ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*raft*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น raft, -raft-

*raft* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aircraft (n.) สิ่งต่างๆ ที่สร้างสำหรับการบิน
aircraft carrier (n.) เรือบรรทุกเครื่องบิน
antiaircraft (adj.) ที่ใช้ต่อสู้กับเครื่องบินรบ
autograft (n.) การย้ายเนื้อเยื่อจาก
bank draft (n.) ใบสั่งจ่ายเงินของธนาคาร See also: ดร๊าฟ
bud grafting (n.) การต่อตาต้นไม้ See also: การติดตาต้นไม้
craft (n.) การทำงานศิลปะด้วยมือ
craft (n.) งานศิลปะที่ต้องทำด้วยมือ
craft (n.) ทักษะ See also: ฝีมือ Syn. skill, proficiency
craft (n.) ทักษะการโกง Syn. cunning, duplicity
craft (vt.) ทำด้วยมือ
craft (vt.) ประดิษฐ์โดยใช้ฝีมือ
craft (n.) ยานพาหนะ Syn. vessel
craftiness (n.) ความมีเล่ห์เหลี่ยม Syn. deception, dishonesty
craftman (n.) ช่างแกะสลัก
craftsman (n.) ช่างฝีมือ Syn. craftsperson, skilled worker
craftsman (n.) ผู้ชำนาญการ See also: ผู้ชำนาญ
craftsmanship (n.) ฝีมือ
craftsmanship (n.) หัตถศิลป์
craftsperson (n.) ช่างฝีมือ Syn. skilled worker
crafty (adj.) ที่ทำเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง Syn. sly, wily, cunning
crafty butcher (sl.) ชายรักร่วมเพศ
double-hulled craft (n.) เรือใบที่มีลำเรือสองลำ
draft (n.) กระแสลม Syn. wind, breath
draft (vt.) เกณฑ์ See also: เกณฑ์ทหาร Syn. conscript, levy
draft (n.) เครื่องถ่ายเทอากาศ See also: อุปกรณ์ควบคุมการไหลของอากาศ
draft (n.) ตั๋วแลกเงิน See also: ดราฟท์, เช็ค
draft (vt.) ทำพิมพ์เขียว Syn. blueprint
draft (n.) ภาพร่าง
draft (vt.) ร่าง Syn. plot, scheme
draft (n.) เอกสารฉบับร่าง See also: ฉบับร่าง, ร่างจดหมาย, แผนร่าง
draft out (phrv.) ร่าง (เอกสาร, ข้อความ, แผนการ)
draftee (n.) ผู้ที่ถูกเกณฑ์ทหาร Syn. inductee
draftee (n.) ทหารเกณฑ์ Syn. recruit, soldier
draftsman (n.) ช่างเขียนแบบ See also: คนร่างแบบ, ช่างสเก็ตภาพ
drafty (sl.) เบียร์
engraft (vt.) ทาบกิ่ง See also: ต่อกิ่ง Syn. graft
engraft (vt.) ทำให้เนื้อเยื่อติดกันถาวร
engraft (vt.) ปลูกถ่ายเนื้อเยื่อของสัตว์
engraft (vt.) ฝังลงไปอย่างถาวร Syn. implant, imbue
English-Thai: HOPE Dictionary
adam and eve on a raftเนื้ออบใส่ไข่
aerocraft(แอ' โรคราฟทฺ) n. เครื่องบิน (plane)
aircraft(แอร์' คราฟทฺ) n., (pl. -craft) เครื่องบิน, Syn. airplane, aeroplane, plane)
aircraft carrierเรือบรรทุกเครื่องบิน
allograft(แอล' โลกราฟทฺ' , -แกรฟทฺ) n. homograft, การย้ายปะตอนของเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะจากสิ่งมีชีวิตไปยังอีกสิ่งมีชีวิตที่เป็นพันธุ์เดียว (species) กัน
antiaircraft(แอนทีแอร์' คราฟทฺ) adj.,n. ต่อต้านอากาศยาน,ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
arts and craftsศิลปะหัตถกรรม
bank draftn. ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร
banker's draftn. ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร
craft(คราฟทฺ) {crafted,crafting,crafts} n. ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ฝีมือทางช่าง,การช่าง,อาชีพ,เล่ห์เหลี่ยม,สมาคมวิชาชีพ,เรือ,ยาน,ยานอวกาศ. vt. ประดิษฐ์ด้วยฝีมือ, Syn. art,skill,ability
craftily(คราฟ'ทิลี) adv. มีเล่ห์เหลี่ยม
craftiness(คราฟ'ทิเนส) n. การมีเล่ห์เหลี่ยม
craftsman(คราฟสฺ'เมิน) n. ช่างฝีมือ,จิตรกร,ช่างเขียน,ผู้ชำนาญ., See also: craftsmanship n., Syn. artisan -pl. craftsmen
crafty(คราฟ'ที) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,เจ้าเล่ห์,มีฝีมือ,ประณีต,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ., See also: craftily adv. craftiness n., Syn. deceitful,cunning ###A. guileless,honest
draft(ดราฟทฺ) {drafted,drafting,drafts} n. ต้นร่าง,ฉบับร่าง,การร่าง,การวาด,การสเก็ตช์ภาพ,กระแสลมในห้องหรือช่องว่าง,เครื่องเป่าลม,เครื่องควบคุมกระแสลม,การเกณฑ์ทหาร,การลากหรือดึงของ,สิ่งที่ถูกลากหรือดึง,สัตว์ที่ใช้ลากของ,แรงลากหรือแรงดึง,ตั๋วแลกเงิน,การเอาออก,กา
draft boardn. คณะกรรมการเกณฑ์ทหาร
draft dodgern. ผู้หลบหนีการเกณฑ์ทหาร
draftage(ดราฟ'เอจ) n. อายุถูกเกณฑ์ทหาร
draftee(ดราฟที') n. ทหารเกณฑ์, ม้าที่ใช้ลากของ
draftsman(ดราฟทฺซ'เมิน) n. คนร่าง,คนยกร่าง,คนร่างแบบ,ช่างสเก็ตช์ภาพ, See also: draftsmanship n. ดูdraftsman -pl. draftsmen, Syn. draughtsman
drafty(ดราฟ'ที) adj. มีลมโกรก,โปร่งลม., See also: draftily adv. draftiness n., Syn. draughty,windy,breezy,blowy
graft(กราฟทฺ) n. กิ่งตอน,ทาบกิ่ง,พืชหรือส่วนของเนื้อเยื่อที่ตอนต่อกิ่งหรือปลูกถ่าย ,การกินสินบน vt.,vi. ตอนกิ่ง,ทาบกิ่ง,ปลูกถ่าย,ตอนต่อ,ย้ายปะ,ย้ายเพาะ,รับสินบน, See also: grafter n.
graftage(กราฟ'ทิจ) n. การตอนหรือทาบกิ่ง,การย้ายปะหรือปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ
handcraft(แฮนด'คราฟทฺ) n. ศิลปหัตถกรรม,สิ่งที่ทำขึ้นด้วยมือ
handicraft(แฮน'ดีคราฟทฺ) n. การฝีมือ,หัตถกรรม., Syn. handcraft., See also: handicraftship n.
handicraftsmann. ช่างการฝีมือ,ช่างหัตถกรรม, Syn. craftsman
homograftn. เนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ย้ายและปะในศัลยกรรมตกแต่งระหว่างสัตว์จำพวกเดียวกันแต่ต่างแบบของ genes (genotype), Syn. isograft,isoplastic graft
hovercraft(ฮัฟ'เวอคราฟทฺ) n. เรือที่แล่นได้อย่างรวดเร็วเหนือน้ำ-ที่ลุ่มหนอง-ทีราบเรียบโดยแล่นบนเบาะอากาศที่พุ่งออกจากพัดลมขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้เรือ
life raftn. แพชูชีพ
mothercraft(-คราฟทฺ) n. การเลี้ยงดูบุตร
overdraft(โอ'เวอะดราฟทฺ) n. การเบิกเงินเกินบัญชี (O.D) ,กระแสลมเหนือเตาไฟ,การปล่อยลมมากเกินไป
raft(ราฟทฺ,แรฟทฺ) n.,v. (ขนส่งทาง) แพ,แพชูชีพ,ซุงหรือกระดานที่ผูกติดกันเป็นแพ,คนจำนวนมาก
raft bridgen. สะพานแพ
rafter(ราฟ'เทอะ,แรฟ'เทอะ) n. คานค้ำหลังคา,จันทัน,ฝูง vt. ใส่จันทัน,กองเป็นคั่นดิน
stagecraftn. ศิลปะการแสดงละคร,ศิลปะการเรียบเรียงหรือกำกับบทละคร
time draftn. ตั๋วแลกเงินที่จ่ายเงินให้ตามกำหนดเวลา
updraft(อัพ'ดารฟท) n. การเคลื่อนตัวขึ้นข้างบนอากาศหรือแก๊ส
watercraft(วอ'เทอะคราฟทฺ'-แครฟทฺ) n. ความชำนาญในการขับขี่เรือ,ความชำนาญในการว่ายหรือดำน้ำ,เรือ,ยานพาหนะที่แล่นบนหรือในน้ำ
witchcraft(วิทชฺ'คราฟทฺ,-แครฟทฺ) n. การใช้เวทมนตร์คาถา,อิทธิพลของเวทมนตร์คาถา,ความมีเสน่ห์,การทำให้หลงใหล, Syn. sorcery
woodcraft(วูด'คราฟทฺ) n. วิชาช่างไม้,วิชาเชิงพราน,วิชาเกี่ยวกับป่า,วิชาแกะสลักไม้
English-Thai: Nontri Dictionary
aircraft(n) เครื่องบิน,อากาศยาน
craft(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,การช่าง,งานฝีมือ,เล่ห์กระเท่ห์,เรือ
craftiness(n) ความมีเล่ห์เหลี่ยม,ความเจ้าเล่ห์,ความเหลี่ยมจัด
craftsman(n) นายช่าง,ช่าง,ช่างฝีมือ
crafty(adj) เจ้าเล่ห์,เจ้ามารยา,เชี่ยวชาญ,มีฝีมือ,ชำนาญ
draft(n) ฉบับร่าง,การเกณฑ์ทหาร,การสเก็ตภาพ,ใบสั่งจ่ายเงินในต่างประเทศ
draftsman(n) คนยกร่าง,การสเก็ตภาพ,คนร่างหนังสือ
engraft(vt) ผสมกัน,ต่อ,นำมาปะ,ตอน,ทาบกิ่ง
graft(n) กิ่งตอน,การติดสินบน,การรับสินบน,การฉ้อราษฎร์บังหลวง
handcraft(n) การช่าง,การฝีมือ,วิชาช่าง,งานช่าง,งานฝีมือ,งานหัตถกรรม
handicraft(n) การช่าง,การฝีมือ,วิชาช่าง,งานช่าง,งานฝีมือ,งานหัตถกรรม
ingraft(vt) ผสมพันธุ์,ทาบกิ่ง,ฝังแน่น,สอดใส่
raft(n) แพ
rafter(n) จันทัน,ขื่อ,คนล่องแพ,คนถ่อแพ
witchcraft(n) เวทมนตร์,คาถา,เสน่ห์,มารยา,การเลี้ยงผี,ความงดงาม
woodcraft(n) ความรู้ในการเดินป่า,วิชาแกะสลักไม้,วิชาช่างไม้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aircraft devicesภัยเนื่องจากเครื่องบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
allograft; graft, allogeneic; homograft; homotransplantเนื้อเยื่อปลูกถ่ายเอกพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autoplast; autograft; graft, autochthonous; graft, autologousเนื้อเยื่อปลูกถ่ายให้ตนเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bank draftตั๋วแลกเงินธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bud graftingการติดตา [มีความหมายเหมือนกับ budding ๓] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
craft risksภัยขณะลำเลียง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
craftsmanช่างฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
draftลมดูด, ลมเป่า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
drafteeทหารเกณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
glass craftงานช่างแก้วและกระจก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graft๑. ปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ๒. เนื้อเยื่อปลูกถ่าย๓. สิ่งปลูกถ่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
handicraftหัตถกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heterologous graft; graft, heteroplastic; heterograft; xenograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
homograft; allograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายเอกพันธุ์ [ดู graft ประกอบ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
overdraftการเบิกเงินเกินบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
skin graftingการปลูกถ่ายหนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
updraft carburetor; downdraught carburettorคาร์บูเรเตอร์แบบดูดขึ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
xenograft; graft, heterologous; graft, heteroplastic; heterograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aircraftเครื่องบิน [เศรษฐศาสตร์]
Aircraft carriersเรือบรรทุกเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Allograftอวัยวะที่นำมาปลูกฝังให้, การปลูกถ่ายผิวหนัง, เนื้อเยื่อปลูกข้ามคน [การแพทย์]
Apollo 11 (Spacecraft)ยานอวกาศอะพอลโล 11 [TU Subject Heading]
Automotive draftingการร่างแบบรถยนต์ [TU Subject Heading]
Bill draftingการร่างกฎหมาย [TU Subject Heading]
Craftmanช่างฝีมือ [เศรษฐศาสตร์]
Draftดราฟต์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Drafteesทหารเกณฑ์ [TU Subject Heading]
Graftกราฟท์, [การแพทย์]
Handicraftศิลปหัตถกรรม [TU Subject Heading]
Hijacking of aircraftการจี้เครื่องบิน [TU Subject Heading]
Homograftผิวหนังผู้อื่น, [การแพทย์]
Overdraftsการเบิกเงินเกินบัญชี [TU Subject Heading]
Rafting (Sports)ล่องแพ [TU Subject Heading]
submit a draft resolutionเสนอร่างข้อมติ [การทูต]
Watercraft policeตำรวจน้ำ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำหนักแพ (n.) residence of royalty built on a raft (/float)
ล่องซุง (v.) send raft down the stream
ล่องแพ (v.) float raft downstream
กลิ้งกลอก (adj.) crafty See also: unreliable, cunning, sly Syn. หลอกลวง, กลอกกลิ้ง Ops. ซื่อสัตย์, ตรงไปตรงมา
การช่าง (n.) craftsmanship See also: workmanship, technique, artistry
การช่างฝีมือ (n.) craftsmanship See also: artistry Syn. การช่าง, ศิลปกิจ
การต่อกิ่ง (n.) graft See also: transplant Syn. การต่อตา, การทาบกิ่ง, การติดตา
การต่อตา (n.) graft See also: transplant Syn. การทาบกิ่ง, การต่อกิ่ง, การติดตา
การตอน (n.) graft See also: transplant Syn. การต่อตา, การทาบกิ่ง, การต่อกิ่ง, การติดตา
การติดตา (n.) graft See also: transplant Syn. การต่อตา, การทาบกิ่ง, การต่อกิ่ง
การทาบกิ่ง (n.) graft See also: transplant Syn. การต่อตา, การต่อกิ่ง, การติดตา
การฝีมือ (n.) handicraft See also: handwork, craftsmanship, manual skill, dexterity, workmanship
กินลึก (v.) have a deep draft See also: settle deeply in the water
งานฝีมือ (n.) craft See also: art, skill, technique use of the hands
ฉบับร่าง (n.) draft See also: early version, preliminary outline
ฉบับร่าง (adj.) draft See also: draught
ช่างฝีมือ (n.) skilled craftsman See also: master craftsman, artisan
ต่อกิ่ง (v.) graft See also: one branch in (on/upon) the other
ต่อตา (v.) graft See also: join, incorporate, engraft Syn. ติดตา
ตอนกิ่ง (v.) graft See also: incorporate, join
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll take the raft, and when the whale opens its mouth--เราจะพาแพ และเมื่อวาฬเปิดปากของมัน
On the approach of a friendly aircraft, the bearer stands in a prominent position and displays the triangle thus.เกี่ยวกับวิธีการของเครื่องบิน มิตร ผู้ถือยืนอยู่ในตำแหน่งที่โดด เด่น และแสดงรูปสามเหลี่ยมจึง
I'm going to get my raft and go back out in the water.ผมจะไปเอาเเพของผม เเล้วลงนํ้าต่อ
That's all there is, as far as witchcraft is concerned.เรื่องก็มีอยู่เท่านี้แหละ, เท่าที่ เกี่ยวกับแม่มด เวทมนตร์คาถา.
Oh, you crafty little man, you!เหรอ คิดจะหลอกฉันเรอะ!
A Russian craft flown by Russians carrying a few poor Americans who need our help....ฝีมือรัสเซียรัสเซียบินโดยการ ดำเนินการ ชาวอเมริกันที่ไม่ดีไม่กี่คนที่ ต้องการความช่วยเหลือของเรา
We've got two more aircraft carriers near Honduras.นอกชายฝั่งของฮอนดูรัส
Frightfully drafty, these old houses.ลมโกรกบ้านหลังนี้เลยดูน่ากลัวเลยนะครับ
Four-point-three liter, 30 horsepower, six-cylinder engine, with Stromberg downdraft carburetor.4.3 ลิตร, แรงม้า 30 , เครื่องยนต์ 6 สูบ พร้อมด้วยสตอมเบอร์ก ดาว์นดราฟท์ คาร์บูเรเตอร์.
Learned his craft and so forth. Hm?ได้เรียนรู้งานฝีมือและอื่น ๆ ของเขา หือ?
He made the mistake of reaching out to a white folk's raft and they threw stones at him.เขาทำผิดพลาด เพราะไปจับแพของ คนขาว แล้วพวกนั้นเอาหินขว้างเขา.
I know you read an earlier draft. But you gave me a better ending.ฉันรู้ว่าคุณอ่านตอนต้นเรื่องไปแล้ว แต่คุณให้ตอนจบฉันได้ดี

*raft* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
停机坪[tíng jī píng, ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ ㄆㄧㄥˊ, 停机坪 / 停機坪] aircraft parking ground; apron; tarmac (at airport)
空中客车[kōng zhōng kè chē, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄎㄜˋ ㄔㄜ, 空中客车 / 空中客車] Airbus (Aircraft company)
航母[háng mǔ, ㄏㄤˊ ㄇㄨˇ, 航母] aircraft carrier; abbr. for 航空母艦|航空母舰
航空母舰[háng kōng mǔ jiàn, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄇㄨˇ ㄐㄧㄢˋ, 航空母舰 / 航空母艦] aircraft carrier
起落装置[qǐ luò zhuāng zhì, ㄑㄧˇ ㄌㄨㄛˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, 起落装置 / 起落裝置] aircraft take-off and landing gear
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, 佹] almost succeed; crafty; suddenly
工艺[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ, 工艺 / 工藝] arts and crafts; industrial arts
梁木[liáng mù, ㄌㄧㄤˊ ㄇㄨˋ, 梁木] beam; rafter; lintel; person able to bear heavy responsibility; mainstay (of organization); pillar (of state)
登机桥[dēng jī qiáo, ㄉㄥ ㄐㄧ ㄑㄧㄠˊ, 登机桥 / 登機橋] boarding gate (at airport); aircraft boarding bridge
泷船[lóng chuán, ㄌㄨㄥˊ ㄔㄨㄢˊ, 泷船 / 瀧船] boat or raft adapted to handle rapids; white-water raft
[háng, ㄏㄤˊ, 航] boat; ship; vessel; craft; to navigate; to sail
航空母舰战斗群[háng kōng mǔ jiàn zhàn dòu qún, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄇㄨˇ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, 航空母舰战斗群 / 航空母艦戰鬥群] carrier-based vanguard group (CBVG); naval battle group led by an aircraft carrier
山海经[Shān Hǎi Jīng, ㄕㄢ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄥ, 山海经 / 山海經] Classic of Mountain and Sea, probably compiled c. 500 BC-200 BC, contains wide range of geography, mythology, witchcraft, popular customs etc
宇宙号[Yǔ zhòu hào, ㄩˇ ㄓㄡˋ ㄏㄠˋ, 宇宙号 / 宇宙號] Cosmos, Russian spacecraft series
[liǎng, ㄌㄧㄤˇ, 俩 / 倆] craft; cunning
奸佞[jiān nìng, ㄐㄧㄢ ㄋㄧㄥˋ, 奸佞] crafty and fawning
奸恶[jiān è, ㄐㄧㄢ ㄜˋ, 奸恶 / 奸惡] crafty and evil
奸邪[jiān xié, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, 奸邪] crafty and evil; a treacherous villain
手艺[shǒu yì, ㄕㄡˇ ㄧˋ, 手艺 / 手藝] craft; workmanship; one's cooking
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, 狡] crafty; cunning; sly
狡猾[jiǎo huá, ㄐㄧㄠˇ ㄏㄨㄚˊ, 狡猾] crafty; cunning; sly
狡诈[jiǎo zhà, ㄐㄧㄠˇ ㄓㄚˋ, 狡诈 / 狡詐] craft; cunning; deceitful
篆工[zhuàn gōng, ㄓㄨㄢˋ ㄍㄨㄥ, 篆工] craftsman engaged in carving characters
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, 狯 / 獪] crafty; cunning
[zhà, ㄓㄚˋ, 诈 / 詐] crafty; dishonest
气垫船[qì diàn chuán, ㄑㄧˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄨㄢˊ, 气垫船 / 氣墊船] hovercraft; air cushion vehicle
诡计多端[guǐ jì duō duān, ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧˋ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄢ, 诡计多端 / 詭計多端] deceitful in many ways (成语 saw); wily and mischievous; full of craft and cunning
清史稿[Qīng shǐ gāo, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄍㄠ, 清史稿] Draft History of the Qing dynasty, sometimes listed as number 25 or 26 of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Zhao Erxun 趙爾巽|赵尔巽 in 1927 during the Northern Warlords period, 536 scrolls
票汇[piào huì, ㄆㄧㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, 票汇 / 票匯] draft remittance
稿子[gǎo zi, ㄍㄠˇ ㄗ˙, 稿子] draft of a document; script; manuscript; mental plan; precedent
稿纸[gǎo zhǐ, ㄍㄠˇ ㄓˇ, 稿纸 / 稿紙] draft paper
草案[cǎo àn, ㄘㄠˇ ㄢˋ, 草案] draft (legislation, proposal etc)
草稿[cǎo gǎo, ㄘㄠˇ ㄍㄠˇ, 草稿] draft; outline; sketch
起草[qǐ cǎo, ㄑㄧˇ ㄘㄠˇ, 起草] draft (a bill); draw up (plans)
起造员[qǐ zào yuán, ㄑㄧˇ ㄗㄠˋ ㄩㄢˊ, 起造员 / 起造員] draftsman; draughtsman
里瓦几亚条约[Lǐ wǎ jī yà tiáo yuē, ㄌㄧˇ ㄨㄚˇ ㄐㄧ ㄧㄚˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 里瓦几亚条约 / 里瓦几亞條約] draft unequal treaty of Livadia (Crimea) of 1879 between Russia and Qing China, subsequently renogiated
良工心苦[liáng gōng xīn kǔ, ㄌㄧㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄎㄨˇ, 良工心苦] expert craft from hard practice (成语 saw); hard-won skill; A masterpiece demands suffering.
[chá, ㄔㄚˊ, 楂] fell trees; raft; to hew
[qiān, ㄑㄧㄢ, 扦] graft (tree); stick in
[lōu, ㄌㄡ, 搂 / 摟] graft (money); solicit; to gather; to collect

*raft* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
F16[エフじゅうろく, efu juuroku] (n) F-16 Fighting Falcon (fighter aircraft)
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C
アーツアンドクラフツ運動[アーツアンドクラフツうんどう, a-tsuandokurafutsu undou] (n) Arts and Crafts Movement
アクロバットチーム[, akurobattochi-mu] (n) (always refers to aircraft, not human acrobats) aerobatic team; acrobatic team
インテリアクラフト[, interiakurafuto] (n) interior craft
ウッドクラフト[, uddokurafuto] (n) woodcraft
エアクラフト[, eakurafuto] (n) aircraft
オーバードラフト[, o-ba-dorafuto] (n) overdraft; overdraught
クトゥルフ[, kutourufu] (n) Cthulhu (fictional divinity created by H.P. Lovecraft)
クラフト[, kurafuto] (n) craft; (P)
クラフトデザイン[, kurafutodezain] (n) craft design
クラフトマン[, kurafutoman] (n) craftsman
クラフトユニオン[, kurafutoyunion] (n) craft union
ストール[, suto-ru] (n) (1) stole (scarf); (2) stall (of an engine or aircraft); (P)
スペースクラフト[, supe-sukurafuto] (n) spacecraft
ソユーズ[, soyu-zu] (n) Soyuz (Russian spacecraft); (P)
チャーター機[チャーターき, cha-ta-ki] (n) chartered aircraft (airplane, jet, etc.)
ドラフ[, dorafu] (n) draft; draught
ドラフト[, dorafuto] (n) draft; draught; (P)
ドラフトビール[, dorafutobi-ru] (n) draft beer; draught beer
ドラフトモード[, dorafutomo-do] (n) {comp} draft mode
ハンガー[, hanga-] (n) (1) (aircraft) hangar; (2) (coat) hanger; (3) hunger; (P)
ハンディクラフト[, handeikurafuto] (n) handicraft
ハンドメイド(P);ハンドメード[, handomeido (P); handome-do] (n) (1) handmade object; craft work; (adj-f) (2) handmade; (P)
フリーフライヤー[, furi-furaiya-] (n) experimental unmanned spacecraft (wasei
プロペラ機[プロペラき, puropera ki] (n) propeller-driven aircraft; prop plane
ホールディング[, ho-rudeingu] (n) (1) holding (i.e. holding something); (2) holding-pattern (e.g. aircraft)
ホバークラフト[, hoba-kurafuto] (n) Hovercraft; air-cushion vehicle; ground-effect machine
ホビークラフト[, hobi-kurafuto] (n) hobby craft
モダンックラフト[, modankkurafuto] (n) modern craft
ライフラフト[, raifurafuto] (n) life raft
一口(P);ひと口[ひとくち, hitokuchi] (n) (1) mouthful; bite; sip; draft; draught; (2) one word; (P)
一子相伝[いっしそうでん, isshisouden] (n) transmission of the secrets of an art, craft, trade or learning from father to only one child
一機[いっき, ikki] (n) (1) one machine; (2) an aircraft (airplane); one aircraft; (3) one player (in video games)
一覧払い手形[いちらんばらいてがた, ichiranbaraitegata] (n) sight bill; demand draft; demand draught
上がり[あがり, agari] (n,suf) (1) ascent; rise; slope; (2) freshly-drawn green tea (esp. in sushi shops); (3) advance income; crop yield; (4) death; spinning; completion; stop; finish; (5) after (rain); ex (official, etc.); (6) (end) results (e.g. of crafts like painting, pottery, etc.); how something comes out; (P)
上昇気流[じょうしょうきりゅう, joushoukiryuu] (n) (1) ascending air current; updraft; (2) upward trend; rise in popularity, influence, etc.
事故機[じこき, jikoki] (n) aircraft involved in an accident; crashed aircraft; distressed aircraft
伏魔殿[ふくまでん, fukumaden] (n) abode of demons; hotbed (of graft); pandemonium
佞人[ねいじん, neijin] (n) flatterer; smooth talker; crafty person
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データクラフト[でーたくらふと, de-takurafuto] data craft
ドラフトモード[どらふともーど, dorafutomo-do] draft mode
作図[さくず, sakuzu] drafting, drawing
技術[ぎじゅつ, gijutsu] craft, technique
技術者[ぎじゅつしゃ, gijutsusha] crafts-person
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
工作[こうさく, kousaku] Thai: งานฝีมือ English: handicraft

*raft* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship FR: avion [m] ; aéronef [m] (vx)
แบบเครื่องบิน[n. exp.] (baēp khreūa) EN: aircraft type FR: type d'avion [m] ; type d'appareil [m] ; appareil [m]
ใบสั่งจ่ายเงิน[n. exp.] (baisangjāi ) EN: bank draft ; draft FR:
ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร[n. exp.] (baisangjāi ) EN: banker's draft FR:
บัตรหมาย[n.] (batmāi) EN: official order ; call-up orders ; draft papers FR:
เบียร์สด [n. exp.] (bīa sot) EN: draught beer ; draft beer ; tap beer FR: bière en fût [f] ; bière pression [f]
เบิกเกินบัญชี[v. exp.] (boēk koēn b) EN: overdraw ; make an overdraft FR:
บนเครื่องบิน[n. exp.] (bon khreūan) EN: aboard aircraft aboard FR: à bord d'un avion
ฉบับร่าง[n. exp.] (chabap rāng) EN: draft ; early version ; preliminary outline FR: ébauche [f] ; brouillon [m]
ฉบับร่าง[adj.] (chabap rāng) EN: draft ; draught FR:
ฉลาดแกมโกง[adj.] (chalāt kaēm) EN: crafty ; wily ; cunning ; shrewd FR: rusé ; artificieux ; astucieux ; habile ; malin ; machiavélique ; madré (litt.) ; matois (litt.)
ฉลาดแต่ไม่เฉลียว[X] (chalāt tāe ) EN: crafty but careless FR:
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
ช่าง[n.] (chāng = cha) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker ; skilled workman FR: artisan [m] ; ouvrier qualifié [m] ; technicien [m] ; mécanicien [m]
ช่างอากาศ[n. exp.] (chang ākāt) EN: aircraft mechanic ; aeronautical engineer FR: technicien en aéronautique [m]
ช่างฝีมือ[n.] (changfīmeū) EN: craftsman ; artisan ; skilled craftsman FR: artisan [m] ; ouvrier spécialisé [m]
ช่างเขียนแบบ[n. exp.] (chang khīen) EN: draughtsman ; draftsman FR: dessinateur industriel [m] ; dessinateur technique [m]
เช็ค[n.] (chek) EN: cheque ; check (Am) ; draft FR: chèque [m]
ดร[n.] (døn) EN: raft FR:
ดราฟต์[n.] (drāp) EN: draft FR:
ดราฟต์[n.] (drāp) EN: draft FR: schéma [m]
ฝีมือ[n.] (fīmeū) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; workmanship ; proficiency ; knack FR: adresse [f] ; habileté [f] ; maîtrise [f] ; exécution [f] ; facture [f]
หัตถกรรม[n.] (hatthakam) EN: handicraft ; crafts ; manufacture FR: artisanat [m]
หุ่นเครื่องบิน[n. exp.] (hun khreūan) EN: model aircraft FR: maquette d'avion [f] ; modèle d'avion [m]
จ่าอากาศตรี (จ.ต.)[n. exp.] (jā ākāt trī) EN: leading aircraftman FR:
จันทัน[n.] (janthan) EN: rafter FR:
จัดจอง[n.] (jatjøng) EN: raft FR:
จดหมายร่าง[n. exp.] (jotmāi rāng) EN: draft letter FR:
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer ; laborer (Am.) ; manual labourer ; manual worker ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
การเบิกเงินเกินบัญชี[n. exp.] (kān boēk ng) EN: overdraft FR:
การช่าง[n.] (kān chāng) EN: craft ; art FR: artisanat [m]
การฉ้อโกง[n.] (kān chøkōng) EN: fraud ; graft FR: escroquerie [f] ; fraude [f]
การเกณฑ์ทหาร[n. exp.] (kān kēn tha) EN: conscription ; draft (Am.) FR: conscription [f] ; service militaire obligatoire [m]
การร่าง[n.] (kān rāng) EN: drafting FR:
การร่างกฎหมาย[n. exp.] (kān rāng ko) EN: law drafting FR:
การร่างสัญญา[n. exp.] (kān rāng sa) EN: contract drafting FR:
การรับสินบน[n. exp.] (kān rap sin) EN: graft FR:
การซ่อมบำรุงอากาศยาน ; การซ่อมบำรุงเครื่องบิน[n. exp.] (kān sǿm bam) EN: aircraft maintenance ; aviation Maintenance FR: maintenance aéronautique [f]
การทูต[n.] (kān thūt) EN: diplomacy ; statecraft ; statesmanship ; foreign affairs ; external affairs ; diplomatic service FR: diplomatie [f]
การติดตา[n.] (kān tittā) EN: graft FR:

*raft* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschöpfung {f} der Kaufkraftabsorption of buying power
Kaufkraftabschöpfung {f}; Kaufkraftabsorption
Abwanderung {f} von Arbeitskräftenmovement of labour
Abwanderung {f} von hochqualifizierten Arbeitskräftenbrain drain
Abwärmenutzungsanlage {f}; Kraft-Wärme-Kopplung
Flugzeugreifen {m}aeroplane tyre; aircraft tyre
Bekräftigung {f} | Bekräftigungen
Fliegerbombe {f} [mil.]aircraft bomb
Flugzeugträger {m} [mil.]aircraft carrier
Amphibienflugzeug {n}amphibian aircraft
Ankertragfähigkeit {f}; Ankertragkraft
Aufhebung {f}; Außerkraftsetzung
Atomkraftwerk {n}; Kernkraftwerk
Anziehungskraft {f} | atomare Anziehungskraftattraction | nuclear attraction
Gleichgewicht {n} | das Gleichgewicht halten | im Gleichgewicht halten | aus dem Gleichgewicht bringen | aus dem Gleichgewicht kommen; das Gleichgewicht verlieren | aus dem Gleichgewicht | Gleichgewicht der Kräfte | Gleichgewicht des Schreckensbalance | to keep one's balance | to balance | to unbalance | to lose one's balance | off balance; out of balance | balance of power | balance of terror
Kraftbrühe {f} [cook.] | Kraftbrühen
fleischig; kräftig {adj} | fleischiger; kräftiger | am fleischigsten; am kräftigstenbeefy | beefier | beefiest
Beginn {m}; Inkrafttreten
kräftig; stramm; stämmig {adj} | kräftoger; strammer; stämmiger | am kräftigsten; am strammsten; am stämmigstenburly | burlier | burliest
Katapultflugzeug {n}catapult aircraft
Kraftfahrzeugschein {m}; Kraftfahrzeugzulassungsschein
Meisterbrief {m}master craftman's diploma; master craftman's certificate
Handwerkskammer {f}chamber of handicrafts
Änderungsgenehmigungsentwurf {m}change authorisation draft
Wasserabweiser {m} (Flugzeugreifen)chine (aircraft tyres)
Verkehrsflugzeug {n}commercial aircraft
Fahrzeug {n} (Schiff; Flugzeug)craft (ship; airplane)
ausgekocht; listig; gewieft {adj} | ausgekochter; listiger; gewiefter | am ausgekochtesten; am listigsten; am gewieftestencrafty | craftier | craftiest
heilend; heilkräftig {adj} | heilkräftiger | am heilkräftigstencurative | more curative | most curative
Zerspankraft {f} | Zerspankräfte
Konstrukteur {m}design engineer; draftsman; draughtsman [Br.]
Einberufungsbehörde {f} [mil.]draft board [Am.]
Tiefgang {m} (eines Schiffes)draft [Am.]; draught (of a ship)
Wehrpass {m} [mil.]draft card [Am.]
windig {adj} | windiger | am windigstendrafty | draftier | draftiest
Wirkungskraft {f}; Zugkraft
energisch; tatkräftig {adj} | energischer; tatkräftiger | am energischsten; am tatkräftigstenenergetic | more energetic | most energetic
Energie {f}; Tatkraft
Ausziehkraft {f} | Ausziehkraft eines Kontaktes [electr.]extraction force | contact extraction force
kraftlos; schwach {adj} | kraftloser | am kraftlosestenfeeble | more feeble | most feeble

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *raft*
Back to top