ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*case*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น case, -case-

*case* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
basket case (n.) องค์กรหรือประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตกต่ำมาก
bookcase (n.) ตู้หนังสือ See also: ตู้หรือชั้นสำหรับใส่หนังสือ Syn. bookshelf
braincase (n.) กะโหลก Syn. skull
briefcase (n.) กระเป๋าหิ้ว See also: กระเป๋าหิ้วใส่เอกสาร, กระเป๋าเอกสาร
case (n.) คดี See also: ข้อคดี, คดีความ Syn. court case, lawsuit
case (n.) คนที่ไม่ปกติ Syn. eccentric
case (n.) คนหรือสิ่งที่เป็นกรณีศึกษา Syn. subject
case (n.) ปัญหา Syn. problem
case (n.) เรื่องราว Syn. matter
case (n.) เหตุการณ์ See also: สถานการณ์ Syn. situation, circumstance
case (n.) เหตุผลสนับสนุน See also: ข้อสนับสนุน
case (n.) กรอบ Syn. casing
case (n.) กล่องเล็กๆ
case (n.) จำนวนคู่หนึ่ง Syn. couple, pair
case (vt.) ตรวจสอบ Syn. examine
case (n.) ปลอกหมอน Syn. pillowcase, pillowslip, slip
case (vt.) ปูพื้น Syn. revet
case (vt.) ใส่กล่อง
case history (n.) ประวัติบันทึก (ของผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับความลำบากในสังคม) Syn. record
case study (n.) การศึกษา Syn. case
caseharden (vt.) ใจแข็ง See also: ไม่รู้สึกรู้สา
caseharden (vt.) ทำให้ผิวนอกแข็ง Syn. harden, toughen
caseload (n.) จำนวนงานที่รับผิดชอบอยู่ (เช่น ของหมอหรือนักสังคมสงเคราะห์)
casement (n.) หน้าต่างบานพับ Syn. casement window, movable pane
casement window (n.) หน้าต่างบานพับ Syn. movable pane
caseous (adj.) ที่เหมือนชีส
casework (n.) งานที่ช่วยเกี่ยวกับปัญหาสังคม
cigar case (n.) กล่องยานัตถุ์
court case (n.) คดี See also: ข้อคดี, คดีความ Syn. lawsuit
encase (vt.) หุ้มอย่างมิดชิด Syn. cover, encapsulate, enclose, sheathe
encase in (phrv.) ปิดด้วย See also: ห่อหุ้มด้วย
headcase (sl.) คนบ้า See also: คนที่มีจิตใจไม่ปกติ
in any case (idm.) ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม
in case (adv.) ในกรณีของ See also: ในแง่ของ Syn. in the case of, in the event of
in case of (prep.) ในกรณีที่เป็น See also: ในแง่ของ Syn. in the event of, if it should happen that
in case that (conj.) ถ้าอย่างนั้น See also: กรณีที่
in that case (adv.) ถ้าอย่างนั้น See also: ถ้าเป็นเช่นนั้น
in the case of (adv.) ในกรณีของ See also: ในแง่ของ Syn. in the event of
in the case that (conj.) โดยมีเงื่อนไขว่า Syn. if
just in case (idm.) ในกรณีของ
English-Thai: HOPE Dictionary
attach caseกระเป๋าถือของนักธุรกิจ., Syn. dispatch case (a small suitcase)
bookcase(บุค'เคส) n. ตู้หรือชั้นสำหรับใส่หนังสือ
briefcasen. กระเป๋าเอกสาร
carcase(คาร์'เคิส,คาร์'เคส) n. ซากศพ,ซากสัตว์,ร่างกายคน,โครงสร้าง -Conf. skeleton
case(เคส) {cased,casing,cases} n. เรื่อง,กรณี,สภาพ,ข้อเท็จจริง,หลักฐานพยาน,ตัวอย่างที่เป็นจริง,รูปการ,โรค,คนไข้,ราย,ข้อสนับสนุน,การฟ้องร้อง,คดี,กล่อง,ลัง,หีบ,ปลอกหุ้ม,ปลอก,ซอง,อุปกรณ์บรรจุ,ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง,หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม,ล้อม,ตรวจสอบดู -
case historyn. ประวัติคนไข้,ประวัติเฉพาะราย
case sensitivityการบังคับใช้ตัวเล็ก/ตัวใหญ่หมายถึง ความแตกต่างระหว่างการใช้ตัวใหญ่และตัวเล็กของตัวอักษรในภาษาอังกฤษ โปรแกรมบางโปรแกรมหรือระบบบางระบบจะบังคับว่า ต้องใช้ตัวใหญ่ทั้งหมด หรือตัวเล็กทั้งหมด มิฉะนั้นเครื่องจะไม่เข้าใจ เช่น ชื่อโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) หรือ ระบบยูนิกซ์ (UNIX) จะบังคับให้ใช้ตัวใหญ่เท่านั้น ส่วนระบบดอสและวินโดว์ไม่บังคับ กล่าวคือ ใช้ตัวเล็กก็ได้ตัวใหญ่ก็ได้
case studyn. การศึกษาเรื่องราวทีละราย,ประวัติคนไข้
caseate(เค'ซีเอท) vi. กลายเป็นส่วนที่คล้ายเนย,เกิดเป็นเนยขึ้น
casehardenvt. แข็งที่เปลือกนอก,ทำให้จิตใจแข็งกล้า
casement clothn. ผ้าม่านหน้าต่างชนิดบาง
caseous(เค'เซียส) adj. เกี่ยวกับ (คล้าย) เนย
caseshotn. ขีปนาวุธที่ห่อหุ้มลูกโลหะกลมหลายลูกหรือเศษโลหะ, Syn. canister
casette tapeตลับแถบบันทึกหมายถึง ม้วนแถบพลาสติกอาบแม่เหล็ก นำมาใช้ในการเก็บข้อมูล ใช้ทั้งกับไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องขนาดใหญ่ (mainframe) ที่นำมาใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์นั้น มีลักษณะเหมือนตลับเทปเพลงธรรมดา สมัยหนึ่งเรานิยมใช้แถบบันทึกนี้เก็บข้อมูล เพราะราคาถูกกว่าสื่ออย่างอื่น แต่จะมีปัญหาตามมามากมาย เช่นในเรื่องความคลาดเคลื่อนของข้อมูล อีกทั้งยังมักจะเสียง่าย ในปัจจุบัน จึงหันมานิยมใช้จานบันทึก (diskette) จานบันทึกอัดแน่นหรือซีดี (CD) แทนกันหมดแล้ว
casette tape-recordern. เครื่องบันทึกเสียงด้วยตลับเทป
casewormn. ตัวหนอนที่สร้างเยื่อหุ้มล้อมรอบตัว
discase(ดิส'เคส') vt. เอาเปลือกหุ้มออก,เอาปลอกออก
encasevt. ใส่ในถุงหุ้ม, Syn. incase
encasementn. การหุ้มห่อด้วยถุงหุ้ม,ถุงหุ้ม,สิ่งที่หุ้มห่อ., Syn. incasement
job casen. กล่องใส่ตัวพิมพ์,ที่ใส่ตัวพิมพ์
lower caseตัวเล็กใช้เมื่อพูดถึงแป้นพิมพ์ หมายถึง การพิมพ์ตัวเล็กในความหมายที่ไม่ใช่ capital letter เช่น a b c d .. (ถ้า เป็นตัวใหญ่ ต้องมีลักษณะดังนี้ เช่น A B C D ภาษาไทยไม่มีตัวเล็ก/ตัวใหญ่ lower case จึงหมายถึง อักขระตัวล่าง และ upper case หมายถึงอักขระตัวบนของแป้นพิมพ์ดู upper case เปรียบเทียบ
objective casen. กรรมการ.
pillowcase(พิล'โลเคส,-สลิพ) n. ปลอกหนุน,ปลอกหมอน
prima facie casen. คดีที่มีพยานหลักฐานชัดเจนประกอบภายนอก
seedcasen. เปลือกเมล็ด,ผนังที่สุกแล้วของรังไข่ (พืช) ,= pericarp (ดู)
showcase(โช'เคส) n. ตู้กระจกแสดงสินค้า,ตู้แสดง,สิ่งที่แสดงจุดเด่นของสิ่ง ของหรือคน. vt. แสดง,ทำให้เห็นจุดเด่น, Syn. exhibit
staircasen. ขั้นบันไดทอดหนึ่ง
suitcase(ซูท'เคส) n. กระเป๋าเสื้อผ้ารูปสี่เหลี่ยม,หีบรูปสี่เหลี่ยม
upper caseตัวใหญ่เมื่อใช้กับตัวอักษรภาษาอังกฤษ จะมีความหมายเหมือน capital letter เช่น A B C D ศัพท์นี้มาจากการใช้ตัวตัวเรียงพิมพ์ในสมัยก่อน ตัวใหญ่ จะอยู่ในถาดข้างบนจึงเรียกว่า upper case และตัวเล็ก (เช่น a b c d) จะอยู่ในถาดข้างล่าง จึงเรียกว่า lower case
English-Thai: Nontri Dictionary
bookcase(n) ตู้หนังสือ
briefcase(n) กระเป๋าถือ,กระเป๋าเอกสารหิ้ว
carcase(n) ซากศพ,โครง
case(n) กรณี,คดี,เรื่อง,ตัวอย่าง,อุทาหรณ์,คนไข้,หีบของ,กล่อง,ซอง
CASE case history(n) ประวัติคนไข้,ประวัติผู้ป่วย,ประวัติอาชญากร
casement(n) หน้าต่าง,ป้อมปืน
encase(vt) ห่อไว้,หุ้มไว้,ใส่หีบ,ใส่กรอบใส่กลัก
pillowcase(n) ปลอกหมอน
staircase(n) ขั้นบันได
suitcase(n) กระเป๋าเสื้อผ้า,กระเป๋าเดินทาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
attack rate; rate, caseอัตราป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
borderline caseกรณีคาบเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
case๑. กรณี๒. ผู้ป่วย, ผู้รับการรักษา, คนไข้ [มีความหมายเหมือนกับ patient]๓. กล่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
case historyประวัติผู้ป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
case studyกรณีศึกษา, คดีศึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
caseous; tyroidคล้ายเนยแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contentious caseคดีมีข้อพิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dispose of the caseจำหน่ายคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
distinguishing a caseการชี้ข้อแตกต่างในการวินิจฉัยคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fatality rate; rate, case fatalityอัตราป่วยตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
in case of emergencyในกรณีฉุกเฉิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leading caseคดีบรรทัดฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
no case to answerไม่มีประเด็นที่จะต้องให้การแก้ฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prima facie caseคดีมีมูล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reopening a caseการรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
test case; test actionคดีตัวอย่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tyroid; caseousคล้ายเนยแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uncased coilคอยล์เปลือย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Caseครอบโลหะภายนอกการป่วยหนึ่งครั้ง [การแพทย์]
Caseousเสมหะที่มีลักษณะขุ่น,ขุ่น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรณีที่ (conj.) in case of See also: in case that, in the event Syn. ในกรณีที่
กระพอก (n.) bamboo food-case with a cover See also: bamboo rice container with lid, pot
กลี่ (n.) square case with several drawers (used for laying areca-nut, betel leaves, tobacco etc.)
จับต้นชนปลาย (v.) piece (a case) together See also: join pieces together Syn. ปะติดปะต่อ
ตู้พระมาลัย (n.) kind of case for holding treatises in Buddhism Syn. หีบพระมาลัย
ถ้างั้น (conj.) in case that See also: in that case Syn. ถ้าอย่างนั้น
ถ้าอย่างนั้น (conj.) in case that See also: in that case Syn. ถ้างั้น
ถ้าเช่นนั้น (conj.) in case that See also: in that case Syn. ถ้าอย่างนั้น, ถ้างั้น
มีคดี (v.) have a case (cases) See also: have a charge (charges) Syn. มีคดีติด, มีความ
มีคดีติด (v.) have a case (cases) See also: have a charge (charges) Syn. มีความ
มีความ (v.) have a case (cases) See also: have a charge (charges) Syn. มีคดีติด
หีบพระมาลัย (n.) kind of case for holding treatises in Buddhism
เจ้าถ้อยหมอความ (n.) adept at arguing a case as a lawyer See also: controversialist, argumentative person
เป็นความ (v.) have a case in court See also: litigate, be involved in a lawsuit, go to law or court, carry on a lawsuit on, file/bring a suit against Syn. เป็นคดี, มีคดี
เผื่อขาด (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อขาด (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อเหลือ (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อเหลือ (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อเหลือเผื่อขาด (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อขาด, เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อเหลือเผื่อขาด (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อขาด, เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
In that case, there's only one explanationถ้าเป็นอย่างนั้น ก็มีคำอธิบายเพียงประการเดียว
I will send you a copy in case you care to read itฉันจะส่งสำเนาให้กับคุณในกรณีที่คุณสนใจที่จะอ่านมัน
In any case, I'd rather not hear any more of youไม่ว่ากรณีใดๆ ฉันไม่อยากได้ยินเรื่องราวใดๆ เกี่ยวกับเธออีกต่อไป
Go pack your suitcaseไปแพ็คกระเป๋าได้แล้ว
Where's my suitcase?กระเป๋าเสื้อผ้าของฉันอยู่ที่ไหน?
Let me carry your suitcase!ให้ฉันช่วยยกกระเป๋าเสื้อผ้าให้นะ
I asked her to come here to consult on the caseฉันขอให้เธอมาที่นี่เพื่อให้คำปรึกษาในคดีนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm locking up in case the storm troopers start their monkey business again.ฉันจะล็อคห้อง ใน กรณีที่ทหารมา เริ่ม หน้าที่เลวๆอีกครั้ง
Is the lorry in case someone hits back?แกคงหดอยู่บนรถ ถ้าฉันซัดแกใช่ไหม
An interesting case: amnesia.รายนี้น่าสน: ความจำเสื่อม
Little wooden seat in case you fallที่นั่งไม้เล็ก ๆ น้อย ๆ ในกรณีที่ คุณตกอยู่
We must diagnose this case at once.เราจะต้องวินิจฉัยกรณีนี้ในครั้ง เดียว
I embroidered this case for her myself, and I keep it here always.ฉันปักปลอกหมอนนี้เองเเละเก็บมันไว้ตรงนี้ตลอด
To continue, you've listened to a long and complex case, murder in the first degree.เพื่อดำเนินการต่อคุณได้ฟังกรณีที่ยาวและซับซ้อนฆาตกรรมในระดับแรก
Those lawyers talk and talk, even when it's an open-and-shut case like this one.ทนายความผู้ที่พูดคุยและพูดคุยถึงแม้จะเป็นกรณีที่เปิดและปิดเช่นนี้
What did you think of the case? I mean, it had a lot of interest for me.อะไรที่คุณคิดว่ากรณีนี้หรือไม่ ผมหมายความว่ามันมีจำนวนมากที่น่าสนใจสำหรับฉัน
We were lucky to get a murder case. I figured us for an assault or burglary.เราโชคดีที่จะได้รับคดีฆาตกรรม ฉันคิดว่าเราสำหรับการโจมตีหรือการลักทรัพย์
That's very important because if you don't have a motive, where's your case, right?นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะถ้าคุณไม่ได้มีแรงจูงใจที่เป็นกรณีของคุณใช่มั้ย?
But those two witnesses were the entire case for the prosecution.แต่พยานทั้งสองเหล่านั้นทั้งหมดสำหรับกรณีการฟ้องคดี

*case* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
其实[qí shí, ㄑㄧˊ ㄕˊ, 其实 / 其實] actually; that is not the case; in fact; really
不一而足[bù yī ér zú, ㄅㄨˋ ㄧ ㄦˊ ㄗㄨˊ, 不一而足] by no means an isolated case; numerous
不区分大小写[bù qū fēn dà xiǎo xiě, ㄅㄨˋ ㄑㄩ ㄈㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ, 不区分大小写 / 不區分大小寫] case insensitive; not distinguishing capitals from lower case letters
[dú, ㄉㄨˊ, 椟 / 櫝] cabinet; case; casket
大小写[dà xiǎo xiě, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ, 大小写 / 大小寫] capitals and lower case letters
区分大小写[qū fēn dà xiǎo xiě, ㄑㄩ ㄈㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ, 区分大小写 / 區分大小寫] case sensitive; distinguishing capitals from lower case letters
例子[lì zi, ㄌㄧˋ ㄗ˙, 例子] case; (for) instance; example
情事[qíng shì, ㄑㄧㄥˊ ㄕˋ, 情事] case; phenomenon; circumstance; feelings
机箱[jī xiāng, ㄐㄧ ㄒㄧㄤ, 机箱 / 機箱] case (computer) (lit. machine box)
社会工作者[shè huì gōng zuò zhě, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, 社会工作者 / 社會工作者] caseworker; social worker
窗子[chuāng zǐ, ㄔㄨㄤ ㄗˇ, 窗子] casement; window
变格[biàn gé, ㄅㄧㄢˋ ㄍㄜˊ, 变格 / 變格] case change (in grammar)
民事[mín shì, ㄇㄧㄣˊ ㄕˋ, 民事] civil case; agricultural affairs; civil
[tào, ㄊㄠˋ, 套] cover; sheath; to encase; a case; to overlap; to interleave; bend (of a river or mountain range, in place names); harness; classifier for sets, collections; tau (Greek letter Ττ)
案情[àn qíng, ㄢˋ ㄑㄧㄥˊ, 案情] details of a case; case
[tà, ㄊㄚˋ, 錔] encase the end with metal
[hán, ㄏㄢˊ, 函] envelope; case; letter
[lì, ㄌㄧˋ, 例] example; precedent; rule; case; instance
例证[lì zhèng, ㄌㄧˋ ㄓㄥˋ, 例证 / 例證] example; case in point
展台[zhǎn tái, ㄓㄢˇ ㄊㄞˊ, 展台 / 展臺] exhibition case; display case
假案[jiǎ àn, ㄐㄧㄚˇ ㄢˋ, 假案] fabricated legal case; frame-up
备而不用[bèi ér bù yòng, ㄅㄟˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ, 备而不用 / 備而不用] have sth ready just in case; keep sth for possible future use
一但[yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ, 一但] if; in case; in a short time; once
一旦[yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ, 一旦] in case (something happens); once (something becomes true, then...); in one day
假使[jiǎ shǐ, ㄐㄧㄚˇ ㄕˇ, 假使] if; in case; suppose; given ...
万一[wàn yī, ㄨㄢˋ ㄧ, 万一 / 萬一] just in case; if by any chance; contingency
教案[jiào àn, ㄐㄧㄠˋ ㄢˋ, 教案] lesson plan; teaching plan; a "missionary case" (a dispute over Christian missionaries during the late Qing)
小写字母[xiǎo xiě zì mǔ, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ ㄗˋ ㄇㄨˇ, 小写字母 / 小寫字母] lowercase (letters)
病历[bìng lì, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧˋ, 病历 / 病歷] medical record; case history
杀人案[shā rén àn, ㄕㄚ ㄖㄣˊ ㄢˋ, 杀人案 / 殺人案] murder case; homicide case
单元[dān yuán, ㄉㄢ ㄩㄢˊ, 单元 / 單元] unit; entrance number; staircase (for residential buildings)
专案[zhuān àn, ㄓㄨㄢ ㄢˋ, 专案 / 專案] project (Taiwanese); special case for investigation
来龙去脉[lái lóng qù mài, ㄌㄞˊ ㄌㄨㄥˊ ㄑㄩˋ ㄇㄞˋ, 来龙去脉 / 來龍去脈] lit. a mountain is like a dragon, with a connecting pulse throughout (fengshui term); the whys and wherefores (of a case); where sth comes from and where it is going
备案[bèi àn, ㄅㄟˋ ㄢˋ, 备案 / 備案] put on record; enter (a case) in the records
报案[bào àn, ㄅㄠˋ ㄢˋ, 报案 / 報案] report a case to the security authorities
轻重[qīng zhòng, ㄑㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, 轻重 / 輕重] seriousness (of the case); severity; slight or severe
曲尺楼梯[qū chǐ lóu tī, ㄑㄩ ㄔˇ ㄌㄡˊ ㄊㄧ, 曲尺楼梯 / 曲尺樓梯] staircase with right-angled turn; L-shaped staircase
楼梯台[lóu tī tái, ㄌㄡˊ ㄊㄧ ㄊㄞˊ, 楼梯台 / 樓梯臺] staircase balcony; landing
楼梯间[lóu tī jiān, ㄌㄡˊ ㄊㄧ ㄐㄧㄢ, 楼梯间 / 樓梯間] staircase; flight of stairs
箱子[xiāng zi, ㄒㄧㄤ ㄗ˙, 箱子] suitcase; chest; box; case; trunk

*case* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アタッシュケース;アタッシェケース[, atasshuke-su ; atasshieke-su] (n) attache case
アッパーケース[, appa-ke-su] (n) upper case
いかなる場合でも[いかなるばあいでも, ikanarubaaidemo] (exp) in any case; whatever the case may be
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch
カーカス[, ka-kasu] (n) (1) carcass (inner body of a car tyre) (tire); (2) carcase
キャリーバック[, kyari-bakku] (n) (1) large bag with handles; carry bag; (2) small case with wheels; (3) bringing the ball back to one's own position (rugby) (wasei
クランクケース[, kurankuke-su] (n) crankcase
ケース(P);ケイス(P)[, ke-su (P); keisu (P)] (n) (1) case (e.g. receptacle, condition, event, legal action, letter style, etc.); (2) {comp} Computer-Aided Software Engineering; CASE; (P)
ケースカンファレンス[, ke-sukanfarensu] (n) case conference
ケーススタディー(P);ケーススタディ[, ke-susutadei-(P); ke-susutadei] (n) case study; (P)
ケースセンシティブ[, ke-susenshiteibu] (n) {comp} case-sensitive
ケースワーカー[, ke-suwa-ka-] (n) caseworker; (P)
ケースワーク[, ke-suwa-ku] (n) casework
こうすれば[, kousureba] (exp) if you do this; if this is the case; (P)
この場合[このばあい, konobaai] (exp) in this case
コンパクト[, konpakuto] (adj-na) (1) compact; (n) (2) (powder) compact (portable makeup & mirror case); (P)
さては[, sateha] (conj) (1) and then; besides; on top of that; (2) in that case; that being the case; if so
シガレットケース[, shigarettoke-su] (n) cigarette case
してみると;してみれば[, shitemiruto ; shitemireba] (exp) then; in that case; considering; if that is the case; if so
ショーケース[, sho-ke-su] (n) showcase; (P)
すれば[, sureba] (exp) (See 為る・する・1) if so; in that case; in that situation
セカンドバッグ[, sekandobaggu] (n) second bag; zippered carrying case
ソーシャルケースワーカー[, so-sharuke-suwa-ka-] (n) social caseworker
ソーシャルケースワーク[, so-sharuke-suwa-ku] (n) social casework
そうすれば[, sousureba] (exp) if so; in that case; in that situation; (P)
そうでない場合は[そうでないばあいは, soudenaibaaiha] (exp) if this is not the case
そうなると[, sounaruto] (exp) if that is the case; if it becomes so; when it becomes so; (P)
それはそうかもしれない[, sorehasoukamoshirenai] (exp) that may be true; that might be the case
それはそうかもしれません[, sorehasoukamoshiremasen] (exp) (pol) (See それはそうかもしれない) that may be true; that might be the case
それはそれで[, sorehasorede] (exp) in that case; (might not be what was expected or hoped for but) if that's the case
だけあって[, dakeatte] (suf) .. being the case; (precisely) because ...; as might be expected (from ..)
だったら[, dattara] (conj) (See だ・1) if it's the case; (P)
だと[, dato] (exp) if it's the case; (P)
ダメ人間;駄目人間[ダメにんげん(ダメ人間);だめにんげん(駄目人間), dame ningen ( dame ningen ); dameningen ( dame ningen )] (n) useless member of society; hopeless case; failure
ではある[, dehaaru] (exp,v5r-i) (である with は) (See である) to be (in contrast to something that is not the case)
でもある[, demoaru] (v5r-i) (1) (である with も) (See である) to also be (formal, literary); implies that as well as the earlier stated this is also the case; (2) to be ... or something; (P)
とあれば;とあらば[, toareba ; toaraba] (conj) if it is the case that; if
どうせ[, douse] (adv) anyhow; in any case; at any rate; after all; at best; at most; at all; (P)
どうであろうと[, doudearouto] (exp) whatever (the case may be)
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE
パラメタ化された実行可能試験項目[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもく, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumoku] parameterized executable test case
パラメタ化された抽象的試験項目[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもく, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumoku] parameterized abstract test case
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case
ブリーフケースコンピュータ[ぶりーふけーすこんぴゅーた, buri-fuke-sukonpyu-ta] briefcase computer
ライブラリケース[らいぶらりけーす, raiburarike-su] library case
大文字名前文字[おおもじなまえもじ, oomojinamaemoji] upper-case name characters
大文字名前開始文字[おおもじなまえかいしもじ, oomojinamaekaishimoji] upper-case name start characters
実例[じつれい, jitsurei] sample, example, instance, concrete case
実行可能試験項目[じっこうかのうしけんこうもく, jikkoukanoushikenkoumoku] executable test case
小文字名前文字[こもじなまえもじ, komojinamaemoji] lower-case name characters
小文字名前開始文字[こもじなまえかいしもじ, komojinamaekaishimoji] lower-case name start characters
情報損失を伴う変換の禁止[じょうほうそんしつをともなうへんかんのきんし, jouhousonshitsuwotomonauhenkannokinshi] conversion prohibition in case of loss of information
抽象的試験項目[ちゅうしょうてきしけんこうもく, chuushoutekishikenkoumoku] abstract test case
最悪の場合[さいあきのばいあい, saiakinobaiai] worst case
汎用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case
筐体[きょうたい, kyoutai] cabinet, case, component, unit, housing
英大文字[えいおおもじ, eioomoji] upper-case letters
英小文字[えいこもじ, eikomoji] lower-case letters
試験項目[しけんこうもく, shikenkoumoku] test case
試験項目誤り[しけんこうもくあやまり, shikenkoumokuayamari] test case error
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
別物[べつもの, betsumono] Thai: กรณีพิเศษ English: special case

*case* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อธิกรณ์[n.] (athikøn) EN: charge ; allegation ; case ; matter ; affair ; cause FR: litige [m]
อรรถคดี[n.] (atthakhadī) EN: lawsuit ; case ; legal action ; legal case ; legal proceedings ; litigation FR: procès [m]
บันได[n.] (bandai) EN: staircase ; stairs ; stairway FR: escalier [m] ; marche [f] ; degrés [mpl] (litt.)
บันไดเลื่อน[n.] (bandaileūoe) EN: escalator ; moving staircase FR: escalier roulant [m] ; Escalator [m] ; escalier mécanique [m]
บันไดเวียน[n. exp.] (bandai wīen) EN: spiral staircase ; winding staircase FR: escalier tournant [m] ; escalier circulaire [m] ; escalier en spirale [m] ; escalier en colimaçon [m]
ชะดีชะร้าย[conj.] (chadīcharāi) EN: in any case ; in any event ; perhaps ; maybe ; anyhow FR:
ชำระ[v.] (chamra) EN: try ; hear ; decide ; try a case ; judge FR:
ชำระความ[v.] (chamrakhwām) EN: try a court case ; judge a case ; rule ; try a case ; judge FR:
ชั้นหนังสือ[n.] (chan nangse) EN: bookcase FR: bibliothèque [f] ; rayonnage [m] ; tablette [f]
ช่อง[n.] (chǿng) EN: FR: case [f]
ช่องว่าง[n.] (chǿngwāng) EN: blank ; gap FR: espace [m] ; blanc [m] ; écart [m] ; case [f]
ฉวยว่า[X] (chūay wā) EN: in case ; in the event FR:
ด้านไม้[adj.] (dānmāi) EN: case-hardened ; inured to the rod FR:
ฝัก[n.] (fak) EN: sheath ; scabbard ; case FR: gaine [f] ; fourreau [m]
ฟังก์ชันขั้นบันได[n. exp.] (fangchan kh) EN: step function ; staircase function FR:
ฟ้องอาญา[v. exp.] (føng āyā) EN: bring a criminal action ; file a criminal suit ; file a criminal case FR:
ฟ้องคดี[v. exp.] (føng khadī) EN: sue ; sue in a court of justice ; file a case ; institute an action ; raise an action against FR: ester en justice
หาก[conj.] (hāk) EN: if ; provided that ; in case of ; in the event of FR: si ; à condition que
หากว่า[conj.] (hāk wā) EN: if ; in the event of ; in case of ; provided that ; supposing that FR: pourvu que ; à condition que
เหตุการณ์[n.] (hētkān) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions FR: événement [m] = évènement [m] ; incident [m] ; affaire [f] ; situation [f] ; faits [mpl] ; circonstance [f] ; phénomène [m]
หีบ[n.] (hīp) EN: box ; case ; chest ; casket ; trunk FR: caisse [f] ; coffre [m] ; coffret [m] ; boîte [f] ; malle [f] ; urne [f]
อีกโสดหนึ่ง[xp] (īk sōt neun) EN: on the other case ; on the other hand FR: d'un autre côté ; d'autre part
จำหน่ายคดี[v.] (jamnāikhadī) EN: throw out a case ; strike out a case FR:
จำนวนคดีซึ่งรับผิดชอบอยู่[n. exp.] (jamnūan kha) EN: caseload FR:
จัดกระเป๋า[v. exp.] (jat krapao) EN: pack one's case FR: faire ses bagages
แก้คดี[v. exp.] (kaē khadī) EN: plead a case FR: plaider
กรรมการก[n.] (kammakārok) EN: accusative case (in Thai grammar) ; accusative ; objective case FR: accusatif [m]
การพิสูจน์โดยแจงกรณี[n. exp.] (kān phisūt ) EN: proof by exhaustion ; proof by cases FR:
การศึกษาเฉพาะกรณี[n. exp.] (kān seuksā ) EN: case study FR:
การสมมติสภาพที่เลวร้ายที่สุด[n. exp.] (kān sommot ) EN: worst-case scenario FR:
กรณี[n.] (karanī = kø) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident FR: circonstance [f] ; situation [f] ; cas [m] ; éventualité [f]
กรณี[n.] (karanī = kø) EN: [classif. : case, instance, example, contingency, event] FR:
กรณีเฉพาะ[n. exp.] (karanī chap) EN: special case ; isolated case FR:
กรณีฉุกเฉิน[n. exp.] (karanī chuk) EN: emergency ; case of emergency FR:
กรณีจำเป็น[n. exp.] (karanī jamp) EN: case of necessity FR:
กรณีมีเหตุฉุกเฉิน[n. exp.] (karanī mī h) EN: in an emergency ; in cases of emergency FR:
กรณีพิเศษ[n. exp.] (karanī phis) EN: special circumstances ; special case ; particular case FR: circonstances particulières [fpl] ; cas particulier [m]
กรณีประหลาด[n. exp.] (karanī pral) EN: FR: casétrange [m]
กรณีศึกษา[n. exp.] (karanī seuk) EN: case study FR:
กรณีตัวอย่าง[n. exp.] (karanī tūay) EN: case in point ; precedent FR: précédent [m]

*case* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need
Grenzfall {m}borderline case; marginal case
Aktentasche {f}brief case; briefcase
Brillenetui {n}spectacle case
Schadensfall {m} | im Schadensfall | meldepflichtiger Schadensfallcase of damage | in the event of damage | damage that must be reported
Zigarettenetui {n}cigarette case
Prozessführung {f}conduct of a case
Fallunterscheidung {f}definition by cases
Diplomatenkoffer {m}executive briefcase
Vitrine {f}display case; showcase; glass cabinet
Fallunterscheidung {f}distinction of cases
Elektrodenköcher {m}electrode case
fallweise {adv}from case to case
Glaskasten {m}glass case
Idealfall {m}ideal case
Instrumentenkoffer {m}instrument case
Schmuckkästchen {n}jewel case
Kleinschrift {f}lower case; lowercase
Rolltreppe {f}moving staircase
Not {f}; äußerer Zwang | der Not gehorchen | im Notfallnecessity | to bow to necessity | in case of necessity
Normalfall {m}normal case
Pflegefall {m}nursing case
Federmappe {f}pencil case
Kopfkissenbezug {m}pillow case
Handkoffer {m}suit case
Tatbestand {m}facts of the case
Musterprozess {m}test case
Tortenboden {m} [cook.]flan case; flan base; baked pastry case
Schminkkoffer {m}vanity case
Buchstaben-Ziffernumschaltung {f}case shift
Fallbeispiel {n}case example
Fallbesprechung {f}case review
Fallunterscheidung {f}case discrimination
Musterkoffer {m}case of samples
Setzerei {f}case room
Flügelfenster {n}casement window
Individualfürsorge {f}casework
Individualfürsorger {m}caseworker
Kissenbezug {m}pillowcase

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *case*
Back to top