ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*able*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น able, -able-

*able* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enjoyable (adj.) ที่ให้ความเพลิดเพลิน Syn. pleasant
able (adj.) ที่มีความสามารถที่จะทำได้ Syn. capable Ops. incompetent, inept
able (adj.) ที่มีทักษะดี See also: เก่ง, มีฝีมือ Syn. capable Ops. incompetent, inept
able (suf.) สามารถ
able to breathe again (idm.) ค่อยผ่อนคลาย (ใช้ can แทน able to ได้) See also: ค่อยบรรเทา
able to cut something (sl.) ทำได้สำเร็จ See also: จัดการได้
able to do something blindfold (idm.) สามารถทำบางสิ่งได้ง่ายและเร็ว
able to take a joke (idm.) เล่นตลกด้วยได้ (ใช้ can แทน able to ได้) See also: สนุกไปด้วย
able to take just so much (idm.) มีความอดทนจำกัด
able to take something (idm.) สามารถอดทนได้ See also: ยอมรับได้
able to walk (adj.) ที่สามารถเดินได้
able-bodied (adj.) แข็งแรง Syn. healthy, fit
able-bodism (n.) การกีดกันในเรื่องสภาพร่างกาย Syn. ableism
ableism (n.) การกีดกันในเรื่องสภาพร่างกาย Syn. able-bodism
abominable (adj.) เลวทรามต่ำช้า See also: น่าชัง, น่ารังเกียจ Syn. hatful
absorbable (adj.) ซึ่งย่อยแล้ว Syn. eatable
acceptable (adj.) ซึ่งได้รับการเห็นชอบ
acceptable (adj.) ที่ยอมรับได้ See also: สามารถรับได้, ยอมรับได้ Syn. agreeable
acceptable (adj.) ที่น่าพอใจ See also: น่ายินดี, ซึ่งเป็นที่ยอมรับ Syn. satisfactory
accountable (adj.) ที่สามารถอธิบายได้ Syn. explainable
achievable (adj.) ที่สามารถได้มา See also: ที่สามารถทำให้สำเร็จ Syn. obtainable, attainable
actionable (adj.) ซึ่งฟ้องร้องได้
adaptable (adj.) ที่ปรับตัวได้ Syn. adaptive
adjustable (adj.) ปรับได้ See also: ที่สามารถปรับตัวได้ Syn. adaptable, alterable
admirable (adj.) น่าชมเชย See also: น่าชื่นชม, น่ายกย่อง Syn. excellent, splendid
admirable quality (n.) คุณสมบัติที่ดีและน่าชื่นชม Syn. vice, advantage
adoptable (adj.) ที่สามารถรับเอามาได้
adorable (adj.) ที่น่ารัก See also: ที่น่าชื่นชม
advisable (adj.) ซึ่งคู่ควร See also: ซึ่งมีค่าพอ, เหมาะ Syn. fitting, prudent
affable (adj.) สุภาพ See also: อ่อนโยน Syn. polite
agreeable (adj.) ซึ่งยินยอม See also: ซึ่งยินดีทำตาม, ซึ่งเห็นด้วย Syn. acceptable
agreeable (adj.) เป็นที่พึงพอใจ See also: น่าพอใจ Syn. pleasing, pleasant
agreeable (adj.) เป็นมิตร
allowable (adj.) ที่อนุญาตได้ Syn. permissible, proper
alterable (adj.) ปรับได้ See also: ที่สามารถปรับตัวได้ Syn. adaptable
amenable (adj.) ซึ่งยอมให้ทดสอบ
amenable (adj.) ซึ่งยินดีร่วมมือ Syn. agreeable
amenable (adj.) ที่ตอบสนองต่อ See also: ที่ยอมให้ Syn. responsive, answerable
amiable (adj.) เป็นมิตร See also: เป็นกันเอง
amicable (adj.) เป็นมิตร See also: เป็นกันเอง Syn. peaceable, friendly, neighborly
English-Thai: HOPE Dictionary
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
able seamanหทารเรือชั้นสอง, กลาสีเรือชั้นหนึ่ง, จ่า, Syn. able-bodied seaman
able-bodiedadj. แข็งแรง, มีสุขภาพดี
ablegate(แอบ' ลิเดท) n. ผู้แทนของโป๊ป
abominable(อะบอม' นินะเบิล) adj. น่ารังเกียจ, น่ารำคาญ, เลวมากที่สุด, Syn. hateful, odious)
abominable snowmanมนุษย์หิมะ., Syn. yeti
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible)
accountable(อะเคา' ทะเบิล) adj. ซึ่งต้องรายงานหรืออธิบาย, ซึ่งรับผิดชอบ,สามารถอธิบายได้, Syn. responsible, liable)
actable(แอค' ทะเบิล) adj. สามารถขึ้นแสดงได้
actionable(แอค' เชินนะเบิล) adj.ซึ่งฟ้องร้องได้
adaptable(อะแดพ' ทะเบิล) adj. ปรับตัวได้, ปรับให้เหมาะได้ -adaptability n., Syn. adjustable ###A. rigid, inflexible)
admirable(แอด' มิระเบิล) adj. น่าเลื่อมใส, น่าศรัทธา, ดียอดยิ่ง, น่าชมเชย, Syn. attracitve)
advisable(แอดไว' ซะเบิล) adj. ซึ่งแนะนำได้, เหมาะ, สมควร. -advisability. -advisableness n., Syn. suggested)
affable(แอฟ' ฟะเบิล) adj. เป็นมิตร, ง่าย , กรุณา
agreeable(อะกรี' อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ ,เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
alienable(เอ' เลียนนะเบิล, แอล' เยินนะเบิล) adj. ซึ่งขายได้,ซึ่งย้ายหรือโอนได้ -alienability n., Syn. transferable, transferrable
allowable(อะเลา' อะเบิล) adj. ซึ่งยอมได้, ซึ่งยินยอมได้. -allowableness n.
amenable(อะมี' นะเบิล) adj. อ่อนโยน,ไม่ดื้อ,ซึ่งรับผิดชอบ,ยอม รับฟัง,ยอมให้วิจารณ์หรือทดสอ บ ได้-amenableness, amenability n., Syn. agreeable ###A. stubborn)
amiable(เอ' มีอะเบิล) adj. ด้วยไมตรีจิต, มีไมตรีจิต, น่ารัก, สุภาพ, อ่อนโยน. -amiableness, amiability n., Syn. kind, pleasant, agreeable ###A. disagreeable)
amicable(แอม' มิคะเบิล) adj. เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน, มีไมตรีจิต. -amicability, amicableness n., Syn. friendly)
applicable(แอพ'พลิคะเบิล) adj. ใช้สอยได้,ปฏิบัติได้,เหมาะสม -applicability n.
appreciable(อะพรี'ชะเบิล) adj. ซึ่งประเมินค่าได้,จำนวนมาก (discernible,noticeable)
approachable(อะโพรช'ชะเบิล) adj. ซึ่งเข้าใกล้ได้,คุยด้วยได้ง่าย. -approachability n., Syn. accessible ###A. unfriendly,hostile)
appropriable(อะโพร'พริอะเบิล) adj. สามารถเห็นคุณค่าหรือขอบคุณได้
arable(อา'ระเบิล) adj. เหมาะแก่การเพาะปลูก.
assimilable(อะซิม'มิละเบิล) adj. เอาอย่างได้,ย่อยและดูดซึมได้ -assimilability n.
associable(อะโซ'เชียเบิล) adj. ซึ่งเกี่ยวเนื่องหรือคบหาสมาคมได้. -associability, associableness n. (companionable)
augean stablesคอกวัวของพระเจ้า Augeas ซึ่งเล่ากันว่ามีวัวอยู่ 3000 ตัวที่ไม่เคยได้ทำความสะอาดต่อม Hercules ได้ใช้น้ำในแม่น้ำ Alpheus ล้างวันเดียวสะอาด
available(อะเวล'ละเบิล) adj. เหมาะที่ใช้,มี,หาได้,หาง่าย,ใช้ประโยชน์ได้,เท่าที่จะหาได้,กำไร. -availability,-availableness n., Syn. accessible, obtainable
available lightแสงสว่างปกติหรือแสงธรรมชาติที่มีมากระทบ (natural light on a subject)
bailable(เบ'ละเบิล) adj. สามารถให้ประกันตัวได้,อนุญาตให้ประกันตัวได้
bearable(แบร์'ระเบิล) adj. ออกลูกได้,สามารถให้ผล,ซึ่งทนได้
unbelievable(อันบิลีฟ'วะเบิล) adj. ไม่น่าเชื่อถือ, See also: unbelievably adv.
biddable(บิด'ดะเบิล) adj. เชื่อฟัง,พอที่จะสู้ราคาได้, See also: biddability n., Syn. docile
binary variableตัวแปรฐานสองตัวแปรที่อาจเป็นค่าใดค่าหนึ่งในสองค่า เช่น จริงหรือไม่จริง ศูนย์หรือหนึ่ง เป็นต้น
bistable magnetic coreวงจรแม่เหล็ก ซึ่งเปลี่ยนสถานะได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คือ ถ้าไม่เป็นบวก ก็ต้องเป็นลบ
blamable(เบลม'มะเบิล) adj. ควรรับผิด,ควรถูกตำหน', Syn. culpable
blameable(เบลม'มะเบิล) adj. ควรรับผิด,ควรถูกตำหน', Syn. culpable
breathableadj. เหมาะที่จะสูดหายใจเข้าไปได้
cable(เค'เบิล) {cabled,cabling,cables} n. เชือกขนาดใหญ่,สายเคเบิล,สายโซ่สมอเรือ,สายโทรเลขใต้น้ำ,โทรเลข. -v. ส่งโทรเลข,มัดหรือผูกด้วยเชือกขนาดใหญ่
English-Thai: Nontri Dictionary
able(adj) สามารถ,เก่ง,หลักแหลม
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียด
acceptable(adj) ยอมรับได้,รับได้,เป็นที่พอใจ
accountable(adj) ซึ่งต้องรายงาน,ซึ่งรับผิดชอบ,ซึ่งอธิบายได้
intractable(adj) ดื้อดึง,ว่ายาก,หัวแข็ง,ไม่เชื่อง,รักษายาก
actionable(adj) ซึ่งฟ้องร้องได้
adaptable(adj) ดัดแปลงได้,ปรับได้,ปรับตัวได้
adjustable(adj) ซึ่งปรับได้,ซึ่งแก้ไขได้
admirable(adj) น่าชมเชย,น่าเลื่อมใส,น่ายกย่องสรรเสริญ
adorable(adj) น่าชื่นชม,น่านิยม,น่ารัก
advisable(adj) สมควร,ซึ่งแนะนำได้,เหมาะ
affable(adj) อ่อนโยน,น่ารัก,สุภาพ
agreeable(adj) ซึ่งเห็นด้วย,เหมาะ,น่าคบ,น่าพอใจ,สอดคล้อง
alienable(adj) โอนกันได้,ซึ่งย้ายได้,ซึ่งขายได้
allowable(adj) ซึ่งอนุญาตได้,ซึ่งยอมได้,ซึ่งอภัยได้
amenable(adj) รับผิดชอบ,ยอมรับฟัง,ถือสาหาความได้
amiable(adj) น่าคบ,น่ารัก,มีอัธยาศัยดี
amicable(adj) กลมเกลียวกัน,เป็นมิตร,ฉันมิตร,รักใคร่กัน
answerable(adj) รับผิดชอบ,ที่แก้ได้,ที่ตอบได้
applicable(adj) ใช้ประโยชน์ได้,ใช้สอยได้,ประยุกต์ได้,เหมาะสม
appreciable(adj) ซึ่งประเมินได้,ซึ่งรู้สึกได้
approachable(adj) ซึ่งเข้าถึงได้,ไปมาสะดวก,พูดง่าย
arable(adj) ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก
available(adj) หาง่าย,หาได้,ใช้เป็นประโยชน์ได้
blamable(adj) ควรถูกตำหนิ
cable(n) สายโทรเลขข้ามทะเล,สายเคเบิล,เชือกพวน
incalculable(adj) ไม่สามารถนับได้,เหลือคนานับ,ไม่แน่นอน
capable(adj) สามารถ,มีฝีมือ,มีประสิทธิภาพ
changeable(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แลกได้
charitable(adj) ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
excitable(adj) ตื่นเต้นง่าย,ขี้ตื่น,ถูกกระตุ้นได้ง่าย,ถูกปลุกปั่นได้ง่าย
comfortable(adj) สบาย,สุขใจ,สุขสบาย
commendable(adj) น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,น่ายกย่องสรรเสริญ
incommensurable(adj) เปรียบเทียบกันไม่ได้,ไม่ได้ส่วน
communicable(adj) ซึ่งสามารถติดต่อกันได้
companionable(adj) น่าคบหา,น่าสมาคม
comparable(adj) พอเทียบได้,พอเปรียบได้
conceivable(adj) พอจะคิดได้,เป็นไปได้
conformable(adj) คล้อยตาม,เป็นไปตาม,ตรงกัน,ลงรอยกัน
considerable(adj) มาก,มากมาย,สำคัญ,น่าพิจารณา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ablepharia; ablepharonสภาพไร้หนังตาแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjustable articulatorกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองแบบปรับได้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
alienableที่อาจโอนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amiable actionการกระทำฉันมิตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amicable numbersจำนวนเชิงมิตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
apologue; fableนิทานอุทาหรณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
available machine time; available timeเวลาเครื่องพร้อม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bailable offenceความผิดที่ให้ประกันตัวได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binary variableตัวแปรฐานสอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
biodegradable-เสื่อมทางชีวภาพ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bistable magnetic coreวงแหวนแม่เหล็กทวิเสถียร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cableเคเบิล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cable TV; cable television; community antenna television (CATV)เคเบิลทีวี (ซีเอทีวี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cable television; cable TV; community antenna television (CATV)เคเบิลทีวี (ซีเอทีวี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
capable fault; active faultรอยเลื่อนมีพลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
charge on immovable propertyภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
checked syllableพยางค์หยุด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
coax; coaxial cableสายโคแอกซ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
coaxial cableสายเคเบิลร่วมแกน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
colourableที่ปลอมแปลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
communicable diseaseโรคติดต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
comparable functionฟังก์ชันเปรียบเทียบได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
computable functionฟังก์ชันคณนาได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conformable matricesเมทริกซ์คูณกันได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
constableเจ้าหน้าที่ตำรวจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consumable electrodeลวดเชื่อมสิ้นเปลือง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
correctable impressionรอยพิมพ์แก้ไขได้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
countableนับได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cultivable areaพื้นที่ที่เพาะปลูกได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
denumerable set; enumerable setเซตอนันต์นับได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dependable computingการคำนวณที่พึ่งได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
determinable fee; determinable interestสิทธิประโยชน์ที่อาจสิ้นสุดลงได้ (ตามเงื่อนไขหรือตามกฎหมาย) [ดู fee simple determinable] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
developable๑. แผ่ราบได้๒. ผิวแผ่ราบได้ [มีความหมายเหมือนกับ developable surface] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
differentiableหาอนุพันธ์ได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
disableปิดทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dishonourable dischargeการให้ออกเพราะประพฤติเสื่อมเสีย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dressing tableโต๊ะเครื่องแป้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electrically alterable read-only memory (EAROM)หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดเปลี่ยนแปลงได้ด้วยไฟฟ้า (อีเอรอม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
EEPROM (electrically erasable PROM)อีอีพร็อม (หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้ด้วยกระแสไฟฟ้า) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
enableเปิดทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวันปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity)
Adjustable cistern barometerบารอมิเตอร์แบบปรับ แต่งระดับปรอทในกระปุก [อุตุนิยมวิทยา]
allowable depletionallowable depletion, ความชื้นในดินที่ยอมให้ลดลงได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Arable Land พื้นดินเพาะปลูกได้ [สิ่งแวดล้อม]
Armrest, Detachableพนักเท้าแขนของล้อนั่งเข็นถอดออกได้และใส่กลับได้ [การแพทย์]
Assigned accounts receivableการใช้บัญชีลูกหนี้เป็นหลักประกัน [การบัญชี]
Available Chlorine ความเข้มข้นของคลอรีนทั้งหมดในน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Avertable doseปริมาณรังสีลดได้, ปริมาณรังสีที่ได้รับซึ่งสามารถลดได้ ถ้ามีการใช้มาตรการป้องกัน
Ballotableเคลื่อนกลับมาที่เดิม [การแพทย์]
Best Available Control Technologyเทคโนโลยีการควบคุมที่ดีที่สุดที่มี, บีเอซีที [สิ่งแวดล้อม]
Biodegradable สลายได้ทางชีวภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Cableสายเคเบิล [การแพทย์]
Cable televisionโทรทัศน์ตามสาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Calendar Year Life Table ตารางชีพตามปีปฎิทิน หรือตารางชีพช่วงเวลา(period life table) ตารางชีพที่ใช้อัตราตายที่เป็นอัตราของช่วง เวลา ที่กำหนดเท่านั้น และรุ่นปี (cohort) ของตารางชีพนี้ก็เป็นรุ่นปีสมมุติ [สิ่งแวดล้อม]
Callable capitalทุนที่เรียกไถ่คืนได้ทันที [เศรษฐศาสตร์]
Charitable contributionsการบริจาคเพื่อการกุศล [TU Subject Heading]
coaxial cableสายโคแอกซ์, สายนำสัญญาณที่ต่อจากเสาอากาศเครื่องรับโทรทัศน์หรือสายเคเบิลทีวี ตัวสายประกอบด้วยลวดทองแดงที่เป็นแกนหลักหนึ่งเส้นหุ้มด้วยฉนวนเพื่อป้องกันกระแสไฟรั่ว จากนั้นจะหุ้มด้วยตัวนำซึ่งทำจากลวดทองแดงถักเป็นร่างแหเพื่อป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสัญญาณรบกว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Commingled Recyclables ขยะผสมที่นำกลับมาใช้ได้ ขยะซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ได้ ปะปนรวมอยู่ในถังบรรจุเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Communicable Disease โรคติดต่อ โรคที่ติดต่อไปยังประชากรจำนวนมากๆได้ในระยะ เวลาสั้นๆ [สิ่งแวดล้อม]
Controllable costต้นทุนที่สามารถควบคุมได้ [การบัญชี]
Curableหายจากโรค [การแพทย์]
Disabled veteransทหารผ่านศึกพิการ [TU Subject Heading]
Disposable Apparatusอุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้ง [การแพทย์]
Durable goodsสินค้าคงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Educableพอเรียนหนังสือได้บ้าง [การแพทย์]
equitable geographical distributionการกระจายตัวอย่างเท่าเทียมกันตามเขตภูมิศาสตร์
Fableนิทานคติธรรมนิทานอีสป มีต้นกำเนิดอยู่ที่อาณาจักรกรีกโบราณ ซึ่งเจ้าของเรื่องเล่าอันสุดแสนสนุกไม่ใช่นักปราชญ์แต่เป็นทาสที่ไร้การ ศึกษาแต่เปี่ยมไปด้วยเชาวน์ปัญญาต่างหากและชื่อของเขาคือ อีสป ซึ่งเป็นที่มาของชื่อนิทานอีสปนั่นเอง
Favorable varianceผลต่างที่น่าพอใจ [การบัญชี]
Fissionable materialวัสดุเกิดฟิชชันได้, วัสดุฟิสไซล์ และรวมถึงวัสดุที่นิวเคลียสแบ่งแยกได้ด้วยนิวตรอนเร็ว เช่น ยูเรเนียม-238
Flammable ติดไฟได้ ของแข็ง ของเหลว ไอ หรือ แก๊ส ซึ่งติดไฟได้โดยง่าย และสามารถเผาไหม้ได้อย่างรวดเร็ว [สิ่งแวดล้อม]
Friable ร่วนซุย ระดับหนึ่งของความร่วนเหนียว (consistence) ในสภาพดินชื้น ทดสอบในสนามได้โดย ใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้บีบเพียงเล็กน้อยดินก็จะแตกออก [สิ่งแวดล้อม]
Impermeableไม่ซึมซาบผ่าน [การแพทย์]
inalienable rightสิทธิที่มิอาจทำให้เป็นอื่นได้ [การทูต]
Inflatable Typeชนิดขยายออกได้ [การแพทย์]
Interchangeable Facingหน้าฟัน [การแพทย์]
Intractableที่ไม่ตอบ [การแพทย์]
Irritableไวต่อการกระตุ้น, หงุดหงิด, ตื่นตัวตอบสนอง, อารมณ์เสีย, ฉุนเฉียว [การแพทย์]
Machine-readable เครื่องอ่านได้ [คอมพิวเตอร์]
Marketable securityหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด [การบัญชี]
Measurableสามารถวัดได้ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
able to breathe again (idm.) ค่อยผ่อนคลาย (ใช้ can แทน able to ได้) See also: ค่อยบรรเทา
able to take a joke (idm.) เล่นตลกด้วยได้ (ใช้ can แทน able to ได้) See also: สนุกไปด้วย
veg (n.) ผัก (คำไม่เป็นทางการของ vegetable หรือ vegetables) See also: อาหารจำพวกผัก, พืชผัก
กรมควบคุมโรคติดต่อ (n.) Department of Communicable Disease Control
กินไม่ลง (v.) be unable to eat
ขบไม่แตก (v.) be unable to solve a problem Syn. คิดไม่ออก, แก้ไม่ตก
ขัดเบา (v.) be unable to urine See also: suffer from strangury, have suppression of urine
ขาดคราว (v.) be unavailable at the particular time
ชักหน้าไม่ถึงหลัง (v.) be unable to make ends meet See also: be impossible to make ends meet, income falling short of expenditure, have a gap in supply
ดงดึก (n.) dense and impenetrable forest
ดงดึก (n.) dense and impenetrable forest See also: extensive forest Syn. ป่าลึก
ตรงเป้า (v.) be able to achieve one´s aim See also: be accurate Ops. พลาดเป้า
ตั๋วเงินคลัง (n.) financial negotiable note
ตั๋วเงินคลัง (n.) financial negotiable note
ตาถั่ว (n.) be unable to see or find things See also: turn a blind eye to
ทำเป็น (v.) be able to See also: be capable of, know how to Syn. สามารถ
ทำได้ (v.) be able to See also: be capable of, know how to Syn. สามารถ, ทำเป็น
น่าอ่าน (v.) be enjoyable to read See also: be good to read, be fun to read
บันแถลง (n.) small gable placed in front of the main one
ป่าลึก (n.) dense and impenetrable forest See also: extensive forest
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I feel comfortable talking to herฉันรู้สึกสบายใจที่ได้พูดคุยกับเธอ
It would be wise to find a suitable excuseคงจะเป็นการฉลาดที่จะหาคำแก้ตัวที่เหมาะสม
I am not comfortable answering personal questionsฉันไม่สะดวกที่จะตอบคำถามในเรื่องส่วนตัว
This table was made of woodโต๊ะตัวนี้ทำด้วยไม้
This table was made by my fatherโต๊ะตัวนี้ทำขึ้นโดยพ่อของฉัน
This information should be made available to the publicข้อมูลนี้ควรจะนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ
It's pretty comfortable and very convenientค่อนข้างสะดวกสบายมาก
Would you be able to join me for dinner next Saturday?คุณจะมาทานอาหารค่ำกับฉันเสาร์หน้าได้ไหม?
We are unable to repair itพวกเราไม่สามารถซ่อมมันได้
I might be able to help you with thatฉันอาจจะสามารถช่วยคุณเรื่องนั้นได้
He may be able to help us figure out how to fix thisเขาอาจจะช่วยพวกเราหาวิธีซ่อมสิ่งนี้ได้
I am unable to get to the phone right nowฉันไม่สามารถจะไปโทรศัพท์ได้ในตอนนี้
They aren't supposed to be available in Thailandดูเหมือนพวกมันจะหาไม่ได้ในประเทศไทย
I don't think I'd be able to handle that kind of rejectionฉันไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถรับมือกับการถูกปฏิเสธอย่างนั้นได้
I've never been able to eat these thingsฉันไม่เคยทานสิ่งเหล่านั้นมาก่อน
If you don't eat it now you won't be able to eat it for a lifetimeถ้าเธอไม่ทานมันซะตอนนี้ เธอก็จะไม่สามารถทานมันได้เลยชั่วชีวิต
I may not be able to help but I'm sure you would feel better by saying itฉันอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือได้ แต่ฉันก็แน่ใจว่าเธอจะรู้สึกดีขึ้นถ้าได้พูดมันออกมา
I've tried whatever I could in order to be suitable for youฉันจะพยายามทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ เพื่อจะได้คู่ควรกับคุณ
You're such a reliable guyเธอช่างเป็นคนที่ไว้วางใจได้เสียจริง
If anyone knew about this he wouldn't be able to face anybody!ถ้าเกิดใครทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้า เขาก็จะไม่สามารถเข้าหน้าใครๆ ได้
It's so great to be able to laugh out loudยอดไปเลยที่สามารถหัวเราะออกมาดังๆ ได้
I know I'm not a very respectable teacherฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่ครูที่น่านับถือมากนัก
He is so adorableเขาน่ารักมาก
I usually wear whatever is comfortableฉันมักจะสวมใส่อะไรก็ได้ที่ใส่สบาย
I think you'll be very comfortableฉันคิดว่าคุณจะอยู่อย่างสะดวกสบายมาก
Please, make yourself comfortableได้โปรดทำตัวตามสบายนะ
His house is quite sizableบ้านของเขาค่อนข้างใหญ่มาก
I'm so miserable!ฉันรู้สึกทุกข์ระทมเหลือเกิน
Please, make yourself comfortableได้โปรดทำตัวตามสบาย
But I'll have to check my schedule to see when I'm availableแต่ฉันต้องเช็คดูตารางเวลาก่อนว่าจะว่างพบคุณได้เมื่อไหร่
You men make yourselves comfortableพวกนายทำตัวตามสบายเลยนะ
I'll have to check my schedule to see when I'm availableฉันจะต้องเช็คกำหนดการดูก่อนว่าจะว่างเมื่อไหร่
I don't wanna make him feel uncomfortableฉันไม่อยากทำให้เขารู้สึกอึดอัด
It's making me very uncomfortableมันทำให้ฉันอึดอัดมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And from the look of this table, seven untidy little children.และจากรูปลักษณ์ของตารางนี้ เจ็ดเด็กเล็ก ๆ ไม่เป็นระเบียบ
Oh, what adorable little beds!โอ้สิ่งที่น่ารักเตียงน้อย!
Look what's happened to our stable... Table.ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับตารางของเรามี เสถียรภาพ
Oh, we'll be quite comfortable down here in...in...โอ้เราจะค่อนข้างสะดวกสบาย ลงที่นี่ในใน
We'll be comfortable, won't we, men?เราจะสะดวกสบายเราจะไม่ ผู้ชาย?
Big Bertha, able to fire 100 miles, was to make its appearance on the Western Front, and strike terror into the enemy.เป็นปืนใหญ่วิถี 100 ไมล์ ปฏิบัติการ ในแนวรบด้านตะวันตก และ กำลังโจมตีศัตรู
Be nice, affable, pleasant.พูดดีๆ อ่อนโยน สนุกๆ
It might be advisable for you to dance with Madam Napaloni.ผมแนะนำให้ท่าน ไปเต้นรำกับ ท่านผู้หญิง เนโพโลนี
Are you playing the tables much here at Monte?คุณมาเล่นไพ่ที่นี่บ่อยเหรอคะ
The place is empty, so if you're uncomfortable, mind you make a fuss.ที่นี่ไม่ได้เรื่องเลย ถ้าคุณไม่สุขสบายละก็ โวยไปเลย ไม่ต้องเกรงใจ
You're a capable child in many ways.เธอมันเก่งสารพัดนี่นา
But a cable came this morning announcing that my daughter is engaged to be married.เเต่ฉันเพิ่งได้รับโทรเลขเมื่อเช้า เเจ้งว่าลูกสาวหมั้นแล้วเตรียมจะเเต่งงาน

*able* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七律[qī lǜ, ㄑㄧ ㄌㄩˋ, 七律] abbr. for 七言律詩|七言律诗, verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines
对答如流[duì dá rú liú, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄚˊ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, 对答如流 / 對答如流] able to reply quickly and fluently (成语 saw); having a ready answer
得力[dé lì, ㄉㄜˊ ㄌㄧˋ, 得力] able; capable; competent; efficient
[ái, ㄞˊ, 敳] able (in administrating)
经得起[jīng de qǐ, ㄐㄧㄥ ㄉㄜ˙ ㄑㄧˇ, 经得起 / 經得起] able to withstand
耐看[nài kàn, ㄋㄞˋ ㄎㄢˋ, 耐看] able to withstand careful appreciation; well worth a second look
能彀[néng gòu, ㄋㄥˊ ㄍㄡˋ, 能彀] able to do sth; in a position to do sth; same as 能夠|能够
[bì, ㄅㄧˋ, 贔] able to support great weight
零声母[līng shēng mǔ, ㄌㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄨˇ, 零声母 / 零聲母] absence of initial consonant; a Chinese syllable having no initial consonant (starting directly with the medial vowel)
必不可少[bì bù kě shǎo, ㄅㄧˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄠˇ, 必不可少] absolutely necessary; indispensable; essential
艰深晦涩[jiān shēn huì sè, ㄐㄧㄢ ㄕㄣ ㄏㄨㄟˋ ㄙㄜˋ, 艰深晦涩 / 艱深晦澀] abstruse and unphathomable (成语 saw)
重音节[zhòng yīn jié, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄝˊ, 重音节 / 重音節] accented syllable; stress
合意[hé yì, ㄏㄜˊ ㄧˋ, 合意] acceptable; desirable
所能[suǒ néng, ㄙㄨㄛˇ ㄋㄥˊ, 所能] according to one's capabilities; what sb is capable of
可寻址[kě xún zhǐ, ㄎㄜˇ ㄒㄩㄣˊ ㄓˇ, 可寻址 / 可尋址] addressable (comp.); accessible via an address
力足以做[lì zú yǐ zuò, ㄌㄧˋ ㄗㄨˊ ㄧˇ ㄗㄨㄛˋ, 力足以做] afford; able to
和蔼可亲[hé ǎi kě qīn, ㄏㄜˊ ㄞˇ ㄎㄜˇ ㄑㄧㄣ, 和蔼可亲 / 和藹可親] affable; genial
顺适[shùn shì, ㄕㄨㄣˋ ㄕˋ, 顺适 / 順適] agreeable; to conform
阿閦佛[Ā chù fó, ㄚ ㄔㄨˋ ㄈㄛˊ, 阿閦佛] Aksobhya, the imperturbable ruler of Eastern Paradise, Abhirati
碱性金属[jiǎn xìng jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 碱性金属 / 鹼性金屬] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫
碱金属[jiǎn jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 碱金属 / 鹼金屬] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫
积不相能[jī bù xiāng néng, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄋㄥˊ, 积不相能 / 積不相能] always at loggerheads (成语 saw); never able to agree with sb; unable to get on with sb
可爱[kě ài, ㄎㄜˇ ㄞˋ, 可爱 / 可愛] amiable; cute; lovely
平易[píng yì, ㄆㄧㄥˊ ㄧˋ, 平易] amiable (manner); unassuming; written in plain language; easy to take in
亲切[qīn qiè, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, 亲切 / 親切] amiable; friendliness; gracious; hospitality; intimate; cordial; kind; close and dear; familiar
随和[suí hé, ㄙㄨㄟˊ ㄏㄜˊ, 随和 / 隨和] amiable (disposition); easy-going
蔼然[ǎi rán, ㄞˇ ㄖㄢˊ, 蔼然 / 藹然] amicable; amiable
两栖[liǎng qī, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧ, 两栖 / 兩棲] amphibious; dual-talented; able to work in two different lines
宽余[kuān yú, ㄎㄨㄢ ㄩˊ, 宽余 / 寬餘] ample; plentiful; affluent; relaxed; comfortable circumstances
厌气[yàn qì, ㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, 厌气 / 厭氣] anaerobic (unable to tolerate oxygen); fed up with; sick of life
敢怒而不敢言[gǎn nù ér bù gǎn yán, ㄍㄢˇ ㄋㄨˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄧㄢˊ, 敢怒而不敢言] angry, but not daring to speak out (成语 saw); obliged to remain silent about one's resentment; unable to voice objections
[rèn, ㄖㄣˋ, 韧 / 韌] annealed; pliable but strong; tough; tenacious
知识越多越反动[zhī shi yuè duō yuè fǎn dòng, ㄓ ㄕ˙ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄛ ㄩㄝˋ ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, 知识越多越反动 / 知識越多越反動] the more knowledgeable, the more reactionary (absurd anti-intellectual slogan attributed after the event to the Gang of Four 四人幫|四人帮)
消炎片[xiāo yán piàn, ㄒㄧㄠ ㄧㄢˊ ㄆㄧㄢˋ, 消炎片] antipyretic tablet (to reduce fever), such as sulfanilamide
四海皆准[sì hǎi jiē zhǔn, ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄝ ㄓㄨㄣˇ, 四海皆准] appropriate to any place and any time (成语 saw); universally applicable; a panacea
动不动[dòng bu dòng, ㄉㄨㄥˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄨㄥˋ, 动不动 / 動不動] apt to happen (usually of sth undesirable); frequently; happening easily (e.g. accident or illness)
[chóu, ㄔㄡˊ, 畴 / 疇] arable fields; cultivated field; class; category
耕地[gēng dì, ㄍㄥ ㄉㄧˋ, 耕地] arable land; to plow land
[lì, ㄌㄧˋ, 栃] archaic variant of 櫪|枥, oak; type of tree in ancient books; stable (for horses)
如堕烟雾[rú duò yān wù, ㄖㄨˊ ㄉㄨㄛˋ ㄧㄢ ˋ, 如堕烟雾 / 如墮煙霧] as if degenerating into smoke (成语 saw); ignorant and unable to see where things are heading

*able* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
2変量補間[にへんりょうほかん, nihenryouhokan] (n) {comp} bivariable interpolation
CATVインターネット[シーエーティーブイインターネット, shi-e-tei-buiinta-netto] (n) cable internet
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit
CNN[シーエヌエヌ, shi-enuenu] (n) CNN; Cable News Network
DVD−R;DVDR[ディーブイディーアール, dei-buidei-a-ru] (n) DVD-R (digital versatile disc recordable)
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation
hoge[ほげ, hoge] (n) {comp} foobar-style name for a dummy variable
KY[ケーワイ;ケイーワイ, ke-wai ; kei-wai] (n) (See 空気読めない) being unable to read the situation
RS232ケーブル[アールエスにさんにケーブル, a-ruesu nisanni ke-buru] (n) rs232 cable
アームライト[, a-muraito] (n) adjustable lamp (wasei
アームリフター[, a-murifuta-] (n) armlifter (e.g. on a gramophone turntable)
あいうえお順[あいうえおじゅん, aiueojun] (n) aiueo-order; (table) index based on the kana syllabary order
アキレス腱[アキレスけん, akiresu ken] (n) (1) Achilles tendon; calcaneal tendon; (2) Achilles' heel; vulnerable point; (P)
アグレアブル[, agureaburu] (n) agreeable
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living
アジャスタブルレンチ[, ajasutabururenchi] (n) adjustable wrench
あたぼう[, atabou] (adj-na) (sl) (from 当り前、べらぼうめ) (See 当り前・1,べらぼうめ) natural; reasonable; obvious
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] (adj-na) {comp} addressable
アドレス可能カーソル[アドレスかのうカーソル, adoresu kanou ka-soru] (n) {comp} addressable cursor
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] (exp) {comp} calculator without addressable storage
アナログ変数[アナログへんすう, anarogu hensuu] (n) {comp} analog variable
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls)
アピる[, api ru] (v5r) (sl) (See アピール) to try to make a favourable impression; to appeal
アベイラブル[, abeiraburu] (adj-f) available
アベイラブルビットレイト[, abeiraburubittoreito] (n) {comp} available bit rate
アマルナ文書[アマルナぶんしょ, amaruna bunsho] (n) Amarna letters (archive of Egyptian correspondence, recorded on clay tablets)
あらぬ事;有らぬ事[あらぬこと, aranukoto] (exp) the unthinkable
あられもない[, araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous
あり得ない(P);有り得ない(P);有得ない[ありえない, arienai] (adj-i) (uk) (See 有り得る・ありうる) impossible; unlikely; improbable; (P)
あり得ないほど;あり得ない程;有り得ない程[ありえないほど, arienaihodo] (n) (uk) unbelievable (extent)
あり得べき;有り得べき[ありうべき, ariubeki] (adj-f) (uk) possible; probable; likely
アンタッチャブル[, antacchaburu] (adj-na,n) untouchable
アンビリ[, anbiri] (adj-f) (abbr) (See アンビリーバボー) unbelievable
アンビリーバボー[, anbiri-babo-] (adj-f) unbelievable
アンプレイアブル;アンプレヤブル;アンプレーアブル;アンプレアブル[, anpureiaburu ; anpureyaburu ; anpure-aburu ; anpureaburu] (n,adj-no) unplayable
アンブレイカブル[, anbureikaburu] (adj-f) unbreakable
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P)
いい鴨;好い鴨[いいかも;いいカモ, iikamo ; ii kamo] (exp) (uk) desirable prey; easy game; easy mark; easy prey; easy target
イエティ;イェティー[, ietei ; ietei-] (n) (See 雪男) yeti; abominable snowman
Japanese-English: COMDICT Dictionary
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an)
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage
アナログ変数[アナログへんすう, anarogu hensuu] analog variable
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage
グラフィックスタブレット[ぐらふぃっくすたぶれっと, gurafikkusutaburetto] graphics tablet
グローバル変数[グローバルへんすう, guro-baru hensuu] global variable
クロスケーブル[くろすけーぶる, kurosuke-buru] crossing cable
ケーブル[けーぶる, ke-buru] cable
ケーブルオペレータ[けーぶるおぺれーた, ke-buruopere-ta] cable operator
ケーブルキット[けーぶるきっと, ke-burukitto] cable kit, cabling kit
ケーブルテレビ[けーぶるてれび, ke-buruterebi] cable television
ケーブルの切断[ケーブルのせつだん, ke-buru nosetsudan] cable cut
ケーブルモデム[けーぶるもでむ, ke-burumodemu] cable modem
コアックス[こあっくす, koakkusu] coax, coaxial cable
サーチ不可能[サーチふかのう, sa-chi fukanou] unsearchable
シェル変数[シェルへんすう, shieru hensuu] shell variable
ジャンパ選択可能[ジャンパせんたくかのう, janpa sentakukanou] jumper selectable
シンボルテーブル[しんぼるてーぶる, shinborute-buru] symbol table
スイッチングテーブル[すいっちんぐてーぶる, suicchingute-buru] switching table
スイッチング変数[すいっちんぐへんすう, suicchinguhensuu] switching variable
スイッチ選択可能[スイッチせんたくかのう, suicchi sentakukanou] switch-selectable (an)
スカラ変数[すからへんずう, sukarahenzuu] scalar variable
スケーラブル[すけーらぶる, suke-raburu] scalable
スケーラブルフォント[すけーらぶるふぉんと, suke-raburufonto] scalable font
スタックハブ[すたっくはぶ, sutakkuhabu] stack(able) hub
ストリング変数[ストリングへんすう, sutoringu hensuu] string variable
セグメントテーブル[せぐめんとてーぶる, segumentote-buru] segment table
タブレット[たぶれっと, taburetto] tablet
テーブル[てーぶる, te-buru] table
テンポラリ変数[テンポラリへんすう, tenporari hensuu] temporary variable
ドロップケーブル[どろっぷけーぶる, doroppuke-buru] drop cable (for workstations)
パーティションテーブル[ぱーていしょんてーぶる, pa-teishonte-buru] partition table
バイポータブル[ばいぽーたぶる, baipo-taburu] Biportable
パターン定義表[パターンていぎひょう, pata-n teigihyou] pattern table
ハッシュテーブル[はっしゅてーぶる, hasshute-buru] hash table
ハッシュ表探索[はっしゅひょうたんさく, hasshuhyoutansaku] hash table search
ハッチ定義表[はっちていぎひょう, hacchiteigihyou] hatch table
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ピンポン[ぴんぽん, pinpon] Thai: ปิงปอง English: table tennis
持てる[もてる, moteru] Thai: มีเป็นของตน English: to be able to have
目次[もくじ, mokuji] Thai: สารบัญ English: table of contents
[ひょう, hyou] Thai: ตาราง English: table (e.g. Tab 1)
可能[かのう, kanou] Thai: มีทางเป็นไปได้ English: practicable
食器[しょっき, shokki] Thai: ภาชนะที่ใช้ในการรับประทานอาหาร English: tableware
馬小屋[うまごや, umagoya] Thai: คอกม้า English: stable

*able* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชีพสุจริต[n. exp.] (āchīp sutja) EN: FR: profession respectable [f] ; profession honorable [f]
อาหารชุด[n. exp.] (āhān chut) EN: table d'hôte FR:
ไอโซโทปเสถียร[n. exp.] (aisōthōp sa) EN: stable isotope FR: isotope stable
อจินไตย[adj.] (ajintai) EN: unthinkable ; beyond the reach of thought FR: inconcevable
อรรฆย์[adj.] (ak) EN: valuable FR:
อากาศไม่มีเสถียรภาพ[n. exp.] (ākāt mai mī) EN: unstable air FR: air instable [m]
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē mā) EN: what awful weather! FR: quel temps détestable !
อักโข[adj.] (akkhō) EN: plentiful ; many ; considerable ; a host of ; legion of FR:
อลักเอลื่อ[adj.] (alak-aleūa) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
อาหลักอาเหลื่อ[adj.] (ālak-āleūa) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
อมตะ[adj.] (amata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อมต-[pref.] (amata-) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อัมพาต[adj.] (ammaphāt) EN: crippled ; incapable of movement FR:
อนรรฆ[adj.] (anak) EN: priceless ; very valuable FR:
อนรรฆค่า[adj.] (anak khā) EN: priceless ; of inestimable value FR: qui n'a pas de prix
อนันต์นับไม่ได้[adj.] (anan nap ma) EN: non-denumerable ; uncountable FR:
อ่านได้ง่าย[X] (ān dai ngāi) EN: legible ; readable FR: lisible
อเนจอนาถ[adj.] (anēt-anāt) EN: dreadful ; appalling ; deplorable ; appalled (at/by) FR:
อ้างอิง[adj.] (āng-ing) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged FR:
อันควร[adj.] (an khūan) EN: proper ; suitable ; appropriate FR:
อันควรจำ[adj.] (an khūan ja) EN: memorable FR:
อ่านไม่ออก[v. exp.] (ān mai øk) EN: be illegible ; can't read ; can't make out ; be unable to read ; not to understand FR: être illisible ; être incapable de lire
อ่านออก[adj.] (ān øk) EN: legible ; understandable ; discernible FR: lisible ; déchiffrable
อ่านออกเขียนได้[adj.] (ān øk khīen) EN: literate ; able to read and write FR:
อันสมควร[X] (an somkhūan) EN: reasonable ; right FR:
อนุโลม[v.] (anulōm) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify FR: accéder ; satisfaire ; adapter
อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปร[n. exp.] (anuphan yǿi) EN: partial derivatives of functions of several variables FR:
อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันสองตัวแปร[n. exp.] (anuphan yǿi) EN: partial derivatives of functions of two variables FR:
อนุรูป[adj.] (anurūp) EN: suitable ; enough FR:
เอาหัวชนฝา[adj.] (ao hūa chon) EN: intractable ; obdurate FR:
เอาไม่อยู่[v. exp.] (ao mai yū) EN: be unable to check ; be unable to control FR:
เอาผิดได้[v. exp.] (ao phit dāi) EN: be accountable (to) FR:
เอาอยู่[v.] (aoyū) EN: control ; keep under control ; keep in check ; be able to bring something under control FR:
อปมงคล ; อัปมงคล[adj.] (apamongkhon) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious ; ill-omened ; sinister FR: sinistre ; lugubre
อปยศ[adj.] (apayot) EN: disgraceful ; degrading ; shameful ; dishonorable ; infamous FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
อัปมงคล[adj.] (appamongkho) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious ; ill-omened ; sinister FR: sinistre ; lugubre
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious ; disreputable ; dishonorable FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious ; vile FR: maudit ; méprisable ; diabolique
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable FR: délicieux ; savoureux ; succulent
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous ; friendly ; kind FR: bienveillant ; hospitalier

*able* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abbaubar {adj} [chem.]degradable
Ableger {m} | Ableger
Ableiter {m}; Ablenkspule
Ableitung {f} [math.] | Ableitungen
abscheulich; scheußlich; widerlich; schrecklich {adj} | abscheulicher; scheußlicher; widerlicher; schrecklicher | am abscheulichsten; am scheußlichsten; am widerlichsten; am schrecklichstenabominable | more abominable | most abominable
akustische Steuerung {f}acoustic variable control
Aktivitätsordnung {f}active life table
Adressanhängung {f}address enable
Adressbuch {n}address table
Hakenschlüssel {m} mit Zapfen (verstellbar)adjustable pin wrench
einstellbar; justierbar; nachstellbar; verstellbar; regulierbar; regelbar {adj} | fest eingestellt | einstellbare Tastenanschlagstärke | einstellbares Kommaadjustable | non-adjustable | adjustable key touch | adjustable point
leutselig; freundlich {adj} | leutseliger | am leutseligstenaffable | more affable | most affable
Zufallsvariable {f}aleatory variable; random variable
unwegsam {adj}almost impassable
Ersatzsektorentabelle {f}alternate sector table
freundschaftlich; freundlich; friedlich {adj} | sich friedlich trennenamicable | to part on amicable terms
Rangliste {f}position table
übertragbar {adj} (auf)applicable (to)
Argumententabelle {f}argument table
Bereichsvariable {f}array variable
Zuordnungsnummerntabelle {f}association number table
Todesfallversicherung {f}assurance payable at death
Atheismus {m}; Ablehnung eines Gottesglaubensatheism
beachtenswert; beachtlich {adj} | beachtenswerter | am beachtenswertestenremarkable | more remarkable | most remarkable
Behindertenarbeit {f}work with the disabled
behindertengerecht {adj}adapted to the needs of the disabled
Futterplatz {m} für Vögelbird table
Blitzableiter {m}; Ableiter
Vorstandstisch {m}Board of Directors table
Kesselwassertemperatur {f} | gleitend abgesenkte Kesselwassertemperaturboiler water temperature | continuously adjustable decreased boiler water temperature
Bonbon {n}; Lutschtablette
Bremskabel {n}brake cable
Ablängzange {f} (für Kabel)cable cutter
Innenleiter {m} [electr.]cable conductor
Kabelausgangsüberwurfmutter {f} [techn.]cable outlet nut
ausbaufähig {adj} | ausbaufähiger | am ausbaufähigstencapable of development | more capable of development | most capable of development
fähig {adj} | fähiger | am fähigsten | fähig sein, etw. zu tun | zu allem fähig seincapable | more capable | most capable | to be capable of doing sth. | to be capable of anything
Vergaserzug {m}carburet control cable
Ankerkette {f}chain cable
veränderlich {adj} | veränderlicher | am veränderlichstenchangeable | more changeable | most changeable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *able*
Back to top