ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

explainable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *explainable*, -explainable-

explainable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
explainable (adj.) ที่สามารถอธิบายได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า explainable
Back to top