ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

encapsulate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *encapsulate*, -encapsulate-

encapsulate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
encapsulate (vt.) ถูกห่อหุ้มอย่างมิดชิด Syn. cover, encase, enclose, sheathe
encapsulate (vi.) ถูกห่อหุ้มอย่างมิดชิด Syn. cover, encase, enclose, sheathe
encapsulate (vt.) สรุป See also: เอาเฉพาะใจความสำคัญ Syn. abridge, condense, epitomize
English-Thai: HOPE Dictionary
encapsulatevt.,vi. ใส่ในแคปซูล,หุ้มห่อในถุงหุ้ม, See also: encapsulation n. ดูencapsulate
encapsulated postscriptภาพที่เก็บไว้ด้วยภาษาโพสต์สคริปต์ใช้ตัวย่อว่า EPS (อ่านว่า อีพีเอส) หมายถึง ภาพที่สร้างขึ้นด้วยภาษาโพสต์สคริปต์ (PostScript) โปรแกรมประเภทนี้ใช้เนื้อที่เก็บในหน่วยความจำมาก แต่มีลักษณะคมชัดกว่าภาพชนิดอื่น ราคาค่อนข้างแพง มักใช้นามสกุล (file type) ว่า EPS การสั่งพิมพ์ภาพประเภทนี้ ต้องใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์บางชนิดเท่านั้นดู postscript ประกอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
encapsulated ice storage systemระบบสะสมน้ำแข็งในถุงพลาสติก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encapsulatedมีแคปซูลหุ้ม,เปลือกหุ้ม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Uh, encapsulated in polymer,เอ่อ โพลีเมอร์ที่ถูกห่อหุ้ม
An identity encapsulated in four digits.ตัวตนที่อยู่ในเลขสี่หลัก

encapsulate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
密閉型[みっぺいがた, mippeigata] (n) {comp} encapsulated type
Japanese-English: COMDICT Dictionary
密閉型[みっぺいがた, mippeigata] encapsulated type

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า encapsulate
Back to top