ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

implant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *implant*, -implant-

implant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
implant (vt.) ปลูกฝัง See also: ทำให้ฝังใจ, ทำให้ฝังหัว Syn. imbue, indoctrinate, teach
implant (vt.) ฝัง See also: ปัก, ทำให้แน่น, ทำให้ยึดแน่น Syn. attach, fix, set
implant (vt.) สอดใส่ (ทางการแพทย์) See also: ใส่, สอด, ฝัง Syn. inject Ops. extract
implant in (phrv.) ปลูกฝัง Syn. inculcate in, instil in
implant into (phrv.) ปลูกฝัง Syn. inculcate in, instil in
implantation (n.) กระบวนการฝังตัวของไข่ที่ผสมแล้วในผนังมดลูก Syn. fertilization
implantation (n.) การปลูกฝัง See also: การสอด, การใส่
English-Thai: HOPE Dictionary
implant(อิมพลานทฺ') vt. ใส่, สอดใส่, ใส่เข้าไปใน, ฝัง, ปลูกฝัง, ย้ายใส่. -n. เนื้อเยื่อที่ปลูกฝัง, สิ่งที่ปลูกฝัง., See also: implanter n., Syn. instill
implantation(อิมพลานเท' เชิน) n. การปลูกฝัง, การใส่, การสอดใส่
English-Thai: Nontri Dictionary
implant(vt) ปักลง,เพาะ,ฝัง,ปลูก,สอดใส่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
implant๑. สิ่งปลูกฝัง, วัสดุปลูกฝัง๒. ปลูกฝัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
implantationการปลูกฝัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Implantฝัง [การแพทย์]
Implantationฝังตัว, ระยะฝังตัว, ฝังลงไปในก้อนมะเร็ง, การฝังตัว, การปลูกชิ้นส่วนหรืออวัยวะ, การฝังปลูก, การฝังในเนื้อเยื่อ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With testimony given under hypnosis from a boy who claims he was given orders from an alien force through an implant in his nose.ใช่.. แต่คุณทำสืบสวน คดีลักษณะนี้อย่างไร ? คำให้การ อยู่ใต้การสะกดจิต...
We implant it in the peritoneal cavity.เราปลูกถ่ายมันลงที่ช่องท้อง
TU implant let me bring you To your birthday to you this, After that time you crazyTU implant let me bring you After that time you crazy
TU implant Let me not tell you Beijing Accor, Please do not re--injuredTU implant Let me not tell you Please do not re--injured
He has no implant and so we have to do this the old fashioned way, I'm afraid.เขามีการสอดใส่ไม่ได้และเพื่อให้เรามีการทำเช่นนี้ทาง fashioned เก่าฉันกลัว
When a woman comes here for an exam, We implant a cloned embryoเมื่อมีผู้หญิงมารับการตรวจ เราจะปลูกถ่ายตัวอ่อนโคลนไว้ในตัวเธอ
You see, 20 years ago I was drummed out of the medical profession... for trying to implant human babies with artificial intelligence.เมื่อ20 ปีก่อนผมถูกขับไล่ออกจากวงการแพทย์ เพราะพยายามฝังจักรกลอัจฉริยะกับเด็กทารก
The patient doesn't want an implant because he's comfortable with who he is.คนไข้ไม่ต้องการได้ยิน เพราะเขารู้สึกสบายดีอยู่แล้ว
An implant does absolutely nothing to help me diagnose him.การขยายของหูส่วนในที่จริงแล้ว ไม่มีอะไรช่วยให้วินิจฉัยโรคได้
I gave that idiot an implant to prove to him what an idiot he's been.ฉันให้คนโง่เลื่อนขั้น เพื่อทดสอบว่าเขาโง่จริง
An implant removed?เอาที่สอดใส่เข้าไปออกใช่ไหม
The CIA designed it to implant intelligence directly into agents through encoded images.CIA ได้ออกแบบมันมา เพื่อที่จะได้ถ่ายทอดทุกอย่างโดยตรงกับสายลับ ผ่านรหัสภาพพวกนี้

implant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄体期[huáng tǐ qī, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄧˇ ㄑㄧ, 黄体期 / 黃體期] luteal phase (period in the menstrual cycle when an embryo can implant in the womb)
着床[zhuó chuáng, ㄓㄨㄛˊ ㄔㄨㄤˊ, 着床 / 著床] implantation (e.g. of ovum in uterus)

implant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インプラント[, inpuranto] (n,vs) implant (esp. dental)
インプラント義歯[インプラントぎし, inpuranto gishi] (n) dental implant; implant denture
人工内耳[じんこうないじ, jinkounaiji] (n) (See 内耳) cochlea implant
移植片[いしょくへん, ishokuhen] (n) graft; transplant; implant
イオン注入[イオンちゅうにゅう, ion chuunyuu] (n) ion implantation
埋め込み[うめこみ, umekomi] (n,adj-f) embedding; implantation; built-in
埋没[まいぼつ, maibotsu] (n,vs) burying; embedding; implantation; (P)
注ぎ込む(P);つぎ込む[つぎこむ, tsugikomu] (v5m,vt) to invest in; to sink money into; to put into; to lay out (funds); to inject; to impregnate; to infuse; to instill; to implant; to imbue; to focus (attention, efforts); (P)
移植[いしょく, ishoku] (n,vs) (See 植え替える) transplanting; porting; implantation; engrafting; (P)

implant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝัง[v.] (fang) EN: insert ; implant ; inlay FR: insérer ; implanter ; incruster
ฝังมุก[adj.] (fang muk) EN: inlaid with mother of pearl ; penile pearl implant FR: incrusté de nacre
ปลูกถ่าย[v.] (plūk thāi) EN: transplant ; implant FR: transplanter ; implanter
ปลูกถ่ายยีน[v. exp.] (plūk thāi y) EN: implant a gene FR: implanter un gène
ประสาทหูเทียม[n. exp.] (prasāt hū t) EN: cochlear implant FR:
ฝังรากลึก[adj.] (fang rāk le) EN: deep-rooted ; deeply rooted ; ingrained FR: profondément implanté
การปลูกถ่าย[n. exp.] (kān plūk th) EN: transplantation ; implanting FR: transplantation [f] ; implantation [f] ; greffe [f]
นิคม[n.] (nikhom) EN: settlement ; colony ; village ; community FR: colonie [f] ; cité [f] ; implantation [f] ; établissement [m]
ติดตั้ง[v.] (tittang) EN: install ; put in ; set up ; mount ; fix ; deploy FR: installer ; implanter ; monter ; équiper ; poser ; déployer

implant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Implantat {n} | Implantate
Ionenimplantation {f}ion implantation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า implant
Back to top