ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

measuring

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *measuring*, -measuring-

measuring ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
measuring (n.) การทำแผนที่
measuring (n.) การแลเงา See also: การระบายเงา, ความกลมกลืน
measuring (n.) การสำรวจ Syn. observant
measuring cup (n.) แก้วตวงน้ำ Syn. beaker, measuring jug
measuring jug (n.) เหยือกตวงน้ำ Syn. measuring cup
measuring spoon (n.) ช้อนชา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม้หมุน (n.) a round-shaped board used to level off rice grain from a measuring tin See also: levelling stick
สัด (n.) measuring basket
ถ้วยตวง (n.) measuring cup
เครื่องตรวจวัด (n.) measuring instrument See also: measuring tools Syn. เครื่องวัด
เครื่องมือวัด (n.) measuring instrument See also: measuring tools
ช้อนตวง (n.) measuring spoon
วิธีวัด (n.) method of measuring

measuring ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
测距仪[cè jù yí, ㄘㄜˋ ㄐㄩˋ ㄧˊ, 测距仪 / 測距儀] distance measuring equipment
量规[liáng guī, ㄌㄧㄤˊ ㄍㄨㄟ, 量规 / 量規] gauge (i.e. measuring device)
量筒[liáng tǒng, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄨㄥˇ, 量筒] graduated measuring cylinder; volumetric cylinder
量杯[liáng bēi, ㄌㄧㄤˊ ㄅㄟ, 量杯] measuring cup; graduated measuring cylinder
量瓶[liáng píng, ㄌㄧㄤˊ ㄆㄧㄥˊ, 量瓶] measuring flask; graduated measuring cylinder
量程[liáng chéng, ㄌㄧㄤˊ ㄔㄥˊ, 量程] range (of scales or measuring equipment)
仪表[yí biǎo, ㄧˊ ㄅㄧㄠˇ, 仪表 / 儀表] appearance; bearing; a meter (measuring equipment)
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, 表] exterior surface; family relationship via females; to show (one's opinion); a model; a table (listing information); a form; a meter (measuring sth)
[guā, ㄍㄨㄚ, 栝] Juniperus chinensis; measuring-frame
尺子[chǐ zi, ㄔˇ ㄗ˙, 尺子] rule; ruler (measuring instrument)

measuring ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイキューブ[, haikyu-bu] (n) (abbr) high cubic capacity (used for measuring shipping containers)
メーター(P);メータ(P)[, me-ta-(P); me-ta (P)] (n) (1) meter (i.e. measuring device); (2) (See メートル) metre (i.e. 100 cm); meter; (P)
メスアップ[, mesuappu] (n,vs) (abbr) (See メスフラスコ,アップ・1) diluting in measuring cylinder to ~ ml total
メスシリンダー[, mesushirinda-] (n) measuring cylinder (ger
メスピペット[, mesupipetto] (n) measuring pipette (ger
メスフラスコ[, mesufurasuko] (n) measuring flask (ger
一斗枡[いっとます, ittomasu] (n) 18-litre measuring container
升(P);枡;桝;斗[ます, masu] (n) (1) measuring container; measure; (2) box (seating at a theatre, etc.); (3) square on a grid; cell of a grid; (4) (斗 only) square bearing block (at the top of a pillar); (P)
尺取[しゃくとり, shakutori] (n) measuring worm; inchworm; looper (caterpillar)
尺取り虫;尺取虫[しゃくとりむし, shakutorimushi] (n) inchworm; measuring worm; looper (caterpillar)
打撃数[だげきすう, dagekisuu] (n) (1) number of blows (used in measuring the b.p.m. of an air hammer, etc.); (2) (See 打数) (number of) at bats
文字盤[もじばん, mojiban] (n) dial (i.e. labelled face of a timepiece or other measuring device)
[つか, tsuka] (n,n-suf) (1) {math} lattice; (n,n-suf,ctr) (2) counter for large bundles (e.g. 10 sheafs of rice, 200 sheets of calligraphy paper, 20 whistling arrows, 100 fish); (3) handbreadth (unit for measuring the length of arrows)
計測器[けいそくき, keisokuki] (n) measuring instrument; instrumentation
間尺[けんじゃく;ましゃく, kenjaku ; mashaku] (n) measuring rope with 'ken' (182cm) marked; measurement

measuring ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้อนตวง[n. exp.] (chøn tūang) EN: measuring spoon FR:
การชั่งตวงวัด[n. exp.] (kān chang t) EN: measuring FR:
การตวง[n.] (kān tūang) EN: measuring FR: mesure [f]
กัฐ[n.] (kat) EN: measuring stick ; yardstick FR:
กาษฐะ[n.] (kātsatha) EN: measuring stick ; yardstick FR:
เครื่องมือวัด[n. exp.] (khreūangmeū) EN: measuring instrument ; measuring tools FR: appareil de mesure [m] ; instrument de mesure [m] ; mesureur [m]
เครื่องวัด[n.] (khreūangwat) EN: meter ; gauge ; measuring tool ; measuring instrument ; indicator ; -meter (suff.) FR: instrument de mesure [m] ; appareil de mesure [m] ; compteur [m] ; jauge [f] ; indicateur [m] ; mesureur [m] ; -mètre (suff.)
ไม้เมตร[n.] (māimēt) EN: one-meter measuring stick ; measuring stick FR:
ไม้วัด[n. exp.] (māi wat) EN: measuring stick ; yardstick ; leveling rod FR:
มาน[n.] (mān) EN: measurement ; measuring ; calculating ; counting FR:
ปิเปตต์แบบใช้ตวง[n. exp.] (pipēt baēp ) EN: measuring pipette FR:
สัด[n.] (sat) EN: measuring basket FR:
ตลับเมตร[n. exp.] (talap mēt) EN: tape rule ; retractable measuring tape ; tape measure FR: mètre ruban [m] ; ruban à mesurer [m]
ถ้วยตวง[n.] (thūaytūang) EN: measuring cup FR: doseur [m]
วิธีวัด[n. exp.] (withī wat) EN: method of measuring FR: méthode de mesure [f]

measuring ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgasmessgeräte {pl}exhaust gas measuring equipment
Koordinatenmessgerät {n}coordinate measuring equipment
Koordinaten-Messmaschine {f}coordinate measuring machine (CMM)
Dieselrußmessgerät {n}diesel soot measuring equipment
Dehnungsmessgerät {n}expansion measuring device
Vielstellenmesseinrichtung {f}multiple measuring equipment
Teilentladungsmessung {f}partial discharge measuring
Präzisions-Längenmessmaschine {f}precision dimension measuring instrument
Messprozess {m}process of measuring
Fernfeldmessplatz {n}region measuring station
Spektralmessplatz {m}spectral measuring station
Messapparatur {f}measuring apparatus
Messbecher {m}measuring cup
Aufmaß {n}site measuring; measurement (of quantities)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า measuring
Back to top