ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

workmanship

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *workmanship*, -workmanship-

workmanship ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
workmanship (n.) ฝีมือของช่างหรือคนงาน See also: ทักษะการทำงานของช่างหรือคนงาน Syn. craft, skill
English-Thai: HOPE Dictionary
workmanship(เวิร์ค 'เมินเชิพ) n. ฝีมือ,ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,คุณภาพของงาน,ผลิตผลของแรงงาน,ผลงานที่ทำ, Syn. craftsmanship
English-Thai: Nontri Dictionary
workmanship(n) ฝีมือ,ความชำนาญ,ความเชี่ยวชาญ,ผลงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thirty-five, thirty-five, excellent workmanship and delivery times respected.30 เวลา 30 วัน เงียบๆ
The only place you'd find workmanship of this quality... is the royal forge of Camelot.ที่เดียวที่จะทำดาบคุณภาพเยี่ยมขนาดนี้ได้ มีแต่เพียง... โรงหล่อแห่งราชวงศ์คาเมลอตเท่านั้น
Looks like some pretty shoddy workmanship on the cap flange.มันเหมือนงานฝีมือกระจอกๆเลยนะ
The workmanship is undeniable.ช่างมีฝีมือดีทีเดียว
Well, it's the same material and the same workmanship too.เป็นวัสดุเหมือนๆ กัน ฝีมือเหมือนกันด้วย
It's lousy workmanship, that's what it is.งานฝีมือห่วยๆ, นั่นอะไร.
Now, this is workmanship.นี่ไง, นี่แหละงานฝีมือ.
Swords of the best workmanship.ดาบจากสุดยอดช่างตีเหล็ก

workmanship ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手艺[shǒu yì, ㄕㄡˇ ㄧˋ, 手艺 / 手藝] craft; workmanship; one's cooking
神工鬼斧[shén gōng guǐ fǔ, ㄕㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄟˇ ㄈㄨˇ, 神工鬼斧] supernaturally fine craft (成语 saw); the work of the Gods; uncanny workmanship; superlative craftsmanship
鬼斧神工[guǐ fǔ shén gōng, ㄍㄨㄟˇ ㄈㄨˇ ㄕㄣˊ ㄍㄨㄥ, 鬼斧神工] supernaturally fine craft (成语 saw); the work of the Gods; uncanny workmanship; superlative craftsmanship
品级[pǐn jí, ㄆㄧㄣˇ ㄐㄧˊ, 品级 / 品級] workmanship

workmanship ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出来が悪い[できがわるい, dekigawarui] (exp,adj-i) (1) (having) bad marks or results (e.g. in school); (2) of poor quality or workmanship
巧を誇る[こうをほこる, kouwohokoru] (exp,v5r) to be of excellent workmanship
巧技[こうぎ, kougi] (n) skill; fine workmanship
作り方[つくりかた, tsukurikata] (n) (1) (See 作る・1) style of building; construction; workmanship; way of making; (2) (See 作る・2) recipe; (3) (See 作る・3) how to grow (something)
出来[でき, deki] (n) (1) workmanship; craftsmanship; execution; finish; (2) grades; results; score; record; (3) quality (e.g. of a crop); (4) dealings; transactions; (P)
出来栄え;出来映え;出来ばえ[できばえ, dekibae] (n) (1) result; effect; performance; success; (2) workmanship; execution; shape and quality of (an article); finishing touches
出来過ぎ[できすぎ, dekisugi] (adj-na,adj-no) too good (in performance, workmanship, etc.)
巧拙[こうせつ, kousetsu] (n) tact; skill; workmanship; (P)
[て, te] (n) (1) (occ. pronounced た when a prefix) (See お手・おて・1) hand; arm; (2) (col) (See お手・おて・3) forepaw; foreleg; (3) handle; (4) hand; worker; help; (5) trouble; care; effort; (6) means; way; trick; move; technique; workmanship; (7) hand; handwriting; (8) kind; type; sort; (9) (See 手に入る) one's hands; one's possession; (10) (See 手に余る) ability to cope; (11) hand (of cards); (12) (See 山の手・1) direction; (P)
施工[せこう(P);しこう, sekou (P); shikou] (n,vs) construction; constructing; carrying out; work; formation; workmanship; execution; (P)

workmanship ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝีมือ[n.] (fīmeū) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; workmanship ; proficiency ; knack FR: adresse [f] ; habileté [f] ; maîtrise [f] ; exécution [f] ; facture [f]
ฝีมือชั้นสวะ[n. exp.] (fīmeū chan ) EN: trashy workmanship FR:
น้ำมือ[n.] (nāmmeū) EN: handiwork ; workmanship FR:

workmanship ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wertarbeit {f}high-class workmanship
Mannschaft {f}workmanship

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า workmanship
Back to top