ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

measure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *measure*, -measure-

measure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
measure (n.) ขนาด See also: ปริมาณ, จำนวน, น้ำหนัก Syn. part, portion, quantum
measure (n.) การวัด See also: การตวงวัด, ระบบการวัด
measure (n.) มาตรการ See also: วิธีการประเมิน, วิธีตัดสิน Syn. rule, test, standard
measure (n.) หน่วยวัด Syn. dimension, capacity
measure (n.) เครื่องวัด See also: เครื่องมือ
measure (n.) กฎหมาย See also: พระราชบัญญัติ, ร่างพระราชบัญญัติ Syn. proposition, proposal
measure (n.) จังหวะ (ของคำประพันธ์) Syn. rhythm, meter
measure (vt.) วัดขนาด (ความยาว, ความสูง, ความเร็ว ฯลฯ) See also: หาค่า, กะประมาณ Syn. size, survey
measure off (phrv.) วัด (จำนวน) จากส่วนใหญ่
measure time (vt.) จับเวลา Syn. time
measure up (phrv.) วัด
measure up (phrv.) คาดเดาหรือเก็ง (ขนาดหรือคุณภาพของ)
measure up (phrv.) พิสูจน์ความสามารถ
measure up to (phrv.) เหมือนกับ See also: เทียบเท่า Syn. match up to
measured (adj.) ซึ่งควบคุมได้ See also: มั่นคง, ระมัดระวัง Syn. controlled, limited
measured (adj.) ซึ่งได้จากการวัด
measuredly (adv.) อย่างวัดได้
measureless (adj.) ไม่สิ้นสุด See also: นับไม่ได้ Syn. perpetual, indefinite Ops. finite, few, scant
measureless (adj.) ไร้ขีดจำกัด See also: ซึ่งไม่มีขอบเขต Syn. limitless Ops. limited
measurement (n.) ขนาด See also: ปริมาณ, ปริมาตร
measurement (n.) การวัด Syn. estimation, determination
measurer (n.) ผู้วัด
measures (n.) ชั้นหิน
English-Thai: HOPE Dictionary
measure(เมช'เชฺอะ) n. มาตรการ,ปริมาณที่วัดได้,เครื่องมือ,หน่วยการวัด,ปริมาณที่แน่นอน,กฎหมาย,จังหวะ,หน่วยเมตริก,การเต้นรำที่สง่าและช้า v. วัด,หาค่า,ประมาณ,กะ,ประเมิน,เป็นวิธีการ,ปรับ,เดินทาง -Phr. (for good measure เป็นส่วนพิเศษ), Syn. extent
measured(เมส'เชฺอด) adj. ได้จากการวัด,ซึ่งหาค่าแล้ว,ไตร่ตรองและรอบคอบ,สม่ำเสมอ,แน่นอน,เป็นจังหวะ., See also: measuredly adv. measuredness n., Syn. well-considered
measurement(เมส'เชอเมินทฺ) n. การวัด,ขนาดที่วัด,ระบบการวัด,หน่วยวัด., See also: measurements n. ขนาดต่าง ๆ เป็นนิ้วของผู้หญิง (ครึ่งลำตัว เอว ตะโพก)
English-Thai: Nontri Dictionary
measure(n) ขนาด,เครื่องวัด,มาตราวัด,เครื่องมือ,จังหวะดนตรี,การกระทำ
measurement(n) การวัด,ขนาด,เครื่องวัด,มาตราการ,เกณฑ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
measureมาตรการ, วิธีการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
measured reserves; developed reservesปริมาณสำรองที่พัฒนาได้ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
measurementการวัด, การวัดผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Measure theoryทฤษฎีการวัด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Measurementการวัดผล [การจัดการความรู้]
Measuresการวัดผล [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำ (n.) linear measure equal to eight inches
ทะนานหลวง (clas.) capacity measure equivalent litre See also: unit of capacity for rice, the official unit being equivalent to one litre
ทัณฑะ (n.) ancient Thai measure of length equal to one metre
หน้าตัก (n.) long measure of the Buddha statue in the posture of meditation
อนุกระเบียด (clas.) unit of measure of length equal to one-eighth of a Thai inch
แล่ง (n.) ancient Thai measure of capacity
การตรวจวัด (n.) measure See also: exploration, survey, examination
ตรวจวัด (v.) measure Syn. วัด
ตวง (v.) measure See also: estimate, value Syn. กะ, ประมาณ
มาตรการ (n.) measure
มาย (v.) measure See also: count, calculate Syn. ตวง, นับ
มาย (v.) measure See also: count, calculate Syn. ตวง, นับ
รังวัด (v.) measure See also: survey, do a cadastral survey, measure the area of a piece of land
วัด (v.) measure See also: gauge, mark out, scale, take measurement
เกวียน (clas.) measure for paddy (equal to 16 piculs)
การนับ (n.) measurement See also: counting Syn. การวัด, อัตราวัด
การนับ (n.) measurement See also: counting Syn. การวัด, อัตราวัด
การวัด (n.) measurement See also: counting Syn. การนับ, อัตราวัด
การวัด (n.) measurement See also: counting Syn. การนับ, อัตราวัด
มาน (n.) measurement See also: counting Syn. การวัด, การนับ, อัตราวัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It happened in the summer of 1959, a long time ago, but only if you measure in terms of years.มันเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนของปี 1959 มันนานมาแล้ว แต่ถ้าจะนับกันจริงๆ ก็หลายปี
The kumite was first used by the Kokuryukai the Black Dragon Society to measure the fighting skills and spirit of its members.kumite เป็นครั้งแรกที่นำมาใช้โดย Kokuryukai ... ... มังกรสังคมสีดำ ... ... เพื่อวัดทักษะการต่อสู้และจิตวิญญาณของสมาชิก
In marrying Edgar, she found a measure of happiness.ด้วยการแต่งงานกับเอ็ดการ์ หล่อนมีความสุขพอใช้
We're here to measure the mountains.เราจะมาวัดภูเขาที่นี่
The English are in the pub and they say they come to measure the mountain.คนอังกฤษมาอยู่ที่ผับ พวกเขาบอกว่าจะมาวัดภูเขาด้วย
All this way just to measure our mountain.มาตั้งไกล แค่มาวัดภูเขาเหรอ
We would like to know how you intend to measure the mountain.เราอยากจะรู้ว่าคุณจะวัดภูเขากันยังไง
On behalf of the village, we would like to convince you to persuade Mr. Garrad to stay longer and measure the mountain again.ในฐานะตัวแทนชาวบ้าน เราอยากให้คุณเกลี้ยกล่อมคุณการาด ให้อยู่ต่อและวัดภูเขาอีกคัร้งนึง
We'll have a mountain for him to measure before tea time.เราจะมีภูเขาให้เขาวัดก่อนเวลาน้ำชา
I thought I might measure it.และผมคิดว่าผมอาจ วัดมันใหม่
The President has contacted the world's heads of state and every security measure is being taken.ประธานได้ติดต่อหัวของ โลกของรัฐ และมาตรการรักษาความ ปลอดภัยทุกคนจะถูกนำ
We are gonna be camped out here for as long as it takes... with seismometers and tiltmeters that are gonna measure and monitor... every little hiccup that the mountain makes.เรากำลังจะได้รับการตั้งค่ายพักแรมออกจากที่นี่ ให้นานที่สุดเท่าที่มันจะ ... กับ seismometers และ tiltmeters ที่จะวัดและตรวจสอบ ... ทุกอาการสะอึกเล็กน้อย ภูเขาที่ทำให้

measure ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
石炭系[shí tàn xì, ㄕˊ ㄊㄢˋ ㄒㄧˋ, 石炭系] carboniferous system; coal measure (geol.)
量体裁衣[liáng tǐ cái yī, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, 量体裁衣 / 量體裁衣] lit. measure the body then tailor the suit (成语 saw); fig. to act according to actual circumstances; To live within one's means.
较量[jiào liàng, ㄐㄧㄠˋ ㄌㄧㄤˋ, 较量 / 較量] competitive with; to measure up against
[dǒu, ㄉㄡˇ, 斗] decaliter; peck; dry measure for grain equal to ten sheng 升 or one-tenth dan 石
板眼[bǎn yǎn, ㄅㄢˇ ㄧㄢˇ, 板眼] measure in traditional Chinese music; orderliness
测度[cè dù, ㄘㄜˋ ㄉㄨˋ, 测度 / 測度] measure (math.)
测试[cè shì, ㄘㄜˋ ㄕˋ, 测试 / 測試] measure and test; trial; beta (software); test performance of
角曲尺[jiǎo qū chǐ, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄩ ㄔˇ, 角曲尺] miter square (tool to measure angles)
名量词[míng liàng cí, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄤˋ ㄘˊ, 名量词 / 名量詞] nominal classifier (in Chinese grammar); measure word applying mainly to nouns
活动曲尺[huó dòng qū chǐ, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄑㄩ ㄔˇ, 活动曲尺 / 活動曲尺] sliding bevel (to measure angles)
[xiē, ㄒㄧㄝ, 些] some; few; several; (a measure word)
[yǔ, ㄩˇ, 斞] stack of grain; dry measure equivalent to 16 斗 dou3 or 160 liter
动量词[dòng liàng cí, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ ㄘˊ, 动量词 / 動量詞] verbal classifier (in Chinese grammar); measure word applying mainly to verbs
无量寿[Wú liàng shòu, ˊ ㄌㄧㄤˋ ㄕㄡˋ, 无量寿 / 無量壽] boundless life (expression of good wishes); Amitayus, the Buddha of measureless life, good fortune and wisdom
胸围[xiōng wéi, ㄒㄩㄥ ㄨㄟˊ, 胸围 / 胸圍] chest measurement; bust
[zhōng, ㄓㄨㄥ, 钟 / 鐘] clock; o'clock; time as measured in hours and minutes; bell; surname Zhong
对策[duì cè, ㄉㄨㄟˋ ㄘㄜˋ, 对策 / 對策] countermeasure for dealing with a situation
不可估量[bù kě gū liàng, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄍㄨ ㄌㄧㄤˋ, 不可估量] inestimable; incalculable; beyond measure
防毒[fáng dú, ㄈㄤˊ ㄉㄨˊ, 防毒] defense against poison; defense against poison gas; anti-narcotics measures; defense against computer viruses
缓兵之计[huǎn bīng zhī jì, ㄏㄨㄢˇ ㄅㄧㄥ ㄓ ㄐㄧˋ, 缓兵之计 / 緩兵之計] delaying tactics; stalling; measures to stave off an attack; strategem to win a respite
大小[dà xiǎo, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ, 大小] dimension; magnitude; size; measurement
应急措施[yìng jí cuò shī, ˋ ㄐㄧˊ ㄘㄨㄛˋ ㄕ, 应急措施 / 應急措施] emergency measure
抢险[qiǎng xiǎn, ㄑㄧㄤˇ ㄒㄧㄢˇ, 抢险 / 搶險] emergency (measures); to react to an emergency
疏散措施[shū sàn cuò shī, ㄕㄨ ㄙㄢˋ ㄘㄨㄛˋ ㄕ, 疏散措施] evacuation; measures to evacuate a building in an emergency
身长[shēn cháng, ㄕㄣ ㄔㄤˊ, 身长 / 身長] height (of person); length of clothing from shoulders to bottom (tailor or dressmaker's measure)
国民收入[guó mín shōu rù, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄕㄡ ㄖㄨˋ, 国民收入 / 國民收入] measures of national income and output
戒严[jiè yán, ㄐㄧㄝˋ ㄧㄢˊ, 戒严 / 戒嚴] martial law; emergency measures
度量[dù liàng, ㄉㄨˋ ㄌㄧㄤˋ, 度量] measure; tolerance; breadth; magnanimity
度量衡[dù liàng héng, ㄉㄨˋ ㄌㄧㄤˋ ㄏㄥˊ, 度量衡] measurement
措施[cuò shī, ㄘㄨㄛˋ ㄕ, 措施] measure; step (to be taken)
减灾[jiǎn zāi, ㄐㄧㄢˇ ㄗㄞ, 减灾 / 減災] measures to reduce disasters
测控[cè kòng, ㄘㄜˋ ㄎㄨㄥˋ, 测控 / 測控] measurement and control
计量[jì liàng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, 计量 / 計量] measurement; calculate
降水量[jiàng shuǐ liàng, ㄐㄧㄤˋ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧㄤˋ, 降水量] measured quantity of precipitation (meteorology)
十六烷值[shí liù wán zhí, ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄨㄢˊ ㄓˊ, 十六烷值] cetane number (quality of light diesel fuel, measured by its ignition delay)
压力强度[yā lì qiáng dù, ㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄑㄧㄤˊ ㄉㄨˋ, 压力强度 / 壓力強度] pressure (as measured)
步伐[bù fá, ㄅㄨˋ ㄈㄚˊ, 步伐] pace; (measured) step; march
热力学温标[rè lì xué wēn biāo, ㄖㄜˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣ ㄅㄧㄠ, 热力学温标 / 熱力學溫標] thermodynamic temperature scale (in degrees Kelvin, measured above absolute zero)
[jī, ㄐㄧ, 积 / 積] to amass; to accumulate; to store; measured quantity (such as area of volume); product (the result of multiplication); to integrate (math.); to solve (or integrate) an ordinary differential equation (math.); old; long-standing
量度[liáng dù, ㄌㄧㄤˊ ㄉㄨˋ, 量度] measurement

measure ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーレ[, a-re] (n) measure of area (ger
その場しのぎ;その場凌ぎ;其の場凌ぎ[そのばしのぎ, sonobashinogi] (n,adj-no) stopgap; makeshift; temporary measure
一時凌ぎ[いちじしのぎ, ichijishinogi] (n) makeshift; temporary expedient; stopgap measure
万全の策[ばんぜんのさく, banzennosaku] (n) safe plan; infallible measure
事前工作[じぜんこうさく, jizenkousaku] (n) preparatory operations; measure taken in advance; doing the groundwork
[ぶん, bun] (n) (1) (See 文・もん・2) one-tenth; one percent (one-tenth of a wari); 3 mm (one-tenth of a sun); 2.4 mm (one-tenth of a mon, a traditional unit used to measure shoe sizes); 0.375 grams (one-tenth of a monme); 0.1 degree (one-tenth of a do, used to measure body temperature on any temperature scale); (2) one-quarter of a ryou (obsolete unit of currency); (3) thickness; (4) advantageous circumstances
割鶏牛刀[かっけいぎゅうとう, kakkeigyuutou] (n) using a meat ax when a knife would suffice; taking a sledgehammer to crack a nut; using a grand-scale measure (a massive instrument) to deal with an insignificant problem
反物;段物[たんもの, tanmono] (n) (1) fabric; cloth; textiles; drapery; dry-goods; piece goods; (2) measure of kimono material
急場をしのぐ;急場を凌ぐ[きゅうばをしのぐ, kyuubawoshinogu] (exp,v5g) to use a stopgap measure to cope with an emergency
景気刺激策[けいきしげきさく, keikishigekisaku] (n) business-stimulating measures; economic stimulation program; measure to stimulate the economy
暫定措置[ざんていそち, zanteisochi] (n) temporary step; stopgap measure
期差選任[きさせんにん, kisasennin] (n) staggered terms (applied to corporate directors as a defensive measure against hostile takeovers)
液量[えきりょう, ekiryou] (n) liquid measure
液量計[えきりょうけい, ekiryoukei] (n) liquid measure
特例措置[とくれいそち, tokureisochi] (n) exceptional measures; measures for exceptional cases; preferential measure
眼鏡にかなう;眼鏡に適う;眼鏡に叶う[めがねにかなう, meganenikanau] (exp,v5u) to win the favour of (favor); to be acknowledged (e.g. by a superior); to measure up to
石(P);斛[こく, koku] (n) (1) measure of volume (approx. 180.39 liters, 6.37 cub. ft.); (2) measure of a Japanese-style boat's loading capacity (approx. 278.26 liters); (P)
簡潔性の尺度[かんけつせいのしゃくど, kanketsuseinoshakudo] (n) simplicity measure
約数[やくすう, yakusuu] (n) divisor; factor; measure
苦肉[くにく, kuniku] (n) desperation measure
荒治療[あらちりょう, arachiryou] (n,vs) (See 荒療治) drastic measure or treatment (common mistake or alternative version)
血圧計[けつあつけい, ketsuatsukei] (n) sphygmomanometer (instrument used to measure blood pressure)
通約[つうやく, tsuuyaku] (n,vs) commensuration; reduction to a common measure
鍵の手[かぎのて, kaginote] (n) section of road that is curved on purpose as a defensive measure
防止対策[ぼうしたいさく, boushitaisaku] (n) preventive measure
防遏手段[ぼうあつしゅだん, bouatsushudan] (n) preventive measure
pH[ペーハー;ピーエイチ, pe-ha-; pi-eichi] (n) (ペーハー is from German) pH (measure of acidity); concentration of hydrogen ions
アンダーバスト[, anda-basuto] (n) under bust (measurement, corsette, etc.)
インフレ対策[インフレたいさく, infure taisaku] (n) counter-inflation measures
カップ[, kappu] (n) (See コップ・1) cup (drinking vessel, measure, brassiere, prize, etc.); (P)
スリーサイズ[, suri-saizu] (n) bust-waist-hip measurements (wasei
ダイオキシン法施行規則[ダイオキシンほうしこうきそく, daiokishin houshikoukisoku] (n) Law Concerning Special Measures Against Dioxins
バスト[, basuto] (n) (1) bust (measurement); (2) breasts; bosom; (P)
フート[, fu-to] (n) (See フィート) foot (unit of linear measure)
ます目;升目;枡目[ますめ, masume] (n) (1) measure; (2) square (e.g. of graph paper or Japanese manuscript paper); (3) box (e.g. on a form)
メスが入る[メスがいる, mesu gairu] (exp,v5r) (See メスを入れる・メスをいれる) to operate; to clean up; to inquire (into); to take drastic measures
メスを入れる[メスをいれる, mesu woireru] (exp,v1) to operate; to clean up; to inquire (into); to take drastic measures
一刀両断[いっとうりょうだん, ittouryoudan] (n) cutting in two with a single stroke; taking decisive (drastic) measure; cutting the (Gordian) knot
一升[いっしょう, isshou] (n) unit of old Japanese liquid measurement; 1800 cc
一幅[ひとはば, hitohaba] (n) single breadth (cloth measurement, 30-38 cm)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
メジャー[めじゃー, meja-] measure
情報の測度[じょうほうのそくど, jouhounosokudo] measure of information
指す[さす, sasu] to point, to indicate, to nominate, to measure
計測プロセス[けいそくプロセス, keisoku purosesu] measure process
計測値[けいそくち, keisokuchi] measure
倍率付き測定単位[ばいりつつきそくていたんい, bairitsutsukisokuteitan'i] scaled measurement unit, SMU
処置[しょち, shochi] measure, step
基本測定単位[きほんそくていたんい, kihonsokuteitan'i] basic measurement unit
測定[そくてい, sokutei] measurement
測定方法[そくていほうほう, sokuteihouhou] measurement method
計量[けいりょう, keiryou] measurement, computation
遠隔測定[えんかくそくてい, enkakusokutei] telemetry, remote measurement
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
計る[はかる, hakaru] Thai: วัด English: to measure

measure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การตรวจวัด[n. exp.] (kān trūat w) EN: measure FR: mesure [f]
การวัด[n.] (kān wat) EN: measurement ; metering ; measure ; evaluation FR: mesure [f] ; mesurage [m]
เกณฑ์[n.] (kēn) EN: standard ; basis ; norm ; criterion ; criteria ; requirement ; evaluation principle ; measure ; unit FR: standard [m] ; critère [m]
คืบ[n.] (kheūp) EN: palm span ; handspan ; [Thai unit of linear measure equal to 25 cm] FR: empan [m] ; [unité de longueur de 25 cm]
โฆสัปปมาณิกา[n.] (khōsappamān) EN: those who measure or judge by voice ; those whose faith depends on sweet voice or good repute ; those attached to voice FR:
กฎเกณฑ์[n.] (kotkēn) EN: regulation ; set of regulations ; edict ; guideline ; code of conduct ; principle ; order ; rule ; measure ; standard ; criterion ; method ; system FR: décret [m] ; arrêté [m]
กระบุง[n.] (krabung) EN: former measure unit for grain FR: [ancienne mesure de capacité] ; picotin [m]
แล่ง[n.] (laeng) EN: [ancient Thai measure of capacity = 1/2 thanan] FR: [ancienne mesure thaïe de capacité = 1/2 thanan]
ลองภูมิ[v.] (løngphūm) EN: measure capabilities ; test the knowledge ; test out FR: mesurer la connaissance de
มาย[v.] (māi) EN: measure FR: mesurer
มาตร[n.] (māt) EN: measure ; yardstick ; scale FR:
มาตรการ[n.] (māttrakān) EN: measure ; step FR: mesure [f] ; disposition [f]
มาตรการป้องกัน[n. exp.] (māttrakān p) EN: defensive measure ; preventive measure FR: mesure préventive [f] ; mesure de protection [f]
มาตรการระยะยาว[n. exp.] (māttrakān r) EN: long-term measure FR: mesure à long terme [f]
มาตรฐาน[n.] (māttrathān) EN: standard ; measure of quality ; criterion ; reference ; basis ; specification FR: standard [m]
มาตราวัดความยาว[n. exp.] (māttrā wat ) EN: linear measure FR:
มาตราวัดมุม[n. exp.] (māttrā wat ) EN: angular measure FR: mesure angulaire [f]
มาตราวัดปริมาตร[n. exp.] (māttrā wat ) EN: volume measure FR:
มาตราวัดพื้นที่[n. exp.] (māttrā wat ) EN: area measure FR:
เมเชอร์[n.] (mēchoē) EN: measure FR: mesure [f]
เมเชอร์ภายใน[n. exp.] (mēchoē phāi) EN: inner measure ; interior measure FR:
เมเชอร์ภายนอก[n. exp.] (mēchoē phāi) EN: outer measure ; exterior measure FR:
หน้าตัก[n.] (nātak) EN: long measure of the Buddha statue in the posture of meditation FR:
พิลิปดา[n.] (philipdā) EN: one second of angular measure FR: seconde [f]
รังวัด[v.] (rangwat) EN: measure ; survey ; do a cadastral survey ; measure the area of a piece of land FR:
สายวัด[n.] (sāiwat) EN: tape measure ; tapeline ; tape FR: mètre ruban [m] ; mètre de couturière [m]
ตลับเมตร[n. exp.] (talap mēt) EN: tape rule ; retractable measuring tape ; tape measure FR: mètre ruban [m] ; ruban à mesurer [m]
ตะล่อม[n.] (talǿm) EN: archaic cubic measure FR:
ทะนาน[n.] (thanān) EN: [ancient measure of capacity = one coconut shell; 20 thanan 1 thang] FR: thanan [m] (ancienne mesure de capacité équivalant à une noix de coco; 20 thanan 1 thang)
เท[n.] (thē) EN: [liquid measure for wine equivalent to 20 liters] FR:
ทฤษฎีการวัด[n. exp.] (thritsadī k) EN: measure theory FR:
ทฤษฎีเมเชอร์[n. exp.] (thritsadī m) EN: measure theory FR:
ตรวจวัด[v. exp.] (trūat wat) EN: measure ; gauge FR: mesurer
ตวง[v.] (tūang) EN: measure out/off ; coop up ; estimate FR: mesurer
วา[n.] (wā) EN: wa ; wah ; [unit of linear measure equal to 2 metres] ; two meters FR: wa [m] ; toise [f] ; [unité de longueur équivalant à 2 métres] ; double-mètre [m]
วัด[v.] (wat) EN: measure ; gauge ; mark out ; scale ; take measurement FR: mesurer ; jauger
วัดความยาว[n. exp.] (wat khwām y) EN: measure the length FR: mesurer la longueur
วัดระยะทาง[v. exp.] (wat raya th) EN: measure the distance FR: mesurer une distance
วิลิปดา[n.] (wilipdā) EN: one second of angular measure FR:
แบบจำลองการวัด[n. exp.] (baēp jamløn) EN: measurement model FR:

measure ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kompensationsmaßnahme {f}compensation measure
Zwangsmaßnahme {f}compulsory measure
Sparmaßnahme {f}economy measure
Einzelmaßnahme {f}individual measure
Längenmaß {n}linear measure
Maß {n} | Maße und Gewichte | nach Maß | das Maß aller Dinge [übtr.] | über alle Maßenmeasure | weights and measures | made to measure | the measure of all things | exceedingly; beyond all measure
Maßzahl {f} | dimensionslose Maßzahlmeasured value | absolute measure
Verhütungsmaßnahme {f}preventive measure
Wahrscheinlichkeitsmaß {n} [math.]probability measure
Bogenmaß {m}radian measure
Unterdrückungsmaßnahme {f}repressive measure
Vergeltungsmaßnahme {f}retaliatory measure
Schutzvorrichtung {f}safety device; safety measure
Raummaß {n}solid measure
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme {f}urban development measure
Bogengrad {n} (Winkelmaß)degree (angular measure)
Brustumfang {m}chest measurement
Schrittweite {f}crotch measurement
Kriechstrommessung {f}current leak measurement
Verformungsmessung {f}deformation measurement; distortion measurement
Digitale Mess- und Regelungstechnik {f}digital systems for measurement and control
Verdünnungsmessung {f}dilution measurement
Längenmesstechnik {f}dimension measurement
Abflussmessgerät {n}discharge measurement device
Abflussmessung {f}discharge measurement
Entfernungsmessung {f}distance measurement
Wegmesstechnik {f}distance measurement techniques
Radikalkur {f} | eine Radikalkur machendrastic cure; drastic measures | to effect a radical cure
Faden {m} (Maßeinheit, 6 Fuß)fathom (unit of measurement, 6 feet)
Hüftumfang {m}hip measurement
hydrologisch {adj} | hydrologischer Kreislauf | hydrologische Meßwertehydrological | hydrological cycle | measured hydrological value
Knoten {m} [naut.]knot (measure of speed)
Lagemessung {f}position measurement
Lasermesstechnik {f}laser measurement
Leckagemessung {f}leakage measurement
Maschinenmesstechnik {f}machine measurement
Hohlmaß {n}measure of capacity
Messschaltung {f}measure arrangement
Messgröße {f}measured quantity; measured value
Messweg {m}measured displacement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า measure
Back to top