ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bookshelf

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bookshelf*, -bookshelf-

bookshelf ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bookshelf (n.) ชั้นหนังสือ Syn. bookcase
English-Thai: HOPE Dictionary
bookshelf(บุค'เชลฟฺ) n. หิ้งหนังสือ,ที่ตั้งหนังสือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชั้นวางหนังสือ (n.) bookshelf
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She comes home with a make-your-own bookshelf - or something, then she'll...เดนิส ทำประจำ กลับบ้านมา พร้อมชั้นวางของทำเอง
On the bookshelf behind the shrink.บนชั้นหนังสือ ข้างหลังจิตแพทย์
Let's see... The seventh bookshelf eight steps away from where we are.ไหนดูซิ ชั้นหนังสือตุ้ที่เจ็ดแล้วนับไปอีกแปด
Yeah, bookshelf is clean.ชั้นหนังสือไม่มีอะไร
Every book on my bookshelf has to be in alphabetical order or I can't sleep.หนังสือทุกเล่มในชั้นหนังสือฉัน เรียงตามตัวอักษรนะ. หรือฉันนอนไม่หลับ.
From my own bookshelf?จากชั้นหนังสือของผมหรือ?
But go look for it on the bookshelf.แต่ลองไปหาดูที่ชั้นหนังสือนะ
Right when I saw that bookshelf,จริงๆ แล้วตอนที่แนเห็นชั้นวางหนังสือนั้น,
Open the door behind the bookshelf. We will barge in.เปิดประตูตรงชั้นหนังสือไว้ พวกเราจะแอบเข้าไป
A bookshelf, really at least I was trying to be clever about it.ชั้นหนังสือ จริงหรอ อย่างน้อยฉันก็พยายามที่จะรู้เกี่ยวกับมัน
I saw Mom hide this in a bookshelf.ฉันเห็นแม่ซ่อนมันไว้ตรงชั้นหนังสือ
How about the secret passage behind the bookshelf?แล้วเรื่องห้องลับหลังชั้นวางหนังสือล่ะครับ

bookshelf ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
书架[shū jià, ㄕㄨ ㄐㄧㄚˋ, 书架 / 書架] bookshelf

bookshelf ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
書棚[しょだな, shodana] (n) bookshelf
書架[しょか, shoka] (n) bookshelf; bookcase; (P)
本棚[ほんだな, hondana] (n) bookshelves; bookshelf; bookcase; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bookshelf
Back to top