ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

litigate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *litigate*, -litigate-

litigate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
litigate (vi.) ฟ้องร้อง See also: ดำเนินคดี, ฟ้องศาล
litigate (vt.) ฟ้องร้อง See also: ดำเนินคดี, ฟ้องศาล
English-Thai: HOPE Dictionary
litigate(ลิท'ทะเกท) vt.,vi. ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,โต้แย้ง., See also: litigator n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That case was litigated.มันมีการดำเนินคดีไปแล้ว
Blue files are cases that were litigated. Green are out of court settlements.ส่วนสีเขียวคือคำพิพากษาของศาล

litigate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นความ[v.] (penkhwām) EN: have a case in court ; litigate ; be involved in a lawsuit ; go to law or court ; carry on a lawsuit on ; file/bring a suit against FR:
พิพาท[v.] (phiphāt) EN: dispute ; have a dispute ; litigate ; quarrel FR: se disputer ; se quereller
สู้ความ[v. exp.] (sū khwām) EN: contest a legal action ; fight the case ; fight a lawsuit ; litigate ; fight through the courts ; take legal action ; take action FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า litigate
Back to top