ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

permissible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *permissible*, -permissible-

permissible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
permissible (adj.) ยอมได้ See also: อนุญาต, อนุมัติ Syn. allowable, approval
English-Thai: HOPE Dictionary
permissible(เพอมิส'ซะเบิล) adj. ยอมได้,อนุญาต,อนุมัติ., See also: permissibility n. permissibleness n. permissibly adv., Syn. allowable,permitted,legal
English-Thai: Nontri Dictionary
permissible(adj) พอยอมได้,พอทน,อนุญาตได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If school is ever canceled, the following nonstructured outings are permissible... the Met, the Morgan Library, the French Culinary Institute, the New York Stock Exchange.ถ้าโรงเรียนหยุด สิ่งที่ไม่ได้วางแผนก็ย่อมตามมา การพาไปข้างนอกจึงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ เดอะเม็ท
A small vanity case would be permissible.ต้องเล็กพอถึงจะเอาเข้าไปได้
Oral pleasure, permissible.ความสุขทางปากได้รับอนุญาต

permissible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不兴[bù xīng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥ, 不兴 / 不興] out of fashion; outmoded; impermissible; can't

permissible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
最大許容線量[さいだいきょようせんりょう, saidaikyoyousenryou] (n) maximum permissible dose
許容線量[きょようせんりょう, kyoyousenryou] (n) maximum permissible dose
許容量[きょようりょう, kyoyouryou] (n) maximum permissible level or dosage

permissible ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesamtgewicht {n} | zulässiges Gesamtgewicht (eines Fahrzeuges)total weight; laden weight | gross train weight; gross vehicle weight (GVW); permissible total weight

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า permissible
Back to top