ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

controversialist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *controversialist*, -controversialist-

controversialist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
controversialist (n.) คนที่ชอบโต้แย้ง Syn. disputant
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พูดเก่ง (v.) be controversialist See also: be a master of words Syn. พูดมาก, ช่างพูด
เจ้าคารม (v.) be controversialist See also: be a master of words Syn. พูดเก่ง, พูดมาก, ช่างพูด

controversialist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
論客[ろんきゃく(P);ろんかく, ronkyaku (P); ronkaku] (n) controversialist; (P)
諸子百家[しょしひゃっか, shoshihyakka] (n) Hundred Schools of Thought; general term for the large number of scholars and controversialists, and their respective schools, that flourished during China's Spring and Autumn period and Warring States period

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า controversialist
Back to top