ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inflated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inflated*, -inflated-

inflated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inflated (adj.) ซึ่งเฟ้อ See also: ตุ่ย, ยุ้ย, พอง Syn. exaggerated, overblown
English-Thai: HOPE Dictionary
inflated(อินเฟล'ทิด) adj. พองตัว,ขยายตัว,ลำพอง,วางภูมิ, (คำพูด) โผงผาง,สูงขึ้นผิดปกติ, See also: inflatedness n.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inflated slag; porous slagขี้เชื่อมพรุน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our inflated travel budget is eviscerated by 85%.การขยายตัวของงบประมาณการเดินทางของเรา จะตัดลงได้ถึง 85%
Further down the shore some of my crew had become inflated with gas.Further down the shore... ...some of my crew had become inflated with gas.
Well that family has an inflated sense of its own importance.แหม ครอบครัวนั่นให้ความสำคัญตัวเองมากเกินไป
You have an inflated sense of your importance.นายเห็นตัวเองสำคัญ ไปหน่อยนะ
Has been constructed around an inflated sense of self.ถูกก่อร่างขึ้นมารอบ ความรู้สึกลำพองในตัวเอง
Your inflated sense of authority does not impress me.ฉันไม่ประทับใจความเป็น ทางการแบบผยองของคุณ
I've been privy to all manner of chicanery, from fictional kidnappings to inflated investor returns.ฉันอยู่กับกลลวงเหล่านี้มานาน ตั้งแต่การลักพาตัวที่แต่งขึ้นมาและเรื่องผลตอบแทนการลงทุนเเกินจริง
Among the gangsters The gringos' fame is inflatedเอาเงินกับยากูคืนมา กูไม่ใช่นังแพทศยา
I believe his reputation inflated.ข้าว่ามันมันใจในชื่อเสียงของมันมาก
This punk... a serious case of over-inflated ego...ไอ้เวรนี่, ทำไมนายถึงชอบพูดจาอวดดีแบบนั้นนะ
I know this is going to be a blow to your overinflated ego, but you don't know me.I know this is going to be a blow to your overinflated ego,
My tires are inflated, I think.ยางผมพองลมไปแล้ว ผมว่านะ

inflated ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fú, ㄈㄨˊ, 浮] to float; superficial; floating; unstable; movable; provisional; temporary; transient; impetuous; hollow; inflated; to exceed; superfluous; excessive; surplus

inflated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
掛け値;掛値[かけね, kakene] (n) (1) (See 正札) inflated price (assigned in anticipation of being haggled down); overcharging; (2) exaggeration
燈籠鬢[とうろうびん, touroubin] (n) Edo period hair style with inflated hair at the sides; lantern sideburns
膨れる(P);脹れる[ふくれる, fukureru] (v1,vi) (1) to swell (out); to expand; to be inflated; to distend; to bulge; (2) to get cross; to get sulky; to pout; (P)

inflated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อึ้ดทึ่ด[adj.] (euttheut) EN: swollen up ; bloated ; inflated FR:
เฟ้อ[adj.] (foē) EN: full of gas ; inflated FR: gonflé ; dilaté ; ballonné
พอง[v.] (phøng) EN: swell ; be inflated ; be inflamed ; blister ; be swollen ; be dilated ; puff up FR: enfler ; gonfler ; se dilater
พอง[adj.] (phøng) EN: inflated ; swollen FR: enflé
โป่ง[adj.] (pōng) EN: inflated FR: gonflé ; rempli
อูม[adj.] (ūm) EN: swollen ; inflated FR:
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō na) EN: make inflated ; become inflated ; swell ; distend FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inflated
Back to top