ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โก้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โก้*, -โก้-

โก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โก (n.) elder brother Syn. พี่
โก (v.) call Syn. โก้, กู่ตะโกน
โก (n.) kind of Chinese pancake made of rice-flour Syn. ขนมโก๋
โก (v.) be smart See also: spruce, be beautiful, be elegant, be gaudily dressed, look chic Syn. เก๋, โก้เก๋, โก้หร่าน, สง่า, ภูมิฐาน, หรูหรา Ops. ซอมซ่อ
โกกเกก (v.) misbehave See also: be unruly, be delinquent Syn. เกะกะระราน, เกกมะเหรก
โก่ง (v.) raise the price Syn. ขึ้นราคา
โก่ง (v.) draw See also: bend, arch
โก (v.) cheat See also: swindle, defraud, embezzle, deceive Syn. คด, ฉ้อฉล, ทุจริต, ฉ้อโกง, คดโกง Ops. ซื่อสัตย์
โก (adj.) bent See also: crooked, arched, curved Syn. คด, งอ, โค้ง, โก่ง Ops. ตรง
โก่ง (adj.) arched See also: curved, bent, inflated Syn. โค้ง, งอ, โกง Ops. ตรง
โกงกาง (n.) mangrove See also: genus Rhizophora
โกงกิน (v.) corrupt See also: be venal, be embezzle Syn. ทุจริต, คอร์รัปชั่น
โกงกิน (v.) corrupt See also: be venal, be embezzle, take into one´s benefit fittingly Syn. ทุจริต, คอร์รับชั่น
โก่งราคา (v.) raise the price See also: raise the price Syn. ขึ้นราคา
โกงเงิน (v.) swindle See also: embezzle, defraud, deceive Syn. ฉ้อฉล, ทุจริต, ฉ้อโกง, คดโกง
โกโก (adv.) bent See also: curved Syn. กงโก้
โก้งโค้ง (v.) stoop See also: bend down Syn. ก้งโค้ง, โน้มตัว, ค้อมตัว
โกฏิ (n.) ten millions See also: highest point Syn. 10 ล้าน
โกดัง (n.) godown See also: storehouse, warehouse Syn. กุดัง, โรงเก็บของ, คลังพัสดุ, คลังสินค้า
โก (v.) shave (off) Syn. ตัด, กล้อน
โก่น (v.) fell See also: bulldoze, clear Syn. ขุด, โค่น
โก๋น (n.) beehive See also: honeycomb
โกนผม (v.) remove hair See also: have one´s head shaved
โก (v.) run quickly See also: flee, run away, scamper Syn. เผ่น, เผ่นหนี, วิ่งหนี
โก (v.) shovel See also: scoop up, pitch Syn. กอบ, ตัก
โกยท้อง (v.) move the belly up and down by using hands See also: massage the belly Syn. ฝืนท้อง
โกยเลน (v.) dredge up mud See also: dig up or remove mud from canals or small waterways, clean out stagnant waterways or pools
โกรก (v.) blow gently See also: blow Syn. พัด
โกรก (n.) crevice See also: breach Syn. โตรก, ซอก
โกรก (v.) saw Syn. เลื่อย
โกรก (v.) leach See also: pour, wash, rush down, gush down Syn. สระ, ชะ, ล้าง
โกรกธาร (n.) canyon See also: gorge, ravine Syn. หุบผา
โกรกหวัด (v.) pour water which boiled with tamarind leaves and onion
โกรกไกร (n.) crevice See also: breach Syn. โตรกไตร, โกรก, โตรก
โกรง (adv.) onomatopoeia from the sound of being crushed
โกร่ง (n.) mortar See also: apothecary´s mortar Syn. ครกบดยา
โกร๋งเกร๋ง (adv.) sparsely See also: thinly Syn. โหรงเหรง, บางตา, น้อย Ops. ล้นหลาม, มากมาย
โกร๋งเกร๋ง (v.) be sparse See also: be thin, be watery, be wishy-washy Syn. โหรงเหรง, บางตา, น้อย Ops. ล้นหลาม, มากมาย
โกร๋งเกร๋ง (v.) be thin See also: be sparse, be watery, be wishy-washy Syn. บางตา, น้อย, โหรง Ops. ล้นหลาม, มากมาย
โกร๋งเกร๋ง (adv.) sparsely See also: thinly Syn. บางตา, น้อย Ops. ล้นหลาม, มากมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
a tergo(อาเทอ'โก) l. ข้างหลัง, หลัง, จาก, ข้างหลัง (at or toward the back)
acapulco(แอคคะพูล' โค) n. เมืองท่าในเม็กซิโก (a seaport)
affront(อะเฟรินทฺ') vt. ทำให้โกรธ, สบประมาท, เผชิญหน้า. -n. การสบประมาท, การดูถูก
african marigoldn. ชื่อพรรณไม้ดอกของเม็กซิโก (Aztec marigold, big marigold)
afro(แอฟ' โร) adj. เกี่ยวกับ Afro-Americans. -n. ทรงผมนิโกรที่ทำให้หยักเป็นพุ่มไม้พุ่มหนึ่ง (of Afro-American)
afro-american(แอฟโรอะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับขาวอเมริกันที่มีบรรพบุรุษจากอาฟริกา, เกี่ยวกับชาวอเมริกันผิวดำ. -n. ชาวอเมริกันที่เป็นนิโกร., Syn. Aframerican
aglow(อะโกล') adj. สว่าง, วาววับ, เปล่งปลั่ง
ago(อะโก') adj.,adv. แต่ก่อน, มาแล้ว (gone)
agone(อะโกน' , อะกอน) adj., adv. แต่ก่อนมาแล้ว, แล้วมาแล้ว
agonise(แอก' โกไนซ) vi.,vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry)
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
agora(แอก' โกระ) n., (pl. -orae) การชุมนุมทางการเมืองที่มีชื่อเสียง , สถานที่ ๆ มีการชุมนุมดังกล่าว (popular political assembly)
agoraphobia(แอกโกราโฟ' เบีย) n. โรคกลัวอยู่ในที่โล่งหรือที่ชุมชน (fear of being in open space)
agrobiology(แอก' โกรไบออล' โลจี) ชีวเกษตรกรรม, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชีวิต และโภชนาการของพืช. -agrobiologic, agribiological adj. -agrobiologist n. วิทยาที่เกี่ยวกับเ (agro+biology)
go-ahead(โก'อะเฮด) n.,adj. การอนุญาตให้ดำเนินการต่อไป
al sirat(แอลไซราท') ทางที่ถูกของศาสนา (อิสลาม) สะพานสวรรค์ (แคบเหมือนใบมีดโกน)
algolagnia(แอลโกแลก' เนีย) n. กามวิปริตที่มีความพอใตทางเพศเมือทำให้เกิด หรือได้รับความเจ็บปวด. -algolagnic adj. -algolagnist n.
algophobia(แอลโกโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความเจ็บปวด (abnormal dread of pain)
allegory(แอล' ลิโกรี) n. การเปรียบเทียบ, การแฝงคติ, การสมมุติ, นิทานเปรียบเทียบ, เครื่องหมาย, Syn. parable, representation)
allegro(อะเล' โกร) adj., n. (pl. -gros) สั้นและเร็ว (จังหวะดนตรี) -n. การเคลื่อนที่ที่สั้นและเร็ว (จังหวะ)
almandine(แอล' แมนดิน) โกเมนชนิดสีขาว
alpenglow(แอล' เพนโกล) n. แสงเรืองสีแสดที่มักเห็นบนยอดเขาในเวลาก่อนพระอาทิตย์ หรือหลังพระอาทิตย์ตกเล็กน้อย (a reddish glow)
alter ego(ออล' เทอะ เอก' โก) อัตตะที่สอง, ตัวที่สองของตัวเอง, เพื่อนแท้ (perfect substitute)
amblygonite(แอมบลิก' โกไนทฺ) n. แร่ที่ประกอบด้วย Lithium aluminum fluophosphate
anagoge(แอนนะโก' จี) n. การแปลความหมายของคำโดยผ่านทางจิตวิญญาณ (หรือพรเจ้า) -anagogic (al) adj. (spiritual interpretation)
anger(แอง' เกอะ) n. ความโกรธ,โทสะ,ความฉุนเฉียว, ความ เจ็บปวด. -vt. ทำให้โกรธ, ทำให้ฉุนเฉียว -vi. โกรธ (wrath, ire)
anglo- french(แอง' โกลเฟรนซฺ) adj. เกี่ยวกับอังกฤษและฝรั่งเศส. -n. ภาษาฝรั่งเศสี่ใช้ในอังกฤษโดยชาวนอร์มันในปลายยุคกลาง., Syn. Anglo-Norman
anglo-american(แอง' โกล อะเม' ริกัน) adj., n. เกี่ยวกับอังกฤษและอเมริกา (โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา) คนอังกฤษที่ไปตั้งรกรากที่อเมริกา. -Anglo-Americanism n.
anglo-catholic(แอง' โกลแคธ' โธลิค) n. adj, ผู้นับถือนิกาย Church of England แต่ยึดถือลักษณะของคาธอลิค. -Anglo-Catholicism (opposing a Protestant designation)
anglo-indian(แอง' โกลอิน' เดียน) adj. เกี่ยวกับอังกฤษและอินเดีย. -n. คนที่มีเชื้อสายอังกฤษและอินเดียรวมกัน, ภาษาที่คนเหล่านี้พูดกัน
anglo-norman(แอง' โกลนอร์' มัน) adj. เกี่ยวกับสมัย ค.ศ.1066-1155 เมื่ออังกฤษถูกปกครองโดยชาวนอร์มัน, เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในอังกฤษในสมัยดังกล่าว. -n. คนหรือภาษาในสมัยดังกล่าว
anglo-saxon(แอง' โกล' แซคเซิน) n. คนที่มีภาษาแม่เป็น อังกฤษ, คนอังกฤษสมัยก่อนที่ชาวนอร์มันเข้าครอบครอง, คนชาวอังกฤษ,คนที่มีบรรพบุรุษ เป็นอังกฤษ, ภาษาอังกฤษง่าย -adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ทื่อ
anglomania(แอง' โกลเม' เนีย) n. โรคบ้าอังกฤษ. -Anglomaniac n., -Anglomaniacal adj. (Anglo+mania)
anglophil(e) (แอง' โกลไฟล์ -ฟิล) n. คนที่นอยมชมชอบอังกฤษ. -Anglophilia n., -Anglophilic adj. (who admires England)
anglophobe(แอง' โกลโฟบ) n. คนที่นิยมชมชอบอังกฤษ. -Anglophobia n., -Anglophobiac, Anglophobic adj.
angola(แองโก' ละ) n. ชื่อประเทศในอาฟริกาตะวันตก เคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส
angora(แองโก' ระ) n. ขนแพะของชนกระค่ายพันธุ์ Angora, สิ่งทอที่ทำจากขนดังกล่าว. =Ankara., Syn. Angora wool
angostura bark(แอง' โกสทูระ) เปลือกหอยของต้นไม้จำพวก Galipea officinalis หรือ G. cusparia ใช้ทำเป้นยา (-angrily adjv.
angrily(แอง' กริลี) adv. ด้วยความโกรธ, Syn. wrathfully)
English-Thai: Nontri Dictionary
ado(n) ความยุ่งยาก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความกังวลใจ
wagoner(n) คนขับรถบรรทุก,คนขับรถโกดัง
anger(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,โทสะ
angrily(adv) อย่างโกรธ,อย่างฉุนเฉียว
angry(adj) โกรธ,ฉุนเฉียว
annoy(vt) ทำให้รำคาญ,รบกวน,ทำให้โกรธ
tantrum(n) อารมณ์ฉุนเฉียว,ความโมโหโทโส,ความโกรธเคือง
backhanded(adj) หลังมือ,ไปด้านซ้าย,คดโก
BANDY-bandy-legged(adj) ขาโก่ง
barber(vt) ตัดผม,โกนหนวด
bare(adj) เปลือย,โกร๋น,โล่งเตียน,ว่างเปล่า
bate(n) ความโมโห,ความโกรธ,ความเดือดดาล
bawl(n) เสียงอึกทึก,เสียงตะโกน,เสียงตวาด
belie(vt) โกหก,ไม่ซื่อตรง,หลอกลวง,ทัดทาน,คัดค้าน,ใส่ความ
bellow(vi) ตะโกน,คำราม,ร้องเหมือนวัว,แผดเสียง
bilk(vt) โกง,หนีหนี้,ไม่ยอมจ่ายเงิน
bingo(n) เกมบิงโก
biter(n) ผู้กัด,คนโกง,คนหลอกลวง
blackamoor(n) แขกดำ,นิโกร,คนผิวดำ
blackleg(n) คนทรยศ,คนโกง,คนหลอกลวง
bobbery(adj) โกลาหล,วุ่นวาย
bouncer(n) คนโกหก,คนโป้ปด,คนพูดเท็จ
bowlegged(adj) ขาโก่ง
bubble(n) ฟองน้ำ,คำพูดเหลวไหล,การโก
bull(n) วัวตัวผู้,ช้างพลาย,สัตว์ตัวผู้,การโกหก,การพูดเกินจริง
cacao(n) ต้นโกโก
carbuncle(n) ฝีฝักบัว,ตุ่มตามผิวหนัง,โกเมน,พลอยสีแดง
chafe(vi,vt) ถู,สี,ครูด,โกรธ,ฉุนเฉียว,โมโห,อารมณ์เสีย,เร่าร้อน
chaos(n) ความสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,กลียุค
chaotic(adj) โกลาหล,สับสนอลหม่าน,ยุ่งเหยิง,วุ่นวาย,ไม่มีระเบียบ
cheat(n) การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,ความจอมปลอม
chocolate(n) ช็อกโกแลต
choleric(adj) โกรธง่าย,ฉุนเฉียวง่าย,เจ้าอารมณ์
cocoa(n) โกโก้,เมล็ดโกโก
combustible(adj) ติดไฟได้,โกรธง่าย
conflagration(n) เพลิงไหม้,อัคคีภัย,การลุกฮือ,ความโกลาหล
cozen(vt) โกง,หลอกลวง,ต้มตุ๋น,ล่อลวง,หลอกต้ม
cozenage(n) การโกง,การหลอกลวง,การต้มตุ๋น,การล่อลวง,การหลอกต้ม
crabbed(adj) ยุ่งเหยิง,เข้าใจยาก,อ่านยาก,ฉุนเฉียว,โกรธง่าย
crook(n) ขอ,ไม้เท้า,ทางโค้ง,คนโกง,โจร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Gopherโกเฟอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mortarโกร่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amblygoniteแอมบลิโกไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
archegoniumอาร์คิโกเนียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ascogoniumแอสโคโกเนียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bowleg; genu varum; gonyectyposis; knee, outขาโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
out knee; bowleg; genu varum; gonyectyposisขาโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cheat๑. กลฉ้อฉล (ก. แพ่ง) [ดู fraud]๒. การฉ้อโกง (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defraud๑. ฉ้อโกง (ก. อาญา)๒. ฉ้อฉล (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Draconian lawกฎหมายดราโก, กฎหมายโหด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exergonic processกระบวนการเอกเซอร์โกนิก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
garnetการ์เนต, โกเมน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gibbosityลักษณะหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gibbous; kyphotic๑. -หลังโกง๒. -โค้ง, -โก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
GIGO (garbage in, garbage out)กิโก (เข้าผิดออกผิด) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Gobelinsพรมผนังโกเบอแลง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heterozygote๑. เฮเทอโรไซโกต๒. พันธุ์ทาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
humpback; hunchback; kyphosis; rachiocyphosis; rachiokyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hunchback; humpback; kyphosis; rachiocyphosis; rachiokyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
land-grabberผู้กอบโกยที่สาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
negroคนผิวดำ, นิโกร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Ockam's razor; Occam's razor; Ockham's razorมีดโกนอ็อกคัม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pestleลูกโกร่ง, สาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quango (quasi non-governmental organization)ควอนโก (องค์การอิสระกึ่งราชการ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
razor, Occam's; razor, Ockam's; razor, Ockham'sมีดโกนอ็อกคัม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rococoวรรณกรรมโรโกโก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
stirrup; stapesกระดูกรูปโกลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trigonometryตรีโกณมิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
villainตัวโกง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
warp๑. ตะกอนปากน้ำ๒. แผ่นดินโก่งตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
zygoteไข่ที่ผสมแล้ว, ไซโกต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rhizophora apiculataโกงกางใบเล็ก [TU Subject Heading]
Cacaoโกโก้ (ต้นไม้) [TU Subject Heading]
Cocoaโกโก้ [เศรษฐศาสตร์]
Enragedโกรธจัด [การแพทย์]
Globoid Cellsโกลบอยด์เซลล์ [การแพทย์]
globulinโกลบูลิน, โปรตีนชนิดหนึ่งไม่ละลายน้ำแต่ละลายในสารละลายของเกลือที่เจือจาง โปรตีนชนิดนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของน้ำเลือดและไข่แดง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
glomerulusโกลเมอรูลัส, กลุ่มหลอดเลือดฝอยอยู่ในโพรงของโบว์แมนส์แคปซูล ทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Go (Game)โกะ (กีฬา) [TU Subject Heading]
Gonadal Dysgenesisโกนาดัล ดิย์สเจเนซิส [การแพทย์]
Gonococcusโกโนคอคคัส, [การแพทย์]
gorgeโกรกธาร, หุบเขาที่มีหน้าผาชันทั้ง 2 ข้าง มีความลึกและแคบ มักมีลำธารอยู่เบื้องล่าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Urnsโกศ [TU Subject Heading]
Adrenocorticotropic Hormoneแอดรีโนคอร์ติโกโทปิคฮอร์โมน, อะดริโนคอร์ติโคโทรปิคฮอร์โมน, ฮอร์โมนกระตุ้นต่อมหมวกไตส่วนนอก, แอดรีโนคอรติโทรปิคฮอรโมน [การแพทย์]
Agammaglobulinemiaอะแกมมาโกลบูลินนีเมีย, แกมมาโกลบูลินในเลือดต่ำ, แกมมาโกลบูลินพร่องในเลือด, อแกมมาโกลบูลินนีเมีย, ไม่มีแกมม่ากลอบบูลินในโลหิต [การแพทย์]
Aggressionความกร้าวร้าว, อารมณ์โกรธก้าวร้าว, ก้าวร้าว, การก้าวร้าว [การแพทย์]
Agonadism, Congenitalโกนาดิสม์แต่กำเนิด [การแพทย์]
Angerความโกรธ [TU Subject Heading]
Anglo-American cataloging rulesกฎเกณฑ์การทำรายการแบบแองโกลอเมริกัน [TU Subject Heading]
Angulationกระดูกที่หักมีมุม, การโก่งเป็นมุม, การหักมุม, การโก่งงอ [การแพทย์]
Antagonisticแอนตาโกนิสติก, ทำงานค้านกัน, ออกฤทธิ์ต้านกัน [การแพทย์]
Artemisia Vulgarisผงโกฏฐ์จุฬาลำพา [การแพทย์]
Atlantic Coat (N.S.)ชายฝั่งทะเลแอตแลนติก (โนวา สโกเชีย) [TU Subject Heading]
Bowlegsขาโก่ง [การแพทย์]
Bowman's capsuleโบว์แมนแคปซูล, ส่วนหนึ่งของหน่วยไตมีลักษณะเป็นกระเปาะกลมประกอบด้วยผนัง 2 ชั้น ภายในมีโกลเมอรูลัสหรือ กลุ่มหลอดเลือดฝอย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Chocolateช็อกโกเลต [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Cholericอารมณ์โกรธ [การแพทย์]
cosine functionฟังก์ชันโคไซน์, ฟังก์ชันตรีโกณมิติชนิดหนึ่ง เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ cosine θ = x  โดยที่ θ เป็นจำนวนจริง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Credit card fraudการฉ้อโกงบัตรเครดิต [TU Subject Heading]
Dakota Indiansดาโกต้า [TU Subject Heading]
Dilute Indigocarmineการฉีดสีอินดิโกคาร์มีนอย่างเจือจาง [การแพทย์]
Egoสภาพจิตใจ,ตน,อีโก [การแพทย์]
Ergocalciferolsไวตามินดี2,วิตะมินดี2,เออร์โกแคลซิเฟอรอล,เออโกแคลซิเฟอรอล [การแพทย์]
Ergosterolเออร์กอสเตอรอล,เออโกสเตอรอล,เออร์โกสเตอรอล,เออกอสเทอรอล [การแพทย์]
Exergonicเอ็กเซอร์โกนิค [การแพทย์]
Fraudการฉ้อโกง [TU Subject Heading]
Hygrogramไฮโกรแกรม หรือกราฟวัดความชื้น [อุตุนิยมวิทยา]
haemoglobin (hemoglobin, Hb)ฮีโมโกลบิน, เฮโมโกลบิน, สารสีแดงในเม็ดเลือดเป็นโปรตีนที่มีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบ  ทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hanko, Johanne, 1957-ฮานโก, โจฮานนี, ค.ศ. 1957- [TU Subject Heading]
Hemoglobin A, Glycosylatedไกลโคไซแลท ฮีโมโกลบิน เอ [TU Subject Heading]
Coyoteโคโยตี้, โคโยตี้ หมายถึง การเต้นรำท่าทางยั่วยวนที่ผู้เต้นคิดท่าเอง และอาจหมายถึงผู้หญิงสาวที่หารายได้จากการเต้นรำดังกล่าวด้วยคำนี้มาจากคำภาษาอังกฤษว่า c-o-y-o-t-e (ซี-โอ-วาย-โอ-ที-อี)อ่านออกเสียงไม่เหมือนกับในภาษาไทย คือแบบอังกฤษออกเสียงว่า คอยโย้ต หรือ แบบอเมริกันออกเสียงว่า คายโยตี้ ซึ่งมีความหมายว่า หมาป่าชนิดหนึ่ง คำนี้แรกเริ่มเป็นคำในภาษาอินเดียนแดงเผ่านะว้าทึ่ล (Nahuatl) ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณประเทศเม็กซิโก ออกเสียงว่า คอ-ยอ-ตึ้ล แปลว่า สุนัขร้องเพลง ภาษาสเปนถิ่นเม็กซิโกยืมคำนี้มาใช้ และภาษาอังกฤษในอเมริกายืมมาจากสเปนอีกต่อหนึ่ง ความหมายก็เปลี่ยนไปจากสุนัขร้องเพลง เป็นหมาป่า เข้าใจว่าคำ โคโยตี้ ในภาษาไทยมาจากชื่อภาพยนตร์อเมริกันเรื่อง “Coyote Ugly” (โค-โย-ตี้-อั๊ก-ลี่) [ศัพท์วัยรุ่น]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chisel (vi.) โกSee also: หลอกลวง Syn. cheat, swindle
chisel (vt.) โกSee also: หลอกลวง Syn. cheat, swindle
cozen out of (phrv.) โกSee also: ล่อลวง Syn. cheat out of
defraud (vt.) โกSee also: ฉ้อโกง, หลอก Syn. cheat, swindle
gammon (vi.) โกSee also: หลอกลวง Syn. hoax, deceive
gull into (phrv.) โกSee also: หลอกลวง
gull out of (phrv.) โกSee also: หลอกลวง Syn. cheat out of
jockey (vt.) โกSee also: หลอกลวง Syn. cheat, trick
perfidious (adj.) โกSee also: ทุจริต, ไม่ซื่อสัตย์ Syn. insidious, devious, deceitful Ops. open, honest
plunder (vt.) โกSee also: ฉ้อโกง, ยักยอก
rogue (vt.) โกSee also: ฉ้อโกง, หลอกลวง Syn. defraud, swindle
stick someone (phrv.) โกSee also: ฉ้อโกง
swindle (vt.) โกSee also: หลอกต้ม, หลอกลวง, ฉ้อโกง Syn. cheat, defraud, trick
take (vt.) โกSyn. defraud, trick, swindle, deceive
victimize (vt.) โกSee also: ฉ้อโกง, หลอกลวง Syn. cheat, swindle, trick
decieve (vt.) โกง (คำสแลง) See also: ฉ้อโกง Syn. gip, gyp, fleece, swindle
diddle (vt.) โกง (คำสแลง) See also: ฉ้อโกง Syn. decieve, gip, gyp, fleece, swindle
gip (vt.) โกง (คำสแลง) See also: ฉ้อโกง Syn. decieve, gyp, fleece, swindle
rook (vt.) โกง (คำสแลง) See also: หลอกลวง, ต้มตุ๋น Syn. cheat, swindle
finagle (vi.) โกง (คำไม่เป็นทางการ) See also: หลอกลวง Syn. falsify, fake
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Please don't be angry with meได้โปรดอย่าโกรธฉันเลย
I didn't mean to offend you or anythingฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้คุณโกรธแต่อย่างใด
He had never felt so angry in his lifeเขาไม่เคยรู้สึกโกรธอย่างมากในชีวิตของเขาเลย
They are angrier than I've ever seen themพวกเขาโกรธมากกว่าที่ฉันเคยเห็น
He's a terrible man when he's angryเขาเป็นคนที่น่ากลัวตอนที่เขาโกรธ
Jim wants to shave his headจิมอยากโกนศีรษะ
You're not angry with me?คุณไม่โกรธฉันใช่ไหม?
I didn't mean to make you feel madฉันไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณรู้สึกโกรธ
I bet she's just saying that to annoy meฉันแน่ใจว่าเธอพูดเพียงเพื่อทำให้ฉันโกรธ
Why are you getting mad at me?ทำไมคุณถึงได้โกรธฉัน?
Don't stand here and lie to my faceอย่ามายืนตรงนี้และโกหกต่อหน้าฉัน
I just couldn't lie no moreฉันแค่ไม่สามารถโกหกได้อีกต่อไปแล้ว
I'm starting to get angry nowฉันเริ่มจะโกรธแล้วตอนนี้
Don't tell me you're mad at me?อย่าบอกนะว่าเธอโกรธฉัน
She's not a normal woman, when she's mad, even I can't do anything against herเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดา ยิ่งเวลาเธอโกรธขึ้นมา แม้แต่ฉันก็ไม่สามารถต้านทานเธอได้
I wished she would not mad at meฉันขออย่าให้เธอโกรธฉันเลย
Why are you getting mad at her when she hasn't done anything wrong?ทำไมคุณถึงโกรธให้เธอ ในเมื่อเธอไม่ได้ทำอะไรผิด
I know I have a hot temper and I get mad without any reasonฉันรู้ว่าฉันอารมณ์ร้อน และโกรธโดยไม่มีเหตุผล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm Go Jibiki, from Tokyo. I live alone, so...ผม โก จิบิกิ, จากโตเกียว ผมอาศัยอยู่ลำพัง, ดังนั้น...
The Happy-Go-Lucky Toy Company of Quahog, Rhode Island has released highly unsafe products into the retail market.ดูเหมือนว่า บริษัทแฮปปี้ โก ลัคกี้ ที่เมืองโควฮ็อก รัฐโร็ด ไอร์แลนด์ ได้หลุดสินค้าที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งมายังตลาด
And the Scarface there, his name is Go Seungsuk.และคนที่หน้าบากนั่งตรงนั้น ก็คือ โก ซึง ซุก
I'm Go Eun Chan and working at Coffee Prince.ผม โก อึน ชาน ทำงานที่ร้าน Coffee Princeฮะ
Han Go EunHan Go Eun (ฮัน โก อึน)
So, before Go Eun-Tak came to our house... both you and Dad aren't sure what he did for a living?ก่อนที่ โก อึน - ทัค จะมาอยู่ที่บ้านของเรา.. พ่อกับแม่ ไม่รู้เรื่องของเค้าบ้างเลยหรือคะ?
Hurry up and breathe, Gu Jun Pyo!ลงขึ้นมาหายใจเดี๋ยวนี้นะ โก จุนเพียว!
But... Junpyo knows it now.แต่ โก จุนพโยว รู้แล้ว
It's all so, "rah, rah, go team, yeah!"มันช่าง "รา รา โก ทีม! เย้!"
Im Mi Kyung 6, Go Min Ji 7, Jee Hin 8, Hae Sook 35, aesthetician 11,อิม มี กัง เบอร์6 โก มิน แจ เบอร์7 จี อินเบอร์8 แฮ ซุกเบอร์35 หมอโรคผิวหนังเบอร์11
The last name being Song or Goo doesn't really matter, but if you keep acting like this...นามสกุลซอง หรือ โก ก็ไม่สำคัญ แต่ถ้าเธอยังเป็นแบบนี้
The only source of money is you, Go Hye Mi.คนที่จะทำเงินให้ได้ ก็มีแค่เธอ โก เฮมิ
Number 1288, Go Hye Mi. Please prepare.#1288 โก เฮมิ เตรียมตัวค่ะ
The person who qualified is not Go Hye Mi, but Yoon Baek Hee.คนที่ผ่านการคัดเลือก ไม่ใช่ โก เฮมิ แต่เป็น ยุน แบกฮี
These are Officers Koh and Yu.นี่คือเจ้าหน้าที่ โก กับ ยู
I remember trying to reach her... but when she got to me... she just passed me by and saved Tigo instead.ฉันจำได้ว่าพยายามไปให้ถึงเธอ แต่เมื่อเธอมีให้ฉัน เธอเพิ่งผ่านฉันด้วยและบันทึก ที โก แทน
Gu Jun Pyo, wake up!โก จุนเพียว ตื่นเดี๋ยวนี้นะ!
Who exactly is Go Eun-Tak?โก อึน - ทัค เป็นใครกันแน่นะ?
Go Eun Chan... is a girl.โก อึน ชาน... เป็นผู้หญิง
Go-7, I need your sensors in those coordinates.โก-7 ใช้เซนเซอร์ค้นหาในพิกัด
Are you asking me if I killed my wife, Go?โก้? ถ้านั่นคือสิ่งที่เธอจะถามฉัน?
Gogol will fund your search for the remaining guardians.โกกอล จะสนับสนุนการค้นหาของคุณ ที่จะตามหาผู้พิทักษ์ที่เหลือทั้งหมด
Gogol trains their agents to resist all forms of interrogation.โกกอลฝึกสายลับของเขาเพื่อต่อต้าน จากทุกการสอบสวน
Gogol's here, Ryan.โกกอลอยู่ที่นี่ ไรอัน
Gogol's here?โกกอลอยู่ที่นี่เหรอ?
Gogol probably bribed some prison official to keep him off the books, and that's why we couldn't find him.โกกอลอาจติดสินบนเจ้าหน้าที่เรือนจำ ไม่ให้บันทึกเรื่องของเขา นั่นทำให้เราหาเขาไม่เจอ
Gogol? You mean like the search engine?โกกอลเหรอ เธอหมายถึง แบบเสิร์ชเอนจินเหรอ
Shame on you, Goku!โกคู คุณนี่ไม่ไหวเลย!
Goku, let's finish eating and go home-โกคู รีบทานให้เสร็จแล้วกลับกันเถอะ
Is Goguryeo truly the answer?โกคูรยิเป็นเพียงคำตอบเดียวหรือ?
Cheating death once wasn't enough for him?โกงความตายมาครั้งนึงยังไม่พอสำหรับเขาอีกเหรอ?
I want you to know how grateful I am to all of you for, once again, making us the number one consumer electronics brand in the world!โกงนี่นา ดาร์วิน ทุกอย่างเข้าที่แล้ว นายเข้าถึงห้องทำงานแล้วใช่มั้ย
You cheated? Don't you have a conscience?โกงรึเปล่าวะ ไม่คิดจะทำดีมั่งไง
Scammed half of Miami out of their life savings.โกงเงินคนครึ่งหนึ่งในไมอามี่
Rook takes Queen. Check.โกงเวลาราชินี การตรวจสอบ
Corruption and promiscuity over our country and bringing back foreign domination over the Islamic Republic of Kamistan.โกงและความไม่แน่นอนในประเทศของเรา และนําต่างประเทศมาไว้ในอํานาจอีก ภายใต้ สาธารณรัฐอิสลามคาร์มิสถาน
So spiffy, you'd hardly know him.โก้จริงๆ เลย, จำเกือบไม่ได้แหน่ะ.
Warehouse 12. I'll be right there.โกดัง 12 จะไปเดี๋ยวนี้
Is unit 317 up for auction?โกดัง 3-1-7 มีประมูลไหมครับ
An 8x12 storage shed, a 6-pack of beer, and a stack of porno mags.โกดังขนาด 8X12, เบียร์หกแพค แล้วก็กองหนังสือโป๊

โก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
剃る[そる, soru] Thai: โกน English: to shave
叫ぶ[さけぶ, sakebu] Thai: ตะโกน English: to shout
曲げる[まげる, mageru] Thai: ทำให้โก่ง English: to crook
騙す[だます, damasu] Thai: โกง English: to cheat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โก้
Back to top