ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dexterity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dexterity*, -dexterity-

dexterity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dexterity (n.) ความคล่องแคล่ว See also: ความว่องไว
English-Thai: HOPE Dictionary
dexterity(เดคซฺเท'ริที) n. ความชำนาญ,ความแคล่วคล่อง,ความถนัดมือขวา,ความหลักแหลม, Syn. adroitness,skill
English-Thai: Nontri Dictionary
dexterity(n) ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว,การถนัดมือขวา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With ten times more dexterity than any street mountebank.ได้เร็วกว่าพวกหลอกขายยาริมทางเป็นสิบเท่า
And one cold day, when age has robbed your mind of its fertile phrases and your hand of its dexterity, all the success won't be able to shield you from the pain you've caused and the shame you deserve.และวันที่หนาวเหน็บวันหนึ่งเมื่ออายุได้พราก ประโยคดีๆมากมายในใจคุณไป... ...และพรากความคล่องแคล่วของมือคุณไป ความสำเร็จทั้งหลายจะไม่สามารถปกป้องคุณ... ...จากความเจ็บปวดที่คุณได้ก่อขึ้น และความละอายที่คุณควรได้รับ
Where else would you find that level of dexterity?ที่ไหนที่นายจะหา คนที่คล่องได้ขนาดนั้น
No mortal could have had the strength to do that. Or possess such amazing dexterity.คนธรรมดาไม่มีทางแข็งแรง หรือสามารถทำแบบนั้นได้แน่
Dexterity, my dear fellow. Dexterity...ความยาวที่รัก มันอยู่ที่ความยาว
Such flexibility and the dexterity!ความยืดหยุ่นดังกล่าวและความชำนาญ!
Ambidexterity Pottery And bankruptcyถนัดสองมือ ชอบถือหม้อ มีไม่พอจะกิน

dexterity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
调嘴学舌[tiáo zuǐ xué shé, ㄊㄧㄠˊ ㄗㄨㄟˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄜˊ, 调嘴学舌 / 調嘴學舌] verbal dexterity used to sow discord (成语 saw); to incite trouble between people

dexterity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上手[じょうず(P);じょうて;じょうしゅ, jouzu (P); joute ; joushu] (adj-na,n) (1) upper part; (n) (2) (かみて only) upper stream; upper course of a river; (3) (かみて only) right side of the stage (audience's or camera's POV); stage left (actor's POV); (adj-na,n) (4) (うわて only) skillful (only in comparisons); dexterity (only in comparisons); (n) (5) (うわて only) over-arm grip on opponent's belt (sumo)
練達[れんたつ, rentatsu] (n,vs) expert(ise); skill; dexterity
お上手[おじょうず, ojouzu] (n,adj-na) (1) skill; skillful; dexterity; (2) flattery
お手前;お点前;御手前[おてまえ, otemae] (n) (1) skill; dexterity; artistry; ingenuity; (2) etiquette of tea-ceremony
上手[じょうず(P);じょうて;じょうしゅ, jouzu (P); joute ; joushu] (adj-na,n) (1) skill; skillful; dexterity; (n) (2) flattery; (P)
両手利き;両手利(io)[りょうてきき, ryoutekiki] (n,adj-no) ambidexter; ambidexterity
手練;手足れ[しゅれん(手練);てだれ, shuren ( tedare ); tedare] (n,vs) skill; dexterity; master hand
熟練[じゅくれん, jukuren] (n,vs,adj-no) skill; dexterity; proficiency; (P)
腕の冴え[うでのさえ, udenosae] (n) dexterity; skill

dexterity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความคล่องแคล่ว[n.] (khwām khløn) EN: deftness ; agility ; quickness ; nimbleness ; dexterity FR: agilité [f] ; habileté [f]
พรมนิ้ว[v. exp.] (phrom niu =) EN: play with dexterity FR:

dexterity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fingerfertigkeit {f}dexterity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dexterity
Back to top