ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

draught

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *draught*, -draught-

draught ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
draught (n.) ลมเย็นที่พัดเข้ามา
draughtboard (n.) กระดานหมากรุก Syn. checkerboard
draughtman (n.) ช่างเขียนแบบ Syn. draftsman
draughtmanship (n.) ความชำนาญในการเขียนแบบ See also: ความชำนาญในการวาดเขียน
draughts (n.) เกมหมากรุก Syn. checkers
draughtsperson (n.) ผู้เล่นหมากรุก Syn. a curse on!, confound on!
draughty (adj.) ที่มีลมโกรก See also: ที่มีลมพัดผ่าน
English-Thai: HOPE Dictionary
draught(ดราฟทฺ) n. การลาก,การดึง,การถอน,การดื่ม,การสูบ,การสูด,ปริมาณของเหลวที่ดื่มหนึ่งครั้ง,ปริมาณยาที่ใช้ต่อครั้ง,จำนวนปลาที่จับได้,กระแสลม,หมากรุกยุโรป (ส่วน'checkers'เป็นหมากรุกอเมริกา) ,ต้นร่าง,ฉบับร่าง,ตั๋วแลกเงิน,การเกณฑ์ทหาร. vt. ร่าง,ยกร่าง,ออกแบบ,เกณฑ์ท
draughtboard(ดราฟทฺ'บอร์ด) n. กระดานหมากรุก, Syn. draughtsboard
draughtsman(ดราฟซฺ'เมิน) n. คนร่าง,คนยกร่าง,คนทำแบบแผน,หมากรุก,ผู้เชี่ยวชาญในการสเก็ตช์ภาพ,ช่างวาด, Syn. checker -pl. draughtsmen
draughty(ดราฟ'ที) adj. ซึ่งมีกระแสลม,ซึ่งมีลมเข้า,ซึ่งมีช่องลม, Syn. drafty, See also: draughtily adv. draughtiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
draught(n) การลาก,การดึง,กระแสลม,ตั๋วแลกเงิน,ฉบับร่าง
draughts(n) การเล่นหมากฮอส,การเล่นหมากรุก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมากฮอส (n.) draught
กินน้ำลึก (v.) have a draught See also: require deep waterway
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In a few hours, the Mandrake Draught will be ready.อีกสองสามชั่วโมง น้ำยาแมนเดรกจะพร้อม
Strangled his first wife with a draught excluder.ทำเมียคนแรกร้องให้ด้วยที่กรองอากาศ
One tiny vial of liquid luck to the student who, in the hour that remains manages to brew an acceptable Draught of Living Death the recipes for which can be found on page 10 of your books.น้ำยานำโชคขวดจิ๋วนี้ จะเป็นของนักเรียน ที่ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง จัดการปรุงน้ำยา ตายทั้งเป็น ที่ใช้การได้สำเร็จ สูตรของมันหาได้จาก หน้า10ของหนังสือเรียนนะ
So here's a thing - where's the draught coming from?นั่นคือมันมีอะไรบางอย่างอยู่ในนี้ รอยนี้มันมาจากไหน?
Gaius sent me. I have a draught for the Princess.ไกอัสให้ข้านำยามาให้องค์หญิง
Oh..this also came in the draught.แล้วนี่มาพร้อมดร๊าฟครับเนี่ยของคุณ - อ้อ ใช่
I filled these with a simple Sleeping Draught.ฉันเอายานอนหลับใส่เข้าไปในเค้ก
The child needs a draught.ลูกฉันต้องการผ้าอ้อม
Jack, I'm over the edge. I can feel a draught.แจ๊ค ฉันอยู่สุดขอบหน้าผาแล้ว ฉันรู้สึกถึงลมเย็นพัดมา
Not the usual Dixie draught?มันไม่ใช่เบียร์ลูกทุ่งธรรมดานะเนี่ย
Are you taking the sleeping draughts I prepared for you?เจ้าทานยาที่ข้าจัดให้เจ้าก่อนนอนรึเปล่า?
Gwen, could I have my sleeping draught?เกวน ช่วยเอายานอนหลับให้ข้าหน่อย

draught ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
搭背[dā bèi, ㄉㄚ ㄅㄟˋ, 搭背] harness pad (on draught animal)
搭腰[dā yāo, ㄉㄚ ㄧㄠ, 搭腰] harness pad (on draught animal)
挽力[wǎn lì, ㄨㄢˇ ㄌㄧˋ, 挽力] pulling power (of draught animals)
惊车[jīng chē, ㄐㄧㄥ ㄔㄜ, 惊车 / 驚車] runaway carriage (caused by stampede of draught animals)
起造员[qǐ zào yuán, ㄑㄧˇ ㄗㄠˋ ㄩㄢˊ, 起造员 / 起造員] draftsman; draughtsman

draught ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドラフ[, dorafu] (n) draft; draught
ドラフトビール[, dorafutobi-ru] (n) draft beer; draught beer
一覧払い手形[いちらんばらいてがた, ichiranbaraitegata] (n) sight bill; demand draft; demand draught
徴兵免除[ちょうへいめんじょ, chouheimenjo] (n) draft exemption; draught exemption
徴兵制度[ちょうへいせいど, chouheiseido] (n) conscription; draft system; draught system
徴兵忌避[ちょうへいきひ, chouheikihi] (n) draft evasion; draught evasion
徴兵忌避者[ちょうへいきひしゃ, chouheikihisha] (n) draft dodger; draught dodger
案を立てる[あんをたてる, anwotateru] (exp,v1) to draft a proposal; to draught a proposal
案文[あんぶん;あんもん, anbun ; anmon] (n) draft; draught
為替手形[かわせてがた, kawasetegata] (n) draft; draught
[ふ, fu] (adj-no,adj-na,n,n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生,生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P)
生ビール[なまビール, nama bi-ru] (n) unpasteurized beer; draft beer; draught beer
送金小切手[そうきんこぎって, soukinkogitte] (n) cashier's cheque; cashier's check; demand draft; demand draught
非熱処理[ひねつしょり, hinetsushori] (n) (esp. on draft beer cans) unpasteurized (beer); draft (beer); draught (beer); nonthermal treatment
オーバードラフト[, o-ba-dorafuto] (n) overdraft; overdraught
ドラフト[, dorafuto] (n) draft; draught; (P)
ニュージーランドナヌカザメ[, nyu-ji-randonanukazame] (n) draughtsboard shark (species of catshark endemic to New Zealand, Cephaloscyllium isabellum)
一口(P);ひと口[ひとくち, hitokuchi] (n) (1) mouthful; bite; sip; draft; draught; (2) one word; (P)
借り越し[かりこし, karikoshi] (n) outstanding debt; overdraft; overdraught
借り越し金[かりこしきん, karikoshikin] (n) overdraft; overdraught; outstanding debt
充員[じゅういん, juuin] (n,vs) reserves; recruits; draftees; draughtees
券面[けんめん, kenmen] (n) the face of a bond, draft (draught) or certificate
吹き抜け;吹抜け[ふきぬけ, fukinuke] (n) (1) (See 階段の吹き抜け) atrium; well (in building); vault; (n,adj-f) (2) blow-by; blow-bye; blowout; (adj-no) (3) drafty; draughty
図法[ずほう, zuhou] (n) drawing; draftsmanship; draughtsmanship
応召者[おうしょうしゃ, oushousha] (n) draftee; draughtee
手形[てがた, tegata] (n) (1) draft; draught; promissory note; (2) signed hand-print (sumo); (P)
振り出し(P);振出し;振出;振り出[ふりだし, furidashi] (n) (1) shaking out; (2) throw (of dice); toss; (3) drawing; issuing; draft; draught; (4) starting point; beginning; outset; (5) (abbr) (See 振り出し薬) infusion; (P)
素読み;素読(io)[すよみ;そよみ, suyomi ; soyomi] (n,vs) (See 素読・そどく) reading without comprehending; reading a second draft without checking it against the original (draught)
荷為替手形[にがわせてがた, nigawasetegata] (n) documentary draft (bill) (draught)
製図[せいず, seizu] (n,vs) draughtsmanship; draftsmanship; drawing; sketching; mapmaking; cartography; (P)
貸し越し[かしこし, kashikoshi] (n) overdraft; overdraught
過振り[かぶり, kaburi] (n) overdraft; overdraught

draught ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบียร์สด [n. exp.] (bīa sot) EN: draught beer ; draft beer ; tap beer FR: bière en fût [f] ; bière pression [f]
ฉบับร่าง[adj.] (chabap rāng) EN: draft ; draught FR:
กินน้ำลึก[v. exp.] (kin nām leu) EN: have a draught FR:
ลมโกรก[n. exp.] (lom krōk) EN: breeze ; draught FR: courant d'air [m] ; brise [f]
หมากฮอส[X] (mākhøt) EN: ckeckers ; draught FR: jeu de dames [m]
ช่างเขียนแบบ[n. exp.] (chang khīen) EN: draughtsman ; draftsman FR: dessinateur industriel [m] ; dessinateur technique [m]

draught ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fallwind {m}down draught
Tiefgang {m} (eines Schiffes)draft [Am.]; draught (of a ship)
Schlaftrunk {m}sleeping draught
Zugtier {n}draught animal
Konstrukteur {m}design engineer; draftsman; draughtsman [Br.]
Zugpferd {n}draught horse
Zugvieh {n}draught cattle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า draught
Back to top