ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

revet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *revet*, -revet-

revet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
revet (vt.) ปูพื้น
revetment (n.) หินหรือวัสดุที่เสริมกำแพงให้แข็งแรง

revet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่อเลี้ยงกุ้ง[n. exp.] (bø līeng ku) EN: shrimp pond FR: bassin d'élevage de crevettes [m]
บุ[v.] (bu) EN: cover (with) ; upholster ; line (with) ; hammer into shape FR: garnir ; revêtir ; recouvrir ; doubler
ได้รับสิทธิบัตร[adj.] (dāi rap sit) EN: patented FR: breveté ; patenté
ดาด[v.] (dāt) EN: pave ; spread out over ; spread down ; lay ; line (with) FR: recouvrir ; revêtir
ฟาร์มกุ้ง[n. exp.] (fām kung) EN: FR: élevage de crevettes [m]
การขอรับสิทธิบัตร[n. exp.] (kān khø rap) EN: FR: dépôt de brevet [m]
การเลี้ยงกุ้ง[n. exp.] (kān līeng k) EN: shrimp farm FR: élevage de crevette [m] ; pénéiculture [f] ; crevetticulture [f]
กะปิ[n.] (kapi) EN: shrim paste FR: pâte de crevette [f] ; crème de crevette [f]
ข้าวคลุกกะปิ[n.] (khāokhlukka) EN: rice mixed with shrimp paste ; fried rice with shrimp paste FR: riz frit à la pâte de crevettes [m]
ข้าวผัดกุ้ง[n. exp.] (khāophat ku) EN: shrimp fried rice ; prawn fried rice FR: riz sauté aux crevettes [m]
ข้าวต้มกุ้ง[n. exp.] (khāotom kun) EN: boiled rice soup with shrimp ; rice soup with shrimp FR: riz bouilli aux crevettes [m]
เคย[n.] (khoēi) EN: small sized shrimp  ; Mysidae ; Sergestidae FR: petite crevette [f] ; Mysidae ; Sergestidae
เคอย[n.] (khoēi) EN: small sized shrimp  ; Mysidae ; Sergestidae FR: petite crevette [f] ; Mysidae ; Sergestidae
กุ้ง[n.] (kung) EN: shrimp ; prawn ; crayfish ; crawfish ; lobster FR: crevette [f] ; écrevisse [f]
กุ้งฝอย[n. exp.] (kungføi) EN: tiny freshwater shrimp ; Lanchester's Freshwater Shrimp ; small shrimps FR: petite crevette [f]
กุ้งแห้ง[n.] (kunghaēng) EN: dried shrimp ; dried salted prawn FR: crevettes séchées [fpl]
กุ้งก้ามกราม[n. exp.] (kung kāmkrā) EN: giant freshwater prawn ; giant Malaysian prawn ; freshwater shrimp ; Macrobrachium rosenbergii FR: crevette géante [f] ; Macrobrachium rosenbergii
กุ้งแม่น้ำ[n. exp.] (kung maēnām) EN: river prawn FR: crevette d'eau douce [f]
กุ้งนาง[n.] (kung-nāng) EN: freshwater prawn ; common shrimp ; crayfish ; crawfish FR: crevette d'eau douce [f]
กุ้งเผา[v. exp.] (kung phao) EN: grilled prawns ; roasted prawns FR: crevette grillée [f]
กุ้งสด[n. exp.] (kung sot) EN: fresh shrimp FR: crevettes fraîches [fpl]
กุ้งทะเล[n.] (kung thalē) EN: lobster FR: crevette de mer [f] ; langouste [f]
กุ้งทอด[n. exp.] (kung thøt) EN: fried shrimps ; fried prawns FR: crevettes frites [fpl]
ลาด[v.] (lāt) EN: pave ; concrete ; tile ; surface ; cover FR: paver ; revêtir ; recouvrir
ผิวพื้น[n. exp.] (phiu pheūn) EN: surface FR: surface [f] ; revêtement [m]
พล่า[n.] (phlā) EN: raw shrimp salad ; raw beef salad FR: salade de crevettes [f]
พล่ากุ้ง[n. exp.] (phlā kung) EN: sour raw-prawn salad ; spicy shrimp salad FR: crevettes tartares aux piments [fpl]
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล[v. exp.] (phølīeng ku) EN: FR: élever des crevettes
ผู้เลี้ยงกุ้ง[n. exp.] (phū līeng k) EN: FR: éleveur de crevettes [m] ; pénéiculteur [m]
ประกาศนียบัตร[n.] (prakāsanīya) EN: diploma ; certificate ; award ; certificate of recognition FR: diplôme [m] ; certificat [m] ; brevet [m]
ประกาศนียบัตร[n.] (prakātsanīy) EN: diploma ; certificate ; award ; certificate of recognition FR: diplôme [m] ; certificat [m] ; brevet [m]
ประเภทของสิทธิบัตร[n. exp.] (praphēt khø) EN: FR: types de brevets [mpl]
ปู[v.] (pū) EN: lay ; spread ; pave ; cover ; unfold FR: recouvrir ; revêtir ; poser ; paver
สิทธิบัตร[n.] (sitthibat) EN: patent ; letter patent FR: brevet [m] ; patente [f]
สิทธิบัตรการประดิษฐ์[n. exp.] (sitthibat k) EN: FR: brevet d'invention [f]
สวมหมวก[v. exp.] (suam mūak) EN: wear a hat FR: porter un chapeau ; revêtir un chapeau
สวมใส่[v. exp.] (suam sai) EN: wear ; be dressed in ; have on ; put on ; don ; sport FR: porter ; revêtir ; être vêtu de
ทา[v.] (thā) EN: coat ; paint ; apply ; besmear ; anoint ; rub ; put on ; smear ; spread ; daub FR: couvrir ; enduire ; revêtir ; recouvrir ; appliquer ; étaler ; étendre
ตกกุ้ง[v. exp.] (tok kung) EN: FR: pêcher la crevette
ต้มยำกุ้ง[n. exp.] (tomyam kung) EN: spicy prawn soup ; prawn soup ; shrimp tomyam ; spicy soup with prawn and lemon grass ; sour shrimp soup FR: soupe acidulée de crevettes [f] ; soupe de crevettes à la citronnelle [f]

revet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steinaufschüttung {f}rip-rap revetment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า revet
Back to top