ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alterable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alterable*, -alterable-

alterable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alterable (adj.) ปรับได้ See also: ที่สามารถปรับตัวได้ Syn. adaptable

alterable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
划一不二[huà yī bù èr, ㄏㄨㄚˋ ㄧ ㄅㄨˋ ㄦˋ, 划一不二 / 劃一不二] fixed; unalterable
不易之论[bù yì zhī lùn, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, 不易之论 / 不易之論] perfectly sound proposition; unalterable truth; irrefutable argument

alterable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เปลี่ยนแปลงไม่ได้[adj.] (plīenplaēng) EN: unalterable ; irrevocable FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alterable
Back to top