ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incompetent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incompetent*, -incompetent-

incompetent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incompetent (adj.) ซึ่งไร้ความสามารถ See also: ซึ่งขาดความสามารถ Syn. inapt, incapable Ops. capable, competent
incompetently (adv.) อย่างไม่ชำนาญในการใช้ See also: อย่างงุ่มง่าม, อย่างเงอะงะ Syn. incorrectly, inaccurately Ops. competently, correctly, accurately
English-Thai: HOPE Dictionary
incompetent(อินคอม' พิเทินทฺ) adj. ไม่มีความสามารถ, ไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย. -n. ผู้ไร้ความสามารถ, Syn. inexpert, unskilful, unable, incapable ###A. competent
English-Thai: Nontri Dictionary
incompetent(adj) ไร้ความสามารถ,ขาดคุณสมบัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incompetent๑. ไร้สมรรถภาพ๒. ผู้ไร้สมรรถภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incompetentไร้ความสามารถ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ไร้ความสามารถ (n.) an incompetent person Ops. ผู้มีความสามารถ
ไม่มีความสามารถ (adj.) incompetent See also: incapable, incapacitated Ops. มีความสามารถ
ไร้ความสามารถ (adj.) incompetent See also: incapable, incapacitated Syn. ไม่มีความสามารถ Ops. มีความสามารถ
คนวิกลจริต (n.) incompetent person
คนไร้ความสามารถ (n.) incompetent person Syn. คนวิกลจริต
ผู้เสมือนไร้ความสามารถ (n.) quasi-incompetent person
ไม่มีความสามารถ (v.) be incompetent See also: be incapable, be incapacitated Ops. มีความสามารถ
ไร้ความสามารถ (v.) be incompetent See also: be incapable, be incapacitated Syn. ไม่มีความสามารถ Ops. มีความสามารถ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No matter how incompetent the assassins or how much they miss one person always gets hit.ไม่ว่ามือปืนชั้นสวะจะยิงส่งเดชแค่ไหน ต้องมีคนหนึ่งโดนลูกหลงเสมอ
Do you want and incompetent TU planting a lifetime?Do you want and incompetent TU planting a lifetime?
An incompetent sub, who didn't compete for 3 years.ตัวสำรองที่ไม่มีความสามารถ ที่ไม่เคยเข้าแข่งเลยตลอด 3 ปี
It must be frustrating being such a damn good investigator surrounded by incompetent fools.มันคงต้องอึดอัดมาก การเป็นนักสืบสวนที่เก่ง...
I'm talking about a black car, full of your incompetent operatives.ผมพูดถึงรถสีดำ กับไ้อ้ลูกน้องกระจอกๆของคุณ
Well, I'm not an entirely incompetent spy, you know?ก็ ผมไม่ใช่สปายที่แท้จริง. คุณก็รู้ใช่มั้ย?
Well, of all the incompetent employees in this backwater branch, you three have distinguished yourselves- with the lowest customer evaluation scores in recorded history.คือ ในกระบวนพนักงานห่วยๆ ของสาขาแบล็กวอเตอร์ทั้งปวง นายสามคนได้โดดเด่นขึ้นมา โดยเป็นผู้ที่คะแนนต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์การประเมิน
Another incompetent person has ruined this city.คนที่ไม่มีความสารถได้ทำลายเมืองนี้ไปแล้ว
But given its status as the most violent, corrupt and incompetent police department this side of the Rocky Mountainsแต่ในสภาพความรุนแรง คอรัปชั่น และการขาดความสามารถของกรมตำรวจ ทางด้านนี้ของภูเขา
And bell was declared incompetent to have custody of the daughterและเบลก็ถูกตัดสินว่าไร้ความสามารถ ในการดูแลลูกสาว
Are you saying, "I'm incompetent so don't give me work?"เราเหลือเวลาแค่อาทิตย์เดียว "ฉันไม่พร้อมดังนั้นคุณอย่าเพิ่งทำงานเลย" เธอหมายความแบบนั้นใช่มั้ย
You're freaking out because of one ultrasound performed by an incompetent bonobo monkey.คุณสติแตกเพราะอัลตราซาวน์นั่น ที่ทำโดยคนไร้ควาสามารถ

incompetent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眼高手低[yǎn gāo shǒu dī, ㄧㄢˇ ㄍㄠ ㄕㄡˇ ㄉㄧ, 眼高手低] grandiose aims but modest ability (成语 saw); to have high standards while unable to live up to them; ambitious but incompetent
不学无术[bù xué wú shù, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ˊ ㄕㄨˋ, 不学无术 / 不學無術] without learning or skills (成语 saw); ignorant and incompetent
庸碌无能[yōng lù wú néng, ㄩㄥ ㄌㄨˋ ˊ ㄋㄥˊ, 庸碌无能 / 庸碌無能] mediocre and incompetent

incompetent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
伴食宰相[ばんしょくさいしょう, banshokusaishou] (n) an incompetent cabinet minister; a figurehead minister
無資格者[むしかくしゃ, mushikakusha] (n) unqualified or unlicensed person; (legally) incompetent
禁治産者[きんちさんしゃ, kinchisansha] (n) (legally) incompetent individual
不適任者[ふてきにんしゃ, futekininsha] (n) unqualified (incompetent) person; square peg in a round hole
準禁治産者[じゅんきんちさんしゃ, junkinchisansha] (n) a quasi-incompetent (individual)
無力[むりょく, muryoku] (adj-na,n,adj-no) powerlessness; helplessness; incompetent; (P)
能無し;能なし[のうなし, nounashi] (n) (1) incompetence; ne'er-do-well; (adj-no) (2) incompetent; dimwitted; brainless
至らない[いたらない, itaranai] (adj-i) imperfect; incompetent; inadequate; careless

incompetent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขาดความสามารถ[n. exp.] (khāt khwāms) EN: be incompetent ; be incapacitated FR: manquer de compétence ; manquer de compétences
ขาดความสามารถ[adj.] (khāt khwāms) EN: incompetent ; lacking in ability ; incapable FR:
ไม่เอาไหน[adj.] (mai ao nai) EN: feckless ; no good ; shiftless ; incompetent FR:
ไม่มีความสามารถ[adj.] (mai mī khwā) EN: incapable ; incompetent FR: incapable ; incompétent
ไร้ค่า[v.] (rai khā) EN: be useless ; be incompetent ; be worthless ; lack skill or ability FR:
ไร้ความสามารถ[adj.] (rai khwāmsā) EN: incompetent ; incapable ; lacking in ability FR: incompétent ; incapable
ไร้ประสิทธิภาพ[adj.] (rai prasitt) EN: incompetent ; incapable ; lacking in ability FR: incompétent ; incapable
บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ[n. exp.] (bukkhon sam) EN: quasi-incompetent person FR:
ไม่เอาไหน[adv.] (mai ao nai) EN: uselessly ; incompetently FR:
ผู้เสมือนไร้ความสามารถ[n. exp.] (phū sameūoe) EN: quasi-incompetent person FR:
เสมือนไร้ความสามารถ[adj.] (sameūoen ra) EN: quasi-incompetent FR: quasi incompétent

incompetent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Niete {f}; unfähige Person | Nieten in Nadelstreifendead loss; wash-out | incompetent managers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incompetent
Back to top