marché
ทำการสำรวจ[v. exp.] (thamkān sam) EN: carry out a survey FR: mener une enquête
วิศวกรรังวัด[n. exp.] (witsawakøn ) EN: survey engineer FR:

*survey* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftbildkamera {f}aerial camera; air survey camera
Luftvermessung {f}aerial survey
Katastervermessung {f}cadastral survey
Mitarbeiterbefragung {f}employee survey
amtliche Landesvermessung {f}ordnance survey
Messtischblatt {n}Ordnance survey map
Triangulation {f} (Vermessung)triangulation (surveying)
bauliche Aufnahme {f}survey of buildings and site
Geometer {m}surveyor; geometrician
Gutachten {n}survey
Gewässervermessung {f}survey of water bodies
Umfrageergebnis {n}survey result

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *survey*
Back to top