ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imbue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imbue*, -imbue-

imbue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imbue (vt.) ชุ่มโชกด้วย Syn. saturate, soak
imbue (vt.) ทำให้เต็มไปด้วย Syn. permeate
imbue with (phrv.) ดูดซึม See also: ซึมซับ Syn. penetrate with, permeate with
English-Thai: HOPE Dictionary
imbue(อิมบิว') vt. กระตุ้นจิต,ทำให้ซาบซึ้ง,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เปื้อน., See also: imbuement n.
English-Thai: Nontri Dictionary
imbue(vt) ทำให้เต็ม,ทำให้ซาบซึ้ง,ทำให้ชุ่ม,ทำให้โชก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาบเอิบ (v.) be imbued See also: be saturated, be infused, pervade Syn. ซึมซาบ, ไหลซาบซึม, ซาบซ่าน
ไหลซาบซึม (v.) be imbued See also: be saturated, be infused, pervade Syn. ซึมซาบ, ซาบซ่าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The trees that imbue the streets of this town keep repeatedly changing their appearance.บรรยายไทยโดย gingkenaya, Yutaro, taota, ppstay
He was always able to imbue his products with a magic of big ideas, but Wyatt was the brains.เขาเป็นเสมอสามารถซึมซับผลิตภัณฑ์ของเขา กับความมหัศจรรย์ของความคิดที่ยิ่งใหญ แต่ไวแอตต์เป็นสมอง.
Some folks would like to imbue me with a great deal of power, but it's a mantle I choose not to accept.มีบางคนอยากยกยอผม ด้วยการให้ตำแหน่งและอำนาจ แต่มันเป็นสิ่งที่ผมเลือกว่าไม่อยากจะได้
Some magic is too powerful to sustain, so we imbue objects with it, allowing them to take the strain we cannot.บางเวทย์ทรงพลังเกินคุม ต้องสร้างวัตถุบรรจุฤทธิ์ ให้วัตถุรองรับพลังแทนเรา
The whole project, the process from the very beginning has just imbued all of us, I think, with a sense of respect for what these guys have gone through.โปรแจ็คทั้งหมดนั้น ตั้งแต่เริ่มแรก\ ผมคิดว่ามันทำให้เราได้ซึมซับ ด้วยความเคารพต่อ สิ่งที่พวกเขาได้ผ่านมา
If this is the fail-safe, then it must've been imbued with something.ถ้านี่เป็นอุปกรณ์เตือนภัย มันจะต้องช่วยกระตุ้นอะไรซักอย่าง
Season 1, Episode 9 "A Parching Imbued"Episode 9 "A Parching Imbued
"A parching imbued." I know what it means.อะ พาสชิ่ง อิมบิวด์ ผมรู้ว่ามันหมายความว่าอะไร
If you rearrange the letters of "A Parching Imbued,"หากคุณเรียงตัวอักษรของ Parching Imbued
"A parching imbued" is the other key.A parching imbued" คือกุญแจอีกดอกหนึ่ง
"A parching imbued" is the other key. You're the other key."A parching imbued" คือกุญแจอีกดอก และคุณก็คือกุญแจดอกนั้น
You are "a parching imbued."คุณคือ "a parching imbued.

imbue ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灌输[guàn shū, ㄍㄨㄢˋ ㄕㄨ, 灌输 / 灌輸] channel water to another place; imbue with; inculcate; instill into; teach; impart
[jiān, ㄐㄧㄢ, 渐 / 漸] imbue

imbue ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
注ぎ込む(P);つぎ込む[つぎこむ, tsugikomu] (v5m,vt) to invest in; to sink money into; to put into; to lay out (funds); to inject; to impregnate; to infuse; to instill; to implant; to imbue; to focus (attention, efforts); (P)

imbue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไหลซาบซึม[v. exp.] (lai sāp seu) EN: be imbued FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imbue
Back to top