ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-survey-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น survey, *survey*,

-survey- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With our sincere gaze we survey these ruins, as if the the old monster lay crushed forever beneath the rubble.แต่เมื่อพิศดูซากเหล่านี้ อย่างจริงใจแล้ว มันดูเหมือนปิศาจร้าย ได้หมอบราบคราบ อยู่บนซากเหล่านี้
However, his superior, George Garrad had been retired to the Ordnance Survey in the hope that this would help the morale of his troops who'd been driven to drink by his irksome personality.ยังไงก็ตาม หัวหน้าของเขา จอร์จ การาด ได้เกษียณตัวมาสำรวจทำแผนที่
I think you will find that His Majesty's Ordnance Survey will provide equitable remuneration.คุณคงรู้อยู่แล้วว่านักสำรวจหลวง จะให้ค่าตอบแทนอย่างเพียงพอ
But Her Majesty's Ordnance Survey of 1887 established their heights and the distance between them and the distance between them and Ffynnon Garw.แต่กรมสำรวจแผนที่หลวงปี 1887 ได้กำหนดความสูงไว้ และระยะระหว่างเขา2 ลูก
Just history? It must have been a survey course then.ฮะประวัติศาสตร์ เป็นหัวข้อ ที่น่าสนทนาด้วยจังเลย
This is why I'm extremely busy... since I've been hired to survey the entire city of Lhasa.เพราะงี้แหละก็เลยยุ่งสุดๆ ตั้งแต่ที่เขาจ้างให้ไป สำรวจแผนที่ทั่วเขตลาซา
The survey unit of 2039 was annihilated by the Tarsians here.หน่วยสำรวจที่ 2039 ถูกทำลายโดยเทรเชียนที่นี่
The Lysithea armada has continued the Tarsian survey all the way from Jupiter, but we haven't found signs of the Tarsians anywhere.ยานเลซิเทีย ยานอามาด้ายังสำรวจหาเทรเชียนต่อไป ตลอดทางจากดาวพฤหัส แต่เราไม่พบสัญญาณใดๆ ของเทรเชียนเลย ไม่ว่าที่ไหน
'All teams listen up. Standing by for final green.' Survey 2, I need to know when you've got eyes.(สแตนบายรอไฟเขียวอยู่ครับ) เซอร์เวย์-2 คุณจับภาพได้รึยัง
Hub, this is Survey 1. Mobile 1 is in motion.ถึงศูนย์ฯ จากเซอร์เวย์-1 โมบาย-1 กำลังเคลื่อนที่อยู่ครับ
'Hub, this is Survey 2. Escort is breaking off.'(ถึงศูนย์ฯ จากเซอร์เวย์-2 คนคุ้มกันแยกออกไปแล้ว)
This is Survey One. We have a crowd moving in.ถึงศูนย์ฯ จากเซอร์เวย์-1 (มีกลุ่มคนกำลังเดินเข้ามา)

-survey- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巡测仪[xún cè yí, ㄒㄩㄣˊ ㄘㄜˋ ㄧˊ, 巡测仪 / 巡測儀] survey meter

-survey- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターネット調査[インターネットちょうさ, inta-netto chousa] (n) Internet survey; online survey
インフォーマント[, info-manto] (n) informant (often with regard to survey respondents)
オーディエンスサーベイ[, o-deiensusa-bei] (n) audience survey
トラバース測量[トラバースそくりょう, toraba-su sokuryou] (n) traverse survey
パイロットサーベイ[, pairottosa-bei] (n) pilot survey
人口動態調査[じんこうどうたいちょうさ, jinkoudoutaichousa] (n) demographic survey
企業短期経済観測調査[きぎょうたんきけいざいかんそくちょうさ, kigyoutankikeizaikansokuchousa] (n) (See 日銀短観・にちぎんたんかん) the Bank of Japan's quarterly Short-term Economic Survey of Principal Enterprise in Japan; Tankan survey
国土地理院[こくどちりいん, kokudochiriin] (n) Geographical Survey Institute; (P)
大観[たいかん, taikan] (n,vs) broad overview; general survey
検地[けんち, kenchi] (n,vs) land survey; cadastral survey
測地[そくち, sokuchi] (n,vs,adj-no) geodetic survey
短観[たんかん, tankan] (n) (abbr) (See 日銀短観・にちぎんたんかん) the Bank of Japan's quarterly Short-term Economic Survey of Principal Enterprise in Japan; Tankan survey
見回す;見廻す;見まわす[みまわす, mimawasu] (v5s,vt) to look around; to survey
見渡す(P);見わたす[みわたす, miwatasu] (v5s,vt) to look out over; to survey (scene); to take an extensive view of; (P)
調査法[ちょうさほう, chousahou] (n) investigative approach; research method; survey method
調査隊[ちょうさたい, chousatai] (n) research team; investigative team; survey team; reconnaissance team; investigative commission; fact-finding party
追跡調査[ついせきちょうさ, tsuisekichousa] (n,vs) follow-up (tracing) survey

-survey- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การสำรวจ[n.] (kān samrūat) EN: survey ; poll ; exploration ; exploring FR: étude [f] ; enquête [f] ; observation [f] ; exploration [f] ; expertise [f]
การสำรวจดิน[n. exp.] (kān samrūat) EN: soil survey FR:
การสำรวจความเห็น[n. exp.] (kān samrūat) EN: survey FR:
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน[n. exp.] (kān samrūat) EN: public opinion survey FR: opinion publique [f]
การสำรวจความเสียหาย[n. exp.] (kān samrūat) EN: survey FR:
การสำรวจออนไลน์[n. exp.] (kān samrūat) EN: online survey FR: enquête en ligne [f]
การสำรวจประชามติ[n. exp.] (kān samrūat) EN: public opinion survey FR: sondage d'opinion [m] ; enquête publique [f]
การสำรวจตลาด[n. exp.] (kān samrūat) EN: market survey FR: étude de marché [f]
การสำรวจทางโทรศัพท์[n. exp.] (kān samrūat) EN: telephone survey FR: enquête par téléphone [f]
การวิจัยเชิงสำรวจ[n. exp.] (kān wijai c) EN: survey research FR:
กรุยทาง[v. exp.] (krui thāng) EN: survey a road ; blaze a trail ; open up the way ; clear way ; pare way FR: se frayer un chemin
งานสำรวจ[n. exp.] (ngān samrūa) EN: survey FR:
ผลการสำรวจตลาด[n. exp.] (phon kān sa) EN: market survey FR: résultats de l'étude de marché [mpl]
ประมวลการสอน[n.] (pramūankāns) EN: course outline ; course survey ; courses of study ; syllabus ; course syllabus FR: syllabus [m]
รายงานการสำรวจความเสียหาย[n. exp.] (rāi-ngān kā) EN: survey report FR:
รายงานความเสียหาย[n. exp.] (rāi-ngān kh) EN: survey report FR:
รังวัด[v.] (rangwat) EN: measure ; survey ; do a cadastral survey ; measure the area of a piece of land FR:
สำรวจ[v. exp.] (samrūat) EN: survey ; explore ; inspect ; observe ; examine ; investigate ; probe into ; ascertain ; check ; scrutinize ; look at FR: examiner ; explorer ; observer ; inspecter ; étudier ; scruter ; investiguer ; sonder ; mettre à l'étude ; passer en revue ; vérifier
สำรวจหา[v.] (samrūat-hā) EN: survey ; examine ; study FR: étudier
สำรวจความเสียหาย[v. exp.] (samrūat khw) EN: survey FR:
สำรวจตลาด[v. exp.] (samrūat tal) EN: survey the market ; research the market FR: étudier le marché ; prospecter le marché
ทำการสำรวจ[v. exp.] (thamkān sam) EN: carry out a survey FR: mener une enquête
วิศวกรรังวัด[n. exp.] (witsawakøn ) EN: survey engineer FR:

-survey- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftbildkamera {f}aerial camera; air survey camera
Luftvermessung {f}aerial survey
Katastervermessung {f}cadastral survey
Mitarbeiterbefragung {f}employee survey
amtliche Landesvermessung {f}ordnance survey
Messtischblatt {n}Ordnance survey map

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -survey-
Back to top