ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inept

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inept*, -inept-

inept ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inept (adj.) ซึ่งขาดความสามารถ See also: ซึ่งไม่เหมาะสม, ซึ่งไม่มีคุณสมบัติ Syn. unfit, inappropriate
ineptitude (n.) ความไม่ชำนาญในการใช้ See also: ความงุ่มง่าม, ความเงอะงะ Syn. maladroitness
English-Thai: HOPE Dictionary
inept(อินเนพทฺ') adj. ไม่เหมาะสม,ไม่ชำนาญ,โง่,พิกล., See also: ineptitude n. ineptly adv. ineptness n., Syn. unfitted,unfit
English-Thai: Nontri Dictionary
inept(adj) โง่เขลา,เซ่อ,ทึ่ม,ไม่ถูกที่,ไม่สมควร,ไม่เหมาะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We are all of us going to do what we were too inept to do the last time.พวกเรา... ทั้งหมดกำลังจะเก็บกวาด ในสิ่งที่เราเคยพลาดไปในครั้งก่อนๆ
Wipe it right now. No, I can't wipe it. I'm completely inept with computers.ผมลบไม่เป็นหรอก ไม่ค่อยเก่งคอมพ์
Yeah, he thought I was either unwilling or too inept to handle my assignment.ครับ เขาคิดว่าผมอาจไม่เต็มใจ หรือไม่เหมาะสม ที่จะทำภารกิจนี้
I was wrong to think of you as inept, clumsy, imbecilic... Don't mention it.ฉันคิดผิดที่คุณ โง่บัดซบ ซุ่มซ่าม บ้าๆ บอๆ...
Most of them are socially inept.Most of them are socially inept.
Idiot interns are down there in my clinic, a clinic dripping with my blood, sweat and tears, grey, and I am not convinced-- not at all convinced-- that they will not burn it down with their ineptitude.อินเทิร์นปํญญาอ่อนลงมาที่คลีนิคของฉัน คลีนิคที่เป็นหยาดหยดเลือดของฉัน,หยาดเหงื่อและน้ำตา เกรย์,และฉันไม่เชื่อ... ไม่มีวันเชื่อว่า...
Are you on some personal quest to redefine ineptitude?แม่งมึงกำลังทำภารกิจเสริมความโง่ให้ตัวเองหรือไงวะ
I am just sorry that you had to suffer his ineptitude for so long.ข้าเองก็ขออภัยพระองค์ด้วยที่ต้องทนกับ คนไม่เอาไหนแบบนั้นมาเสียนาน
This is the FBI. We're not completely inept.นี่คือ เอฟบีไอ เราไม่ได้โง่นะ
By perhaps the most inept...โดยปกติแล้วพวกนักสืบโง่เง่าจะมาจากสกอตแลน
Your approach was stubborn, stupid, and tactically inept.วิธีของคุณมันรั้นและก็โง่ และไม่มีเทคนิคอย่างสิ้นเชิง
Or just inept, but the way Sofia treats people, it's no stretch to believe that someone wants her dead.หรือไม่ก็แค่โง่ แต่วิธีที่โซเฟียปฏิบัติกับคนอื่น

inept ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不手際[ふてぎわ, futegiwa] (adj-na,n) clumsiness; awkwardness; ineptitude
拙い[つたない;まずい, tsutanai ; mazui] (adj-i) (1) (uk) (See 不味い) poor-quality; shoddy; crude; (2) unskillful; inexpert; maladroit; inept; foolish; clumsy; (3) unlucky
無能無策[むのうむさく, munoumusaku] (n) ineptitude and inaction; being incapable of devising any appropriate measures to cope with the situation

inept ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่เป็นงาน[adj.] (mai pen ngā) EN: inept ; unskillful ; poorly done FR:
ไม่เป็นท่า[adj.] (mai pen thā) EN: inept ; foolish ; stupid ; lousy FR:
เงอะ[adj.] (ngoe) EN: bumbling ; clumsy ; cloddish ; awkward ; maladroit ; inept FR: gauche ; maladroit ; malhabile ; pataud
เงอะงะ[adj.] (ngoe-nga) EN: bumbling ; clumsy ; cloddish ; awkward ; maladroit ; inept FR: gauche ; maladroit ; malhabile ; pataud
พูดบ้า ๆ= พูดบ้าๆ[v. exp.] (phūt bā-bā) EN: talk nonsense ; talk rubbish FR: raconter des inepties

inept ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Albernheit {f}ineptitude
Untauglichkeit {f} (zu)ineptitude (for)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inept
Back to top