ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

raft

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *raft*, -raft-

raft ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
raft (n.) แพ Syn. float
raft (vi.) ล่องแพ See also: เดินทางโดยแพ, ขนส่งทางแพ
raft (n.) จำนวนมาก
rafter (n.) คานค้ำหลังคา See also: จันทัน
rafting (n.) การแข่งแพ See also: การเดินทางด้วยแพ
English-Thai: HOPE Dictionary
raft(ราฟทฺ,แรฟทฺ) n.,v. (ขนส่งทาง) แพ,แพชูชีพ,ซุงหรือกระดานที่ผูกติดกันเป็นแพ,คนจำนวนมาก
raft bridgen. สะพานแพ
rafter(ราฟ'เทอะ,แรฟ'เทอะ) n. คานค้ำหลังคา,จันทัน,ฝูง vt. ใส่จันทัน,กองเป็นคั่นดิน
English-Thai: Nontri Dictionary
raft(n) แพ
rafter(n) จันทัน,ขื่อ,คนล่องแพ,คนถ่อแพ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rafting (Sports)ล่องแพ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำหนักแพ (n.) residence of royalty built on a raft (/float)
ล่องซุง (v.) send raft down the stream
ล่องแพ (v.) float raft downstream
เรือแพ (n.) raft
เรือแพ (n.) raft
แพ (n.) raft Syn. เรือแพ
แพ (n.) raft Syn. เรือแพ
ตะเข้ (n.) rafter See also: the beam placed from the triangular and of the roof to the eaves Syn. ไม้ยึดเสาเรือน, เสาเขื่อน
เสาเขื่อน (n.) rafter See also: the beam placed from the triangular and of the roof to the eaves Syn. ไม้ยึดเสาเรือน
ไม้ยึดเสาเรือน (n.) rafter See also: the beam placed from the triangular and of the roof to the eaves Syn. เสาเขื่อน
กลิ้งกลอก (adj.) crafty See also: unreliable, cunning, sly Syn. หลอกลวง, กลอกกลิ้ง Ops. ซื่อสัตย์, ตรงไปตรงมา
การช่าง (n.) craftsmanship See also: workmanship, technique, artistry
การช่างฝีมือ (n.) craftsmanship See also: artistry Syn. การช่าง, ศิลปกิจ
การต่อกิ่ง (n.) graft See also: transplant Syn. การต่อตา, การทาบกิ่ง, การติดตา
การต่อตา (n.) graft See also: transplant Syn. การทาบกิ่ง, การต่อกิ่ง, การติดตา
การตอน (n.) graft See also: transplant Syn. การต่อตา, การทาบกิ่ง, การต่อกิ่ง, การติดตา
การติดตา (n.) graft See also: transplant Syn. การต่อตา, การทาบกิ่ง, การต่อกิ่ง
การทาบกิ่ง (n.) graft See also: transplant Syn. การต่อตา, การต่อกิ่ง, การติดตา
การฝีมือ (n.) handicraft See also: handwork, craftsmanship, manual skill, dexterity, workmanship
กินลึก (v.) have a deep draft See also: settle deeply in the water
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm going to get my raft and go back out in the water.ผมจะไปเอาเเพของผม เเล้วลงนํ้าต่อ
He made the mistake of reaching out to a white folk's raft and they threw stones at him.เขาทำผิดพลาด เพราะไปจับแพของ คนขาว แล้วพวกนั้นเอาหินขว้างเขา.
See, that life raft seats 8, and there are only 6 of us, Amy, so we're set.เรือชูชีพมืที่นั่งแปดที่ แต่เรามืกันหกคนเอมื่ สบายใจได้
When one part of your life does a Titanic, you make a life raft out of whatever's left, which makes your job more significant, which is why you did the surgery, why you pulled an all-nighter,เมื่อส่วนหนึ่งของชีวิตคุณ เป็นเหมือนหนังไททานิก คุณทำแพชูชีพหายไป ซึ่งทำให้อาชีพคุณ มีความหมายมากขึ้น
'You mean to say our old raft wasn't smashed all to flinders? ' ""นายหมายความว่า แพเก่าของเรา ยังไม่พังเป็นเศษไม้งั้นเหรอ"
My raft had grown increasingly grotesque reflecting my own transformation.My raft had grown increasingly grotesque... ...reflecting my own transformation.
Those things will be coming up for air soon. [ The Doobie Brothers' "Black Water" plays ] ♪ Well, I built me a raft and she's ready for floating' ♪เดี๋ยวไอ้พวกนั้นก็ขึ้นมา เฮ้ ตื่นได้แล้ว ซันชายน์
On the raft of life.สิ่งสวยงามล้ำค่าหายากที่สามารถคาดเดาได้
A raft held together by those few rare, beautiful things that we know to be predictable.เชือกเหรอ? เถาวัลย์ เถาวัลย์?
When the floods come, the fire ants hold on to each other, creating a living raft that can float until the water recedes.เมื่อน้ำจะท่วม พวกมดคันไฟมันจะจับตัวกันไว้ เป็นแพเพื่อสามารถที่จะลอยอยู่ได้จนน้ำลด
I thought that I had, because I spent so many days on that life raft before I saw land.ผมคิดว่าผมตายไปแล้ว เพราะผมใช้เวลาหลายวัน อยู่บนแพชูชีพนั่น ก่อนที่ผมจะเห็นเกาะ
They'd be more than happy to round up the mainstreamers, stick 'em on a raft in the Black Sea at high noon.พวกนั้นเต็มใจที่จะไล่ต้อนพวกกระแสหลัก ขึงพวกมันไว้บนแพในทะเลดำ ตอนกลางวันแสกๆ

raft ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泷船[lóng chuán, ㄌㄨㄥˊ ㄔㄨㄢˊ, 泷船 / 瀧船] boat or raft adapted to handle rapids; white-water raft
[fá, ㄈㄚˊ, 筏] raft (of logs)
停机坪[tíng jī píng, ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ ㄆㄧㄥˊ, 停机坪 / 停機坪] aircraft parking ground; apron; tarmac (at airport)
气垫[qì diàn, ㄑㄧˋ ㄉㄧㄢˋ, 气垫 / 氣墊] air cushion (as on hovercraft)
空中客车[kōng zhōng kè chē, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄎㄜˋ ㄔㄜ, 空中客车 / 空中客車] Airbus (Aircraft company)
航母[háng mǔ, ㄏㄤˊ ㄇㄨˇ, 航母] aircraft carrier; abbr. for 航空母艦|航空母舰
航空器[háng kōng qì, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ, 航空器] aircraft
航空母舰[háng kōng mǔ jiàn, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄇㄨˇ ㄐㄧㄢˋ, 航空母舰 / 航空母艦] aircraft carrier
起落装置[qǐ luò zhuāng zhì, ㄑㄧˇ ㄌㄨㄛˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, 起落装置 / 起落裝置] aircraft take-off and landing gear
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, 佹] almost succeed; crafty; suddenly
修正案[xiū zhèng àn, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ ㄢˋ, 修正案] amendment; revised draft
工艺[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ, 工艺 / 工藝] arts and crafts; industrial arts
竹排[zhú pǎi, ㄓㄨˊ ㄆㄞˇ, 竹排] bamboo raft
[fú, ㄈㄨˊ, 桴] beam; rafter
梁木[liáng mù, ㄌㄧㄤˊ ㄇㄨˋ, 梁木] beam; rafter; lintel; person able to bear heavy responsibility; mainstay (of organization); pillar (of state)
[chuán, ㄔㄨㄢˊ, 椽] beam; rafters
登机桥[dēng jī qiáo, ㄉㄥ ㄐㄧ ㄑㄧㄠˊ, 登机桥 / 登機橋] boarding gate (at airport); aircraft boarding bridge
[háng, ㄏㄤˊ, 航] boat; ship; vessel; craft; to navigate; to sail
轰炸机[hōng zhà jī, ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ ㄐㄧ, 轰炸机 / 轟炸機] bomber (aircraft)
航空母舰战斗群[háng kōng mǔ jiàn zhàn dòu qún, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄇㄨˇ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, 航空母舰战斗群 / 航空母艦戰鬥群] carrier-based vanguard group (CBVG); naval battle group led by an aircraft carrier
山海经[Shān Hǎi Jīng, ㄕㄢ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄥ, 山海经 / 山海經] Classic of Mountain and Sea, probably compiled c. 500 BC-200 BC, contains wide range of geography, mythology, witchcraft, popular customs etc
圆规[yuán guī, ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ, 圆规 / 圓規] compass (drafting)
协和[xié hé, ㄒㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, 协和 / 協和] mediate; harmonize; (mus.) consonant; cooperation; Concorde (the Anglo-French aircraft)
宇宙号[Yǔ zhòu hào, ㄩˇ ㄓㄡˋ ㄏㄠˋ, 宇宙号 / 宇宙號] Cosmos, Russian spacecraft series
[jì, ㄐㄧˋ, 伎] craft
[liǎng, ㄌㄧㄤˇ, 俩 / 倆] craft; cunning
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, 匠] craftsman
奸佞[jiān nìng, ㄐㄧㄢ ㄋㄧㄥˋ, 奸佞] crafty and fawning
奸恶[jiān è, ㄐㄧㄢ ㄜˋ, 奸恶 / 奸惡] crafty and evil
奸邪[jiān xié, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, 奸邪] crafty and evil; a treacherous villain
手艺[shǒu yì, ㄕㄡˇ ㄧˋ, 手艺 / 手藝] craft; workmanship; one's cooking
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, 狡] crafty; cunning; sly
狡猾[jiǎo huá, ㄐㄧㄠˇ ㄏㄨㄚˊ, 狡猾] crafty; cunning; sly
狡诈[jiǎo zhà, ㄐㄧㄠˇ ㄓㄚˋ, 狡诈 / 狡詐] craft; cunning; deceitful
篆工[zhuàn gōng, ㄓㄨㄢˋ ㄍㄨㄥ, 篆工] craftsman engaged in carving characters
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, 狯 / 獪] crafty; cunning
[zhà, ㄓㄚˋ, 诈 / 詐] crafty; dishonest
气垫船[qì diàn chuán, ㄑㄧˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄨㄢˊ, 气垫船 / 氣墊船] hovercraft; air cushion vehicle
诡计多端[guǐ jì duō duān, ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧˋ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄢ, 诡计多端 / 詭計多端] deceitful in many ways (成语 saw); wily and mischievous; full of craft and cunning
探测器[tàn cè qì, ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄑㄧˋ, 探测器 / 探測器] detector; probe; craft

raft ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ライフラフト[, raifurafuto] (n) life raft
F16[エフじゅうろく, efu juuroku] (n) F-16 Fighting Falcon (fighter aircraft)
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C
アーツアンドクラフツ運動[アーツアンドクラフツうんどう, a-tsuandokurafutsu undou] (n) Arts and Crafts Movement
アクロバットチーム[, akurobattochi-mu] (n) (always refers to aircraft, not human acrobats) aerobatic team; acrobatic team
インテリアクラフト[, interiakurafuto] (n) interior craft
ウッドクラフト[, uddokurafuto] (n) woodcraft
エアクラフト[, eakurafuto] (n) aircraft
オーバードラフト[, o-ba-dorafuto] (n) overdraft; overdraught
クトゥルフ[, kutourufu] (n) Cthulhu (fictional divinity created by H.P. Lovecraft)
クラフト[, kurafuto] (n) craft; (P)
クラフトデザイン[, kurafutodezain] (n) craft design
クラフトマン[, kurafutoman] (n) craftsman
クラフトユニオン[, kurafutoyunion] (n) craft union
ストール[, suto-ru] (n) (1) stole (scarf); (2) stall (of an engine or aircraft); (P)
スペースクラフト[, supe-sukurafuto] (n) spacecraft
ソユーズ[, soyu-zu] (n) Soyuz (Russian spacecraft); (P)
チャーター機[チャーターき, cha-ta-ki] (n) chartered aircraft (airplane, jet, etc.)
ドラフ[, dorafu] (n) draft; draught
ドラフト[, dorafuto] (n) draft; draught; (P)
ドラフトビール[, dorafutobi-ru] (n) draft beer; draught beer
ドラフトモード[, dorafutomo-do] (n) {comp} draft mode
ハンガー[, hanga-] (n) (1) (aircraft) hangar; (2) (coat) hanger; (3) hunger; (P)
ハンディクラフト[, handeikurafuto] (n) handicraft
ハンドメイド(P);ハンドメード[, handomeido (P); handome-do] (n) (1) handmade object; craft work; (adj-f) (2) handmade; (P)
フリーフライヤー[, furi-furaiya-] (n) experimental unmanned spacecraft (wasei
プロペラ機[プロペラき, puropera ki] (n) propeller-driven aircraft; prop plane
ホールディング[, ho-rudeingu] (n) (1) holding (i.e. holding something); (2) holding-pattern (e.g. aircraft)
ホバークラフト[, hoba-kurafuto] (n) Hovercraft; air-cushion vehicle; ground-effect machine
ホビークラフト[, hobi-kurafuto] (n) hobby craft
モダンックラフト[, modankkurafuto] (n) modern craft
一口(P);ひと口[ひとくち, hitokuchi] (n) (1) mouthful; bite; sip; draft; draught; (2) one word; (P)
一子相伝[いっしそうでん, isshisouden] (n) transmission of the secrets of an art, craft, trade or learning from father to only one child
一機[いっき, ikki] (n) (1) one machine; (2) an aircraft (airplane); one aircraft; (3) one player (in video games)
一覧払い手形[いちらんばらいてがた, ichiranbaraitegata] (n) sight bill; demand draft; demand draught
上がり[あがり, agari] (n,suf) (1) ascent; rise; slope; (2) freshly-drawn green tea (esp. in sushi shops); (3) advance income; crop yield; (4) death; spinning; completion; stop; finish; (5) after (rain); ex (official, etc.); (6) (end) results (e.g. of crafts like painting, pottery, etc.); how something comes out; (P)
上昇気流[じょうしょうきりゅう, joushoukiryuu] (n) (1) ascending air current; updraft; (2) upward trend; rise in popularity, influence, etc.
事故機[じこき, jikoki] (n) aircraft involved in an accident; crashed aircraft; distressed aircraft
伏魔殿[ふくまでん, fukumaden] (n) abode of demons; hotbed (of graft); pandemonium
佞人[ねいじん, neijin] (n) flatterer; smooth talker; crafty person
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データクラフト[でーたくらふと, de-takurafuto] data craft
ドラフトモード[どらふともーど, dorafutomo-do] draft mode
作図[さくず, sakuzu] drafting, drawing
技術[ぎじゅつ, gijutsu] craft, technique
技術者[ぎじゅつしゃ, gijutsusha] crafts-person
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
工作[こうさく, kousaku] Thai: งานฝีมือ English: handicraft

raft ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดร[n.] (døn) EN: raft FR:
จัดจอง[n.] (jatjøng) EN: raft FR:
ลอยแพ[v.] (løiphaē) EN: be adrift on a raft ; float on a raft FR:
ล่องแพ[v. exp.] (lǿng phaē) EN: go rafting ; ride a raft ; travel on a raft FR:
แมงมุมอุ้มไข่ลอยน้ำ[n. exp.] (maēngmum um) EN: Raft Spider FR:
เป็นตับ[X] (pen tap) EN: in sets ; in waves ; large groups (of) ; great numbers (of) ; a raft (of) FR:
แพ[n.] (phaē) EN: raft ; float FR: radeau [m]
แพซุง[n. exp.] (phaē sung) EN: log raft FR:
พ่วง[n.] (phūang) EN: raft FR:
เรือขนาน[n.] (reūakhanān) EN: raft of boats (lined up to serve as a bridge) FR:
สัดจอง[n.] (satjøng) EN: raft FR:
ตำหนักแพ[n.] (tamnakphaē) EN: residence of royalty built on a raft FR:
ทับแพ[n.] (thapphaē) EN: covered hut on a raft FR:
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship FR: avion [m] ; aéronef [m] (vx)
แบบเครื่องบิน[n. exp.] (baēp khreūa) EN: aircraft type FR: type d'avion [m] ; type d'appareil [m] ; appareil [m]
ใบสั่งจ่ายเงิน[n. exp.] (baisangjāi ) EN: bank draft ; draft FR:
ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร[n. exp.] (baisangjāi ) EN: banker's draft FR:
บัตรหมาย[n.] (batmāi) EN: official order ; call-up orders ; draft papers FR:
เบียร์สด [n. exp.] (bīa sot) EN: draught beer ; draft beer ; tap beer FR: bière en fût [f] ; bière pression [f]
เบิกเกินบัญชี[v. exp.] (boēk koēn b) EN: overdraw ; make an overdraft FR:
บนเครื่องบิน[n. exp.] (bon khreūan) EN: aboard aircraft aboard FR: à bord d'un avion
ฉบับร่าง[n. exp.] (chabap rāng) EN: draft ; early version ; preliminary outline FR: ébauche [f] ; brouillon [m]
ฉบับร่าง[adj.] (chabap rāng) EN: draft ; draught FR:
ฉลาดแกมโกง[adj.] (chalāt kaēm) EN: crafty ; wily ; cunning ; shrewd FR: rusé ; artificieux ; astucieux ; habile ; malin ; machiavélique ; madré (litt.) ; matois (litt.)
ฉลาดแต่ไม่เฉลียว[X] (chalāt tāe ) EN: crafty but careless FR:
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
ช่าง[n.] (chāng = cha) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker ; skilled workman FR: artisan [m] ; ouvrier qualifié [m] ; technicien [m] ; mécanicien [m]
ช่างอากาศ[n. exp.] (chang ākāt) EN: aircraft mechanic ; aeronautical engineer FR: technicien en aéronautique [m]
ช่างฝีมือ[n.] (changfīmeū) EN: craftsman ; artisan ; skilled craftsman FR: artisan [m] ; ouvrier spécialisé [m]
ช่างเขียนแบบ[n. exp.] (chang khīen) EN: draughtsman ; draftsman FR: dessinateur industriel [m] ; dessinateur technique [m]
เช็ค[n.] (chek) EN: cheque ; check (Am) ; draft FR: chèque [m]
ดราฟต์[n.] (drāp) EN: draft FR:
ดราฟต์[n.] (drāp) EN: draft FR: schéma [m]
ฝีมือ[n.] (fīmeū) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; workmanship ; proficiency ; knack FR: adresse [f] ; habileté [f] ; maîtrise [f] ; exécution [f] ; facture [f]
หัตถกรรม[n.] (hatthakam) EN: handicraft ; crafts ; manufacture FR: artisanat [m]
หุ่นเครื่องบิน[n. exp.] (hun khreūan) EN: model aircraft FR: maquette d'avion [f] ; modèle d'avion [m]
จ่าอากาศตรี (จ.ต.)[n. exp.] (jā ākāt trī) EN: leading aircraftman FR:
จันทัน[n.] (janthan) EN: rafter FR:
จดหมายร่าง[n. exp.] (jotmāi rāng) EN: draft letter FR:
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer ; laborer (Am.) ; manual labourer ; manual worker ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]

raft ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschöpfung {f} der Kaufkraftabsorption of buying power
Kaufkraftabschöpfung {f}; Kaufkraftabsorption
Abwanderung {f} von Arbeitskräftenmovement of labour
Abwanderung {f} von hochqualifizierten Arbeitskräftenbrain drain
Abwärmenutzungsanlage {f}; Kraft-Wärme-Kopplung
Flugzeugreifen {m}aeroplane tyre; aircraft tyre
Bekräftigung {f} | Bekräftigungen
Fliegerbombe {f} [mil.]aircraft bomb
Fluggerätemarkt {m}aircraft market
Flugkapitän {m}aircraft captain
Fluglärm {m}aircraft noise
Flugzeugbau {m}aircraft construction
Flugzeugflotte {f}aircraft fleet
Flugzeughersteller {m}aircraft manufacturer
Flugzeugnavigation {f}aircraft navigation
Flugzeugträger {m} [mil.]aircraft carrier
Amphibienflugzeug {n}amphibian aircraft
Ankertragfähigkeit {f}; Ankertragkraft
Aufhebung {f}; Außerkraftsetzung
Atomkraftwerk {n}; Kernkraftwerk
Anziehungskraft {f} | atomare Anziehungskraftattraction | nuclear attraction
Ausarbeitung {f}draft
Gleichgewicht {n} | das Gleichgewicht halten | im Gleichgewicht halten | aus dem Gleichgewicht bringen | aus dem Gleichgewicht kommen; das Gleichgewicht verlieren | aus dem Gleichgewicht | Gleichgewicht der Kräfte | Gleichgewicht des Schreckensbalance | to keep one's balance | to balance | to unbalance | to lose one's balance | off balance; out of balance | balance of power | balance of terror
Kraftbrühe {f} [cook.] | Kraftbrühen
fleischig; kräftig {adj} | fleischiger; kräftiger | am fleischigsten; am kräftigstenbeefy | beefier | beefiest
Beginn {m}; Inkrafttreten
kräftig; stramm; stämmig {adj} | kräftoger; strammer; stämmiger | am kräftigsten; am strammsten; am stämmigstenburly | burlier | burliest
Katapultflugzeug {n}catapult aircraft
Kraftfahrzeugschein {m}; Kraftfahrzeugzulassungsschein
Meisterbrief {m}master craftman's diploma; master craftman's certificate
Handwerkskammer {f}chamber of handicrafts
Änderungsgenehmigungsentwurf {m}change authorisation draft
Wasserabweiser {m} (Flugzeugreifen)chine (aircraft tyres)
Verkehrsflugzeug {n}commercial aircraft
Fahrzeug {n} (Schiff; Flugzeug)craft (ship; airplane)
List {f}craftiness
ausgekocht; listig; gewieft {adj} | ausgekochter; listiger; gewiefter | am ausgekochtesten; am listigsten; am gewieftestencrafty | craftier | craftiest
listig {adv}craftily
heilend; heilkräftig {adj} | heilkräftiger | am heilkräftigstencurative | more curative | most curative
Zerspankraft {f} | Zerspankräfte

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า raft
Back to top