ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pillowslip

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pillowslip*, -pillowslip-

pillowslip ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pillowslip (n.) ปลอกหมอน Syn. pillow cover, pillow casing
English-Thai: HOPE Dictionary
pillowslip(พิล'โลเคส,-สลิพ) n. ปลอกหนุน,ปลอกหมอน
English-Thai: Nontri Dictionary
pillowslip(n) ปลอกหมอน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pillowslip
Back to top