ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

measurer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *measurer*, -measurer-

measurer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
measurer (n.) ผู้วัด

measurer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
計量士[けいりょうし, keiryoushi] (n) certified measurer

measurer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มวนเข็ม[n. exp.] (mūan khem) EN: Water Measurer FR:
เทอร์โมมิเตอร์ = เทอร์มอมิเตอร์[n.] (thoēmōmitoē) EN: thermometer ; temperature measurer FR: thermomètre [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า measurer
Back to top