ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

responsive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *responsive*, -responsive-

responsive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
responsive (adj.) ซึ่งตอบสนอง See also: ซึ่งโต้ตอบ Syn. receptive, responding, reacting
responsiveness (n.) การไวต่อความรู้สึก See also: ความรู้สึกไว Syn. perceptivity Ops. intangibility
responsiveness (n.) ความรู้สึกไว See also: การตอบสนองไว, การมีปฎิกิริยาทางอารมณ์ไว Syn. affectability Ops. insensitivity
English-Thai: HOPE Dictionary
responsive(รีสพอน'ซิฟว) adj. เป็นคำตอบ,เป็นการตอบ,เป็นการตอบสนอง, See also: responsiveness n., Syn. reactive
English-Thai: Nontri Dictionary
responsive(adj) เป็นการโต้ตอบ,เป็นคำตอบ,เป็นการตอบสนอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
responsive pleadingคำให้การแก้คดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Were highly responsive to magnetic fields.จะตอบสนองอย่างรุนแรง ต่อสนามแม่เหล็ก
But she's responsive now, and her condition is stable.แต่เธอตอบสนองบ้างแล้ว อาการคงตัว
They make magnetically responsive nanoparticles for targeted drug delivery to tumor cells.เขาสร้างอนุภาคสนามแม่เหล็ก เพื่อผลิตยาสำหรับกำจัดเซลล์มะเร็ง
His vital signs seem stable, but he's unresponsive to stimuli.ระบบร่างกายปกติ แต่เขาไม่รู้สึกตัวเลย
Unresponsive. B.P. 180 over 50.ไม่มีการตอบสนอง ความดัน 180:
He's still under heavy treatment, but according to the hospital, he seems to be alert and responsive.He's still under heavy treatment, but according to the hospital, he seems to be alert and responsive.
Astute, responsive. You thought well on your feet.ฉลาด ตอบสนองไว คุณคิดเองได้ดี
Well, the convulsions have stopped, but he's completely unresponsive.แล้ว... เขาสั่นไม่ยอมหยุด แต่เขาไม่ตอบสนองต่ออะไรเลย
Well, the convulsions have stopped, but he's completely unresponsive.อาการสั่นหยุดแล้ว แต่เขาไม่ตอบสนองอย่างสิ้นเชิงแล้ว
Well, the convulsions have stopped, but he's completely unresponsive.อาการสั่นของเขา หยุดแล้ว แต่เขาไม่ตอบสนองอะไรเลยอย่างสิ้นเชิง
Upon arrival, he was unresponsive.- เขาไม่มีอาการตอบสนอง
Object is totally unresponsive.อุปกรณ์ทุกชิ้นไม่ตอบสนอง

responsive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツーと言えばカーだ[ツーといえばカーだ, tsu-toieba ka-da] (exp) to be quick to take a hint; to be very responsive; to be quick on the uptake

responsive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่อนวัย[adj.] (ønwai) EN: sensible ; susceptible ; receptive ; responsive ; changeable ; sentimental FR:
ปฏิพากย์[n.] (patiphāk) EN: responsive lyrics ; exchange of words in song ; retort FR:
เพลงฉ่อย[n. exp.] (phlēng chǿi) EN: responsive folk singing accompanied by clapping FR:
ต่อกลอน[v. exp.] (tø kløn) EN: engage in responsive prosody FR:
ชาเย็น[adj.] (chāyen) EN: unfriendly ; cold ; cool ; unfeeling ; irresponsive FR:
ไม่รู้ไม่ชี้[adj.] (mai rū mai ) EN: unresponsive FR:
มึนชา[v.] (meunchā) EN: be cool ; be indifferent ; be negligent ; be irresponsive FR: être cool (fam.)
เพิกเฉย[v.] (phoēkchoēi) EN: ignore ; pay no heed ; be inattentive ; pay no attention (to) ; pay no interest (in) ; remain inactive ; be negligent ; be indifferent ; set aside ; turn a deaf ear ; sit by ; be unresponsive (to) FR: négliger ; ignorer ; délaisser ; abandonner ; être indifférent ; ne pas prêter attention ; marquer son indifférence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า responsive
Back to top