ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pillowcase

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pillowcase*, -pillowcase-

pillowcase ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pillowcase (n.) ปลอกหมอน Syn. pillow cover, pillow casing, pillow slip
English-Thai: HOPE Dictionary
pillowcase(พิล'โลเคส,-สลิพ) n. ปลอกหนุน,ปลอกหมอน
English-Thai: Nontri Dictionary
pillowcase(n) ปลอกหมอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With how crisp her pillowcase wasรอยยับบนปลอกหมอนของเธอ
Good. Now put this pillowcase over your head.ดี ที่นี้ใส่ปลอกหมอนนี่บนหัวเธอซิ
I don't know, but I've had a taste of ironed pillowcases,and I am not going back.ไม่รู้สิ แต่หลังจากได้นอนปลอกหมอนรัดแล้ว แม่ไมเปลี่ยนใจแล้ว
Last year, I filled up two pillowcases.ปีที่แล้วฉันได้เท่าลังใหญ่ๆสองลัง
And while he's doing that, you can strip both beds, pillowcases, comforters and sheets. .. ..and let me get this.แล้วตอนที่เขาไม่เห็น เธอก็ไปถอดปลอกหมอน หมอนโซฟา แล้วก็ผ้าปูเตียง แล้วก็เก็บหมอนแล้วก็ตุ๊กตา
An article of clothing, a hairbrush, a blanket, a pillowcase, photographs or medical or dental records if you have them.เช่นเส้อผ้า แปรงผม ผ้าห่ม ปลอกหมอน รูปถ่าย หรือ บันทึกประวัติการรักษาทางการแพทย์ หรือการทำฟัน
I ain't got no problem with it, if you ain't got no problem with burning' the bed, the sheets, the pillowcases, everything else when this black-ass motherfucker's gone!ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเก่ี่ยวกับห้อง เตียง หมอน หรือปลอกหมอน ปัญหามันอยู่ที่ ไอ้ดำคนนั้นกำลังจะขึ้นไปใช้มัน
Gave him this huge pillowcase...แล้วให้ถุงใบใหญ่ ๆ นั่นให้เขา

pillowcase ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピローケース[, piro-ke-su] (n) pillowcase
枕カバー[まくらカバー, makura kaba-] (n) (See ピローケース) pillowcase

pillowcase ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปลอกหมอน[n.] (pløkmøn) EN: pillowcase FR: taie d'oreiller [f]

pillowcase ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kissenbezug {m}pillowcase

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pillowcase
Back to top