ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

proficiency

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *proficiency*, -proficiency-

proficiency ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
proficiency (n.) ความช่ำชอง See also: ความเจนจัด, ความสามารถ Syn. skill, knowledge
English-Thai: HOPE Dictionary
proficiency(โพรฟิช'เชินซี) n. ประสิทธิภาพ,ความเชี่ยวชาญ, ความคล่องแคล่ว, Syn. competence
English-Thai: Nontri Dictionary
proficiency(n) ประสิทธิภาพ,ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว,ความสามารถ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And this is part of your proficiency evaluationและนี่เป็นส่วนหนึ่งในการวัดผล ความเชี่ยวชาญของคุณ
Well, that would definitely explain this guy's proficiency at burning.นั่นอธิบายเรื่องที่เขาเชี่ยวชาญ ในการเผาได้อย่างดี
I've been asked to train a criminal organization to shoot with military proficiency.ผมถูกขอให้สอนองค์การอาชญากรรม ให้ยิงปืนด้วยมาตรฐานของทหาร

proficiency ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汉语水平考试[hàn yǔ shuǐ píng kǎo shì, ㄏㄢˋ ㄩˇ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ ㄎㄠˇ ㄕˋ, 汉语水平考试 / 漢語水平考試] HSK Test; Chinese Proficiency Test
一技之长[yī jì zhī cháng, ㄧ ㄐㄧˋ ㄓ ㄔㄤˊ, 一技之长 / 一技之長] (saying) skill or proficiency

proficiency ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
印可[いんか, inka] (n,vs) (1) {Buddh} dharma transmission (formal confirmation of a student's awakening by his master); (2) certificate of proficiency (in flower arrangement, etc.)
実力テスト[じつりょくテスト, jitsuryoku tesuto] (n) proficiency test
実力試験[じつりょくしけん, jitsuryokushiken] (n) proficiency test
漢字習熟度検定[かんじしゅうじゅくどけんてい, kanjishuujukudokentei] (n) kanji proficiency test
漢熟検[かんじゅくけん, kanjukuken] (n) (abbr) (See 漢字習熟度検定) kanji proficiency test
習熟度[しゅうじゅくど, shuujukudo] (n) proficiency level; degree of skill; learning level
英検[えいけん, eiken] (n) (abbr) (See 英語検定試験) English proficiency examination; English proficiency test
英語基礎能力試験[えいごきそのうりょくしけん, eigokisonouryokushiken] (n) English Language Proficiency Test; TOEFL
英語検定試験[えいごけんていしけん, eigokenteishiken] (n) English proficiency examination; English proficiency test
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P)
熟練[じゅくれん, jukuren] (n,vs,adj-no) skill; dexterity; proficiency; (P)

proficiency ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝีไม้ลายมือ[n.] (fīmailāimeū) EN: skill ; ability ; capability ; proficiency FR:
ฝีมือ[n.] (fīmeū) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; workmanship ; proficiency ; knack FR: adresse [f] ; habileté [f] ; maîtrise [f] ; exécution [f] ; facture [f]
ความเชี่ยวชาญ[n.] (khwām chīoc) EN: expertise ; proficiency FR: expertise [f]
ความสันทัด[n.] (khwām santh) EN: experience ; skill ; proficiency FR: habileté [f]
ความถนัด[n.] (khwām thana) EN: skill ; ability ; proficiency ; expertness ; aptitude FR: aptitude [f] ; capacité [f]
วุฒิบัตร[n. exp.] (wutthibat) EN: certificate of proficiency ; diploma FR:

proficiency ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leistungstest {m}achievement test; proficiency test
Leistungsnachweis {m}proficiency certificate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า proficiency
Back to top