ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conscript

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conscript*, -conscript-

conscript ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conscript (n.) ผู้ที่ถูกเกณฑ์ทหาร Syn. draftee, inductee
conscript into (phrv.) เกณฑ์ทหาร See also: เกณฑ์ให้เข้าร่วมกองทัพ, บังคับ(ด้วยกฎหมาย)ให้เข้าร่วมกองทัพ
conscription (n.) การเกณฑ์ทหาร Syn. draft, muster
English-Thai: HOPE Dictionary
conscript(คอน'สคริพทฺ) n. ทหารเกณฑ์,คนที่ถูกเกณฑ์. adj. ซึ่งถูกเกณฑ์. vt. (คันสริพทฺ')
conscription(คันสริพทฺ'เชิน) n. การเกณฑ์ทหาร,การเกณฑ์, See also: conscriptionist n. ดูconscription, Syn. draft
English-Thai: Nontri Dictionary
conscript(adj) ที่ถูกเกณฑ์(ทหาร)
conscription(n) การเกณฑ์ทหาร,การเกณฑ์แรงงาน,การระดมพล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conscriptionการเกณฑ์ทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conscript laborแรงงานเกณฑ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทหารเกณฑ์ (n.) conscript
เกณฑ์ทหาร (v.) conscript (for army service) See also: draft (men into the armed forces), levy troops, recruit, enlist
ตะพุ่น (n.) conscript whose duty is to cut grass for the king´s elephants See also: a class of government conscripts whose duty is to cut grass for the royal stables
สารบาญชี (n.) conscription
การเกณฑ์ทหาร (n.) conscription for army service
หมายเกณฑ์ (n.) conscription notice Syn. ใบแจ้ง, หมายเรียก, หมาย, หมายเรียกตัว
หมายเรียกตัว (n.) conscription notice Syn. ใบแจ้ง, หมายเรียก, หมาย
ใบแจ้ง (n.) conscription notice Syn. หมายเรียก, หมาย, หมายเรียกตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I conscript you and your men into the army of Gaius Claudius Glaber.ฉันเกณฑ์ที่คุณและคนของคุณ เข้าไปในกองทัพ ของออกุสตุคาร์ดินัล glaber
So do yourself a favor and climb in that wagon, or so help me, I will conscript all of your children, and I will reeducate them until they no longer remember your names.งั้นก็ช่วยตัวเองโดยการขึ้นรถม้าไป ถ้าไม่ ผมจะเอาลูกคุณ ไปเป็นทหาร และจะสอนพวกเขาใหม่
So... were you conscripted into Lincoln's army, Mr. Evans, or did you volunteer?แล้ว... คุณถูกเกณฑ์เข้าร่วมกับ กองกำลังของ ลินคอล์น หรือคุณอีแวนส์ หรือว่าคุณอาสาเข้าร่วม
More if they bring in conscription, which I say is bound to happen... if Herr Hitler doesn't pipe down.แล้วถ้าพวกเขาเกณฑ์พวกทหารกันมานะ ซึ่งมันต้องเกิดขึ้นแน่ๆอยู่แล้ว แล้วถ้าฮิทเลอร์ไม่ยอมแพ้ซะก่อน
Gentlemen, sirs, fellow conscriptees you have been monstrously deceived.ท่านทั้งหลาย สหายผู้ถูกเกณฑ์มา เจ้ากำลังถูกแหกตา
Conscripted to the auxiliary.ถูกเกณฑ์ไว้เป็นทหารกองหนุน
I was conscripted for a few years myself.ผมสมัครเข้าเป็นทหาร อยู่ไม่กี่ปี
When I joined the League I was conscripted with another man,ตอนที่เข้าร่วมสมาคม ฉันถูกเกณฑ์มาพร้อมกับอีกคน
The 1st, I guess. New Conscription Act.อย่างแรก ฉันเดาว่าเป็น กฎการเกณฑ์ทหารใหม่

conscript ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
新兵[しんぺい, shinpei] (n) new recruit; conscript
兵役[へいえき, heieki] (n) military service; conscription; (P)
国民皆兵[こくみんかいへい, kokuminkaihei] (n) universal conscription
壮丁[そうてい, soutei] (n) youth; young man who has reached adulthood (conscription age)
徴兵[ちょうへい, chouhei] (n,vs) conscription; recruitment; enlistment; (P)
徴兵制[ちょうへいせい, chouheisei] (n) conscription
徴兵制度[ちょうへいせいど, chouheiseido] (n) conscription; draft system; draught system
徴兵検査[ちょうへいけんさ, chouheikensa] (n) physical examination (given at conscription)
応召兵[おうしょうへい, oushouhei] (n) conscript; draftee; selectee; inductee
皆兵[かいへい, kaihei] (n) universal conscription
皆兵制度[かいへいせいど, kaiheiseido] (n) system of universal conscription
血税[けつぜい, ketsuzei] (n) heavy taxation; conscription

conscript ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกณฑ์[v.] (kēn) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize ; mobilise (Am.) ; requisition ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push FR: réquisitionner ; enrôler
เกณฑ์ทหาร[v.] (kēnthahān) EN: conscript ; draft ; levy troops ; recruit ; enlist FR: incorporer ; faire son service militaire
ตะพุ่น[n.] (taphun) EN: conscript whose duty is to cut grass for the king's elephants FR:
ตะพุ่นหญ้าช้าง[n.] (taphunyāchā) EN: conscript whose duty is to cut grass for the king's elephants FR:
อาณาบริเวณ[n.] (ānābøriwēn) EN: territory ; area ; region ; vicinage ; surrounding area ; bounds FR: circonscription [f] ; territoire [m]
การเกณฑ์ทหาร[n. exp.] (kān kēn tha) EN: conscription ; draft (Am.) FR: conscription [f] ; service militaire obligatoire [m]
เขต[n.] (khēt) EN: administrative district of Bangkok ; Bangkok constituency FR: circonscription de Bangkok [f] ; division administrative de Bangkok [m] ; arrondissement de Bangkok [m]
เขต[n.] (khēt) EN: constituency ; district (Am.) ; ward ; administrative division FR: arrondissement [m] ; district [m] ; circonscription électorale [f] ; canton électoral (Belg.) [m]
เขตเลือกตั้ง[n.] (khētleūakta) EN: constituency ; electoral district ; election district FR: circonscription électorale [f] ; canton électoral [m] (Belg., Sui.)
ครบเกณฑ์[adj.] (khrop kēn) EN: of prescribed age ; of school age ; of conscription age ; of ordination age FR:
แขวง[n.] (khwaēng) EN: precinct ; district ; subdistrict ; jurisdiction ; prefecture FR: district [m] ; circonscription administrative [f] ; préfecture [f] ; province [f]
หมายเกณฑ์[n. exp.] (māikēn) EN: conscription notice ; call-up order ; draft order FR:
หมายเรียกตัว[n. exp.] (māirīek tūa) EN: conscription notice FR: citation [f]
มณฑล[n.] (monthon) EN: administration area ; adminstrative region ; precinct ; former administrative unit ; Chinese province FR: division administrative (d'un territoire) [f] ; circonscription [f] ; province chinoise [f]
ไปคัดเลือกทหาร[v. exp.] (pai khatleū) EN: present oneself for conscription FR: conscription [f]
สารบาญชี[n.] (sārabānchī) EN: conscription FR:
สด.[abv.] (Sødø.) EN: Sor Dor ; conscription document FR:
ท้องที่[n.] (thøngthī) EN: jurisdiction ; sphere of autority ; locality ; area ; district FR: juridiction [f] ; circonscription [f] ; district [m] ; localité [f] ; région [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conscript
Back to top