ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obtainable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obtainable*, -obtainable-

obtainable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obtainable (adj.) ที่สามารถได้มา See also: ที่สามารถหามาได้ Syn. available, achievable
English-Thai: Nontri Dictionary
obtainable(adj) หาได้,เอาได้,พอใช้ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Experts believe that this will make blood unobtainable to many citizens across the country and create what can only be described as a subsider epidemic.ขาดแขลนสำหรับประชาชน ทั่วประเทศได้ และอาจทำให้เกิด ภาวะที่ร้ายแรงของร่างกาย ซึ้งจะเป็นโรคระบาดได้
Well, I was thinking that, instead of being an "It Girl" like you-- beautiful and unobtainable-- that maybe I could be more of an "every girl", you know, like, someone everyone can relate to.เอ่อ.. ฉันกำลังคิด แทนที่จะเป็น It Girl เหมือนคุณ

obtainable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
潜脱[せんだつ, sendatsu] (n,vs) circumvention of the law; evasion of the law (by using legal means to obtain a result normally only obtainable by illegal ones)
取れる[とれる, toreru] (v1,vi,vt) (1) to come off; to be removed; (2) (of pain, a fever, etc.) to disappear; (3) (See 獲れる・1,捕れる・1) to be caught; to be harvested; (4) to be interpreted (as); to be taken as; (5) (of balance, etc.) to be attained; (6) (potential form of 取る) (See 取る・1) to be obtainable; (P)

obtainable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทิฏฐธัมมิกัตถะ[n.] (thitthatham) EN: obtainable benefits in the here and now ; the good to be won in this lifetime ; temporal benefits ; gain for this life ; present benefit ; temporal welfare ; sources of happiness in the present life FR:

obtainable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rezeptfrei; nicht rezeptpflichtig {adj} | rezeptfreie Mittelobtainable without a prescription | medicines obtainable without a prescription
rezeptpflichtig {adj}obtainable only on prescription

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obtainable
Back to top