ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reconnoiter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reconnoiter*, -reconnoiter-

reconnoiter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reconnoiter (vi.) ลาดตระเวน See also: สอดแนม, สำรวจ Syn. inspect, observe, survey
reconnoiter (vt.) ลาดตระเวน See also: สอดแนม, สำรวจ Syn. inspect, observe, survey
reconnoiterer (n.) กลุ่มผู้สำรวจ See also: คณะสำรวจ, ทีมสำรวจ Syn. surveyor
reconnoiterer (n.) ผู้สำรวจ See also: ผู้สืบเสาะ, ผู้หาข้อมูล Syn. scout, spy
English-Thai: HOPE Dictionary
reconnoiter(รีคะนอย'เทอะ) vt.,vi. ลาดตระเวน,สอดแนม,สำรวจ,ตรวจสอบ, See also: reconnoitrer,reconnoiterer n., Syn. survey
English-Thai: Nontri Dictionary
reconnoiter(vt) ลาดตระเวน,ตรวจตรา,สำรวจ,ตรวจสอบ,สอดแนม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When we reconnoiter to those caves, do you think...?ตอนลาดตระเวนถ้ำ เราต้องไปทุกคนมั้ย
Ms. Corinth, thank you once again for your reconnoiter of the property.ขอบคุณอีกครั้ง จากการมาสำรวจพื้นที่
We've only just done the first recce.(reconnoiter)เราเพิ่งบันทึกไปคัร้งแรกเอง

reconnoiter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhēn, ㄓㄣ, 遉] spy, reconnoiter; detective

reconnoiter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สอดแนม[v.] (søtnaēm) EN: spy ; detect ; snoop ; reconnoiter ; watch FR: épier ; espionner ; reconnaître

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reconnoiter
Back to top