ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inductee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inductee*, -inductee-

inductee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inductee (n.) ผู้ที่ถูกเกณฑ์ทหาร Syn. draftee

inductee ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
応召兵[おうしょうへい, oushouhei] (n) conscript; draftee; selectee; inductee

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inductee
Back to top