ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bent*, -bent-

bent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bent (adj.) คดงอ See also: โค้ง, งองุ้ม Syn. curved, hunched
bent (adj.) แน่วแน่ See also: จริงจัง
bent (adj.) โกงกิน See also: คดโกง
bent (n.) ทักษะ See also: ความชำนาญ Syn. talent, skill
bent (n.) (พืช) หญ้าอ้อ See also: หญ้าแห้ง, หญ้าคา, หญ้ากระด้างจำพวกหนึ่ง บางชนิดใช้เป็นอาหารสำหรับสัตว์
bent (sl.) รักร่วมเพศ
bent (sl.) ที่ผิดกฎหมาย
bent as a nine bob note (sl.) ที่เป็นเกย์ Syn. bent as a nine pound
bent as a nine bob note (sl.) ที่ผิดกฎหมาย Syn. bent as a nine pound
bent as a nine pound (sl.) ที่เป็นเกย์ Syn. bent as a nine bob note
bent as a nine pound (sl.) ที่ผิดกฎหมาย Syn. bent as a nine bob note
bent out of shape (sl.) โกรธ See also: ขุ่นเคือง, ไม่พอใจ
bentwood (n.) ไม้สำหรับทำเครื่องเรือน
English-Thai: HOPE Dictionary
bent(เบนทฺ) adj. งอ,โค้ง,ตกลงใจ,ตั้งใจแล้ว n. ทิศทาง,ความสนใจ,การเบี่ยงเบน,ความโค้ง, Syn. tendency
English-Thai: Nontri Dictionary
bent(vi) pt และ pp ของ bend
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
benthicอยู่ก้นท้องน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Benthal Demand อุปสงค์ท้องน้ำ ความต้องการออกซิเจนของน้ำเหนือตะกอนทับถมท้อง น้ำอันเนื่องจาก การแพร่ของการเน่าเปื่อย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กงโก้ (adv.) bent See also: curved
คอก (v.) bent See also: deform
แอ่น (adj.) bent See also: curved Syn. โค้ง
โกง (adj.) bent See also: crooked, arched, curved Syn. คด, งอ, โค้ง, โก่ง Ops. ตรง
โกงโก้ (adv.) bent See also: curved Syn. กงโก้
ดุ้ง (adj.) bent (outwards or upwards) See also: arched or curving upwards Syn. โค้ง, นูน, แอ่น
คาง (n.) Albizia lebbeckoides Benth.
ต้นแวววิเชียร (n.) Angelonia goyazensis Benth (species of flowering plant)
หุ้นกู้ (n.) debenture
แวววิเชียร (n.) Angelonia goyazensis Benth (species of flowering plant) Syn. ต้นแวววิเชียร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can fight for you against this army of Jews and Catholics who's bent on picking everything from your pockets.ผมสามารถที่จะสู้กับพวกกองทัพ ของพวกยิวและคาทอลิกพวกนั้น พวกที่พยายามที่จะเอาทุกอย่าง ไปจากกระเป๋าของพวกท่าน
When you are in the presence of His Holiness... you must always be standing... bent in obeisance, hands folded in supplication.เมื่ออยู่ต่อหน้าองค์เหนือหัว คุณจะต้องยืนเสมอ ก้มตัวลงแสดงความเคารพ พนมมือไว้ด้วยกัน
Seeking it. All his thought is bent on it.ความคิดของเขามุ่งอยู่ที่มันเท่านั้น
I bent down to check his heart, screamed my head off... then Enrique and Chutney ran inside.ฉันก้มลงฟังเสียงหัวใจ แล้วก็กรี๊ดออกมาสุดเสียง แล้วเอ็นริเก้กับชัตนี่ย์วิ่งเข้ามา
Remember when Daisy Duke bent over?จำตอนที่เดซี่ทำท่าก้มได้มั้ย
What's wrong, boy? Stop it, Houdini. Look at where it's bent over, Father.เป็นอะไรไป หยุดนะ ฮูดีนี่ ดูรอยบิดนี่สิคะคุณพ่อ
I have been witness to a world consumed by hatred and bent on self-destruction.ฉันได้เห็นโลกใบนี้ ถูกความรังเกียจชิงชังกัดกินจนเละเทะ จนไม่สามารถเยียวยาได้อีกแล้ว
Besides, it looks like the bones were bent straight out.ดูเหมือนกระดูกถูกทำให้งอจากภายนอก
If M was so sure that I was bent she'd have sent a double-0.ถ้า M มั่นใจว่าฉันทำจริง เธอต้องส่งพวกเลขศูนย์สองตัวมาแล้ว
No. Just a couple agents, including Hendricks, who's bent over, and I have a fine view of the crack of his ass.That guy I've been telling you about really wants to meet you.
Then why were you so bent on crushing my daughter?ทำไมคุณตั้งใจจะทำลายลูกสาวผมให้ย่อยยับ?
Better me than some outsider, some religious nut job bent on Armageddon.ฉันทำยังดีกว่าคนนอกทำ พวกคลั่งศาสนาที่สู้จนถึงที่สุด

bent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
居心[jū xīn, ㄐㄩ ㄒㄧㄣ, 居心] to harbor (evil) intentions; to be bent on; a tranquil heart or mind
伏案[fú àn, ㄈㄨˊ ㄢˋ, 伏案] bent over one's desk (studying or writing)
曲棍[qū gùn, ㄑㄩ ㄍㄨㄣˋ, 曲棍] bent stick; hockey stick
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, 觩] bent upwards; taut
剑拔弩张[jiàn bá nǔ zhāng, ㄐㄧㄢˋ ㄅㄚˊ ㄋㄨˇ ㄓㄤ, 剑拔弩张 / 劍拔弩張] lit. with swords drawn and bows bent (成语 saw); fig. a state of mutual hostility; at daggers drawn
乙状结肠[yǐ zhuàng jié cháng, ㄧˇ ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, 乙状结肠 / 乙狀結腸] sigmoid colon (anat.); bent colon, linking the descending colon to the rectum
吸水[xī shuǐ, ㄒㄧ ㄕㄨㄟˇ, 吸水] absorbent
吸湿性[xī shī xìng, ㄒㄧ ㄕ ㄒㄧㄥˋ, 吸湿性 / 吸濕性] absorbent
轮到[lún dào, ㄌㄨㄣˊ ㄉㄠˋ, 轮到 / 輪到] become incumbent upon; one's turn to do sth; Now it's (your) turn.
[wān, ㄨㄢ, 弯 / 彎] bend; bent
[yǐ, ㄧˇ, 乙] bent; winding; second of 10 heavenly trunks 十天干; second in order; letter "B" or roman "II" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; second party (in legal contract, usually written 乙方, as opposed to first party 甲方); ethyl
[qū, ㄑㄩ, 屈] bent; feel wronged; surname Qu
底栖有孔虫[dǐ qī yǒu kǒng chóng, ㄉㄧˇ ㄑㄧ ㄧㄡˇ ㄎㄨㄥˇ ㄔㄨㄥˊ, 底栖有孔虫 / 底栖有孔蟲] benthic foramanifera; seabed plankton
[qū, ㄑㄩ, 曲] bent; crooked; wrong
宾利[Bīn lì, ㄅㄧㄣ ㄌㄧˋ, 宾利 / 賓利] Bentley
[zhì, ㄓˋ, 厔] river bent
[luán, ㄌㄨㄢˊ, 挛 / 攣] twisted; bent; crooked; cramped
[chāo, ㄔㄠ, 弨] unbent bow

bent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
へっぴり腰;屁っ放り腰;屁っぴり腰[へっぴりごし, heppirigoshi] (n) (1) bent back; prone posture; (2) weak-kneed; timidity; lack of nerve
事を好む[ことをこのむ, kotowokonomu] (exp,v5m) to revel in trouble and discord; to be bent on making trouble; to like starting fights
二重腰[ふたえごし, futaegoshi] (n) bent back; stooping back
割座[わりざ, wariza] (n) sitting posture with the legs bent back on each side; Japanese traditional informal female sitting posture; w-sitting; reverse tailor style sitting
半身[はんみ, hanmi] (n) stance with legs in an L-shape, with one leg bent in front and other extended behind (martial arts, traditional theater)
学者肌;学者膚[がくしゃはだ, gakushahada] (n) scholarly bent of mind
思い込む[おもいこむ, omoikomu] (v5m,vi) to be under impression that; to be convinced that; to imagine that; to set one's heart on; to be bent on; (P)
猫背(P);猫脊[ねこぜ, nekoze] (n,adj-no) bent back; hunchback; stoop; (P)
運び足[はこびあし, hakobiashi] (n) walking with bent knees to strengthen thighs and improve balance (sumo)
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M')
アーベント[, a-bento] (n) evening (ger
アイアイ[, aiai] (n) aye-aye (primate, Daubentonia madagascariensis)
あぶらとり紙;油取り紙;脂取り紙[あぶらとりがみ, aburatorigami] (n) oil-absorbent paper used cosmetically to absorb oil from (facial) skin
イベント(P);エベント[, ibento (P); ebento] (n) event; (P)
イベントカテゴリ[, ibentokategori] (n) {comp} event category
イベントコンパニオン;イベント・コンパニオン[, ibentokonpanion ; ibento . konpanion] (n) promotional model (e.g. at a trade show) (wasei
イベントサークル[, ibentosa-kuru] (n) special-event club (esp. at university) (wasei
イベントドリブン[, ibentodoribun] (n) {comp} event driven
イベントドリブンプログラミング[, ibentodoribunpuroguramingu] (n) {comp} event-driven programming
イベントハンドラ[, ibentohandora] (n) {comp} event handler
イベントプロバイダ[, ibentopurobaida] (n) {comp} event provider
イベントプロパティ[, ibentopuropatei] (n) {comp} event property
イベントログ[, ibentorogu] (n) {comp} event log; event logging
イベントログエントリー[, ibentoroguentori-] (n) {comp} event log entry
イベントを生成する[イベントをせいせいする, ibento woseiseisuru] (exp,vs-i) {comp} to generate an event; to trigger an event
イベント会場[イベントかいじょう, ibento kaijou] (n) event venue; event site
イベント処理[イベントしょり, ibento shori] (n) {comp} event processing
イベント指定子[イベントしていし, ibento shiteishi] (n) {comp} event descriptor
イベント駆動[イベントくどう, ibento kudou] (n) {comp} event driven
イベント駆動型[イベントくどうがた, ibento kudougata] (n) {comp} event driven
インベントリー;インベントリ[, inbentori-; inbentori] (n) inventory; stock; goods; list
インベントリーサイクル[, inbentori-saikuru] (n) inventory cycles
インベントリーファイナンス[, inbentori-fainansu] (n) inventory finance
インベントリーリカバリー[, inbentori-rikabari-] (n) inventory recovery
インベントリーリセッション[, inbentori-risesshon] (n) inventory recession
インベントリー分析;インベントリ分析[インベントリーぶんせき(インベントリー分析);インベントリぶんせき(インベントリ分析), inbentori-bunseki ( inbentori-bunseki ); inbentori bunseki ( inbentori bunseki )] (n) inventory analysis
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] (n) enzyme-linked immunoSorbent assay (virus detection method); ELISA
オンラインイベント[, onrain'ibento] (n) {comp} online event
お弁当[おべんとう, obentou] (n) (See 弁当) bento (Japanese box lunch)
ご鞭撻;御鞭撻[ごべんたつ, gobentatsu] (n,vs) (See 鞭撻・1) encouragement; enthusiasm; urging
Japanese-English: COMDICT Dictionary
イベント[いべんと, ibento] event
イベントキュー[いべんときゅー, ibentokyu-] event queue
イベント指定子[イベントしていし, ibento shiteishi] event descriptor
データインベントリ[でーたいんべんとり, de-tainbentori] data inventory
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
イベント[いべんと, ibento] Thai: งานที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในวาระต่าง ๆ English: event

bent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag FR: être recourbé
แอ่น[adj.] (aen) EN: bent ; curved FR: courbé ; bombé
ชะวุ้ง[adj.] (chawung) EN: bent FR:
ชิ่ง[adj.] (ching) EN: bent FR:
ดุ้ง[adj.] (dung) EN: bent FR:
ใจรัก[v. exp.] (jai rak) EN: like ; love ; be extremely fond of something ; love ; be bent on ; be engrossed in ; be wrapped up in FR: être fou amoureux ; adorer
เคี้ยว[adj.] (khīo) EN: bent FR:
โค้ง[adj.] (khōng) EN: curved ; bent ; crooked ; curving ; bowed ; tortuous FR: courbé ; arrondi
คด[adj.] (khot) EN: bent ; curved ; crooked FR:
เกียจ[v.] (kīet) EN: be bent FR:
โกง[adj.] (kōng) EN: bent ; crooked ; curved FR: courbé ; incurvé ; tordu
โก่ง[adj.] (kōng) EN: arched ; bent FR:
กงโก้[adj.] (kongkō) EN: bent ; stooped FR: courbé ; voûté
โกงโก้[adj.] (kōngkō) EN: bent ; stooped FR: courbé ; voûté
กระทด[adj.] (krathot) EN: bent ; crooked FR:
กุ้ง[adj.] (kung) EN: slightly bent FR: légèrement courbé
นั่งพับเพียบ[v.] (nangphapphī) EN: sit on the floor formally ; sit with legs bent behind to one side FR:
หงิก[adj.] (ngik) EN: bent ; distorted ; crooked : crinkled ; deformed FR: frisé ; bouclé
งอ[adj.] (ngø) EN: bent ; curved ; arched ; crooked ; warped FR: recourbé ; tordu
งอน[adj.] (ngøn) EN: curved ; bent ; tilted ; turned up FR: courbé
งุ้ม[adj.] (ngum) EN: curved down ; hooked ; kook-shaped ; aquiline ; bent downward FR:
พยาบาท[v.] (phayābāt) EN: be vengeful ; be vindictive ; harbour thought of revenge/of vindication ; be bent on revenge FR: vouloir se venger ; être vindicatif ; manisfester un esprit de vengeance ; avoir de la rancune (contre) ; avoir de l'inimitié pour/contre
รอม[adj.] (røm) EN: curved ; bent around itself FR:
วักกะ[adj.] (wakka) EN: bent FR:
วงศ์[adj.] (wong) EN: bent FR:
แบนท์ลีย์[TM] (Baēnli ) EN: Bentley FR: Bentley
ใบกู้เงิน[n. exp.] (bai kū ngoe) EN: bond debenture FR:
เบนโต๊ะ[n.] (bento) EN: bento FR:
บอนเต่า[n. exp.] (bøn tao) EN: Hapaline benthamiana FR: Hapaline benthamiana
ดำรงตำแหน่ง[adj.] (damrong tam) EN: incumbent FR:
ดูดซับน้ำได้[adj.] (dūt sap nām) EN: absorbent FR: absorbant
ดูดซึม[adj.] (dūtseum) EN: absorbent FR:
หุ้นกู้[n.] (hunkū) EN: debenture ; debenture stock FR: obligation [f]
หุ้นกู้แปลงสภาพ[n. exp.] (hunkū plaēn) EN: convertible debentures FR:
ก้อนสำลี[n. exp.] (køn samlī) EN: absorbent cotton ball ; cotton wool ; cotton ball FR: ouate [[f]
น้ำมันสน[n.] (nāmmanson) EN: turpentine FR: térébenthine [f] ; essence de térébenthine [f]
พันธบัตร[n.] (phanthabat) EN: bond ; debenture FR:
พื้นท้องน้ำ[n. exp.] (pheūn thøng) EN: benthic zone FR:
ผู้ดำรงตำแหน่ง[n. exp.] (phū damrong) EN: incumbent FR:
ผู้ทรงตำแหน่ง[n. exp.] (phūsong tam) EN: incumbent FR:

bent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
saugfähig; aufsaugend; einsaugend {adj} | saugfähiger | am saugfähigstenabsorbent | more absorbent | most absorbent
Adsorbent {m}adsorbent
Abenteuer {n} | Abenteuer
Abenteuerfilm {m}; Abenteurerfilm
Abenteuergeschichte {f}; Abenteurergeschichte
Abenteuerlustige {m,f}; Abenteuerlustigeradventure seeker
Abenteuerleben {n}; Abenteurerleben
Buchstabenschlüssel {m}; Buchstabentaste
korrupt; unsauber {adj}bent [Br.]
Trick {m} | toller Trick | gemeiner Trick | jdm. einen Trick verraten | den Trick raushabentrick | fancy trick | dirty trick | to give sb. a tip | to have got the knack of ...
Liegerad {n}recumbent bicycle
Gelbkehl-Krummschnabel {m} [ornith.]Southern Bentbill
Stinkwut {f} [ugs.] | eine Stinkwut auf jdn. habentowering rage | to be furious with sb.; to be livid with sb. [Br.]
Silbentrennung {f} | Silbentrennungen
Zunder {m} | brennen wie Zunder | jdm. Zunder gebentinder | to burn like tinder | to give someone hell
Trinkgeld {n} | ein Trinkgeld gebentip | to tip
Abenteuerlichkeit {f}; Abenteuerlust

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bent
Back to top